Dato for udgivelse
24 sep 2001 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. juli 2001
SKM-nummer
SKM2001.373.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1836-1374
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Driftsudgifter generelt
Resumé

Et selskab modtog erstatning for en nedbrændt bygning. Forsikringssummen anvendtes fuldt ud til opførelse af en ny bygning, som ikke var beliggende samme sted som den nedbrændte. De genvundne afskrivninger kunne anvendes til forlods afskrivning på den nyopførte bygning.

Reference(r)

Afskrivningsloven  § 29 A (dagældende)
Ligningsvejledingen 1997 E.C.4.1.15

A/S klager bl.a. over, at de stedlige skattemyndigheder har anset genvundne afskrivninger for skattepligtige i indkomståret 1997.

Det er oplyst, at selskabet driver virksomhed med indsamling af forskelligt affald og skot. Selskabet har filialer 18 steder i Danmark. Selskabets nettoomsætning har for indkomstårene 1996 – 1998 været henholdsvis ca. 336 mio. kr., 385 mio. kr. og 380 mio. kr. Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Det er oplyst, at en af selskabet ejet bygning ved filialen i X nedbrændte i regnskabsåret 1996/97. Selskabet modtog 770.000 kr. i forsikringserstatning i forbindelse hermed. Det er videre oplyst, at de genvundne afskrivninger er opgjort til 388.577 kr. De genvundne afskrivninger er overført til forlods afskrivning på en nyopført bygning i Y i regnskabsåret 1997/98.

Skatteforvaltningen har anset de genvundne afskrivninger for skattepligtige i indkomståret 1997. Der er ved afgørelsen henset til, at den nedbrændte bygning var placeret ved selskabets filial i X, hvorfor opførelse af en bygning i Y ikke kan betragtes som genopførelse af den pågældende bygning i X i medfør af afskrivningslovens § 29 A, stk. 1. Som følge af ændringen af skatteansættelsen på dette punkt, er der godkendt yderligere afskrivninger på ejendommen i Y for indkomståret 1998.

Selskabets revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der kan foretages forlods afskrivning på udgifterne i forbindelse med genopførelse af den nedbrændte hal i X-afdelingen i den nærliggende afdeling i Y. Revisoren har til støtte herfor gjort gældende, at der er tale om samme juridiske og driftsmæssige enhed uanset den faktiske kilometerafstand mellem afdelingerne.

Selskabets økonomidirektør har på et møde hos skatteforvaltningen forklaret, at den nedbrændte bygning i X havde været brugt til papirproduktion i form af sortering og presning i baller, men at man, som led i selskabets strategi om at samle produktionen i større enheder og kun være lokalt repræsenteret via containerpladser, valgte at genopføre bygningen ved selskabets filial i Y. Hertil kom at man alene havde lejet grunden i X, og at lejekontrakten udløb om ca. 6 år, hvorimod arealerne i Y ejes af selskabet.

Landsskatteretten skal udtale:

Landsskatteretten bemærker, at fortjeneste ved salg af bygninger, hvorpå der kan foretages skattemæssig afskrivning, medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. § 29, stk. 1, i den dagældende afskrivningslov. En fortjeneste ved modtagelse af en forsikringssum beskattes efter principperne i afskrivningslovens § 29, stk. 1, jf. § 29, stk. 3. I medfør af samme lovs § 29 A medregnes fortjenesten dog ikke til den skattepligtige indkomst, såfremt forsikringssummen anvendes fuldt ud til genopførelse eller genanskaffelse, og de genvundne afskrivninger anvendes til forlods afskrivning på udgiften til genopførelse eller genanskaffelse.

Retten bemærker videre, at begreberne genopførelse og genanskaffelse i relation til afskrivningslovens § 29 A i praksis er fortolket således, at det ikke er en betingelse, at der genopføres eller genanskaffes en bygning af samme art og beliggenhed som den skadelidte bygning, jf. herunder pkt. 133 i cirkulære til den dagældende afskrivningslov, cirkulære nr. 188 af 22. november 1983 samt ligningsvejledningen for 1997 E.C.4.1.15.

Eftersom der således ikke ses at kunne stilles krav om, at genopførelsen sker på samme beliggenhed som den nedbrændte bygning, finder retten, at der kan gives selskabet medhold i, at de genvundne afskrivninger kan afskrives forlods i indkomståret 1997 i medfør af den dagældende afskrivningslovs § 29 A. Som konsekvens heraf korrigeres den yderligere afskrivning for indkomståret 1998. Den påklagede afgørelse vil således være at ændre i overensstemmelse hermed.