Dato for udgivelse
17 jul 2001 10:31
SKM-nummer
SKM2001.287.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4769-00026
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
skattefri virksomhedsomdannelse, interessentskab, udlejningsejendomme
Resumé

Hver udlejningsejendom i et interessentskabs ejendomsportefølje udgjorde en selvstændig virksomhed, således at det i forbindelse med virksomhedsomdannelsen kunne bestemmes, om hver enkelt af ejendommene i interessentskabet skulle overdrages til selskabet eller holdes uden for omdannelsen, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2
Ligningsvejledningen 2000 E.H.2.1

Ligningsrådet blev ved en anmodning om bindende forhåndsbesked spurgt om følgende:

"Kan Ligningsrådet bekræfte, at hver ejendom i et interessentskabs ejendomsportefølje er en selvstændig virksomhed, således at ejerne kan bestemme, om hver enkelt af ejendommene i interessentskabet skal overdrages til selskabet eller holdes uden for omdannelsen, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2 ?"

Et interessentskab påtænkte pr. 1. januar 2001, at omdanne en eller flere af ejendommene til et nystiftet anpartsselskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Aktiviteten i interessentskabet bestod udelukkende i udlejning af beboelseslejemål i interessentskabets 6 ejendomme. Bogholderiet var tilrettelagt således, at indtægter og udgifter opgøres særskilt for hver ejendom, således at aktiver og passiver kunne opdeles for hver ejendom.

Det var hensigten, at to ejendomme skulle holdes uden for virksomhedsomdannelsen og i stedet efterfølgende skulle overdrages til selskabet med beskatning hos interessenterne til følge.

Baggrunden for den påtænkte skattepligtige overdragelse var, at 3 af interessenterne som følge af salget af en række ejendomme i året forud for den påtænkte omdannelse havde et efter ejendomsavancebeskatningsloven fremførselsberettiget underskud, som ønskedes udnyttet bedst muligt.

Såvel de stedlige myndigheder som Told- og Skattestyrelsen havde indstillet, at spørgsmålet besvaredes bekræftende.

Ligningsrådet lagde ved afgørelsen dels vægt på, at en ejendom, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, i henhold til gældende praksis kan udgøre en selvstændig virksomhed, jf. Ligningsvejledningen E.H.2.1, dels på at virksomhedsomdannelsesloven § 2 ved lovforslag nr. 147 af 1998/99 er blevet præciseret, således at bygninger, der både anvendes erhvervsmæssigt og uden for erhverv kan udgøre en selvstændig virksomhed, jf. bemærkningerne til lovforslaget, hvor det anførtes "... i overensstemmelse med gældende praksis, at en ejendom, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, kan udgøre en selvstændig virksomhed. Dette medfører, at en sådan ejendom dels kan overdrages til et selskab efter virksomhedsomdannelsesloven, selvom ejendommen bliver selskabets eneste aktiv, dels kan holdes uden for en eventuel omdannelse."

Da der ingen grund sås til, at dette ikke skulle gælde på samme vis for virksomheder drevet af interessentskaber, blev spørgsmålet besvares bekræftende.