Dato for udgivelse
18 dec 2008 11:20
SKM-nummer
SKM2008.1019.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-017316
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, ejendomsværdi, grundværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé
Et vurderingsankenævn havde ændret ejendomsværdien i 2004 for en erhvervsejendom fra 79.000.000 kr. til 54.000.000 kr. og ændret grundværdien fra 4.603.300 til 3.492.300 kr. med konsekvensændring af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi fra 74.396.700 kr. til 50.507.700 kr. På baggrund heraf - og under hensyntagen til at der ved ansættelsen af grundværdien ved 2002-vurderingen var begået en myndighedsfejl - besluttede Skatterådet at nedsætte 2002-vurderingen ekstraordinært.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning
Procesvejledningen 2008-4 G.3.

Sagen drejede sig om en fabrik/lagerejendom på ca. 12.000 etagemeter. Efter klage over 2004- vurderingen nedsatte vurderingsankenævnet efter besigtigelse ejendomsværdien fra 79.000.000 kr. til 54.000.000 kr. og grundværdien nedsattes fra 4.603.300 kr. til 3.492.300 kr. Som konsekvens heraf blev den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ændret fra 74.396.700 kr. til 50.507.700 kr.

På baggrund af vurderingsankenævnets nedsættelse af ejendomsværdien til 54.000.000 kr. ved 2004-vurderingen, anmodede ejer efterfølgende om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen på 63.000.000 kr. ved 2002-vurderingen med henvisning til, at denne ansættelse oversteg vurderingsankenævnets afgørelse vedrørende 2004-vurderingen. Den pågældende ansættelse havde ikke tidligere været påklaget.

Efter sædvanlig praksis foretages ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering jf. skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3 normalt kun, når der foreligger væsentlige afvigelser, hvilket normalt vil sige en ændring på mindst 30 - 35 % i forhold til den oprindelige vurdering for samme år, eller i tilfælde af objektiv konstaterbare fejl, som ligger udover den normale skønsusikkerhed. Der henses endvidere til, om der forekommer myndighedsfejl eller lignende, der har betydet, at en ejer i betydelig grad, er blevet vildledt og dermed ikke har benyttet sin klagemulighed.

For så vidt angår grundværdiansættelsen på 3.910.000 kr. ved 2002-vurderingen viste det sig, at der fejlagtigt var givet et tillæg på ca. 940.000 kr., hvilket skyldtes en myndighedsfejl. Ejendomsvurderingen blev derfor genoptaget, således at grundværdien blev nedsat til 2.968.500 kr. På grundlag af en samlet stillingtagen til 2002-ejendomsvurderingen besluttede Skatterådet samtidig at genoptage ejendomsværdien ekstraordinært, og den blev herefter nedsat fra 63.000.000 kr. til 55.000.000 kr. Som konsekvens af, at ejendomsværdi og grundværdi blev ændret, blev den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi nedsat fra 59.090.000 kr. til 52.031.500 kr.