Dato for udgivelse
21 Feb 2008 10:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 09:53
SKM-nummer
SKM2008.175.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-030171
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Spaltning
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at værdien af de aktier, som hver af de 3 aktionærer overtager i de modtagende selskaber med tillæg af kontante udligningssummer, svarer til handelsværdien af de fra A A/S overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., og at det samme gælder for det kontante udligningsbeløb, der betales til den 4. aktionær, E.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at forholdet mellem aktiver og gæld, som overføres til de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i A  A/S, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.3
Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at værdien af de aktier, som hver af de 3 aktionærer overtager i de modtagende selskaber med tillæg af kontante udligningssummer, svarer til handelsværdien af de fra A A/S overførte aktiver og passiver, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., og at det samme gælder for det kontante udligningsbeløb, der betales til den 4. aktionær, E?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at forholdet mellem aktiver og gæld, som overføres til de modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i A A/S, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i brev af 15. november 2007 oplyst følgende:

"A A/S ejes af 4 aktionærer i følgende forhold:

  1. B (faderen) ejer nominelt 137.000 kr. A-aktier og nominelt 170.000 kr. B-aktier svarende til 30,7 % af aktiekapitalen.
  2. C (søn) ejer nominelt 21.000 kr. A-aktier og nominelt 210.000 B-aktier svarende til 23,1 % af aktiekapitalen.
  3. D (datter) ejer nominelt 21.000 kr. A-aktier og nominelt 210.000 B-aktier svarende til 23,1 % af aktiekapitalen.
  4. E (datter) ejer nominelt 21.000 kr. A-aktier og nominelt 210.000 B-aktier svarende til 23,1 % af aktiekapitalen.

Selskabet har en samlet aktiekapital på 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og resten B-aktier. A-aktierne har 10 gange stemmevægt, men i øvrigt er der ikke forskel på aktieklassernes rettigheder. Kopi af selskabets vedtægter vedlægges.

Aktionærerne ønsker pr. 1. september 2007 at spalte selskabet, jf. vedlagte spaltningsplan. Som det fremgår spaltes selskabet i 3 modtagende selskaber - A A/S under stiftelse, der udelukkende ejes af B, F A/S under stiftelse, der udelukkende ejes af C, og G A/S under stiftelse, der udelukkende ejes af D. Es aktier i A A/S udlignes 100 % ved kontant betaling.

Udover aktierne modtager C og D en kontant udligningssum på 1.000.000 kr. Den nominelle aktiekapital i de 3 fortsættende selskaber er 1.000.000 kr. i hvert selskab.

Spaltningen ønskes gennemført skattefrit og uden tilladelse fra SKAT. Spaltningen gennemføres med henblik på en fordeling af selskabets aktiver og passiver efter handelsværdier i samme forhold som aktionærerne ejer aktier i A A/S.

Selskabets aktiver består dels i et tilgodehavende fra salg af selskabets aktier i H A/S, dels i børsnoterede værdipapirer og dels kontant. Tilgodehavendet hos H A/S er forfaldent til betaling bortset fra 75 mio. kr., der afdrages med 25 mio. kr. den 1. maj henholdsvis 2008, 2009 og 2010. Det overskydende beløb henstår som et anfordringstilgodehavende. Hele beløbet forrentes med den til enhver tid værende rente på selskabets kassekredit, p.t. 4,7 % p.a. Der henvises til vedlagte aftale og tidligere modtaget bindende svar herom.

De børsnoterede værdipapirer er ansat til børskursen på spaltningsdagen.

Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskabet er underskrevet af bestyrelse og direktion den 7. november 2007 og dags dato indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Spørgsmålet må efter min opfattelse besvares bekræftende. Som det fremgår af spaltningsregnskabet, fordeles aktiverne imellem de 4 aktionærer forholdsmæssigt med samme procentdel som den hidtidige aktiepost. Der er i øvrigt tale om likvide beholdninger og børsnoterede værdipapirer samt et kortfristet tilgodehavende, som efter parternes opfattelse er pari værd.

Ad spørgsmål 2

Spørgsmålet må efter min opfattelse besvares bekræftende.

A A/S har gæld/aktivmasse i forholdet 0,015, ligesom gælden i forhold til aktivmassen i de modtagende selskaber også har forholdet 0,015. Der henvises til vedlagte bilag, der er uddrag af spaltningsregnskab, hvor forholdet er beregnet nederst på siden."

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

SKAT har lagt vægt på, at aktiverne fordeles imellem de 4 aktionærer, hvoraf de 3 er søskende, forholdsmæssigt med samme procentdel som den hidtidige aktiepost. Søskendeforhold og fætter -/kusineforhold anses som udgangspunkt skattemæssigt som parter med modstridende interesser.

SKAT har endvidere lagt vægt på, at der er tale om likvide beholdninger og børsnoterede værdipapirer samt et kortfristet tilgodehavende, som efter parternes opfattelse er pari værd.

SKAT finder på denne baggrund ikke, at der er grundlag for at anfægte den aftalte værdiansættelse.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2

SKAT indstiller at, spørgsmålet besvares med "ja".

SKAT har herved lagt vægt på, at A A/S har gæld/aktivmasse i forholdet 0,015, ligesom gælden i forhold til aktivmassen i de modtagende selskaber også har forholdet 0,015.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.