Dato for udgivelse
17 sep 2001 12:25
SKM-nummer
SKM2001.362.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
10.2001-610-204
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Firmabil, brobizz, bopæl, indtægt, studiebidrag, dobbelsbeskatning
Resumé

Efter Skatteministeriets opfattelse skal fri firmabil og fri brobizz betragtes ligesom al anden ønindtægt. Ved lempelsesberegningen i bopælslandet skal den del, der udspringer af arbejdet i det andet land, indgå ligesom al anden lønindtægt. Artikel 20 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst finder anvendelse på svenske studiebidrag, selvom den studerende m.v. har indtægtsgivende arbejde i Danmark ved siden af studierne.

Reference(r)

Dobbeltbeskatningsoverenskomst Norden artikel 20
Dobbeltbeskatningsoverenskomst Norden artikel 25
Ligningsvejledningen 2000 D.E. Norden

Der har været nogle henvendelser i den seneste tid vedrørende beskatningen af Øresundpendleres frie firmabiler og brobizzer samt svenske studiebidrag. Skatteministeriet finder det derfor passende at offentliggøre en meddelelse, som præciserer retstilstanden.

Fri bil og brobizz

Efter Skatteministeriets opfattelse skal den frie firmabil og brobizzen betragtes ligesom al anden lønindtægt. Ved lempelsesberegningen i bopælslandet skal den del, der udspringer af arbejdet i det andet land, indgå ligesom al anden lønindtægt.

En medarbejder i en svensk virksomhed, som bor i Danmark, vil som udgangspunkt kun blive beskattet i Sverige. Der vil ikke ske nogen beskatning i Danmark - hverken af den frie bil eller brobizzen. Personalegoderne indgår nemlig i den danske eksemption­lempelse og vil derfor kun have betydning for progression ved beregningen af øvrige skattepligtige indkomster.

Arbejder den dansk bosiddende medarbejder såvel i Sverige som i Danmark, skal der foretages en fordeling af personalegoderne. Arbejdes der eksempelvis fire dage om ugen i Sverige og en dag om ugen i Danmark, har medarbejderen optjent 80 pct. af den frie bil ved arbejdet i Sverige. Denne del beskattes i Sverige, mens den øvrige del ikke kan beskattes i Sverige.

Med hensyn til brobizzen vurderes det, at den udelukkende udspringer af arbejdet i Sverige, idet pendleren, der bor i Danmark, får brobizzen for at køre på arbejde i Sverige - og ikke for at køre på arbejde i Danmark. Svenskerne kan derfor medregne hele brobizzen i den svenske indkomst.

Personer, som arbejder på begge sider af Sundet og har bopæl i Danmark, vil normalt få lempelse efter creditprincippet, idet de er socialt sikret i Danmark. Ved den danske skatteberegning medregnes hele lønnen, inkl. hele firmabilen og brobizzen, opgjort efter danske regler, men der lempes for skatten betalt i Sverige. Ved den danske lempelsesberegning indgår den i Sverige betalte skat på lønindkomsten, inkl. den svenske skat på firmabilen og brobizzen. Creditlempelsen medfører, at den i Sverige betalte skat kan fratrækkes i den danske skat. Nedslaget kan dog ikke overstige den danske skat af den indkomst, der kan beskattes i Sverige.

Den skat, der måtte blive betalt i Sverige på brobizzen og 80 pct. af firmabilen, kan således fratrækkes i den danske skat. Nedslaget i den danske skat kan dog ikke blive større end den danske skat på brobizzen og 80 pct. af firmabilen. Er den danske beskatning af firmabiler højere end den svenske, er resultatet således, at den samlede beskatning af firmabilen svarer til den danske beskatning - og ligesådan med brobizzen.

Studiebidrag

Efter artikel 20 i den nordiske dobbeltbeskatnings­overenskomst beskattes studerende og visse praktikanter ikke i Danmark af de studiebidrag, som de modtager fra Sverige. Det er en forudsætning, at den studerende m.v. umiddelbart før opholdet i Danmark var hjemmehørende i Sverige, samt at den studerende m.v. udelukkende opholder sig i Danmark med henblik på studierne eller praktikken.

Efter Skatteministeriets opfattelse finder artikel 20 anvendelse på de svenske studiebidrag, selvom den studerende m.v. har indtægtsgivende arbejde i Danmark ved siden af studierne. Den løn, der optjenes ved arbejdet er ikke omfattet af artikel 20, men vil som hovedregel være omfattet af artikel 15, hvilket normalt medfører, at Danmark har beskatningsretten til lønnen.