Dato for udgivelse
06 apr 2001 19:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. november 2000
SKM-nummer
SKM2001.114.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-2110-97
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Selskabstømning, Køberbankens regreskrav mod køberselskaberne og dettes direktør, Overskudsselskab
Resumé
Bank B var blevet sagsøgt af et konkursbo efter et overskudsselskab sammen med sælgerne med påstand om betaling af det tab, som selskabet og dermed skattevæsenet havde lidt ved, at selskabet var blevet tømt for midler. B adciterede bl.a. køberselskabet I og et selskab i koncernen I2, der havde fået del i overskudsselskabets midler og S, der havde været direktør i det købende selskab. Det tømte selskabs konkursbo indgik forlig med sælgerne og B. Under sagen skulle der herefter alene tages stilling til forholdet mellem B, I1 og I2 og S. I1 og I2 afgav ikke svarskrift, men i et påstandsdokument påstod selskaberne sagen afvist, idet kravene mod selskaberne, der nu var erklæret konkurs, skulle anmeldes i boerne i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kap. 16. Afvisningspåstanden blev ikke taget til følge, da praktiske og processuelle hensyn taler for, at alle krav, der rejses i forbindelse med et salg af et overskudsselskab, behandles under ét. Den omstændighed, at sagen nu i øvrigt var forligt, kunne ikke medføre, at sagerne mod I1 og I2 skulle henvises. Da overskudsselskabet var erhvervet for egne midler i strid med forbudet om selvfinansiering i den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 2, blev B's krav om friholdelse taget til følge.
Reference(r)
Anpartsselskabsloven § 84 (dagældende)

Parter:

B-Bank A/S
(advokat A1, K-by)

mod

I1 A/S, under konkurs,
(Kammeradvokaten),
I2, under konkurs,
(Kammeradvokaten),
og
S

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Den 8. september 1997 anlagde konkursboet efter overskudsselskabet F1 ApS (tidligere F2 ApS) sag mod sælgerne A, B og C samt mod købers bank, B-Bank A/S, med påstand om betaling af det tab, selskabet og dermed skattevæsenet havde lidt, ved at selskabet var blevet tømt for midler.

Sælgerne adciterede samtidig B-Bank A/S, sælgernes revisor og advokat, I1 A/S, I2 A/S samt S. I1 fra 1991 havde været køber af overskudsselskabet, selskabet fra 1988 havde bl.a. fået del i overskudsselskabets midler, og S havde været direktør i det købende selskab.

Ved stævning modtaget den 8. september 1997 adciterede B-Bank A/S ligeledes sælgerne, sælgernes rådgivere, I1 A/S, I2 A/S samt S.

Det tømte selskabs konkursbo, sælgerne, B-Bank A/S og sælgernes rådgivere har efterfølgende indgået forlig i sagerne, således at der ved denne dom alene skal tages stilling til forholdet mellem B-Bank A/S, de to investeringsselskaber og S.

Parternes påstande

Parterne har nedlagt følgende påstande:

B-Bank A/S:

I1 A/S, I2 A/S og S tilpligtes til B-Bank A/S in solidum at betale 218.970 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Investeringsselskaberne:

Principalt: Afvisning.
Subsidiært: Frifindelse.
Mere subsidiært: Frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

S har ikke givet møde under domsforhandlingen.

B-Bank A/S har over for påstanden om afvisning - som investeringsselskaberne støtter på, at prøvelsen af bankens krav henhører under skifteretten - nedlagt påstand om frifindelse.

Beløbet på 218.970 kr. udgør den andel af erstatningskravet, som B-Bank A/S har betalt til det tømte selskabs konkursbo. Andelen er ikke beløbsmæssigt bestridt.

Sagen angår

Af sagen fremgår, at I1 A/S ved købekontrakt underskrevet den 8. september 1992 overtog samtlige anparter i F2 ApS. Af aftalen fremgår blandt andet følgende:

"...

1. Overdragelsen sker således, at pålydende anparter kr. 600.000 overdrages den 8. september 1992.
2. Købesummen er aftalt til den beskattede egenkapital, med et tillæg på 70 % af den latente skat. Købesummen fremkommer således:
Egenkapital pr. 4/9-92 kr. 6.922.203,00
Selskabsskat pr. 4/9-92 kr. 726.674,00
Forrentning af skat (10 % af 298.102 i 3 mdr.) kr. kr. 7.453,00
Tillæg 70 % af kr. 726.674,00 kr. 508.672,00
Købesum i alt kr. 7.438.328,00
3. Handlen afvikles via overførsel mellem købers pengeinstitut og sælgeres pengeinstitut.
4. Sælgere udleverer sine anparter i selskabet, nominelt kr. 600.000 til køber, tillige med dispositionsret over selskabet midler når købesummen er til disposition for sælgere som ovenfor beskrevet.
...
13. Selskabet har i forbindelse med overdragelsen ændret navn til F1 ApS. Alle rettigheder til selskabets oprindelige navn tilfalder sælgere uden vederlag.

..."

Aftalen er på købers vegne underskrevet af S.

Om betalingstransaktionerne i forbindelse med overdragelsen af overskudsselskabet er oplyst, at F2 ApS' midler indestod på konto nr. ..... i J-Bank A/S.

S instruerede ved telefaxskrivelse af 3. september 1992 B-Bank A/S om de forestående pengeoverførsler i forbindelse med handlen. Det fremgår heraf:

"...

    Vedr.:
    I1 A/S køber:
    "F2 ApS"

afvikling den 7. september 1992

I bedes til: J-Bank A/S
...
Overføre kr.: 7.438.328,00 der er den aftalte købesum
Modtage kr.: 7.961.427,00

Transaktionen bedes afviklet over vor konto
...30328

..."

Afviklingsdagen er med håndskrift ændret til den 8. september 1992. Den konto, over hvilken betalingstransaktionerne skulle afvikles, er med håndskrift ændret til konto nr. ...33513.

Den 8. september 1992 overførtes F2 ApS' midler, 7.961.427 kr., fra selskabets hidtidige konto nr. ...385 i J-Bank A/S til den for selskabet nyoprettede konto nr. ...33513 i B-Bank A/S. Samme dag overførtes købesummen, 7.438.328 kr., fra konto nr. ...34513 i B-Bank A/S til As konto nr. ...43-5 i J-Bank A/S.

De posteringer, der fandt sted på konto nr. ...33513 i B-Bank A/S, fremgår af en kontoudskrift af 9. september 1992:

"Bogført Tekst Valør Hævet/Indsat Saldo
08.09 ... 0,00
09.09 Indbetaling 09.09 7.961.427,00 7.961.427,00
09.09 Udbetaling 09.09 7.438.328,00 - 523.099,00
09.09 Udbetaling 09.09 3.000,00 - 520.099,00
...
09.09 Udbetaling 09.09 520.099,00- - 0,00"

Udbetalingen af 3.000 kr. udgør et gebyr til B-Bank A/S.

Restbeløbet 520.099 kr. blev den 9. september 1992 indsat på konto nr. ...23232 i B-Bank A/S, tilhørende I2 A/S.

På grundlag af en begæring fra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, blev F1 ApS den 1. november 1993 taget under konkursbehandling.

Samme dag blev I1 A/S taget under konkursbehandling.

Der er, efter handlen med overskudsselskabet afsagt konkursdekret over I2 A/S.

Parternes argumenter

Investeringsselskaberne har under sagens forberedelse ikke afgivet svarskrift, men indleverede den 31. maj 2000 et påstandsdokument med de påstande og anbringender, der er gjort gældende under domsforhandlingen. Den 26. juni 2000 afslog landsretten en begæring fra B-Bank A/S om afsigelse af udeblivelsesdom over investeringsselskaberne. Landsretten besluttede samtidig, at forberedelsen skulle genoptages mellem disse parter, og banken afgav den 31. juli 2000 et yderligere processkrift.

B-Bank A/S har til støtte for sin påstand om frifindelse over for investeringsselskabernes påstand om afvisning gjort gældende, at afvisningspåstanden skulle være fremsat i et svarskrift, jf. retsplejelovens § 357, stk. 2. Banken har yderligere gjort gældende, at de adciteredes værneting følger af retsplejelovens § 250, stk. 1-2, og at der med rette er sket kumulation i denne sag. Landsretten skal endvidere i nærværende sag alene tage stilling til regreskravets berettigelse, medens fordringsprøvelsen i øvrigt skal foretages af kurator i de adciterede konkursboer.

B-Bank A/S har videre gjort gældende, at investeringsselskabernes påstande og anbringender er fremkommet for sent og derfor ikke bør tages under påkendelse jf. retsplejelovens § 357, stk. 1.

Til støtte for friholdelsespåstanden overfor de adciterede har B-Bank A/S gjort gældende, at I1 A/S og S indgik aftale om overdragelse af overskudsselskabet med sælgerne, at S afgav de betalingsinstrukser til banken, der resulterede i, at selskabet blev erhvervet for egne midler, og at de adciterede tømte selskabet for likvide midler. De adciterede har således truffet og opretholdt de dispositioner, der resulterede i, at selskabet blev erhvervet for egne midler i strid med den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 2, og de adciterede skal som følge heraf i medfør af anpartsselskabslovens § 84, stk. 4 og 5 på objektivt grundlag tilbageføre de nævnte midler til overskudsselskabet. Efter denne hæftelsesregel er de adciterede direkte ansvarlige overfor det overdragne selskab og dermed over for banken for ethvert regreskrav som følge af betalinger fra banken til konkursboet efter F1 ApS. Der er endvidere ikke grundlag for at reducere bankens krav med gebyret på 3.000 kr.

Investeringsselskaberne har gjort gældende, at deres påstande og anbringender bør tages under påkendelse, da forberedelsen efterfølgende har været genoptaget. B-Bank A/S har således haft tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser, og en nægtelse af tilladelse vil medføre et betragtelig tab for de adciterede.

Til støtte for påstandene om afvisning og frifindelse har investeringsselskaberne gjort gældende, at krav mod et konkursbo skal anmeldes i boet i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 16. Praktiske processuelle hensyn tilsiger også, at sagen afgøres i skifteretten, navnlig da sagen også indebærer en tvist mellem banken og de øvrige kreditorer om fordeling af midlerne i konkursboerne.

Til støtte for påstanden om frifindelse har investeringsselskaberne videre gjort gældende, at de midler, der er indbetalt til konkursboet efter I1 A/S, skal dække skattevæsenets tab som følge af, at dette selskab blev solgt som overskudsselskab og tømt for midler. Sælgerne af I1 A/S og B-Bank A/S, har i den sag taget bekræftende til genmæle overfor skattevæsenets krav. Hvis bankens friholdelsespåstand tages til følge, vil skattevæsenets krav ikke blive fuldt dækket i konkursboet.

Investeringsselskaberne har yderligere gjort gældende, at B-Bank A/S forlods skal fralægge sig den provision, banken opnåede ved at medvirke til den ulovlige selskabshandel.

Begrundelse og konklusion

Investeringsselskaberne har først fremsat deres påstande og anbringender i påstandsdokumentet af 31. maj 2000 og således efter forberedelsens slutning. Den 26. juni 2000 besluttede landsretten imidlertid at genoptage forberedelsen af sagen, og B-Bank A/S har den 31. juli 2000 afgivet processkrift med stillingtagen til de nye påstande og anbringender. Banken har således inden domsforhandlingen haft tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. Landsretten tillader derfor, at investeringsselskaberne fremsætter de påstande og anbringender, som er gjort gældende, jf. retsplejelovens § 357, stk. 1 og 2, jf. § 363, stk. 1, nr. 2.

Praktiske og processuelle hensyn taler for, at de krav, der rejses i forbindelse med et salg af et overskudsselskab som det foreliggende behandles under et. Der har derfor ikke været grundlag for at henvise kravene mod de konkursramte investeringsselskaber til behandling ved skifteretten eller at afvise kravene. Den omstændighed, at sagen nu er delvist forligt, kan heller ikke medføre, at kravene mod investeringsselskaberne skal henvises eller afvises. Investeringsselskabernes påstand om afvisning tages derfor ikke til følge.

Det lægges til grund, at overskudsselskabet F2 ApS ved handlen den 8. september 1992 blev erhvervet for egne midler i strid med forbudet om selvfinansiering i den dagældende anpartsselskabslov § 84, stk. 2. Det lægges endvidere til grund, at I1 A/S i henhold til overdragelsesaftalen af 8. september 1992 købte overskudsselskabet, og at I2 A/S, da betalingstransaktionerne i forbindelse med handlen var afsluttede, modtog restbeløbet på overskudsselskabets konto. Det er herefter godtgjort, at investeringsselskaberne har truffet og opretholdt de dispositioner, der resulterede i, at anpartsselskabet blev erhvervet for egne midler.

I medfør af den dagældende anpartsselskabslov § 84, stk. 4 og 5, indestår de konkursramte investeringsselskaber for tilbageførelse af de likvide midler til det tømte anpartsselskab. Investeringsselskaberne må som følge af det anførte friholde B-Bank A/S for det erstatningskrav, som banken har betalt til konkursboet F1 ApS, og landsretten finder ikke, at der er grundlag for at reducere beløbet med gebyret på 3.000 kr. Bankens påstand over for de konkursramte investeringsselskaber tages derfor til følge.

Det bemærkes, at landsretten herved ikke har taget stilling til fordringen eller andre fordringers placering i boernes konkursorden. Afgørelsen heraf henhører i 1. instans under skifteretten.

S er udeblevet under domsforhandlingen. Da bankens påstand overfor ham findes begrundet i sagsfremstillingen, tages påstanden til følge.

Thi kendes for ret:

I1 A/S under konkurs, I2 A/S under konkurs og S, skal solidarisk til B-Bank A/S betale 218.970 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. september 1997.

I sagsomkostninger til B-Bank A/S skal I1 A/S under konkurs, I2 A/S under konkurs og S inden 14 dage solidarisk betale 25.000 kr.