Dato for udgivelse
15 okt 2001 13:51
SKM-nummer
SKM2001.426.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
15.2000-709-0012
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Rentegodtgørelse, rentecirkulæret, negativ moms, tilbageholdelse, modregning
Resumé

Skatteministeriets departement meddeler, at der ikke i rentecirkulæret er hjemmel til at forrente beløb, som efter at have været tilbageholdt efter momslovens § 63 udbetales den momspligtige senest op til 1 år efter registreringstidspunktet.

Reference(r)

Rentecirkulæret (cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb)
Momsloven § 63
Momsvejledningen 2000 P.7
Rentecirkulæret (cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb)

Skatteministeriets departement blev spurgt, om der skal ydes rentegodtgørelse ved udbetaling af beløb, som har været tilbageholdt efter momslovens § 63.

Hvis afgiftsmyndighederne vurderer, at der er nærliggende risiko for afgiftstab på grund af, at den afgiftspligtige tilhører den personkreds, der er nævnt i opkrævningslovens § 11, stk. 2, kan myndighederne efter momslovens § 63 tilbageholde virksomhedens eventuelle krav på negativ moms til brug for modregning i senere positiv moms. Beløbene kan tilbageholdes i op til 1 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden bliver registreret.

Departementet svarede, at rentecirkulæret må anses for at gøre udtømmende op med de situationer, i hvilke der skal betales renter uden for de lovnormerede tilfælde.

Efter Departementets opfattelse er de beløb, som myndighederne havde tilbageholdt i medfør af momslovens § 63 omfattet af cirkulærets pkt. 8. Efter dette cirkulærepunkt betales renter, såfremt beløbet ikke er indbetalt efter påkrav fra myndigheden. Ifølge cirkulærepunktet skal renter ikke betales fra tidspunktet for indbetalingen, men fra månedsdagen for borgerens anmodning om udbetaling. En afgiftspligtigs angivelse i sin tid af et negativt momstilsvar må i den forbindelse anses som en anmodning om udbetaling.

Efter Departementets opfattelse kan en sådan anmodning imidlertid først efterkommes, når beløbet forfalder til betaling. Da momslovens § 63 giver hjemmel til at tilbageholde beløbet i indtil 1 år efter registreringstidspunktet, vil beløbet normalt forfalde på dette tidspunkt, såfremt virksomheden fortsat er registreret. Følgelig skal betaling af renter normalt først beregnes fra månedsdagen for udløbet af 1 års-fristen for registrering.

Departementet er således af den opfattelse, at tilbagebetaling af de tilbageholdte beløb ved forfald på 1 års-dagen for registreringen vil kunne ske uden beregning af renter, og at der ikke er hjemmel i rentecirkulæret til at betale renter af tilbageholdte beløb, hvis beløbene bliver udbetalt før dette tidspunkt. Ved tilbagebetaling efter dette tidspunkt vil der derimod skulle ske forrentning efter rentecirkulæret at regne fra månedsdagen for 1 års-dagen for registrering.