Dato for udgivelse
26. februar 2001
SKM-nummer
SKM2001.72.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-412-00315
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønmodtagere, pc-ordning, lønnedgang, arbejdsgiverfinansiering, uddannelsesudgifter
Resumé
Et selskab påtænkte at tilbyde medarbejderne en pc med tilbehør, der skulle stilles til rådighed i hjemmet. Udgiften til den af medarbejderen valgte pc-pakke skulle fordeles mellem selskabet og medarbejderen. Selskabet ville betale et fast beløb på 4.000 kr. uanset medarbejderens valg af pc-pakke. Af disse 4.000 kr. vedrørte 1.800 kr. udgiften til et medfølgende undervisningsmateriale. Den resterende del af udgiften til den valgte pc-pakke skulle afholdes af medarbejderen gennem en aftalt lønnedgang. Ligningsrådet fandt, at betingelsen i ligningslovens § 16, stk. 10 om, at pc’en med tilbehør skal være stillet til rådighed af arbejdsgiveren, ikke i tilstrækkelig grad var opfyldt. Ligningsrådet udtalte i den forbindelse, at selskabets udgifter til uddannelse ikke burde medregnes som udgifter, der vedrørte pc-ordningen. Sådanne udgifter skulle efter Ligningsrådets opfattelse ses i sammenhæng med arbejdsgiverens øvrige udgifter til den løbende uddannelse af medarbejderne fremfor som udgifter knyttet til en hjemme-pc-ordning. Ligningsrådet kunne derfor kun godkende ordningen som skattefri efter ligningslovens § 16, stk. 10 under forudsætning af, at medarbejderne blev givet mulighed for løbende at udtræde af ordningen.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 10
Kildeskatteloven § 46, stk. 3
Spørgsmål
Er de hjemme-pc'er, der stilles til rådighed for selskabets ansatte, skattefrie i medfør af ligningslovens § 16, stk. 10?

Svar
Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Sagsfremstilling og begrundelse
Selskabet påtænker at tilbyde samtlige medarbejdere en pc med tilbehør, der stilles til rådighed i hjemmet.

Selskabet er en produktionsvirksomhed, der fremstiller elektronik, herunder computere og computer-lignende udstyr. Af virksomhedens 180 medarbejdere er 74 funktionærer og 106 timelønnede.

Formålet med pc-ordningen er at højne medarbejdernes kendskab til den software, der anvendes på virksomheden, og at give medarbejderne mulighed for at styrke deres pc-færdigheder og fortrolighed med IT generelt. Formålet er endvidere at give medarbejderne mulighed for at udføre arbejdsopgaver fra hjemmet.

Samtlige medarbejdere skal i deres arbejdsfunktioner være fortrolige med brugen og programmering af pc'er og plc'er i de produkter, der fremstilles. Medarbejderne har derfor alle behov for edb-uddannelse.

Tilbuddet om at deltage i ordningen er betinget af, at den enkelte medarbejder i sin fritid uddanner sig i brugen af pc'en og dens programmer, og af at medarbejderen accepterer en lønnedgang.

Medarbejderne vil kunne vælge mellem 2 pc-konfigurationer af forskellig størrelse, der begge anses at opfylde de aktuelle krav til arbejdsstationer på virksomheden.

Begge konfigurationer omfatter Microsoft Office 2000-pakken og undervisningsmateriale, der dækker undervisningen til pc-kørekortet.

Det er oplyst, at selskabet påtænker at købe pc-pakkerne.

Udgiften til de to pc-pakker er henholdsvis 23.025 kr. og 19.975 kr. Udgifterne vil blive fordelt mellem selskabet og de deltagende medarbejdere.

Selskabet afholder udgiften til undervisningsmaterialet, der efter punkt 5 i den til anmodningen vedlagte prisspecifikation udgør 1.800 kr. pr. pc-pakke. Selskabet betaler derudover et beløb på 2.200 kr. pr. pakke, således at selskabet i alt betaler 4.000 kr. pr. medarbejder uanset dennes valg af pc-pakke.

Medarbejderen afholder gennem den aftalte lønnedgang den resterende udgift til den valgte pc-pakke.

For funktionærerne vil lønnedgangen blive gennemført ved en nedsættelse af den månedlige bruttoløn før beregning af arbejdsmarkedsbidrag, A-skat m.v. For de timelønnede medarbejdere vil lønnedgangen ske ved en reduktion af timelønssatsen. Lønnedgangen vil ikke fremgå separat af medarbejdernes lønsedler. For både funktionærerne og de timelønnede medarbejdere vil lønnedgangen få virkning for beregningen af lønafhængige ydelser. Dette gælder blandt andet beregningen af pensionsbidrag, feriegodtgørelse, overtidsbetaling m.v. Ordningen løber, indtil den totale medarbejderudgift til den valgte pc-pakke er dækket via lønnedgangen. Ved ordningens udløb bortfalder lønnedgangen.

I forbindelse med ordningens udløb har medarbejderen en ret til at købe udstyret til handelsværdien på ophørstidspunktet. Ønsker medarbejderen ikke at udnytte sin køberet, skal udstyret som udgangspunkt tilbageleveres til virksomheden. Kan virksomheden ikke finde anvendelse for udstyret, kan den imidlertid kræve, at medarbejderen køber udstyret til den anførte pris. Medarbejderen er i dette tilfælde forpligtet til at købe udstyret.

Fratræder medarbejderen sin stilling inden ordningens udløb, skal udstyret tilbageleveres til virksomheden. Medarbejderen kan dog efter særlig aftale med virksomheden erhverve udstyret til handelsværdien på fratrædelsestidspunktet.

Den kommunale skatteforvaltning har udtalt, at den forelagte pc-ordning ikke kan anses at være skattefri for medarbejderne efter ligningslovens § 16, stk. 10. Skatteforvaltningen begrunder sin udtalelse med, at virksomheden ikke bærer en tilstrækkelig økonomisk risiko ved ordningen, idet den kan kræve, at de deltagende medarbejdere køber udstyret på ophørstidspunktet for ordningen.

Told- og Skattestyrelsens indstilling
Skattefrihed efter ligningslovens § 16, stk. 10 forudsætter, at bestemmelsens betingelser er opfyldte.

Told- og Skattestyrelsen finder, at selskabet med beskrivelsen af den påtænkte pc-ordning har påvist, at der er en erhvervsmæssig begrundelse for at give medarbejderne tilbud om en pc til brug i hjemmet. Betingelsen om, at pc'en med tilbehør skal være stillet til rådighed til brug ved arbejdet, er dermed opfyldt.

Det er endvidere en betingelse for skattefrihed efter § 16, stk. 10, at arbejdsgiveren kan anses at have stillet pc'erne til rådighed. Betingelsen indebærer, at der i ordningen skal indgå elementer af arbejdsgiverfinansiering/arbejdsgiverrisiko.

Styrelsen finder, at betingelsen ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt ved, at selskabet afholder de ovenfor beskrevne udgifter, eller ved, at selskabet bærer risikoen for, at medarbejderne leverer udstyret tilbage i forbindelse med fratræden af deres stilling.

Styrelsen finder i den forbindelse, at selskabets udgifter til uddannelse ikke bør medregnes som udgifter, der vedrører pc-ordningen. Sådanne udgifter skal efter styrelsens opfattelse ses i sammenhæng med arbejdsgiverens øvrige udgifter til den løbende uddannelse af medarbejderne fremfor som udgifter knyttet til en hjemme-pc-ordning.

Styrelsen mener derfor, at den forelagte pc-ordning kun kan godkendes som skattefri efter ligningslovens § 16, stk. 10 under forudsætning af, at medarbejderne gives mulighed for til enhver tid at udtræde af ordningen og under forudsætning af, at selskabets eventuelle udgift til afdækning af denne risiko ikke overvæltes på medarbejderne. Det er samtidig en forudsætning, at de deltagende medarbejdere ikke kan blive forpligtede til at købe udstyret i forbindelse med ordningens ophør.

Da medarbejdernes lønnedgang angives at ville få virkning i alle relationer, finder styrelsen, at lønnedgangen er reel og ikke indebærer modregning af udgifter af privat karakter i de ansattes bruttoløn. Lønnedgangen er dermed i overensstemmelse med kildeskattelovens § 46, stk. 3. Det forudsættes dog, at der indgås nye lønaftaler om den reducerede løn, ligesom det forudsættes, at de medarbejdere, der vælger at købe udstyret i forbindelse med ordningens udløb eller fratræden af stilling, erlægger betalingen herfor i beskattede midler.

Ligningsrådet kan tiltræde Told- og Skattestyrelsens indstilling.