Dato for udgivelse
04 May 2001 12:26
SKM-nummer
SKM2001.178.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12.2001-346-0231
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Hjemme-pc, computer med tilbehør, pc, arbejdsmæssigt behov, aftale om køb
Resumé

På baggrund af en konkret henvendelse oplyser Skatteministeriet i denne meddelelse om skattefrihedsbetingelsen vedrørende arbejdsmæssigt behov i ligningslovens § 16, stk. 12, 1. pkt., samt om det vil have skattemæssige konsekvenser, at medarbejderen efter en rå dighedsperiode køber sin hjemme-pc af arbejdsgiveren til markedsprisen.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk.1
Ligningsloven § 16, stk.3
Ligningsloven § 16, stk. 12, 1. pkt.
Skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, afsnit 12.4.2
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.9.3

Ifølge ligningslovens § 16, stk. 12, 1. pkt., er der skattefrihed for den private brug af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Skatteministeriet er i en konkret henvendelse blevet spurgt om, hvad der skal til for at opfylde kravet i ligningslovens § 16, stk. 12, 1. pkt., om, at en hjemme-pc skal være stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Ministeriet er endvidere blevet spurgt, om det vil have skattemæssige konsekvenser for den ansatte at indgå en aftale med arbejdsgiveren om, at hjemme-pc'en efter en periode kan købes til den nedskrevne værdi - dog mindst til markedsprisen.

1. Krav om at hjemme-pc'en skal være stillet til rådighed til brug ved arbejdet

Det forudsættes i det følgende, at det udstyr, arbejdsgiveren har stillet til rådighed for den ansatte, efter en konkret ligningsmæ ssig vurdering er omfattet af udtrykket "computer med tilbehør" i ligningslovens § 16, stk. 12, 1. pkt.

Det er en konkret ligningsmæssig vurdering, om der i det konkrete tilfælde er tale om, at en hjemme-pc er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, så ledes at der efter ligningslovens § 16, stk. 12, 1. pkt., er skattefrihed for den private brug af pc'en.

Hvis der slet ikke er nogen arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller pc'en til rådighed for den ansatte, skal den private anvendelse af en sådan arbejdsgiverbetalt hjemme-pc beskattes som B-indkomst i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 1 og 3. Ved indkomstopgørelsen skal den skattepligtige værdi dermed ansættes til den værdi, som det må antages at koste den ansatte at erhverve pc'en i almindelig fri handel. Er pc'en overdraget til låns, fastsættes den skattepligtige værdi til markedslejen i låneperioden. Arbejdsgiveren skal ikke indeholde skat m.v. og skal ej heller foretage indberetning til Told•Skat.

Som det fremgår af Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.13 vil selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse være tilstrækkelig til, at pc'en er omfattet af skattefrihedsbestemmelsen. I skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg på spørgsmål 8 af 28. april 1997 (L 180 - bilag 20), er det også anført, at selv et mindre arbejdsmæssigt behov vil være tilstrækkeligt til, at den private brug af pc'en bliver skattefri, samt at det således må antages, at en pc normalt vil kunne være skattefri.

Det er således ikke et krav, at hjemme-pc'en anvendes til udførelse af medarbejderens arbejdsopgaver, ligesom det ikke er et krav, at medarbejderen på sin arbejdsplads benytter en pc til udførelse af sine arbejdsopgaver. Det er tilstrækkeligt, at hjemme-pc'en benyttes til modtagelse af interne meddelelser vedrørende arbejdspladsen, f.eks. referater af samarbejdsudvalgsmøder, oplysninger om ændringer i personalepolitikken, ændrede arbejdsgange i virksomheden m.v. Det, at de ansatte holder sig orienteret om meddelelser af intern karakter, må også betragtes som en nødvendig del af at kunne fungere på en arbejdsplads.

Der er ligeledes tale om, at hjemme-pc'en er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, hvis medarbejderen får stillet pc'en til rådighed med henblik på uddannelse; forudsat at medarbejderen har brug for de kvalifikationer, der opnås, til at varetage sit arbejde.

2. Aftale om køb af hjemme-pc til den nedskrevne værdi

Det har ikke skattemæssige konsekvenser for den ansatte, hvis den pågældende aftaler med arbejdsgiveren, at en hjemme-pc, som har været stillet til rådighed for den ansatte, kan købes til den nedskrevne værdi - dog mindst til markedsprisen - efter en kortere eller længere rådigheds-periode.

Et personalegode, der har karakter af sparet privatforbrug for den ansatte, er omfattet af reglen om personalegodebeskatning i ligningslovens § 16. Hvis den ansatte køber den hjemme-pc, vedkommende har haft til rådighed, skal værdien af købet dermed bedømmes efter ligningslovens § 16, stk. 3, jf. Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.13.

Har den ansatte betalt arbejdsgiveren markedsprisen for pc'en, har købet således ikke nogen skattemæssige konsekvenser for den ansatte. Har den ansatte derimod betalt arbejdsgiveren en pris, der ligger under markedsprisen - og dermed opnået et sparet privatforbrug - skal den ansatte medregne forskellen mellem markedsprisen og den faktisk betalte pris til sin skattepligtige indkomst. Se også Skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, afsnit 12.4.2.

Det beror på en konkret ligningsmæssig vurdering, om den pris, den ansatte har betalt for pc'en, svarer til markedsprisen.