Dato for udgivelse
31 Oct 2001 14:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2001.474.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1859-0084
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fonde
Resumé

En fond foretog uddeling af nettokursgevinster, jf. fondslovens § 9, stk. 2. Fradragsretten blev anerkendt i det år, hvor forpligtelsen til uddelingen i henhold til vedtægterne påhvilede fonden, uanset at uddelingen først kunne opgøres og udbetales det efterfølgende år.

Reference(r)

Fondslovens § 9, stk. 2

Fonden A var omfattet af fondslovens § 1, stk. 1, og dermed skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Fonden havde ifølge fundatsens § 3 til formål at udbetale hele legatets årlige nettoindtægt i lige store legatportioner til de af legatstifternes søskende og søskendebørn, der måtte være i live på udbetalingstidspunktet. Efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, havde fonden fradragsret for uddelinger til opfyldelse af dette formål. Fonden havde tillige i medfør af fondslovens § 9, stk. 2, mulighed for at foretage fradragsberettigede udlodninger af nettokursgevinsterne af fondens formue, idet fonde herved er tillagt mulighed for at udligne den skattebyrde, som ellers var pålagt ved indførelsen af kursgevinstloven.

Fonden foretog ifølge regnskabet for 1997 hensættelse til uddelinger i henhold til fondslovens § 9, stk. 2, for 87.600 kr.

De stedlige skattemyndigheder har ikke anerkendt fradrag for uddelingerne i indkomståret 1997, idet myndighederne har været af den opfattelse, at fonden i indkomståret 1997 ikke havde foretaget en retligt bindende vedtagelse af uddelingerne i overensstemmelse med cirkulære nr. 49 af 19. marts 1996, pkt. 21.1. Myndighederne har konstateret, at legatarerne først modtog underretning om modtagelse af uddelingerne i løbet af første halvdel af indkomståret 1998, hvorfor der først ville kunne opnås fradrag i dette indkomstår. Endelig har myndighederne afvist, at der i fundatsens § 3 skulle være grundlag for at antage, at der forelå en retsgyldig forpligtigelse for fonden til at præstere uddelingerne.

Fondens repræsentant har nedlagt påstand om, at der anerkendes fradrag i indkomståret 1997 for uddelingerne af fondens nettokursgevinster i medfør af fondslovens § 9, stk. 2, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2. Repræsentanten har begrundet dette med, at fonden allerede i indkomståret 1997 var retligt forpligtet til at foretage uddeling af fondens samlede nettoindtægter i på forhånd fastsatte portioner. Bestyrelsen var således uden indflydelse på legaterne eller de nærmere betingelser for uddelingerne heraf. Legatarerne måtte derfor anses for allerede i indkomståret 1997 at have erhvervet et retligt krav på udbetaling af et efter objektive kriterier fastsat beløb. Til støtte herfor har repræsentanten henvist til fundatsens § 3, hvoraf det fremgår, at "Hele legatets årlige nettoindtægt skal udbetales i lige store legatportioner til de af legatstifternes søskende og søskendebørn, der måtte være i live på udbetalingstidspunktet.", samt henvist til Ligningsvejledningen 1997 S.H.21.2. om principperne for fradragsrettens indtræden. Repræsentanten har endvidere anført, at fondens bestyrelsen har fulgt denne praksis gennem flere år, hvilket var anset for dokumenteret allerede ved fondens tidligere sag i Landsskatteretten.

Landsskatteretten skal udtale:

Landsskatteretten bemærker, at fradragsretten for vedtægtsmæssige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, indtræder på tidspunktet, hvor fonden bliver retligt forpligtet til at præstere uddelingen, uanset om betaling eller overgivelse af uddelingen først finder sted i det efterfølgende indkomstår.

Fradragsretten og dermed den retlige forpligtelse til at præstere uddelingen anses for indtrådt, uanset at uddelingen endnu ikke kan fastsættes beløbsmæssigt. Det er dog et krav, at uddelingens størrelse kan opgøres efter objektive kriterier, og at giver eller modtager ikke har mulighed for at påvirke størrelsen af uddelingen. Fradragsretten gælder tillige for uddelinger af nettokursgevinster efter fondslovens § 9, stk. 2, jf. herved Ligningsvejledningen SH.21.2.

Landsskatteretten finder efter en konkret vurdering, at fonden i medfør af fundatsens § 3 allerede ved udgangen af indkomståret 1997 var retligt forpligtet til at foretage udlodning af samtlige optjente nettokursgevinster. Retten har herved henset til, at uddelingernes størrelse kunne opgøres ud fra objektive kriterier inden udgangen af indkomståret 1997, samt at fundatsens § 3 efter det oplyste var de enkelte legatmodtagere bekendt, hvorfor modtagerne i kraft heraf havde opnået et retskrav på uddelingerne.

Den påklagede ansættelse nedsættes i overensstemmelse hermed.