Dato for udgivelse
1. marts 2001
SKM-nummer
SKM2001.2.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4749-84
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
lovpligtig, arbejdsskadeforsikring, fiskere, beskatning, udbetalinger
Resumé
Skatteministeriet har vurderet den skattemæssige behandling af udbetalinger fra en arbejdsskadeforsikring for fiskere. Skatteministeriet finder herefter, at løbende udbetalinger fra en arbejdsskadeforsikring er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra c, medens sumudbetalinger er skattefri efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b.
Reference(r)
Personbeskatningsloven § 53 A, stk. 1, nr. 5
Statsskatteloven § 4, litra c og § 5, stk. 1, litra b
Ligningsvejledningen 2000 A.C.2.1
Der har overfor Told- og Skattestyrelsen været rejst spørgsmål om hvorvidt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5 (syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede). Ved lov nr. 429 af 26/6 1998 blev bl.a. syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede, inddraget under reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A. Disse ordninger var tidligere omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50. Ændringen har, for forsikring der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 2. juni 1998. Ændringen bevirker bl.a. at udbetalinger fra ordningen, hvad enten de sker i form af sumudbetalinger eller som løbende udbetalinger, er skattefri, jf. lovens § 53 A, stk. 5. Efter den tidligere § 50 var sumudbetalinger skattefri, medens løbende udbetalinger var skattepligtige.

Efter arbejdsskadeforsikringslovens § 5, stk. 1 og stk. 3, skal der for personer, beskæftiget inden for fiskeriet tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikringer for dels de ansatte og under visse forudsætninger også for fiskeskipperen. Arbejdsskadeforsikring for fiskere tegnes især af Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri. Ydelserne efter loven er

  1. betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.v.,
  2. erstatning for tab af erhvervsevne
  3. godtgørelse for varigt mén
  4. overgangsbeløb ved dødsfald og
  5. erstatning for tab af forsørger
Heraf ydes nr. 1,3 og 4 som éngangsbeløb. Løbende ydelser forekommer kun i relation til nr. 2 og 5. Spørgsmålet er, om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring kan sidestilles med en syge- og ulykkesforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5. Et bekræftende svar vil i så fald forudsætte, at ordningen ejes af den forsikrede. Denne betingelse vil være opfyldt af fiskeskipperen, men ikke af hans ansatte. Hvis ordningen antages omfattet af § 53 A, vil der således, for så vidt angår ordninger for fiskere, være en forskellig skattemæssig behandling af udbetalinger til tilskadekomne fiskeskippere og tilskadekomne ansatte fiskere, idet sidstnævnte vil blive behandlet efter statsskattelovens regler.

Efter at have drøftet henvendelsen med Departementet er Skatteministeriet af den opfattelse, at udbetalingerne skal beskattes efter statsskattelovens regler, hvadenten skadelidte er en lønmodtager eller en selvstændig fisker. Dette indebærer, at løbende udbetalinger er indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, litra c, mens sumudbetalinger er skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b. Ministeriet er dog opmærksom på, at man i en ikke offentliggjort afgørelse i 1989 har udtalt, at arbejdsskadeforsikringen for selvstændige fiskere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, og at denne afgørelse kan have givet de selvstændig fiskere en berettiget forventning om, at deres eventuelle erstatninger i form af løbende ydelser er blevet skattefri ved vedtagelsen af lov nr. 429 af 26. juni 1998.

Der fastsættes derfor følgende overgangsregler:

  • Løbende ydelser fra arbejdsskadeforsikringen til personer, der var selvstændigt erhvervsdrivende fiskere eller pårørende til sådanne på skadestidspunktet (for erhvervssygdomme anmeldelsestidspunktet), der er udbetalt fra og med den 2. juni 1998 til og med den 31. marts 2001, er indkomstskattefri (Herved får de nuværende selvstændige fiskere frist indtil den 31. marts 2001 til at sikre sig supplerende forsikringsdækning for at kompensere for ophøret af skattefriheden)
For de to nedenstående persongrupper vedvarer skattefriheden for løbende ydelser, indtil udbetalingerne ophører:

  1. Personer, der var selvstændigt erhvervsdrivende fiskere eller pårørende til sådanne på skadestidspunktet (for erhvervssygdomme anmeldelsestidspunktet), og som er tilkendt løbende ydelser fra arbejdsskadeforsikringen i tidsrummet fra og med 2. juni 1998 til og med 31. marts 2001.
  2. Personer, der var selvstændigt erhvervsdrivende fiskere eller pårørende til sådanne på skadestidspunktet (for erhvervssygdomme anmeldelsestidspunktet) i tidsrummet fra og med den 2. juni 1998 til og med den 31. marts 2001.

For alle andre inklusive personer, som pr. den 2. juni 1998 allerede oppebar løbende ydelser fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, er ydelserne fra og med 31. marts 2001 (på ny) indkomstskattepligtige