Dato for udgivelse
10 sep 2001 14:23
SKM-nummer
SKM2001.338.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-300-00230
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, provision, formidlingsydelser, handel med varer
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om den momsmæssige behandling af provision, som danske agenter modtager fra udenlandske virksomheder for deres formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer

Reference(r)

Momsloven § 15, stk. 1,
Momsloven § 21, nr. 3,
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 13

Henvisning
Momsvejledning 2000 E.3.7.3

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig til Handelskammeret om den momsmæssige behandling af provision, som danske agenter modtager fra udenlandske virksomheder for deres formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer.

Den momsmæssige behandling af formidlingsydelser afhænger af, om agenten handler i andres navn og for andres regning eller om agenten handler i eget navn og for andres regning. Handler agenten i andres navn og for andres regning, består betalingen typisk i provision og lign.

I de tilfælde, hvor agenten handler i eget navn og for andres regning er det styrelsens opfattelse, at agenten anses for selv at foretage vareleverancen. Sådanne transaktioner skal derfor behandles efter momslovens almindelige regler om køb og salg af varer.

I de tilfælde, hvor agenten handler i andres navn og for andres regning er leveringsstedet for formidlingsydelsen som hovedregel i det land, hvor agenten har sit forretningssted, dvs. at danske agenter som hovedregel skal opkræve dansk moms af provision, som de modtager for deres formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer, jf. momslovens § 15, stk. 1.

Undtagelser fra hovedreglen i momslovens § 15, stk. 1, findes i momslovens § 21, nr. 3, og § 34, stk. 1, nr. 13.

Momslovens § 21, nr. 3, vedrører formidlingsydelser, der leveres af formidlere, som handler i andres navn og for andres regning, og gælder kun formidlingsydelser som vedrører handel mellem EU-lande. Efter denne bestemmelse er leveringsstedet her i landet, når formidlingsydelsen vedrører en transaktion, der er afgiftspligtig her, medmindre aftageren af formidlingsydelsen er momsregistreret i et andet EU-land. Leveringsstedet er ligeledes her i landet, når formidlingsydelsen vedrører en transaktion, der er afgiftspligtig i et andet EU-land, hvis aftageren af formidlingsydelsen er momsregistreret her i landet.

Det betyder, at agenten skal betale dansk moms af formidlingsprovisionen, når den varetransaktion, som formidlingsydelsen vedrører, har leveringssted her i landet, medmindre den virksomhed, der betaler provision til agenten er momsregistreret i et andet EU-land.

Agenten skal ligeledes betale dansk moms af formidlingsprovisionen, når den varetransaktion, som formidlingsydelsen vedrører, har leveringssted i et andet EU-land, hvis den virksomhed, der betaler provision til agenten er momsregistreret her i landet.

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr.13, er ydelser, der udføres af formidlere, som handler i andres navn og for andres regning, fritaget for afgift, når de medvirker ved transaktioner, som udføres uden for EU.

Det betyder, at agenten ikke skal betale dansk moms af formidlingsprovision, når den varetransaktion, som formidlingsydelsen vedrører, har leveringssted uden for EU. Dette gælder, uanset om provisionen modtages fra en virksomhed i Danmark, i et andet EU-land eller i et land uden for EU.

Ved en vares leveringssted forstås efter 6. momsdirektivs artikel 8, stk. 1, bl.a.:

  • i tilfælde, hvor godet forsendes eller transporteres af leverandøren, af erhververen eller af tredjemand: det sted, hvor godet befinder sig på det tidspunt, hvor forsendelsen eller transporten til erhververen påbegyndes;
  • når godet af leverandøren eller for hans regning skal installeres eller monteres, med eller uden prøvekørsel, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor installeringen eller monteringen foretages;
  • såfremt installeringen eller monteringen udføres i en anden medlemsstat end leverandørens, træffer den medlemsstat, hvor installeringen eller monteringen foretages, de nødvendige foranstaltninger for at undgå dobbeltbeskatning i denne stat.
  • i tilfælde, hvor godet ikke forsendes eller transporteres: det sted, hvor godet befinder sig på tidspunktet for leveringen.

6. momsdirektivs artikel 8, stk. 1, er implementeret i momslovens § 14.