Dato for udgivelse
1. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.6.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-317-00153
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag , Bosnien, Hercegovina, social sikring
Resumé
Med henblik på at afklare hvorvidt der kan ske fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med arbejde i Bosnien/Hercegovina, har Told- og Skattestyrelsen spurgt Den Sociale Sikringsstyrelse om denne stats stilling til konventionen om social sikring mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien. Den Sociale Sikringsstyrelse oplyser, at forholdet endnu er uløst, samt beskriver reglerne, når der ikke foreligger en aftale om social sikring med arbejdslandet.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 4
A-Skattevejledningen 2000 C.6
Efter lov om en arbejdsmarkedsfond skal Den Sociale Sikringsstyrelse høres inden der træffes afgørelse om bidragsfritagelse i bl.a. sager, hvor der er tale om beskæftigelse/ophold/bopæl i lande, hvormed Danmark har indgået aftale om social sikring, såfremt disse aftaler omfatter ydelser, som er omtalt i arbejdsmarkedsfondsloven.

Den Sociale Sikringsstyrelse har tidligere meddelt, at der for tiden ikke kan tages stilling til spørgsmålet om fritagelse vedrørende Bosnien-Hercegovina på grund af landets uafklarede stilling i forhold til konventionen om social sikring mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien.

Told- og Skattestyrelsen har efterfølgende forespurgt om en eventuel tidsramme for, hvornår en endelig afklaring vil kunne finde sted samt om sikringsreglerne i de situationer, hvor der ikke foreligger nogen social sikringsaftale med arbejdslandet.

Nedenfor bringes svaret fra Den Sociale Sikringsstyrelse:

"Under henvisning til jeres høring om anvendelsen af konventionen om social sikring mellem Danmark og det tidligere Jugoslavien på Bosnien-Herzegovina kan det oplyses, at spørgsmålet om eventuel statssuccession for denne stats vedkommende i konventionen for tiden overvejes mellem Socialministeriets departement og Udenrigsministeriet. Sagen skal ses i sammenhæng med en række andre aftaler, som Danmark har indgået med ex-Jugoslavien.

Til Deres spørgsmål om, hvorvidt man er socialt sikret i bopælsstaten eller ej, når der ikke foreligger aftale om social sikring med arbejdslandet, kan det oplyses, at det ikke er muligt for Den Sociale Sikringsstyrelse at besvare. Denne styrelse er udelukkende kompetent til at udtale sig om, hvorvidt man er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller ej efter de internationale regler om social sikring. Er der ingen internationale regler, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt man er socialt sikret i bopælslandet og/eller i arbejdslandet af de respektive landes nationale lovgivninger herom. For så vidt angår Danmark afhænger svaret af, hvilken social sikringsordning der i givet fald spørges om.

Hvis spørgsmålet er relateret til Deres konkrete forespørgsel om Bosnien-Hercegovina (og for den sags skyld også Serbien-Montenegro) er der efter vor opfattelse ikke i relation til arbejdsmarkedsbidrag andre myndigheder end os at høre om social sikring. Det er derfor fortsat vores opfattelse, at udtalelser i konkrete sager efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 4, må afvente afklaring af konventionerne.

I relation til lov om en arbejdsmarkedsfond er det styrelsens opfattelse, at der kun kan træffes afgørelse af regionerne efter lovens § 7, stk. 4, såfremt der eksisterer en international aftale om social sikring. Eksisterer der ingen mellemfolkelig aftale om social sikring (eller finder EF-reglerne om social sikring, jf. stk. 3, ikke anvendelse), skal der af regionerne udelukkende træffes afgørelse efter § 7, stk. 1 eller stk. 2.”