Dato for udgivelse
08 nov 2001 17:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.513.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
504/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Morarenter, modregning, rentegodtgørelse, overskydende skat
Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der gyldigt kan opkræves morarenter af ikke betalte skatter, når skatteansættelserne underkendes af klageinstansen.
Landsretten fandt, at opkrævningen af morarenter for manglende rettidig betaling af restskat i 1994 skal opkræves sammen med restskatten for 1994, dvs. normalt i september, oktober og november 1995, således at morarenterne først er forfaldne i efteråret 1995. Under hensyn hertil gav landsretten skattemyndighederne medhold i, at der i marts og april 1995, hvor sagsøgeren fik udbetalt overskydende skat, ikke for myndighederne var hjemmel til at modregne morarenterne, jf. kildeskattelovens § 62 A, idet denne alene hjemler ret til modregning af uforfalden restskat, men ikke uforfaldne morarenter. Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 61, stk. 4
Kildeskatteloven § 62 A, stk. 3
Kildeskatteloven § 63, stk. 1

Parter:
A (selv)
mod
Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne:
Poul Sørensen, Torben Melchior, Peter Blok, Per Walsøe og Børge Dahl

Tidligere instans:
Østre Landsrets dom af 29. oktober 1999

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger:
Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s  f o r   r e t :
Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.