Dato for udgivelse
31 Mar 2008 15:57
SKM-nummer
SKM2008.286.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-049035
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
modregning i ægtefællens overskydende skat
Resumé

I forbindelse med modregning i ægtefælles overskydende skat, skal der være foretaget forgæves udlæg hos skyldner indenfor den ekspeditionstid, regnet fra det tidspunkt hvor den overskydende skat er betalingsmoden, og som normalt ikke må overstige 14 dage.

Reference(r)
Kildeskattelovens § 72 stk. 2 og 3

Iflg. lov nr. 346 af 18. april 2007 om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love (automatisk modregning m.v.) er der vedtaget ændringer af kildeskattelovens § 72 (nyt stk. 3), der giver mulighed for modregning i ægtefællens overskydende skat. Se endvidere SKM2007.439.SKAT.

Modregning kan foretages for personskatterestancer tillige med tillæg, renter og gebyrer.

Der er 3 betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan foretages modregning i ægtefællens overskydende skattebeløb:

  • Der skal være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv
  • Samlivet skal bestå på tidspunktet for gennemførelse af modregningen
  • Restancerne skal vedrøre indkomstår, hvori samlivet har bestået.

Vedr. punktet, at der skal være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv

Reglen indeholder en solidarisk hæftelse for ægtefællen til at betale den anden ægtefælles skat, men hæftelsen er alene subsidiær, idet udlæg skal være forsøgt hos restanten selv. Det er en betingelse for den subsidiære hæftelse, at udlæg først er forsøgt hos skyldner selv. Det antages, at formuleringen i ksl. § 72, stk. 2, om, at udlæg forgæves skal være forsøgt, må forstås således, at der enten skal foretages en egentlig udlægsforretning, der slutter som forgæves, eller der skal afgives insolvenserklæring af skyldner.

Fra det tidspunkt hvor den overskydende skat er betalingsmoden (dvs. at skatteforvaltningen har sikret, hvilket beløb der er til udbetaling) og indtil 14 dage efter dette tidspunkt, skal der være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv, såfremt der ikke foreligger et allerede forgæves udlæg indenfor de sidste 6 måneder. 

Efter Hovedcentrets opfattelse er det muligt, at foretage forgæves udlæg hos skyldner indenfor den ekspeditionstid, som er i forbindelse med udbetalingerne af overskydende skat og som normalt ikke må overstige 14 dage (jf. Vejledning om det Centrale Fordringsregister).