SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2008.1057.SRRSU'er - det udstedende selskab er fusioneret23-12-0816-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål30-12-0803-12-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.1055.VLREjendomsavance - ubebygget grund - ophævelse af handel - skattemæssig virkning30-12-0805-12-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn30-12-0801-12-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn30-12-0801-12-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.1049.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering22-12-08 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2008.1047.SRMedarbejderobligationer - udstationerede medarbejdere - opgørelse af årsløn.22-12-0816-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.1043.SRMoms - fradragsret for udgifter til genopførsel af brændt ejendom21-12-0818-11-08Fradrag Bindende svar
SKM2008.1042.LSRSkattepligt af firmarejse af social og turistmæssig karakter19-12-0807-11-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.1041.LSRFradrag for renteudgifter19-12-0828-11-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.1040.LSRSelskab konkurs - tab ved afståelse af aktier - aktier overgået fra noterede til unoterede - ejertidskrav19-12-0807-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.1039.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - bindende svar (SKM2007.299.SR)19-12-0804-11-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.1038.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder i udlandet - ophør af skattepligt efter 3 år19-12-0811-11-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2008.1037.LSRIndeholdelsespligt - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft19-12-0827-11-08Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2008.1036.LSRForhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar19-12-0825-11-08Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2008.1035.LSRFastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering19-12-0807-11-08Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2008.1034.SRGolfklub - medlemskab - personalegoder - bagatelgrænsen19-12-0816-12-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.1032.SRMobilservicevirksomhed - sms - reklamer - udgift til støtte til organisationer - reklameudgift - fradragsret19-12-0816-12-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.1031.SRSocial forsorg og bistand - coaching - kursusvirksomhed19-12-0816-12-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.1030.SRCFC-beskatning - fritagelse - bortfald af vilkår19-12-08 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2008.1028.LSRPålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld18-12-08 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2008.1027.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning af farm i udlandet18-12-0816-12-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.1026.LSRTilbagefordeling af lønindkomst18-12-0809-10-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.1025.SRMedicinalfirma - kontraktlig forpligtelse - levering af medicinsk udstyr18-12-0818-12-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.1024.SREkspropriation - manglende ekspropriationsrealitet18-12-0816-12-08Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.1023.SRGenanbringelse - landboturisme18-12-0816-12-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.1022.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Skotland18-12-0816-12-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.1021.LSRFradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte18-12-0827-10-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.1020.LSROpgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse18-12-0814-11-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.1019.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering18-12-08 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2008.1018.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til bygning af lejligheder til bondegårdsferie18-12-0816-12-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.1017.SRGenanbringelse - Agent Agreement - Rumænien18-12-0816-12-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.1016.SREkspropriation18-12-0818-12-08Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.1015.SRSterilisering af katetre ikke momsfritaget18-12-0817-12-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.1014.SRMomsregistrering ved drift af plantage i udlandet18-12-0816-12-08Fradrag Bindende svar
SKM2008.1013.SRObligation i fremmed valuta18-12-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.1012.SRStrukturerede obligationer18-12-0816-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.1011.LSRModregningsforbehold ej afgørelse der kan påklages til Landsskatteretten17-12-08 Modregning og transport + Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.1010.LSRTinglysningsafgift ved overdragelse af ejendom17-12-0819-11-08Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2008.1009.LSRLønindeholdelse - tilbagekaldelse alene med fremtidig virkning17-12-08 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2008.1008.SRMedarbejderobligationer mod kontantlønsnedgang - bonus17-12-0816-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.1007.LSRVirksomhedsomdannelse17-12-0824-10-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.1006.LSRSalg af antik spansk guitar - skattefri indtægt ved salg af privat indbo - bindende svar17-12-0819-09-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.1005.SRDatterselskab ikke fritaget for CFC-beskatning, da det blev anset for overkapitaliseret17-12-0816-12-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.1003.SRSkattefritagelse for tilskud til restaurering af gobeliner på Gods17-12-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.1002.SRFritids- og medarbejderklubber - tilskud fra arbejdsgiveren17-12-0816-12-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.1000.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser - to juridiske informationstyper17-12-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.999.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200916-12-08 Personlig indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.998.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2009 - fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200816-12-08 Personlig indkomst + Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord15-12-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.996.SRFrihed for beskatning og skattetræk ved Operation Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb11-12-0818-11-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.995.BRSkønsmæssige ansættelse11-12-0820-11-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.994.HRRette indkomstmodtager - hovedanpartshaver - aktieavancer - skattepligtigt tilskud11-12-0803-11-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn10-12-0820-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale10-12-0814-10-08Arv og gaver Dom
SKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger09-12-0826-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.990.ØLRVærdi af fri bolig - nedslag - ekstraordinær genoptagelse09-12-0825-11-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.989.BRGenoptagelse ikke imødekommet - ikke andet resultat09-12-0818-11-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.988.DEPÆndring af praksis for fristforlængelse - retssager mod Skatteministeriet09-12-08 Om kommunikation og information samt kampagner Kommentar
SKM2008.986.LSRTilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten08-12-0809-07-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.985.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder - bindende svar08-12-0829-09-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2008.984.LSRDeltagelse i kommanditselskab - overdragelse af brugte anparter - regulering som følge af udbyderhonorar mv.08-12-0821-10-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar08-12-0820-11-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motorkøretøjer + Momsgrundlag + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Kendelse
SKM2008.982.LSROmgørelse med henblik på ændring af likvidationsdato for datterselskab08-12-0817-11-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.981.LSRHovedaktionær - lejlighed udlejet til hovedaktionærs datter08-12-0805-12-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.980.LSRGevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser - skattefrihed for fysiske personer - bindende svar08-12-0821-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.979.LSREfteropkrævning af mineralvandsafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre08-12-0810-03-08Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2008.978.LSREfteropkrævning af emballageafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre08-12-0810-03-08Miljøafgifter Kendelse
SKM2008.977.LSRAnmodning om henstand08-12-0804-11-08Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2008.976.LSRRegistreringsafgiftspligt - tysk indregistreret bil08-12-0813-05-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2008.975.LSRSkattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab08-12-0826-09-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.974.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-12-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.973.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning - afslag05-12-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.972.SRParcelhusreglen - bolig nr. to - afvisning05-12-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.971.SKATOverdækning af fordring ved udlæg05-12-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.970.SRBlåstemplede obligationer - erstatning04-12-0818-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.969.BRRejse og kørselsgodtgørelse - afstande - bopæl og midlertidig arbejdsplads04-12-0830-04-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip04-12-0803-11-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar04-12-0825-11-08Afskrivninger og fradrag + Erhvervsejendomme + Ejendomme i udlandet + Køb + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.966.BRRette indkomstmodtager - interesse forbundne parter04-12-0812-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.965.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-0828-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.964.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab03-12-0828-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler02-12-0818-11-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2008.962.SRKonvertible værdipapirer - udenlandsk selskab - fordring02-12-0818-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.961.SRRepræsentationsudgifter02-12-0818-11-08Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Bindende svar
SKM2008.960.SKATVirkningstidspunkt for ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst01-12-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.957.SRSpørgsmål om selskabet har fradragsret for udgift til bonus til sin administrerende direktør.01-12-0818-11-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.956.SRSpørgsmål, om et selskab i sin indkomstopgørelse kan fradrage udgift til bonus til sin salgsdirektør ? bindende svar01-12-0818-11-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.954.HRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel - udskiftning af motor - ændring af stel27-11-0806-11-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2008.953.SRNødvendigt udstyr til fly kan sælges til piloter uden moms27-11-0818-11-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.952.SROverdragelse af anparter på baggrund af køberet med udnyttelsesperiode begrænset af sælger26-11-0818-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.950.VLRGenoptagelse - fri sommerbolig - ejet af selskab25-11-0811-11-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning24-11-08 Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2008.945.SRGenanbringelse - ombygning, selvbygger24-11-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.944.SRGenanbringelse i skov i Sverige - afslag24-11-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.943.SRVirksomhedsskatteordning og genanbringelse - afslag24-11-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.942.SRInteressentskab opfyldte ikke betingelserne for skattefri omdannelse til et anpartsselskab24-11-0818-11-08Virksomheder Bindende svar
SKM2008.941.VLRUdgifter til bistand i skattesager24-11-0818-11-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse24-11-0817-11-08Arv og gaver Dom
SKM2008.939.BRSkønsmæssig forhøjelse - skat og moms - opgørelsesmetode24-11-0812-11-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2008.938.BRSkatterestancer - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed24-11-0820-10-08Forældelse Dom
SKM2008.937.SRAktieombytning uden tilladelse - udlodning til nyt holdingselskab - udbyttebegrænsning21-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.936.SREjendomsoverdragelse vedr. råstofudvinding og med aftalt tilbagekøbsret21-11-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.934.SRSkattefri tilførsel af aktiver og grenkravet ctr. samtykkeindhentelse til overdragelsen20-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.933.SRKøberet, fast ejendom, optionspræmie udbetalt i rater20-11-0818-11-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.932.SRBeskatning af rederi og søfolk vedrørende Malta-registreret skib20-11-0818-11-08Personlig indkomst + Tonnageskat + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.931.SRDobbeltbeskatningsoverenskomst - Frankrig - hjemmehørende - opsigelse20-11-0818-11-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 420-11-0807-11-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.929.SRAndelsforening kunne uden skattemæssige konsekvenser frigøre andelshaver for dennes hæftelse20-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.928.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - virksomhedsordningen19-11-0818-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.927.SRUdenlandske afgifter - fradragsret som driftsudgifter19-11-0818-11-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.926.SRSolcelleanlæg - afskrivning19-11-0818-11-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.925.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning19-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.924.SRSkattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse - tilførselsdato19-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.923.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse - etablering af sambeskatning - omlægning af regnskabsår19-11-0818-11-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.922.SRAktier - værdipapirer - næring - bank - personer og selskaber17-11-0828-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.921.BRSyn og skønsbegæring - imødekommelse eller afvisning17-11-0808-10-08Momsgrundlag Kendelse
SKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie17-11-0828-10-08Ejendomsskat + Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2008.919.HRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning17-11-0805-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.917.SRSkattefri grænseoverskridende fusion - tynd kapitalisering - fast driftssted14-11-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.916.SRFamiliefond ikke skattepligtig af gave til grundkapital14-11-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.915.SHRKonkurs - modregning - condictio indebiti14-11-0824-10-08Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2008.914.HRUdlodning af likvidationsprovenu - ordinært udbytte14-11-0810-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.913.BRHovedanpartshaver - hævninger på mellemregningskonto - løn - tantieme - beskatningstidspunkt14-11-0831-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.912.SRMedarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune13-11-0828-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.911.ØLRPensionsafkastsbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår13-11-0831-10-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2008.910.SRCreditlempelse - periodeforskydning12-11-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.909.BRVurderingsregler - ejendomsværdi på stuehus - herregårde12-11-0828-10-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.908.HREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i flere lejligheder11-11-0831-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.907.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation forbedringsudgifter - syn og skøn - skønsmæssig ansættelse11-11-0830-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.906.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - bopæl - sommerhus - skønsmæssig ansættelse - begrundelsespligt - hjemvisning10-11-0827-10-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.905.HRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold10-11-0810-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.903.BRVederlagsfri formuefordel07-11-0829-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.902.BREkstraordinær genoptagelse nægtet - ikke særlige omstændigheder07-11-0824-10-08Virksomheder Dom
SKM2008.901.SRMoms - Web-portal på engelsk for spil om penge til udenlandske brugere07-11-0828-10-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.900.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning07-11-0829-10-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt07-11-0824-10-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.898.SRGenanbringelse af ejendomsavance i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse06-11-0828-10-08Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.897.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom06-11-0828-10-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.896.SRMBA-uddannelse - ændring af vederlagsaftale med tilbagevirkende kraft06-11-0828-10-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående05-11-0821-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse05-11-0821-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.892.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - uregistreret virksomhed - fast driftssted - revisionsvirksomhed - sagsbehandlingstid04-11-0819-08-08Straf Dom
SKM2008.891.ØLRFradragsreduktion for skadesforsikringsselskaber - valutakursregulering04-11-0828-10-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.890.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-0828-10-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.889.SRMedarbejderobligationer med garanti04-11-0828-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.888.SRForening ikke skattepligtig af salg af aktier i datterselskab04-11-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.887.SRTilskud til fredet ejendom04-11-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.886.SRGenanbringelse af ejendomsavance04-11-0828-10-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.885.SRSkattefritagelse for fredet ejendom03-11-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.884.SRAktieombytning - spaltning - objektive regler03-11-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.883.SRSkattefritagelse for fredet ejendom03-11-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.882.SRDispensation for CFC-beskatning03-11-08 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2008.881.VLRRetlig interesse - værdiansættelse - brugte køretøjer - indført fra andre EU-lande - godtgørelse af registreringsafgift -udførsel af brugte køretøjer - godtgørelse af registreringsafgift03-11-0821-10-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2008.880.LSRMomsfradrag i henhold til udstedte afregningsbilag - reel leverandør ikke momsregistreret03-11-0810-09-08Fradrag Kendelse
SKM2008.879.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering03-11-0815-09-08Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2008.878.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift03-11-0819-09-08Miljøafgifter Kendelse
SKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt03-11-0810-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2008.876.LSRSuccession ved virksomhedsoverdragelse - bindende svar (SKM2007.231.SR)03-11-0810-09-08Virksomheder Kendelse
SKM2008.875.LSRModregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum - skattefri virksomhedsdannelse03-11-0819-09-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2008.874.LSRUdenlandsk arbejdskraft - pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag31-10-0818-09-08Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2008.873.LSRTilbagebetaling af lønsumsafgift31-10-0811-09-08Opgørelse, angivelse og betaling Kendelse
SKM2008.872.LSREfterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift - opsætning af målere efter kontrolbesøg31-10-0821-02-08Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2008.871.SKATÆndring af opgørelse af erhvervsmæssig andel af ejendomsavance ved andelsboligforenings overgang til skattefri virksomhed - genoptagelse31-10-08 Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.868.SRSkattefritagelse for fredet ejendom30-10-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret30-10-0820-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.866.VLRSommerhusreglen - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - skattepligtig ejendomsavance30-10-0824-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.865.SRAndelsselskab - investeringsaktiver - placering hos andelshavere - ejendomsret31-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.864.SROptionsaftale30-10-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.863.SRFradrag for moms for hensættelser til efteruddannelsesaktiviteter30-10-0828-10-08Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2008.862.SRArbejdsgiverbetaling - masteruddannelse - 1-årigt-studie - lønnedgang30-10-0828-10-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.861.SRSambeskatning - koncernforbindelse29-10-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.860.SRDobbelt skattefri aktieombytning uden tilladelse29-10-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.859.SRDriftsfradrag - bonusløn29-10-0828-10-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.858.SRSkattefri ophørsspaltning af moderselskab29-10-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.857.SROptionsaftale om afståelse af butikker29-10-0823-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.856.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse samt succession i ejertidsnedslag28-10-0828-10-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg28-10-0814-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.854.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig virksomhed28-10-08 Fradrag og afskrivninger Kommentar
SKM2008.853.SKATSKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger28-10-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel28-10-0813-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.851.SRStandardfradrag for rejseudgifter - afbrydelse af 12 måneders grænsen for anvendelse af standardsatsen for kost28-10-0828-10-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.850.SRTilskud til fredet ejendom28-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.849.SRStandardfradrag for rejseudgifter - 2 gange 1 års forlængelse af oprindelig ansættelseskontrakt på 12 måneder - sædvanlig bopæl i udlandet28-10-0828-10-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.847.SRTo helårsboliger - parcelhusreglen27-10-0823-09-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.846.VLRStraffesag - momssvig - reeksport af biler - fiktive transaktioner - momsrefusion - rettighedsfrakendelse27-10-0802-11-06Straf Dom
SKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl24-10-0810-10-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.844.SRFast driftssted - moms - skat - certificeringsvirksomhed fra andet EU-land med filial i Danmark22-10-0823-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.843.HRMomsfritagelse - fitnesscenter - praksisændring - erstatningskrav22-10-0814-10-08Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.842.ØLRByggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse22-10-0810-10-08Byggeri Dom
SKM2008.840.BRMaskeret udlodning - mellemregning21-10-0808-10-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.839.ØLRSelskabstømning - sagsomkostninger - erstatningssag mod SKAT21-10-0808-08-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.838.HRSelskabstømning - erstatningskrav - private sagsparter21-10-0830-11-04Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.837.SROverdragelse af aktier/aktiver20-10-0822-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.836.BRRette indkomstmodtager - læge - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtagerforhold - selskabsindkomst20-10-0810-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.835.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til undervisning - på salgstidspunktet - bofællesskab20-10-0810-10-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.834.SRFraflytning - Frankrig - skattepligt - pension - ejerlejlighed20-10-0817-06-08Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.833.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-0823-01-07Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.832.SRSalg i ekspropriationssituation17-10-0820-02-07Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.831.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-0820-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.830.SRSkattefri afståelse af aktier17-10-0823-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.829.SRManglende hjemmel til at fritage selskaber for CFC-beskatning16-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.828.BRGenoptagelse - afslag - omgørelse16-10-0810-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.827.VLRPeriodisering - bestridte krav - retserhvervselsestidspunktet16-10-0809-10-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt15-10-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.824.HRLejefiksering - selskab - størrelsen af lejen14-10-0802-10-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.823.BRFri bil - skattefri befordringsgodtgørelse - forhøjelse af personlig indkomst13-10-0829-09-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget13-10-0815-07-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.821.SRMoms ved køb af elektricitet med variabel pris10-10-0823-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.820.SRTilskud til fredet gods have10-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.819.SREkspropriationssituation - afslag10-10-0823-09-08Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.818.SRParcelhusreglen - bolig nr. 209-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.817.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 - stuehus09-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.816.SROvertagelsespligt - ejendom - skattefritagelse09-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.815.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse09-10-0819-09-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.814.BRFremmed ret under retssag - oplysninger - syn og skøn - fremlæggelse - ensidigt indhentede erklæringer09-10-0825-09-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.813.VLRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde08-10-0826-09-08Momsgrundlag Dom
SKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt08-10-0801-09-08Forældelse Dom
SKM2008.811.SKATMoms - byggeadministration - almene boligorganisationer07-10-08 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.810.SRMomspligt af tilskud/underskudsgaranti til jernbanedriftsselskab07-10-0823-09-08Momsgrundlag Bindende svar
SKM2008.809.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom07-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.806.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.805.SRGenanbringelse af ejendomsavance07-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.804.BRSkønsmæssig ansættelse - ugyldighed07-10-0809-04-08Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2008.803.SROverdragelse af aktier/aktiver07-10-0822-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.802.SRGenbeskatning af underskud - overgangsordning06-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.801.ØLREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - erhvervsmæssig benyttelse - ikke tidsmæssig sammenhæng06-10-0829-09-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.800.ØLRUdlæg - ejerforhold - bankkonto - sikkerhed - opholdstilladelse06-10-0829-08-08Udlæg Dom
SKM2008.799.SRTonnageskatteordningen - koncernforbindelse - nystiftet selskab omfattet af tonnageskatteordningen06-10-0823-09-08Tonnageskat Bindende svar
SKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.797.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere virksomheder herunder rederivirksomhed03-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.796.SRDobbelt aktieombytning og ophørsspaltning efter de objektive regler03-10-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.795.SRArbejdsgiverbetalt uddannelse - befordringsudgifter - modregning i løn03-10-0823-09-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.794.SRTilskud til fredet gods03-10-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.793.ØLRRealitetsbehandling afvist - endelig retskraftig afgørelse er truffet03-10-0817-09-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.792.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - beboelse i ejerperioden02-10-0825-09-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.791.DEPSkatteministeriets kommentar til retssag om opgørelse af avance ved ophør af andelsboligforenings erhvervsmæssige virksomhed - fordelingsnøglen mellem den erhvervsmæssigt anvendte og ikke-erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen (SKM2008.790.ØLR)02-10-08 Ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2008.790.ØLRAndelsboligforening - overgang til skattefri virksomhed02-10-0822-05-08Forældelse Dom
SKM2008.789.SRFast ejendom - ekspropriationssituation - lokalplan - kommunen er aftaleerhverver01-10-0823-09-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08 Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.787.SRCFC-beskatning - ejerandel i udenlandsk selskab01-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.786.SRUforrentet og indekseret kontoprodukt - virksomhedsskatteordningen01-10-0823-09-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.785.BRSalg af anparter - interesseforbundne parter - maskeret udlodning - bogføringsassistance - rabat - tilskud01-10-0823-09-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.784.SRBeskatning af tingsgaver og kontante gevinster for ansatte med få sygedage30-09-0820-05-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.783.SRBeskatning af gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer30-09-0820-05-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.782.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. - ændret anvendelsesområde30-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.781.VLRFradrag for jagtleje - hovedaktionærs interesse30-09-0818-09-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.780.HRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked30-09-0810-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.779.SRTilskud til fredet ejendom30-09-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.778.VLRStraffesag - moms og skattesvig - uregistreret virksomhed - tilståelsessag30-09-0830-01-08Straf Dom
SKM2008.777.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder30-09-0823-09-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.776.LSROpgørelse af anskaffelsessum - ændring af praksis og fristoverskridelse29-09-0809-07-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning29-09-0823-09-08Selskabsbeskatning + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift29-09-0823-09-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Bindende svar
SKM2008.773.LSRSkatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance29-09-0827-08-08Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.772.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift29-09-0809-07-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2008.771.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse til to nystiftede selskaber29-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.770.BRSkatteansættelse - privatforbrug - tilsidesættelse af regnskab29-09-0812-09-08Virksomheder Dom
SKM2008.769.LSRBeskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier29-09-0820-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.768.LSRVideregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed - klagen afvist29-09-0821-07-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.767.LSRTabsfradrag på udgifter til indretning af lejede lokaler - interesseforbundne parter29-09-0828-04-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.766.LSRSelskab - næringsdrivende med køb og salg af aktier29-09-0809-09-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.765.LSRFradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger29-09-0803-06-08Fradrag Kendelse
SKM2008.764.SROphørsspaltning uden tilladelse - vederlæggelse til handelsværdi - forholdet mellem aktiver og gæld29-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.763.SRVederlæggelse ved skattefri aktieombytning uden tilladelse29-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.762.SRFladskærme anvendt som computerskærme - hjemme-pc-ordning29-09-0823-09-08Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.761.SRKommanditselskaber og kommanditaktieselskaber i Bulgarien - anpartsprojekt - vindmøller - skattemæssig transparens - dobbeltbeskatning - lempelse26-09-0823-09-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.760.SRGodkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt26-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.759.SROptionsaftale26-09-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.758.LSRGodtgørelse for registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet25-09-0817-06-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2008.757.LSRAfvisning af klage over vejledende udtalelse25-09-0822-08-08Motorkøretøjer Kendelse
SKM2008.756.LSRPræjudicielle spørgsmål - EF - domstolen - omkostningsgodtgørelse25-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.755.SRPensionsudbetaling - begrænset skattepligt - Malta25-09-0823-09-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.754.SREntreprise - arbejdsudleje - byggeri25-09-0823-09-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.753.SREntreprise - arbejdsudleje - planteskole25-09-0823-09-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.752.SRMedarbejderaktier m.fl. til medarbejderne i en fond med bestemmende indflydelse25-09-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.751.SRMedarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang, sæsonmedarbejdere25-09-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.750.SRTo forskudte aftaler om kontantlønsnedgang kombineret med personalegoder24-09-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.749.SRSuccession i eneforhandlingsret ved skattefri fusion24-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.748.SRMedarbejderobligationsordning kombineret med kontantlønsnedgang, nyansatte løntilbageholdenhed24-09-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.747.SRFast ejendom i Tyskland - anpartsprojekt - afskrivning - tidspunkt for erhvervelse - tysk ret24-09-0823-09-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.746.SRUdbyttebegrænsning - skattefri ophørsspaltning24-09-0823-09-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.745.SRAktieretter - tegningsretter - sømænd24-09-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.744.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang24-09-0823-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle24-09-08 Ejendomsvurdering + Ejendomsskat Afgørelse
SKM2008.742.SRMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede historiske bygninger24-09-0823-09-08Byggeri Bindende svar
SKM2008.741.SRRoyalty - virksomhedsordningen23-09-0823-09-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse22-09-08 Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Afgørelse
SKM2008.738.BRSkatteansættelse - fordeling af virksomhedens resultat - mellem ægtefæller18-09-0805-09-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.737.SKATSegmentering af virksomheder - indsigt efter persondataloven18-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.736.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - foretaget udlån18-09-0826-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.733.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile17-09-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.732.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning17-09-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.731.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørselsregnskab17-09-0818-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance17-09-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom17-09-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2008.728.DEPSkatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR16-09-08 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.726.SRSkattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have16-09-0819-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen16-09-0805-08-08Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2008.723.VLRLejefiksering - nærtstående - forbrugsudgifter16-09-0804-09-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde15-09-0827-08-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2008.720.BROverdragelse af ejendom - bodeling15-09-0811-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.719.ØLRAktiekøb - formueforvaltning - rådgiverudgifter - medarbejderes rejse- og opholdsudgifter12-09-0821-08-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.718.VLRAfvisning - anke til Landsretten11-09-0811-05-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.717.HRMomsfrie leverancer - andre EU-lande - 3. lande - brugtmomsordningen11-09-0802-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2008.716.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer10-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.714.HRTilskud - sambeskatning - udenlandske selskaber - danske regler - stille deltager - interessentskab - kommanditselskab09-09-0826-08-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.713.SRGrænseoverskridende skattefri tilførsel af aktiver08-09-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.712.BRRegistreringsafgift - ombygning af Harley Davidson05-09-0822-08-08Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2008.711.SRForelæggelse for Skatterådet - bevisvurdering03-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.710.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang - overenskomstmæssige hindringer03-09-0819-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.709.SRFantomaktier - retserhvervelsestidspunkt - fradragsret03-09-0819-08-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.708.SRStruktureret værdipapir - rente - suspensivt betinget aftale - certifikater03-09-0819-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.707.SRSpaltning uden tilladelse - udbytterestriktion03-09-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.706.ØLRTransfersummer02-09-0821-08-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.705.SRForeningskontingent ikke momsfritaget01-09-0819-08-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.704.ØLR§ 48 E beskatning - ansættelse - koncernforbundne virksomheder29-08-0819-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.703.BRSalg af ejendom - næringsbeskatning - forbedringsudgifter29-08-0801-08-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.702.HRManglende begrundelse - suspension af klagefrist til Skatteankenævnet29-08-0820-08-08Virksomheder Dom
SKM2008.701.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter29-08-0818-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.700.SRTilskud til fredet ejendoms have28-08-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2008.699.SRSkyggesambeskatning - koncerninternt salg - genbeskatning27-08-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.698.SRSikkerhedsveste - personalegoder - kontantlønsnedgang27-08-0819-08-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.697.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - værdiansættelse26-08-0819-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.696.SRTilskud til fredet ejendom26-08-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.695.SRTilskud til fredet ejendom26-08-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.694.SRTilskud til fredet/bevaringsværdig ejendom26-08-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.693.SRSalg i ekspropriationssituation26-08-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.692.SRObjektive regler - ophørsspaltning - tilsidesættelse af udbyttebegrænsning - spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse26-08-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.691.BRVærdiansættelse - unoterede aktier - gaveoverdragelse26-08-0811-08-08Arv og gaver Dom
SKM2008.690.SRUdleje af ejendom i udlandet - virksomhedsordningen - ejendomsavance25-08-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.689.SRSkattefri spaltning - spaltningsdato - delårsopgørelse - erhvervsmæssig aktivitet - betalingskorrektion22-08-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.688.SRSambeskatning - koncernforbindelse22-08-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.687.SRCoachuddannelse - personalegoder - kontantlønsnedgang - modregning ved opsigelse af stilling21-08-0819-08-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.686.HRNationalitetsdiskrimination - børnetilskud fra Norge21-08-0812-08-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.685.SRMoms - kørsel i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton21-08-0819-08-08Motorkøretøjer Bindende svar
SKM2008.684.BRDirektør og hovedanpartshaver - skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - ingen lønudbetaling - selvstændig erhvervsvirksomhed - befordringsfradrag - skøn21-08-0808-08-08Personlig indkomst + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2008.683.SRMomspligtigt foreningskontingent21-08-0819-08-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.682.SRSuccession - genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde20-08-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.680.SRGenanbringelse af ejendomsavance i en yderligere ideel ejerandel i ejendommen20-08-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.679.VLRBegrænset skattepligt - løn under barsel - dobbeltbeskatning20-08-0818-07-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.678.SRUdenlandsk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning20-08-0819-08-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.677.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Tyskland20-08-0819-08-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.676.LSRGenanbringelse af fortjeneste - bindende svar19-08-0830-07-08Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.675.LSRSkattefrit salg af fritidsbolig - bindende svar (SKM2007.410.SR)19-08-0810-06-08Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.674.LSRBeskatning af provision ved salg af abonnementsaftaler - bindende svar19-08-0826-06-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.673.LSRModregning i overskydende skat for studiegæld19-08-08 Modregning og transport Afgørelse
SKM2008.672.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-08-0819-02-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.671.LSRFradrag for moms af udgifter til opførelse af et blandet anvendt stuehus19-08-0806-05-08Fradrag Kendelse
SKM2008.670.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - bilag til elafgiftsloven19-08-0803-10-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2008.669.LSROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand - vurdering af om en afgørelse bør påklages19-08-08 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.668.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-08-0817-04-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.667.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten19-08-0819-06-08Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer19-08-0818-06-08Fradrag + Byggeri Kendelse
SKM2008.665.LSRGodtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning19-08-0814-05-08Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2008.664.SRMedarbejderaktier - tegningsretter - udenlandsk moderselskab19-08-0815-07-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.663.SRIkke momspligt af kontingent til kystsikringslag15-08-0815-07-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.662.SRArbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter13-08-0815-07-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.661.BRForening eller interessentskab12-08-0801-08-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2008.660.BRRette indkomstmodtager - interesseforbundne parter - vederlag - konsulent11-08-0826-06-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation11-08-0809-05-08Forsendelse og transitering Dom
SKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig11-08-0804-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold11-08-0831-07-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.656.BRUnder hovedforhandling - tiltrædelse af sagkyndige11-08-0811-07-08Virksomheder Kendelse
SKM2008.655.SRIndsamlede midler - Hædersgave08-08-0815-07-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.654.SRMedarbejderaktier - Almene kriterier og beregning af favørelement07-08-0817-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.653.ØLRLønsumsafgift - fagforeninger - amtskredsformænd - amtskredsnæstformænd05-08-0823-06-08Lønsumsafgiftspligt og registrering Dom
SKM2008.652.ØLRSpilleudbyder - spillemonopol - EU-ret05-08-0815-11-06Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2008.651.VLRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab05-08-0821-07-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.650.BREfteropkrævning - told og importmoms - tarifering af ris05-08-0811-06-08Tarifering + Told - efterkontrol Dom
SKM2008.649.ØLRTilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - SKATs erstatningsansvar05-08-0809-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.648.VLRStraffesag - momssvig - bedrageri med fiktive fakturaer - forældelsespåstand - fortsat forbrydelse - forskellige selskaber - afbrudte perioder - stråmand05-08-0831-01-08Straf Dom
SKM2008.647.VLRStraffesag - momssvig - salg af skrot - regnskabsuorden - udokumenteret købsmoms - fradrag for FF - ansvarsgennembrud04-08-0810-04-08Straf Dom
SKM2008.646.SRRette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark01-08-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.645.SRGrænsehandel med nye både31-07-0815-07-08Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Bindende svar
SKM2008.644.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ny ejendom og i indskud på pensionsordning31-07-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.643.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene31-07-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.642.ØLRSpørgsmål til EF-Domstolen - momsfritagelse - hospitalsbehandling - transaktioner i nær tilknytning hertil - forelæggelse28-07-0813-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.641.BRVurdering af erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for udgifter - udvikling og patentering28-07-0818-07-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.640.ØLRIkke indgået forlig - sagsomkostninger28-07-0804-07-08Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2008.639.BRSkønsmæssig ansættelse - udokumenterede familielån - bevis25-07-0813-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.638.BRSkønsmæssig ansættelse - regnskabstilsidesættelse - negativ privatforbrug - fri bil24-07-0811-07-08Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2008.637.BRIkke erhvervsmæssig virksomhed - ingen omsætning24-07-0810-07-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold24-07-0826-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.635.BRRegnskabstilsidesættelse - skønsmæssig ansættelse24-07-0817-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer23-07-0807-07-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2008.633.BRSkøn over markedsleje - armslængde - interesseforbundne parter - ufuldstændig grundlag23-07-0830-06-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser22-07-0818-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation22-07-0815-07-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.630.SRLeverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet22-07-0815-07-08Momsgrundlag + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2008.629.BREjendomssalg - næring - murer - tab - færdiggørelse ejendom21-07-0818-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.628.ØLRGenoptagelse - skatteansættelser - nye oplysninger21-07-0830-06-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.627.ØLREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse21-07-0826-06-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.626.ØLRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtigelse - legat21-07-0820-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.625.SKATBeregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond18-07-08 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.624.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - udstationering - udenlandsk arbejdsgiver - juridisk ansættelsesforhold - administrativ praksis17-07-0810-06-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2008.623.VLRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed17-07-0804-07-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.622.ØLRPartreder - virksomhedsophør - efterfølgende erstatning - genvundne afskrivninger - personlig indkomst17-07-0826-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift17-07-0804-06-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.620.VLRSkønsmæssig ansættelse - uantageligt lavt privatforbrug17-07-0827-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.619.ØLRMaskeret udlodning - fordeling - lige ejerandele16-07-0824-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.618.ØLROmkostningsgodtgørelse - ansættelsesændring af Told- og Skattestyrelsen - forventning om genoptagelsescirkulære16-07-0823-06-08Om kommunikation og information samt kampagner + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Dom
SKM2008.617.ØLRFri bil - direktør - flere biler - kørebog16-07-0825-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.616.SKATKapitalafkastsatsen for 200815-07-08 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2008.615.LSRFradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter14-07-0810-06-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.614.SRErhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier14-07-0817-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed11-07-0826-06-08Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2008.612.HRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - selvskyldnerkaution11-07-0813-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.611.HRSkønsmæssig ansættelse - regnskab tilsidesat - dokumentation for familielån11-07-0811-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.610.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesat regnskabsgrundlag - ikke anerkendt familielån -10-07-0813-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.609.SRSkattefri fusion - ombytningsforhold08-07-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.608.SRMoms - der må køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton08-07-0820-05-08Motorkøretøjer Bindende svar
SKM2008.607.LSRLån optaget i bank i Luxembourg - skattemæssigt tilsidesat08-07-0825-04-08Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2008.606.SRAnvendelse af ejerlejlighed i forbindelse med ansattes ophold under udstationering m.v. berettiger ikke til momsfradrag08-07-0817-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.605.LSROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)08-07-0816-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.604.SROpførsel af byggeri, der skal anvendes til hotellignende formål, berettiger til momsfradrag af udgifter relateret hertil.08-07-0817-06-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.603.SKATSikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 4 og 9 c, stk. 1, 2. pkt.08-07-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.602.SRGrænseoverskridende skattefri fusion01-07-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.601.SRSambeskatning og skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT01-07-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.600.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - ændring af aftale30-06-0817-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2008.598.LSROmberegning af grundværdi i 2001 niveau30-06-0822-04-08Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2008.597.LSRBeskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse30-06-0811-06-08Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2008.596.LSRAnparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi30-06-0817-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.595.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-0810-06-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse30-06-0808-05-08Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.592.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom30-06-0811-06-08Ejendomme i udlandet Kendelse
SKM2008.591.LSRKasino med momsfrie spil - moms af entreindtægter30-06-0813-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.590.LSRBeregning af areal ved fastsættelse af objektiv leje30-06-0806-05-08Udleje og bortforpagtning Kendelse
SKM2008.589.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse30-06-0822-05-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.588.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom - bindende svar30-06-0830-04-08Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.587.LSRUdlejning af skydebane momsfritaget27-06-0819-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.586.LSRSkattepligt af gældseftergivelse på gæld i fremmed valuta - salg af fast ejendom - kommanditselskab27-06-0813-05-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.585.LSROrden anset for lønsumsafgiftspligtig27-06-0809-05-08Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2008.584.SREkstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-06-08 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08 Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kommentar
SKM2008.582.LSRKontantomregning af prioritetslån ved opgørelse af ejendomsavance27-06-0829-03-07Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.581.LSRTilbagebetaling af kaffeafgift - registreringsform - varemodtager - oplagshaver27-06-0825-04-08Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2008.580.LSRSambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden27-06-0821-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.579.LSRVærdistigning på ejendom i England - afskrivningsgrundlag - bindende svar (SKM2007.235.SR)27-06-0814-05-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.578.SRKontoprodukt - beskatning som finansiel kontrakt26-06-0817-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2008.576.SRGenanbringelse af ejendomsavance - afslag26-06-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet26-06-0817-06-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.573.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger25-06-0817-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.572.SRSkattefrit udbytte25-06-0817-06-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation25-06-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.570.SRErhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen25-06-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.569.SRSkattefrit udbytte25-06-0817-06-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.568.SRFortjeneste ved salg af ejendommene - genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning25-06-0817-06-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.567.SRUdbyttebegrænsning - ordinære resultat25-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.564.SRBortskaffelse af renovation hos dagplejer - omfattet af begrebet sanitær service?25-06-0817-06-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.563.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger mv. - ejerskab - frivillig momsregistrering24-06-0817-06-08Momsgrundlag + Momspligt + Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2008.562.SRRette indkomstmodtager - vederlag - fælles selskab - samarbejdspartnere24-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.561.SRRette indkomstmodtager - selskab - konsulentarbejde - tjenesteforhold24-06-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.560.SRAndelsselskaber - dispositioner - planlagt fusion - ej skattemæssige konsekvenser24-06-0822-01-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.559.SRElafgift - belysning i reklamefinansierede læskure24-06-0817-06-08Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2008.558.SRUdenlandske finansielle datterselskaber fritaget for CFC-beskatning23-06-08 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen23-06-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.555.SRMomsfritagne sygdoms- og insolvensforsikringer23-06-0817-06-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen20-06-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.551.SRSkattefri grenspaltning uden tilladelse fra SKAT - værdiansættelse - forhold mellem aktiver/gæld20-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.550.SRMoms - der kan køres mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, når der er et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning og køretøjet er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde19-06-0817-06-08Motorkøretøjer Bindende svar
SKM2008.549.SRMoms - kørsel mellem hjem og arbejde i et ikke-specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton anset som privat kørsel19-06-0817-06-08Motorkøretøjer Bindende svar
SKM2008.548.SRMoms - en kommune er ikke en afgiftspligtig person, når den opkræver afgifter af private erhvervsdrivende for adgang til stadepladser, udeservering m.v. på offentlige vejarealer19-06-0817-06-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.547.SRUdbyttebegrænsning - underskud - tidspunkt for udlodning19-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.546.SRBetalingsrettigheder - forpagtning - vederlagsfri levering til bortforpagter19-06-0817-06-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.545.SRSkattefri anpartsombytning med et cypriotisk selskab efter de objektiverede regler19-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.544.SRBetalingsrettigheder - bortforpagtning - vederlagsfri levering fra forpagter18-06-0817-06-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.543.ØLRProcessuelle forhold - tilladelse til vidneførelse18-06-0804-06-08Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger18-06-0829-05-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2008.541.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning18-06-0817-06-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.540.SPNTilladelse - Tilbagekaldelse - Betydelig forfalden gæld18-06-08 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Afgørelse
SKM2008.539.VLRStraffesag - skatteunddragelse - opskrevne priser - bilhandler17-06-0806-11-07Straf Dom
SKM2008.538.ØLRStraffesag - uregistreret vognmandsvirksomhed - grov uagtsomhed17-06-0818-10-07Straf Dom
SKM2008.537.VLRStraffesag - urigtige momsangivelser - skatteunddragelse - manglende regnskab17-06-0829-08-07Straf Dom
SKM2008.536.VLRStraffesag - moms og skattesvig - urigtige selvangivelser - urigtige momsangivelser - skrotkørsel - erhvervsmæssigt samvirke17-06-0829-05-07Straf Dom
SKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08 Forældelse SKAT-meddelelse
SKM2008.534.HRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde16-06-0809-06-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - afgiftstilsvar - kiosk og spillevirksomhed16-06-0804-06-08Virksomheder Dom
SKM2008.532.SRTilbagebetaling af overdækning - moms-/skattepligt?13-06-0820-05-08Momsgrundlag + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.529.BRIkke selvangivet pensionsudbetaling13-06-0821-05-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.528.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomst - administrationsselskab10-06-0817-04-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.527.LSRTilskrivning af morarenter på årsopgørelse10-06-0825-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2008.526.BRUdlejning af ejerlejlighed - standardiseret fradrag10-06-0830-05-08Erhvervsejendomme + Ejendomsværdiskat + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2008.525.SKATOmvendt lodret skattepligtig fusion - dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 210-06-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2008.524.LSRFradrag for renteudgifter06-06-0810-04-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.523.LSRFritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat06-06-08 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2008.522.LSRUndervisningsydelse ikke anset for momsfri undervisning - bindende svar06-06-0817-04-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.521.LSRDisponibel kapacitet - del af skibs anskaffelsessum04-06-0808-04-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Kendelse
SKM2008.520.LSRFradrag for afgift af farvet fyringsolie04-06-0821-02-08Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2008.519.LSRMoms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler - godtgørelse af olieafgift04-06-0816-10-07Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2008.518.LSRAnmodning om omgørelse af salg af aktier samt ændring vedrørende forrentning af mellemregning mellem koncernselskaber04-06-0808-04-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.517.LSREfteropkrævning af told og moms for indfortoldning af DVD-afspillere - originale præferencecertifikater04-06-0803-04-08Told - efterkontrol Kendelse
SKM2008.516.SRFritagelse for elafgift - solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler04-06-0820-05-08Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2008.515.SREventuel fortjeneste ved salg af hotelejerlejlighed, hvor ejer har haft op til 5 ugers brugsret årligt, er skattepligtig - ejer anses ikke for at drive momspligtig hotelvirksomhed04-06-0820-05-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning04-06-0820-05-08Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + IT-løsninger for moms + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Bindende svar
SKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen04-06-0830-11-07Dødsboer (skat) Dom
SKM2008.512.ØLRStraffesag - skatte- moms- og afgiftsunddragelser04-06-0803-10-07Straf Dom
SKM2008.511.ØLRStraffesag - emballageafgift - pantmærkning - markedsføring - baglokale - adgang for kunder04-06-0824-05-07Straf Dom
SKM2008.510.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - dokumentfalsk04-06-0824-05-07Straf Dom
SKM2008.509.ØLRStraffesag - udeholdt lejeindtægt af jord - udeholdt opførelse af bygning - vennetjeneste - uregistreret virksomhed - dagpenge04-06-0825-04-07Straf Dom
SKM2008.508.ØLRStraffesag - skatte og momsunddragelse - uregistreret virksomhed - udskrivning af fakturaer04-06-0812-03-07Straf Dom
SKM2008.507.VLRStraffesag - momssvig - dokumentfalsk - falske fakturaer - urigtige momsangivelser04-06-0803-03-08Straf Dom
SKM2008.506.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter - strafudmåling04-06-0823-02-07Straf Dom
SKM2008.505.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - manglende regnskabsmateriale04-06-0803-01-07Straf Dom
SKM2008.504.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri04-06-0805-12-06Straf Dom
SKM2008.503.VLRStraffesag - overtrædelse af skattekontrolloven - skattepligtssag - ikke modtaget årsopgørelser - uegentlig retsvildfarelse04-06-0804-10-06Straf Dom
SKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet04-06-0822-05-08Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.501.SRReklameudgift - dispositivt afkald på indtægt03-06-0820-05-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.500.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.499.SRGenanbringelse af ejendomsavance03-06-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom03-06-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.497.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgift til ombygning03-06-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.496.SRMedarbejderes aktiekøb og -salg i arbejdsgiverselskabet til en værdi reguleret i forhold til kurs indre værdi03-06-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08 Forældelse + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning02-06-0820-05-08Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Bindende svar
SKM2008.493.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed02-06-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring02-06-0827-03-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.491.SRSkattepligt - selvstændigt skattesubjekt - transparens - skattefrit udbytte30-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.490.SRMomspligt af udbudt sammensat helbredsydelse - kiropraktik, yoga, tarmskylning30-05-0820-05-08Momspligt + Fradrag Bindende svar
SKM2008.489.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand30-05-0820-05-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.488.SRTilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel30-05-0822-04-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-05-0830-04-08Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2008.486.DEPSkatteministeriets kommentar til to sager om fradrag for udgifter til formueadministration i ventureselskaber29-05-08 Fradrag og afskrivninger Kommentar
SKM2008.485.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter29-05-0831-10-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.484.LSRFradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber29-05-0830-09-05Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.483.SRSambeskatning - national obligatorisk - udeladelse af dansk datterselskab29-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.482.SRUdenlandsk finansielt datterselskab fritaget for CFC-beskatning29-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.481.SRUddeling fra familiefond til selskaber - ikke beskatning af ejerne29-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.480.SRRette indkomstmodtager - arbejdsopgaver hidtil udført i lønmodtagerregi - afslag29-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.479.SRUdsendt af Danmarks Radio - fuldt skattepligtig - udsendt af den danske stat - dansk beskatningsret til løn28-05-0820-05-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.478.SRMedarbejderaktier - ansatte i opsagt stilling - efterlønsalder opnået28-05-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.477.SRMedarbejderobligationer - ansatte i tilkøbt division28-05-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.476.SRAfståelse aktier - vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser28-05-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.475.SRStay-on-bonus - begrænset skattepligt27-05-0820-05-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.474.SRSkattefritagelse for fredet bygning27-05-0822-04-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.473.SRSkattefritagelse af tilskud til fredet mølle27-05-0822-04-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live27-05-0820-05-08Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand27-05-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.470.SREkspropriationssituation - privat vandværk - betinget27-05-0820-05-08Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.469.SRDispensation for CFC-beskatning27-05-08 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2008.468.SRSalg af sommerejerbolig ikke fritaget for beskatning27-05-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.467.SRErhvervelse af bolig i Tyrkiet27-05-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning27-05-0820-05-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.465.HRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelse - udbyderhonorar26-05-0815-05-08Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal26-05-0813-05-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.463.SRDen moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder26-05-0820-05-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale26-05-0815-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie26-05-0809-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag23-05-0807-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse23-05-0828-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.457.SRFjernsalg - involvering i transporten23-05-0820-05-08Momsgrundlag Bindende svar
SKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade23-05-0820-05-08Motorkøretøjer + Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.455.BRSøgsmålsfrist overskredet - sagen afvist23-05-0809-05-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.454.VLRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted23-05-0808-05-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.453.HRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - sikkerhedsstillelse23-05-0808-05-08Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel22-05-08 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2008.450.SRCFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab22-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.449.SRStruktureret indlån - finansiel kontrakt - virksomhedsordningen22-05-0820-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.448.SRSkattefri ophørsspaltning efter objektive regler21-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.447.SRMoms - kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton21-05-0820-05-08Motorkøretøjer Bindende svar
SKM2008.446.SRKommanditselskab - fast driftssted - skattemæssig transparens contra selvstændigt skattesubjekt21-05-0820-05-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.444.SREntreprise - arbejdsudleje - byggearbejde20-05-0820-05-08Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.443.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - værdiansættelse19-05-0828-03-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter19-05-0810-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.441.BRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed16-05-0829-04-08Virksomheder Dom
SKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond16-05-08 Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Angivelse og betaling + Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2008.438.DEPOmlægning af regnskabsår - akkord - tilladelse16-05-08 Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kommentar
SKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan15-05-0818-12-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.436.SRMedarbejderobligationer - offentlige virksomheder15-05-0822-04-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.435.SRDobbeltbeskatning - Japan - professorreglen - midlertidigt ophold15-05-0822-04-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt15-05-0817-04-08Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2008.433.BRSommerhusreglen - ejendomsavance skattepligtig - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig.15-05-0824-04-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.432.ØLRDobbeltbeskatning - centrum for livsinteresser - lempelsesberegning15-05-0828-04-08Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.431.HRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - tab på kaution15-05-0824-04-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.430.VLRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran15-05-0816-04-08Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.429.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdte indtægter - udlejning af ejendom - massagepiger15-05-0804-04-08Virksomheder Dom
SKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme15-05-0819-03-08Energi og kuldioxid Dom
SKM2008.427.SRAfbrydelse af udlandsophold14-05-0822-04-08Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.426.SRFonds investeringer anset for passiv kapitalanbringelse14-05-0822-04-08Lønsumsbegrebet + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2008.425.SRDebitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse14-05-0822-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199613-05-08 Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2008.423.HRGeneralomkostningsprincippet - salg af faste ejendomme - udbud af 10-mandsprojekter13-05-0816-04-08Fradrag Dom
SKM2008.422.BRBegrebet "tilførsel af aktiver" - tinglysningsafgiftsloven13-05-0808-04-08Tinglysningsafgift Dom
SKM2008.421.BRGenoptagelse - ekstraordinær ansættelse - fristen ikke udløbet09-05-0808-04-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.420.BRKurstab - indfrielse af gældsbreve - nedsættelse af renten09-05-0801-04-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.419.SRMoms - Udgift til underholdning af kunder i butikscenter09-05-0822-04-08Fradrag Bindende svar
SKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer09-05-0828-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.417.HRUdlæg i bankindestående - tilbagebetalt - modregning i konkurs09-05-0816-04-08Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg + Modregning og transport Dom
SKM2008.416.BREfterbeskatning af etableringskontomidler - indkøb af kontormøbler m.v., - fradrag - udgift til spisekaffestel, - afskrivning - kunstnerisk udsmykning i ejerlejlighed09-05-0813-03-08Virksomheder Dom
SKM2008.415.SRPakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer08-05-0822-04-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.414.VLRUdlæg - ejerforhold07-05-0826-03-08Udlæg Kendelse
SKM2008.413.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab07-05-0826-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.412.LSRBeskatning af saldo på mellemregning - konkursbehandling07-05-0822-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2008.411.LSRByggeri omfattet af momslovens almindelige regler - opførelse for fremmed regning07-05-0819-12-07Byggeri Kendelse
SKM2008.410.LSRFond ikke anset for at drive finansiel virksomhed - lønsumsafgift07-05-0817-10-07Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2008.409.BRSkønsmæssig ansættelse negativt privatforbrug - dokumentationskrav07-05-0827-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.408.LSRSambeskatning af selskaber der ikke er koncernforbundne07-05-0804-04-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.407.LSRFuld skattepligt til Danmark ved påtænkt fraflytning til England - medejer af fast ejendom - bindende svar07-05-0831-08-07Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.406.BRSkønsmæssig forhøjelse - forbrugsmønster - manglende kapitalforklaring07-05-0814-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.405.SREjendomsavance - sommerhusreglen07-05-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.404.SRSkattefrihed - tilskud til bevaringsværdig ejendom07-05-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.403.SRSkattefrihed - tilskud til bevaringsværdig ejendom07-05-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.402.SRMoms - uddannelsesinstitutions kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje06-05-0822-04-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.401.ØLRArbejdsudleje - forældelse06-05-0804-04-08Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation06-05-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.399.SRTax Equalization - lønaftale05-05-0822-04-08Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.398.BRUdgift til bolig - alternativ befordringsfradrag - lang afstand05-05-0819-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.397.LSRRegulering for investeringsgoder af udgifter til indretning af lejede lokaler05-05-0828-03-08Fradrag Kendelse
SKM2008.396.LSRSkattemæssig opgørelse af fonds hensættelser og udlodninger05-05-0805-03-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.395.LSRTold- og importmoms for import af kornsiloer - toldtarif - toldposition05-05-0831-03-08Tarifering Kendelse
SKM2008.394.LSRMomsfritagelse - kursusaktiviteter05-05-0820-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms05-05-0809-01-08Energi og kuldioxid + Fradrag Kendelse
SKM2008.392.LSROpkrævning af registreringsafgift på norsk indregistreret bil30-04-0808-04-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2008.391.LSRFortjenstmargenordningen - overdragelse af malerier i kommission med henblik på salg30-04-0808-04-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Kendelse
SKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08 Virksomheder + Afskrivninger og fradrag SKAT-meddelelse
SKM2008.389.SRAfskrivning - fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer - udgifter til advokat og konsulentbistand - know-how - ejendomsavance30-04-0822-04-08Virksomheder Bindende svar
SKM2008.388.LSRHeste midlertidigt indført i Danmark med henblik på træning - leveringssted - bindende svar30-04-0804-02-08Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kendelse
SKM2008.387.SRGenanbringelse af ejendomsavance30-04-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation30-04-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2008.385.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene30-04-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning30-04-0829-02-08Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.382.SRIndsamlede midler - hædersgave29-04-0822-04-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.381.SRSkattepligt - Investeringsselskab/Investeringsforening - Livsforsikringspolicer29-04-0822-04-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.379.SREntreprise - arbejdsudleje29-04-0822-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betaling Bindende svar
SKM2008.378.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-0822-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.377.SREntreprise - arbejdsudleje28-04-0822-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betaling Bindende svar
SKM2008.376.SRMomsmæssig behandling af brille-/kontaktlinseabonnement28-04-0822-04-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.375.SRAnpartsombytning efter de objektive regler - stemmemajoritet28-04-0822-04-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.374.HRAfvist landsskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt28-04-0802-04-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.373.SRMomsfritagelse af låneformidling via internettet28-04-0825-03-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand25-04-0822-04-08Afskrivninger og fradrag + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2008.371.SKATFri bil - delebil - beskatningsgrundlag - SKM2007.930.LSR - ikke ændring af praksis i SKAT25-04-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.370.SRSkattefri ophørsspaltning efter de objektive regler24-04-0822-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.368.SRGenoptagelse - afskrivning - vindmøller i Tyskland - sikkerhedsoverdragelse - tysk ret24-04-0822-04-08Virksomheder Bindende svar
SKM2008.367.SRSpaltning og fusion af feriefonde24-04-0822-04-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.366.SRGældseftergivelse - tilskud24-04-0822-04-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk24-04-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2008.364.SRAfståelse - byggeliniepålagte arealer24-04-0822-04-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.363.SREjerforenings levering af feriecenterydelser omfattet af momspligten24-04-0822-04-08Momspligt + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2008.362.SRMoms - fritagelse - formidling af lån - forhandlinger vedrørende finansielle transaktioner23-04-0822-04-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.361.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession23-04-0822-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.360.SKATTilladelse til skattefri aktieombytning til amerikansk Delaware-selskab23-04-08 Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.359.SRBeskatning af honorar fra et EU forligsorgan23-04-0825-03-08Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2008.358.SRMoms - forenings kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje21-04-0825-03-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Bindende svar
SKM2008.357.SRIndeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag - løn til udenlandske medarbejdere - træningsophold i Danmark17-04-0825-03-08Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2008.356.SRMoms - Fordeling af løn til fælles billetsalg mellem to museer17-04-0825-03-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.355.SRUdenlandsk datterselskab fritaget for CFC-beskatning17-04-0825-03-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.353.SRForeninger, selskaber mv., der kan anses for at være investeringsforeninger i momslovens forstand14-04-0825-03-08Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Bindende svar
SKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.14-04-0818-12-07Arv og gaver + Personlig indkomst + Køb Bindende svar
SKM2008.351.ØLRSkattepligt - bopæl - centrum for livsinteresser14-04-0807-03-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.350.VLRAfskrivning på kollegieværelser - forventningsprincippet - lighedsgrundsætning.14-04-0808-02-08Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.349.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom11-04-0825-03-08Salg Bindende svar
SKM2008.348.SRMedarbejderobligationer - professionel sportsklub - kontraktansatte spillere - anciennitetskrav11-04-0825-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.347.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier10-04-0825-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.346.LSRStraksafskrivning af mobilborde nægtet10-04-0807-03-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige10-04-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.344.LSRNedskrivning på varelager for ukurans vedrørende vielsesringe ikke godkendt10-04-0820-02-08Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.343.LSROpkrævning af moms i forbindelse med salg af forudbetalte teleydelser m.v. - bindende svar10-04-0812-02-08Momsgrundlag Kendelse
SKM2008.342.LSREkstrafradrag for leje af arbejdskraft - bindende svar10-04-0813-02-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.341.LSRVærdiansættelse af sælgerpantebrev og fordeling af stuehusværdi - avance ved salg af landbrugsejendom10-04-0825-03-08Salg + Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2008.340.LSRGodtgørelse af elektricitetsafgift ved udlejning af strømforbrugende udstyr - bindende svar10-04-0825-02-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.339.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat10-04-0813-03-08Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2008.338.LSRFradrag for parkeringsudgifter10-04-0815-02-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.337.LSRFilials indkomst anset som selvstændig skattepligtig indkomst10-04-0825-02-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.336.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - genoptagelse10-04-0820-02-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.335.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af aktier10-04-0819-02-08Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.334.LSRFuld skattepligt til Danmark10-04-0828-03-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.333.LSRFast driftssted i udlandet - territorialbeskatning - undtagelser fra territorialbeskatning10-04-0818-03-08Selskabsbeskatning + Virksomheder + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2008.332.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende vedrørende privat del af en ejendom10-04-0825-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed Kendelse
SKM2008.331.SRMomspligt af kommuners indbetalinger til operatør af fælles register09-04-0818-12-07Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2008.330.SRKonsulentselskab anset for rette indkomstmodtager08-04-0825-03-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.329.SKATTilbagekaldelse og ændring af afgørelser om lønindeholdelse iværksat før den 1. november 200508-04-08 Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2008.328.SROmvendt lodret skattepligtig fusion - tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab07-04-0825-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab04-04-0818-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.326.ØLREjendomsavance - boliginteressentskaber04-04-0817-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren04-04-0805-03-08Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren04-04-0805-03-08Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav04-04-0817-03-08Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning04-04-0812-03-08Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.321.VLRFradrag for underskud - motorsportsvirksomhed04-04-0811-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08 Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.318.VLRStraffesag - momssvig - bedrageri - frugt og grønt - ansvarsgennembrud - lang sagsbehandlingstid - ikke nedsættelsesgrund - tillægsbøde - ikke nedsat - trods dårlig økonomi03-04-0807-07-06Straf Dom
SKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom03-04-0814-03-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.316.SRBeskatning af værdipapirlåneordninger03-04-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.315.SRMedarbejderaktier - optioner - ændring af aftale03-04-0819-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.314.SRSelskab anset for næringsskattepligtig03-04-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.313.BRMomspligtige kurser - rettet mod arbejdsledige03-04-0810-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.312.BRSambeskatning - ansøgningsfrist udløbet - omvalg03-04-0814-03-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.311.VLRMisligholdelsen af toldproceduren - aktiv forædling - overskridelse af udførselsfrist - åbenbar forsømmelighed03-04-0831-01-08Særlige procedurer Dom
SKM2008.310.SRMedarbejderaktier - opsagte medarbejdere03-04-0819-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.309.SRMedfører gratis medforsikring af børn på en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning skattepligt?03-04-0825-03-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.308.SRMomspligt af tilskud til privatbanes infrastrukturselskab03-04-0825-03-08Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2008.307.SRMBA i Brandsikkerhed - kontantlønsnedgang - personalegoder03-04-0825-03-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.306.SRLivmoderhalskræftvaccination, bagatelgrænsen, anonymitet03-04-0825-03-08Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.304.SRUdlejning af hotellejligheder02-04-0825-03-08Momspligt + Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2008.303.SRMoms - Universitet er en afgiftspligtig person ved levering mod vederlag af myndighedsrådgivning02-04-0825-03-08Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Bindende svar
SKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 201-04-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance01-04-0825-03-08Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.300.BRLejefiksering - syn og skøn - fastsættelse af markedsleje01-04-0826-02-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand01-04-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.296.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - bedrageri - underslæb01-04-0822-06-06Straf Dom
SKM2008.295.BRGenoptagelse af skatteansættelse - sommerbolig - ejet af selskab01-04-0804-03-08Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.294.VLRAfgiftsgodtgørelse - olie og CO2-afgift - graveredskaber på skibe01-04-0829-02-08Energi og kuldioxid Dom
SKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget01-04-0821-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler01-04-0807-01-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.291.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld-forholdet31-03-0825-03-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.290.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning31-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.289.SRSkattefri fusion - værdiansættelse31-03-0825-03-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.288.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning - overdragelse af anparter ved succession31-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.287.SREjendomsavance - sommerhusreglen31-03-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner31-03-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.285.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning - værdiansættelse - ombytningsforhold31-03-0825-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.283.SRSkattepligt - næring - fast ejendom28-03-0825-03-08Salg + Ejendomme i udlandet + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.282.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld - regnskabsmæssig hensættelse28-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.281.SRAktieombytning - vederlæggelse med anparter til handelsværdi28-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.280.SRAktieombytning og efterfølgende spaltning efter de objektive omstruktureringsregler27-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer27-03-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2008.278.SRUdbyttebegræsning - ordinære resultat27-03-0825-03-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.277.SRSkatterådet har ikke ændret en åbenbart ulovlig afgørelse, idet de faktiske begivenheder, som har fundet sted må karakteriseres som usædvanlige27-03-08 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2008.276.SRGenanbringelse af ejendomsavance27-03-0825-03-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.275.SRSkattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning uden tilladelse26-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige26-03-0825-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.273.SKATRetningslinier for offentliggørelse af bindende svar fra Skatterådet26-03-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.272.SRSpaltning - søskende - værdiansættelse26-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.271.SRSkattefri aktieombytning - værnsregler - udbytteudlodning26-03-0825-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.270.VLRStraffesag - momssvig - overtrædelse - kulafgiftsloven - kuldioxidafgiftsloven - svovlafgiftsloven - momsloven - fjernsalg26-03-0821-08-07Straf Dom
SKM2008.269.VLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen26-03-0810-03-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Kendelse
SKM2008.268.ØLRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag26-03-0827-02-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt26-03-0827-02-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.266.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af hunde - manglende regnskab26-03-0822-02-08Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2008.265.BRFond - fradrag for løbende ydelser - godkendelse af formål26-03-0822-02-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.264.ØLRUdlodning - momsfritaget overskud - ikke almennyttigt formål26-03-0818-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.263.LSRDele af forenings aktiviteter - omfattet af selskabsskatteloven25-03-0822-01-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Kendelse
SKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse25-03-0808-02-08Angivelse og betaling + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2008.260.LSRSkattepligt af bevilling25-03-0814-02-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.259.LSRFradrag for rejsedage - overnatning på bopæl25-03-0821-12-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.258.LSROpgørelse af fradragskonto25-03-0829-01-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.257.LSRStraksfradrag for udgifter til etablering af plansilo25-03-0806-02-08Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.256.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier25-03-0819-02-08Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.255.LSRSkattefri aktie- og anpartsombytning25-03-0819-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2008.254.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - indbringelse af sag til Landsretten25-03-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Afgørelse
SKM2008.253.LSROmkostningsgodtgørelse - genoptagelse25-03-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Afgørelse
SKM2008.252.LSRFradrag for moms af udgifter til anskaffelse af varebiler samt tillæg for blandet anvendelse af varebiler25-03-0807-02-08Motorkøretøjer Kendelse
SKM2008.251.LSRFradrag for moms af svind på toldoplag25-03-0812-02-08Fradrag + Særlige procedurer Kendelse
SKM2008.250.SRLån mellem koncernforbundne parter - fastsættelse af rente25-03-0820-06-06Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Transfer pricing Bindende svar
SKM2008.249.LSRMomsfradragsret - udgifter afholdt i betalingsstandsningsperiode25-03-0824-01-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2008.248.LSRMomsfritagelse25-03-0808-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.247.LSRAfgiftsfritagelse for råstofafgift ved eksport af kalkholdigt gødningsprodukt - bindende svar25-03-0807-02-08Miljøafgifter Kendelse
SKM2008.246.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift25-03-0815-02-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2008.245.SRLån - gældssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter18-03-0818-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.244.SRAktier i selskab, der investerer i EU CO2-kontrakter, var omfatter af reglerne om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningsloven18-03-0825-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.243.SRStatusskift for investeringsforening medførte at der ikke længere skulle indeholdes udbytteskat18-03-0823-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.242.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning. Denne SKM erstatter SKM 2008.170. SR.17-03-0817-03-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.241.SRAftale om køberet vedr. fast ejendom - opløsning af interessentskab17-03-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.240.DEPSkatteministeriets kommentarer til henvendelser fra FSR vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007 (L 213)14-03-08 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto13-03-0822-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.238.BRUgyldighedsindsigelse - begrundelseskravet - retsbeskyttet forventning - rentefiksering13-03-0808-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.237.BRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger - maskeret udlodning - direktør og hovedanpartshaver13-03-0828-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.236.ØLRStraffesag - direktør - mandatsvig - båd - musikanlæg - momsunddragelse13-03-0808-01-08Straf Dom
SKM2008.235.ØLRStraffesag - skatte- og afgiftsunddragelser - marskandiser - indbetalinger på bankkonto13-03-0802-05-07Straf Dom
SKM2008.234.ØLRStraffesag - manglende selvangivelse - selvanmeldelse13-03-0805-09-05Straf Dom
SKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter13-03-0820-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.232.SROphævelse af aktieklasser medførte ikke afståelsesbeskatning12-03-0819-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.231.SRSalg af én af 3 helårsejerboliger.12-03-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.230.SRKapitalforhøjelse i datterselskab efterfulgt af udlån til moderselskabet - fradrag for renter12-03-0819-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.229.SRCFC-beskatning af engelsk datterselskab sambeskattet i England05-03-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.228.SRInvesteringsselskab - ikke indløsning på forlangende05-03-0825-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.227.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse - spaltningsdato05-03-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.226.SRSkattefri spaltning uden tilladelse19-02-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.225.SRDansk datterselskab tilladt ikke omfattet af CFC-beskatning19-02-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.224.SROpgørelse af bruttolejeindtægt og fradrag i forbindelse med udlejning og slutrengøring af feriebolig. Momspligtig omsætning.19-02-0819-02-08Fradrag og afskrivninger + Momspligt Bindende svar
SKM2008.223.SRMoms - levering af rengøringsydelser i forbindelse med udlejning af sommerhus19-02-0819-02-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.222.SRGenanbringelse af ejendomsavance - køb af udenlandsk ejendom - sambeskatning05-03-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08 Udlæg + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse SKAT-meddelelse
SKM2008.220.BRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - nærtstående05-03-0820-02-08Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.219.BRRette indkomstmodtager - lønindtægt - hovedaktionær - børn - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt05-03-0814-02-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.218.HRModregning af moms - fordringens størrelse05-03-0807-02-08Modregning og transport Dom
SKM2008.217.SRDiagnosticering af sædceller - momsfritaget03-03-0819-02-08Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab03-03-0807-02-08Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.214.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-0807-02-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.213.BRTab på debitorer - fradragstidspunkt - franchise03-03-0807-02-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.212.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - familielån03-03-0819-02-08Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2008.211.HRMaskeret udlodning - værdiansættelsesprincipper - anparter - trippelbeskatning03-03-0814-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2008.210.ØLRSkattearrangement - renteudgifter - kursgevinst - konvertibel obligation - realitetsgrundsætningen03-03-0808-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.209.HR10-mands projekt - ejerantal - anparter03-03-0808-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.208.VLROmkostningsgodtgørelse - revisorhonorar - rimelighedsvurdering - nedsat af FSR - syn og skøn - ikke godtgørelse - henstand - ansøgning03-03-0831-01-08Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2008.207.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter29-02-0822-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.206.BRMaskeret udlodning - fordeling - ejerandel29-02-0818-02-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.205.ØLRStraffesag - registreringsafgift - fiktiv udlejning - biler og motorcykler - valutaudlændinge - efterbetaling af registreringsafgift.29-02-0809-03-07Straf Dom
SKM2008.204.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - tysk bopæl29-02-0821-11-06Straf Dom
SKM2008.203.SKATTilladelse til succession på aktionærsiden i forbindelse med islandsk omstrukturering af Fasteignafélagið Stoðir hf.28-02-08 Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.202.SRSkyggesambeskatning - likvidation af britisk datterselskab28-02-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt27-02-08 Forældelse + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.199.VLRTilskud eller lån - sambeskatning - udenlandske selskaber27-02-0830-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.198.SRSkattefri anpartsombytning og spaltninger efter objektive regler - værdifastsættelse, balancekrav mv.27-02-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.197.BRAndelsbeskatning - overgang fra kooperationsbeskatning - fast administrativ praksis - forventningsprincippet27-02-0815-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.195.SRSkattefrihed - støttebeløb til bevaringsværdig ejendom27-02-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.194.SRSkattefrihed - støttebeløb til fredet ejendom27-02-08 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2008.193.SRSkattefri rejsegodtgørelse27-02-0825-09-07Personlig indkomst + Indkomstarter Bindende svar
SKM2008.192.SRLån - afdrag på gæld25-02-0822-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.191.SRMoms - Virksomhed i form af børnelægevagt er fritaget for moms25-02-0819-02-08Momspligt Bindende svar
SKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance25-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-02-0825-09-07Personlig indkomst + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt Bindende svar
SKM2008.188.SRSkattefri spaltning - objektive regler - spaltningsdato - værdiansættelse22-02-0819-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.187.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.186.ØLROmstødelse - erstatningsansvar - bestyrelse og direktør22-02-0811-01-08Betalingsstandsning og konkurs + Straf Dom
SKM2008.185.BRAfvisning af domstolsprøvelse - søgsmålsfrist overskredet22-02-0810-01-08Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagner Kendelse
SKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Bindende svar
SKM2008.183.SRFusionsdato ctr. internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS22-02-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.182.SRAnpartsombytning efter objektive regler - kapitalforhøjelse med opgivelse af majoritet21-02-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag21-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering21-02-0822-01-08Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.179.SRSuccession - virksomhedsomdannelse - genanbringelse af ejendomsavance i udlandet21-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom21-02-0819-02-08Erhvervsejendomme + Køb Bindende svar
SKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning21-02-0818-12-07Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.176.SRMedarbejderobligationer - alternativ til kontant bonus21-02-0819-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.175.SRSpaltning efter objektive regler - værdiansættelse - forhold mellem aktiver og gæld21-02-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom21-02-0819-02-08Ejendomsavancebeskatning + Køb Bindende svar
SKM2008.173.SRStempelafgift på skadesforsikring20-02-0819-02-08Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2008.172.SRBalancetilpasning i forbindelse med ophørsspaltning20-02-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.171.SRInvesteringsselskab - rentebegrænsning - tynd kapitalisering20-02-0819-02-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.170.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning20-02-0819-02-08Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.169.SRSkattefri spaltning efter de objektiverede regler - udbyttebegrænsning20-02-0819-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.168.SRAktielån19-02-0819-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.167.SRTo boliger - parcelhusreglen19-02-0818-12-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.166.ØLRKlage - partsbegrebet - retlig interesse19-02-0806-02-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale19-02-0805-02-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Dom
SKM2008.164.HRRealrenteafgift realisationssaldo - successionsreglen19-02-0830-01-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2008.163.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst19-02-0815-01-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.162.BRSkattemæssigt overskud - nedsættelse - salgsmoms19-02-0825-09-07Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation18-02-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.160.SRElafgift - drift af leaset belysningsanlæg mv. i andelsboligforening18-02-0822-01-08Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2008.159.HRMaskeret udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste15-02-0806-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2008.158.ØLRToldtarifering - dialyseposer og urinopsamlingsposer15-02-0819-12-07Tarifering Dom
SKM2008.157.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet14-02-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Afgørelse
SKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse14-02-0802-11-07Andet om moms + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.155.LSROpkrævning af moms af faktura - udstedt af ikke-momsregistreret selskab14-02-0821-01-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand14-02-0823-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie14-02-0821-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand14-02-0815-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-0808-01-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier14-02-0808-01-08Ejendomsvurdering Dom
SKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling14-02-0807-01-08Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Dom
SKM2008.148.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nystiftet ApS14-02-0822-05-07Straf Dom
SKM2008.147.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - urigtige angivelser14-02-0803-10-06Straf Dom
SKM2008.146.LSRModregning i tilgodehavende moms for gæld til Udenrigsministeriet12-02-08 Modregning og transport Afgørelse
SKM2008.145.LSROmlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår12-02-0819-12-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2008.143.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering12-02-0822-01-08Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2008.142.LSRFradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet.12-02-0807-12-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.141.LSRMellemregningskonto - hævninger anset for yderligere løn12-02-0829-01-08Personlig indkomst Kendelse
SKM2008.140.LSRSubsidiær beskatningsret12-02-0806-02-08Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2008.139.LSRIndtægter i form af støttekontingenter ikke anset for at udgøre vederlag for en leverance12-02-0807-12-07Momsgrundlag + Momspligt Kendelse
SKM2008.138.LSRMomsfritagelse for publikation - kreds af læsere - bredt emneområde12-02-0807-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav12-02-08 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2008.136.LSRModregning i tilgodehavende biblioteksafgift for studiegæld12-02-08 Modregning og transport Afgørelse
SKM2008.135.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret.12-02-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Afgørelse
SKM2008.134.LSRSkattefri ophørsspaltning12-02-0823-01-08Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.133.SRGenanbringelse af ejendomsavance12-02-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.132.SRBolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager12-02-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.131.SRTrossamfund og tilskud, ikke omfattet af momspligt, selskabsskat og gaveafgift under visse betingelser11-02-0822-01-08Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Arv og gaver + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.129.ØLRMoms - salg af busser - ubenyttede aktiver11-02-0818-01-08Motorkøretøjer Dom
SKM2008.128.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog11-02-0815-01-08Personlig indkomst Dom
SKM2008.127.ØLRSambeskatning - genbeskatning af underskud - EØS-aftalen - præjudicielle spørgsmål11-02-0811-01-08Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.126.ØLRPlantningsudgifter af juletræer - tilsidesættelse af afskrivningsgrundlaget11-02-0810-01-08Virksomheder Dom
SKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring11-02-0808-01-08Momsgrundlag + Fradrag Dom
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer11-02-0807-01-08Afskrivninger og fradrag + Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2008.123.SKATPolitifremstilling af restanter11-02-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.122.BRSkønsmæssig forhøjelse - forsikringsopgørelse11-02-0804-01-08Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2008.121.BRSkønsmæssig ansættelse - massagevirksomhed11-02-0802-01-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2008.120.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - overkurs ved kapitalindskud11-02-0830-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2008.119.SRGenanbringelse af ejendomsavance11-02-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav08-02-0818-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08 Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.115.VLROmkostningsgodtgørelse - ligestillet som sagkyndig - skønsmæssig fastsættelse - honorartimesats - antal timer05-02-0809-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2008.114.VLRBefordringsfradrag - videregående uddannelse - universitet - Forsvaret05-02-0803-01-08Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.113.BRFri bil - flere biler - kørebog05-02-0827-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.112.DEPSkatteministeriets kommentar til Højesterets dom i SKM2008.17.HR04-02-08 Fradrag Kommentar
SKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse04-02-0821-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.110.SRMedarbejderobligationer - Ligningslovens § 7A04-02-0819-06-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.109.SRAktier - næring - LEPO - finansielle instrumenter04-02-0825-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2008.108.SRSwapaftaler - erhvervsmæssig tilknytning04-02-0823-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.107.SRKontrollerede transaktioner - mindre virksomheder - koncernforbundne - oplysningspligt - dokumentationspligt01-02-0822-01-08Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Transfer pricing Bindende svar
SKM2008.106.HRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning01-02-0824-01-08Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.105.ØLRAfvisning - uegnet for domskonklusion01-02-0815-01-08Personlig indkomst + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2008.104.ØLRSkattearrangement - rentefradrag og provisionsudgifter01-02-0820-12-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse01-02-0820-12-07Eftergivelse og gældssanering + Angivelse og betaling Dom
SKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag01-02-0822-01-08Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.100.HRFuld skattepligt - fradrag - rejse- og autoudgifter - tysk "vorsteuer" - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning30-01-0825-01-08Virksomheder + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus30-01-0823-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.98.LSRAnmodning om tilladelse til omgørelse af et moderselskabs beslutning om at afstå fra at modtage udbytte deklareret af datterselskab30-01-0806-12-07Virksomheder Kendelse
SKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning30-01-0822-01-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Afdragsordninger og henstand Bindende svar
SKM2008.96.SRParcelhusreglen - suspensiv betinget salgsaftale30-01-0825-09-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.95.SRSkattefri aktieombytning - Jersey-selskab30-01-0822-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning29-01-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Bindende svar
SKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet29-01-0822-01-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.92.SKATSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Statoil ASA29-01-08 Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.91.LSRFradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom28-01-0817-12-07Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2008.90.LSREftergivelse af offentlig gæld mod betaling af et engangsbeløb28-01-08 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2008.89.LSRAnmodning om genoptagelse - væsentlig, direkte og individuel retlig interesse28-01-08 Ophør af virksomhed Afgørelse
SKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar28-01-0819-12-07Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter Kendelse
SKM2008.87.LSRUdbetaling af skattefrie godtgørelser til selskabs medarbejdere ikke anset for skattefrie for medarbejderne - arbejdsgiverens klageberettigelse28-01-08 Personlig indkomst + Indkomstarter Afgørelse
SKM2008.86.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en skattesag i skatteforvaltningen og efterfølgende skattecentret28-01-08 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2008.85.HRAktieindkomst - maskeret udbytte - udeholdte indtægter28-01-0815-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.84.HRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demomstration og workshops28-01-0818-01-08Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.83.HRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse28-01-0810-01-08Selskabsbeskatning Dom
SKM2008.82.ØLRRenteudgifter - interessefællesskab - bevisbyrde28-01-0820-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.81.BRTilbagebetaling af lån - ligningsfrist28-01-0827-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser28-01-0819-11-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.79.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning28-01-0822-01-08Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2008.78.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg25-01-08 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2008.77.LSROmkostningsgodtgørelse - klage over skattetillæg25-01-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Afgørelse
SKM2008.76.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning25-01-08 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.25-01-0820-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2008.74.LSRSambeskatningsindkomst - fradrag for underskud i tysk datterselskab og tyske datterdatterselskaber25-01-0817-12-07Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-01-0825-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.72.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-01-0825-09-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08 Forældelse SKAT-meddelelse
SKM2008.70.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-0822-05-07Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Bindende svar
SKM2008.69.SRTo boliger - parcelhusreglen25-01-0822-05-07Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Bindende svar
SKM2008.68.SRAktier - optioner - omstrukturering24-01-0825-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.67.SRAktielån - calloption - putoption24-01-0821-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.66.SRByggerenter - hæftelse - fradragsret24-01-0821-08-07Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.65.SKATSkattefri aktieombytning - GASA GROUP A/S24-01-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-01-0823-10-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.63.SRGenanbringelse af avance i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning23-01-0823-10-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-0822-01-08Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momsfritagelse og -godtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Andet om moms Bindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer23-01-0822-01-08Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Andet om moms Bindende svar
SKM2008.60.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af renteberegning ved tilbagebetaling af overskydende skat i forbindelse med ændring af skatteansættelsen for selskaber m.v.23-01-08 Selskabsbeskatning + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2008.59.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse23-01-0822-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed Bindende svar
SKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist22-01-0817-12-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse22-01-0814-12-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.56.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelsen - grov uagtsomhed22-01-0814-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri22-01-0813-12-07Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2008.54.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunktet - tilbagebetaling af AMBI22-01-0806-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund22-01-0805-12-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.52.BRUdeholdt omsætning - maskeret udbytte - manglende kontrol med direktør22-01-0804-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2008.51.BRErstatning - driftsmidler - mangelfulde - partsrederi22-01-0826-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.50.BRAfvist fornyet sagsbehandling - i sin helhed - efter hjemvisning22-01-0826-11-07Virksomheder + Om kommunikation og information samt kampagner Dom
SKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse22-01-0826-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-01-0822-11-07Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2008.47.BRFri bil Fri bil - hovedanpartshaver - virksomhed på hjemmeadressen - mangelfuldt kørselsregnskab - 60-dages reglen22-01-0820-11-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk22-01-0825-09-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-01-0822-05-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-0825-09-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet Bindende svar
SKM2008.43.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-0825-09-07Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2008.42.SRBetingelse knyttet til aktieoverdragelse ansås ikke at udskyde tidspunktet for handlens gennemførelse i skattemæssig henseende22-01-0818-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.41.SRRejsegodtgørelse - afstand - arbejdsdag22-01-0818-12-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2008.40.SRParcelhusreglen22-01-0817-07-07Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg Bindende svar
SKM2008.39.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-0822-05-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.38.SRTo boliger - parcelhusreglen22-01-0822-05-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.37.BRSkønsmæssig ansættelse - anskaffelsessum incl. ombygning21-01-0814-11-07Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2008.36.LSRMusikforening - momsfritagelse18-01-0814-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2008.35.SRFritagelse for skat af tilskud til fredet gods have17-01-0818-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Bindende svar
SKM2008.34.SKATÆndring af reglerne om præklusivt proklama for dødsboer17-01-08 Arv og gaver SKAT-meddelelse
SKM2008.33.SRTo boliger16-01-0818-12-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + Salg Bindende svar
SKM2008.32.ØLRAktieavancebeskatning - 19. maj-kurs - omsætningsbegrænsning16-01-0810-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2008.31.ØLRForelæggelse for EF-domstolen - tilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - EF-Domstolens praksis.16-01-0828-11-07Momsgrundlag Kendelse
SKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU16-01-0822-11-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + Lønsumsbegrebet Dom
SKM2008.29.VLRSkattepligt til Danmark - rette indkomstmodtager - udlejningsvirksomhed16-01-0827-11-07Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde16-01-0806-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + Erhvervsejendomme Dom
SKM2008.27.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ikke tjent til bolig - proforma i handelen16-01-0801-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2008.26.SRSkattefritagelse efter ligningslovens 7 E, stk. 215-01-0825-09-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom15-01-0818-12-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.24.SRFraflytning - henstand - afvisning15-01-0823-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2008.23.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-0818-12-07Personlig indkomst + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation15-01-0818-12-07Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt15-01-0818-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + Ekspropriation Bindende svar
SKM2008.20.SRIkke fri båd - Formodningsregel14-01-0821-08-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2008.19.SRUdlejningsindtægter - HOA - Værdiansættelse14-01-0825-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2008.18.SRAM-bidrag - lempelse14-01-0818-12-07Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Bindende svar
SKM2008.17.HRMomsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt14-01-0819-12-07Fradrag Dom
SKM2008.16.VLRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart14-01-0818-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.14.ØLRMaskeret udbytte - hovedaktionær - hævninger på mellemregningskonto14-01-0803-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.13.SKATOphævelse af TSS-cirkulære14-01-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.12.ØLRAfskrivninger - fordeling af overdragelsessum - fjernvarmeforsyning14-01-0812-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.11.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb10-01-08 Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2008.9.HRRentefrihed - rentehenstand - interesseforbundne parter09-01-0818-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.8.VLRHovedanpartshaver - rådighed over hotellejlighed09-01-0803-12-07Personlig indkomst Dom
SKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig09-01-0830-11-07Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn09-01-0830-11-07Salg + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indkomstarter Dom
SKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2008.4.HRDriftsudgifter - usædvanlige omstændigheder - skærpet bevisbyrde04-01-0812-12-07Virksomheder Dom
SKM2008.3.HRPersonalegoder - fri bil - tilvalg af ydelser04-01-0819-12-07Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab04-01-0824-10-07Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2008.1.SRMomspligt ved formidling i feriecenter - udlejning af ferieejerlejligheder03-01-0818-12-07Momspligt Bindende svar