Dato for udgivelse
15 nov 2001 14:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.539.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
403/1995
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Gældseftergivelse, akkord, underskudsselskab
Resumé

Selskab beskattet af gældseftergivelse, ydet af eneaktionær. Forligsmæssig nedsættelse af beløbet efter syn og skøn i ankesagen.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsvejledningen 2000 S.C.1.2.2.4

Parter:
H1 A/S
(advokat Lars Henriksen)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af dommerne:
Poul Sørensen, Per Walsøe og Asbjørn Jensen.


I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 2. afdeling  den 3. august 1995.

Appellanten, H1 A/S, har i forbindelse med parternes indgåelse af forlig vedrørende sagens realitet hævet anken for så vidt angår dette spørgsmål.

Sagen er herefter i medfør af retsplejelovens § 387 udgået til skriftlig behandling for så vidt angår spørgsmålet om sagsomkostninger for landsret og Højesteret.

Det er oplyst, at sagen er forligt således, at Skatteministeriet anerkender, at H1 A/S' skattepligtige indkomst for året 1988 før udnyttelse af fremført underskud nedsættes med 763.954 kr., fra 3.584.564 kr. til 2.820.610 kr.

H1 A/S har nedlagt påstand om, at omkostningerne for landsretten ophæves, og at det pålægges Skatteministeriet at udrede et af Højesteret skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af H1 A/S' omkostninger vedrørende såvel landsrettens som Højesterets behandling af sagen.

Skatteministeriet har anerkendt, at det pålægges ministeriet at betale sagsomkostninger, men at det ved omkostningsfastsættelsen må tages i betragtning, at forliget indebærer, at H1 A/S ikke har fået fuldt medhold i sin påstand.

Det er oplyst, at omkostningerne til syn og skøn for Højesteret udgør i alt 89.483,39 kr.

Højesterets bemærkninger.

Efter sagens udfald og omfang finder Højesteret, at Skatteministeriet i sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal betale i alt 100.000 kr. til H1 A/S.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal indstævnte, Skatteministeriet, betale i alt 100.000 kr. til appellanten, H1 A/S.