Dato for udgivelse
17 Jul 2001 10:04
SKM-nummer
SKM2001.284.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4330-00157
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
henstand, fraflytterskat, aktier, aktieavancebeskatning
Resumé

Skatteyder flyttede til udlandet og anmodede om henstand med fraflytterskatten. Anmodningen blev ikke indsendt i forbindelse med fraflytningen, men sammen med indsendelsen af selvangivelsen. Told- og Skatteregionen gav afslag med den begrundelse, at henstandsanmodningen ikke var indgivet rettidigt. Afgørelsen blev påklaget til Told- og Skattestyrelsen. Klagen blev imødekommet mod, at der blev ydet betryggende sikkerhed for fraflytterskatten. Der blev henset til, at A anmodede om henstand inden udløbet af selvangivelsesfristen. Således var anmodningen indgivet rettidig efter bekg. nr. 770 af 19. november 1990 § 1, jf. bekg. nr. 873 af 17. oktober 1994 § 22, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 4-6. Sagen blev hjemvist til Told- og Skatteregionen således, at regionen skulle træffe en afgørelse om betryggende sikkerhed, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 5, 1. pkt.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13 a
Bkg. nr. 770 af 19. november 1990, § 1
Bkg. nr. 873 af 17. oktober 1994, § 20 og § 22
Ligningsvejledningen 2000 S.G.18

Skatteyder A ejede aktier i selskabet X. A flyttede pr. den 1. december 1998 fra Danmark til Tyskland. Ved fraflytningen blev der ikke anmodet om henstand med fraflytterskatten. Selvangivelse for perioden 1. januar 1998 - 30. november 1998 blev indsendt den 26. maj 1999. Samtidig med selvangivelsen blev der anmodet om henstand med fraflytterskatten. Told- og Skatteregionen gav afslag på anmodning om henstand. Afslaget var begrundet med, at henstandsanmodningen ikke var indgivet rettidigt inden udløbet af den kalendermåned, der fulgte efter 1. december 1998. Afgørelsen blev påklaget til Told- og Skattestyrelsen. Det blev oplyst, at A havde udvidet selvangivelsesfrist, d.v.s. indtil 1. juli 1999.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 13 a skulle fortjenesten på aktier ved fraflytning fra Danmark opgøres som om aktierne var blevet solgt på fraflytningstidspunktet. Som udgangspunkt skulle skatten af fortjenesten afregnes. Dog kunne der i h. t. stk. 5 mod betryggende sikkerhed gives henstand med betaling af skatten.

Efter bekg. nr. 770 af 19. november 1990 § 1, var evt. henstand betinget af, at selvangivelsen blev indgivet rettidigt efter § 20 eller § 22 i bekg. nr. 769 af 19 november 1990, nu bekg. nr. 873 af 17. oktober 1994. Efter § 20 skulle selvangivelsen indgives inden udløbet af den kalendermåned, der følger efter den måned, hvor skattepligten ophører. Efter § 22 skulle selvangivelsen være indleveret normalt senest den 1. maj alternativt den 1 juli i året efter indkomstårets udløb, idet skattekontrollovens § 4, stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse. På grund af ordet "eller" er §§ 20 og 22 alternative. D.v.s. blot en af betingelserne skal være opfyldt.

A havde således indsendt henstandsanmodningen rettidigt efter § 22 i bekg. nr. 769 af 19 november 1990, nu bekg. nr. 873 af 17. oktober 1994. Der var således grundlag for at give A medhold i sin klage.

Told- og Skattestyrelsen imødekom herefter anmodningen om henstand med betaling af fraflytterskatten på As aktier i X, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 5. 1. pkt. Henstanden var betinget af, at der skulle ydes betryggende sikkerhed for betaling af den pålignede skat efter aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 1. Told- og Skattestyrelsen henså til, at A anmodede om henstand inden udløbet af selvangivelsesfristen. Således var anmodningen indgivet rettidig efter bekg. nr. 770 af 19. november 1990 § 1, jf. bekg. nr. 873 af 17. oktober 1994 § 22, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 4-6.

Sagen blev hjemvist til den lokale Told- og Skatteregion til fortsat behandling på dette grundlag. Regionen skulle træffe en afgørelse om betryggende sikkerhed, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 5, 1. pkt.