Dato for udgivelse
05 okt 2001 12:21
SKM-nummer
SKM2001.413.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4231-00669
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
afskrivningssaldo
Resumé

Et selskab drev dels virksomhed med afvikling af en tidligere banks almindelige bankforretninger, dels virksomhed med afvikling af leasingaktiviteter, som den tidligere bank havde haft udskilt i et datterselskab. Ligningsrådet fandt, at selskabets leasingaktivitet udgjorde en integreret del af selskabets øvrige finansielle virksomhed med afvikling af bankforretningerne, hvorfor leasingdriftsmidlerne ikke kunne afskrives på en særskilt saldo.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5, stk. 1
Ligningsvejledningen 2000 E.C 2.4.9.2

Selskabet A Finans nr. 2 A/S anmodede Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked på følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1

Udgør selskabets leasingaktivitet med udlejning af driftsmidler og ejendomme en særskilt virksomhed med deraf følgende særskilt driftsmiddelsaldo?

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes det oplyst, om leasingaktiviteten vedrørende udlejning af driftsmidler anses for ophørt på tidspunktet for salg af det sidste leasingdriftsmiddel eller på tidspunktet for ophør af den samlede leasingaktivitet, det vil sige på tidspunktet for salg af den sidste leasingejendom i det tilfælde, at denne ejendom afstås senere end det sidste leasingdriftsmiddel?

Ligningsrådet besvarede spørgsmålene således:

Ad spørgsmål 1:

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2:

Bortfalder.

Sagsfremstilling og begrundelse:

A Finans nr. 2 A/S blev stiftet i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i banken A Bank A/S.

De nærmere omstændigheder forud for stiftelsen af dette selskab er følgende:

I løbet af 1992 konstaterede A Bank A/S store tab på udlån, hvorfor et bankkonsortium bestående af Danmarks Nationalbank og en række store pengeinstitutter i efteråret 1992 var nødsaget til at stille garantier på 750 mio. kr. Der blev samtidig tegnet yderligere ansvarlig kapital samt udarbejdet en handlingsplan for banken, og Danmarks Nationalbank stillede likviditetsberedskab til rådighed for banken. I 1993 konstaterede A Bank A/S nye store tab på udlån, hvorfor dette redningsforsøg viste sig ikke at være tilstrækkeligt. Da bankens størrelse og problemer umuliggjorde en overdragelse i sin helhed til et andet pengeinstitut, blev det herefter besluttet at overdrage den sunde del af A Bank A/S til et andet pengeinstitut og afvikle den resterende del i et afviklingsselskab. Den 13/12 1993 blev der således indgået aftale om overdragelse af A Bank A/S´s basisforretning til B Bank A/S. Efter overdragelse skiftede A Bank A/S karakter til at være et afviklingsselskab og ændrede sit navn til A Finans nr. 1 A/S.

A Finans nr. 1 A/S´s balance bestod i de resterende aktiver - herunder datterselskaber - efterstillede kreditorer og gæld til Danmarks Nationalbank. Forespørgerens repræsentant har oplyst, at hensigten med at lade A Finans nr. 1 A/S fortsætte som afviklingsselskab var at sikre en stabil og rolig afvikling. Selskabets formål var i vedtægterne angivet til følgende:

"Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den hidtil under navnet Aktieselskabet A Bank drevne virksomhed. Selskabet må ikke påtage sig anden virksomhed, inden afviklingen er tilendebragt."

A Bank A/S drev ikke selv virksomhed med leasingaktivitet, men ejede et 100 pct. ejet datterselskab, A Leasing A/S, der forestod selvstændig markedsføring og administration af leasingprojekter vedrørende driftsmidler og fast ejendom. Hovedparten af A Leasing A/S´s udlejningsejendomme og driftsmidler blev overdraget til A Finans nr. 1 A/S i første halvdel af 1994, hvorefter A Leasing A/S blev solgt pr. 1/8 1994.

A Bank A/S optog i marts 1991 et lån på 500 mio. Luxembourg franc (svarende til ca. mio. kr.), der forfaldt til betaling den 13/3 1996. A Finans nr. 1 A/S fandt ikke, at selskabets økonomiske situation tillod betaling ved forfald, idet betaling ville indebære en forrykkelse af kreditorrækkefølgen til skade for garantikonsortiet og staten. Selskabet overdrog derfor samtlige aktiver - inklusive de ovenfor nævnte leasingaktiver og de hertil hørende aktiviteter - samt visse passiver til det 100 pct. ejede datterselskab A Finans nr. 2 A/S. Den efterstillede kapital, konsortiets bankgaranti og gæld til Danmarks nationalbank forblev i moderselskabet A Finans nr. 1 A/S, som herefter blev taget under konkursbehandling. A Finans nr. 2 A/S indtrådte i samtlige ansættelseskontrakter m.v. og var forpligtet til at fortsætte afviklingen af aktiviteterne efter samme principper og med samme formål som hidtil.

Forespørgerens repræsentant har oplyst, at leasingaktiviteterne i A Finans nr. 2 A/S såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt er blevet behandlet som et selvstændigt område adskilt fra selskabets øvrige driftsmidler og ejendomme. De øvrige driftsmidler består af direktionsbil og inventar, mens de øvrige ejendomme består af ejendomme overtaget fra nødlidende engagementer. Administrationen af leasingaktiviteterne er foregået adskilt fra de øvrige aktiviteter i A Finans nr. 2 A/S, idet der har været anvendt særskilt administrations- og bogføringsprogram til håndtering af leasingaktiviteterne. Regnskabsmæssigt indgår både leasingdriftsmidlerne og leasingejendommene under posten udlån. Ved opgørelse af skattepligtig indkomst indgår indtægter og udgifter fra leasing i en særskilt post, ligesom der er opgjort særskilt driftsmiddelsaldo for leasingdriftsmidlerne adskilt fra selskabets almindelige driftsmiddelsaldo vedrørende de af selskabet selv benyttede driftsmidler m.v.

Det er endvidere oplyst, at koncernen i 2000 gennemsnitligt beskæftigede 9 medarbejdere. Der er ikke længere ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med leasingaktiviteten. Selskabet har ikke længere markedsføring- eller salgsaktiviteter, hvorfor en fysisk opdeling i to kontorer ikke er nødvendig.

Selskabets repræsentant har gjort gældende, at der ikke er tvivl om, at A Finans nr. 2 A/S skattemæssigt skal bedømmes som en levende bank med fuldstændig succession fra A Bank A/S, således at der ses bort fra de særlige forhold - herunder den manglende salgsfunktion og organisations ringe størrelse, der er et resultat af selskabets afviklingsformål og historiske udvikling.

Told- og Skattestyrelsen afgav følgende indstilling til Ligningsrådet:

Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse udgør A Finans nr. 2 A/S's leasingaktivitet en integreret del af selskabets øvrige finansielle virksomhed med afvikling af aktivitererne i A Bank A/S og bankens datterselskaber. Told- og Skattestyrelsen lægger herved vægt på, at udbud og administration af leasingprojekter er et sædvanligt forekommende bankprodukt, at administrationen vedrørende afviklingen af leasingaktiviteten varetages af det samme personale og foregår fra de samme kontorlokaler, som forestår afviklingen af den øvrige bankaktiviteter, og at A Finans nr. 2 A/S udadtil fremstår som en enhed.

Told- og Skattestyrelsen indstillede således, at spørgsmål 1 besvares benægtende. Spørgsmål 2 bortfaldt herefter.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.