Dato for udgivelse
22 Jun 2001 08:46
SKM-nummer
SKM2001.226.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4743-00151
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kapitalpension, delophævelse, fyldt 60 år, mellemste førtidspension
Resumé

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om hvorvidt der kan ske delophævelse af en kapitalpension efter PBL § 25, stk. 1, nr. 2. efter at ejeren er fyldt 60 år. Ejeren var blevet tilkendt mellemste førtidspension før han fyldte 60 år. Styrelsen svarede, at det at ejeren var fyldt 60 år ikke udelukkede muligheden for en delophævelse efter PBL § 25, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 25,
Pensionsbeskatningsloven § 26

Henvisning
Ligningsvejledningen 2000 A.C.1.2.4.5

Det fremgik af sagen, at ejeren, der var født i 1939, havde haft sin firmakapitalpension siden 1977. Pensionen, som løb til ejerens 67. år, havde siden den 1. januar 1995 været præmiefri som følge af, at ejeren fra denne dato var blevet tilkendt mellemste førtidspension.

I januar 2001 blev ejeren opmærksom på muligheden for ved tilkendt mellemste førtidspension at få udbetalt en del af kapitalpensionen til 40 pct. afgift.

Forsikringsselskabet oplyste, at man ikke mente, at det var muligt at delophæve pensionen til 40 pct. efter det fyldte 60. år.

Ejeren henvendte sig derfor til Told- og Skattestyrelsen for at få afklaret, hvorvidt det er i overensstemmelse med lovens intentioner, at en deludbetaling til 40 pct. afgift som følge af tilkendt mellemste førtidspension umuliggøres, fordi ejeren er fyldt 60 år.

Det fremgår af PBL § 25, at der skal betales en afgift på 40 pct. af kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed blandt andet ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år samt ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat funktionsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, og som berettiger ejeren til at oppebærer højeste eller mellemste førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

I henhold til PBL § 26, stk. 1 skal der ved udbetaling til ejeren efter det 60. år betales afgift af værdien af samtlige af ejerens kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed.

Af PBL § 26, stk. 3, fremgår det, at der ved udbetaling til ejeren på grund af en varigt nedsat funktionsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed og som berettiger til mellemste eller højeste førtidspension, skal betales afgift af værdien af alle kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed eller dele deraf, der udbetales på grund af den varige nedsættelse af funktionsevnen.

Det fremgår ikke af loven, at den ene årsag til at hæve hele eller dele af kapitalforsikringen har forrang for den anden. Der er heller ikke umiddelbart i lovens bemærkninger taget stilling til en situation, hvor en person ejer en kapitalforsikring, som løber til det 67. år og som modtager mellemste eller højeste førtidspension, ønsker at ophæve dele af sin kapitalpension. Det fremgår ikke, at ejeren er tvungen til at ophæve hele/alle kapitalpensioner, fordi personen er fyldt 60 år, selvom personen er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension.

Told- og Skattestyrelsen er derfor af den opfattelse, at såfremt man før det fyldte 60. år opfylder kriteriet om tilkendt mellemste eller højeste førtidspension, kan der ske delophævelse til 40% i afgift også efter det fyldte 60. år.