Dato for udgivelse
25 Jan 2008 14:57
SKM-nummer
SKM2008.78.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1754-0039
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Anmodning, fritagelse for procenttillæg
Resumé

Det var ikke en myndighedsfejl, at en ændring af klagerens skatteansættelse først blev foretaget efter fristen for indbetalingen af frivillig skat. Der var derfor ikke grundlag for eftergivelse af det procenttillæg, der var pålagt den derved opståede restskat.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 62 A, stk. 1
Kildeskatteloven § 73 D
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for procenttillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren indberettede selvangivelsen for indkomståret 2005 via TastSelv service, og på grundlag heraf blev årsopgørelse nr. 1 udskrevet den 22. maj 2006.

Klageren indsendte desuden udvidet selvangivelse, der blev modtaget i Skattecentret den 16. maj 2006. Klageren havde i selvangivelsen foretaget ændringer vedrørende overskud ved skibsvirksomhed. Årsopgørelse nr. 2 blev herefter udskrevet den 19. juni 2006.

Skattecentret udsendte den 1. marts 2007 forslag til ændring af skatteansættelsen. Klageren havde ingen indsigelser hertil, og årsopgørelse nr. 3 blev herefter udskrevet den 10. april 2007.

Ansættelsesændringerne medførte en restskat på 21.533,59 kr. samt et procenttillæg på 1.507,28 kr.

Klageren har anmodet om fritagelse for/eftergivelse af dette procenttillæg.

SKATs afgørelse af 3. maj 2007

Anmodningen om eftergivelse af procenttillæg er ikke imødekommet.

Skattecentret konstaterede ved indberetningen af selvangivelsen, at de selvangivne beløb vedrørende skibsvirksomhed ikke var i overensstemmelse med de tal, der fremgik af bilagene til selvangivelsen. Skattecentret besluttede derfor, at klagerens selvangivelse skulle gennemgås nærmere på et senere tidspunkt, idet SKAT ikke havde hjemmel til at overføre tallene fra bilagene til selvangivelsen uden særskilt underretning til den skattepligtige, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1.

Det påhviler klageren at kontrollere, om den modtagne årsopgørelse er i overensstemmelse med den indsendte selvangivelse med bilag.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at anmodning om fritagelse for procenttillæg imødekommes.

Klageren havde ved en fejl glemt at selvangive genvundne afskrivninger ved salg af anparter, idet disse kun fremgik af bilag til selvangivelsen.

Hvis SKAT havde indregnet de glemte genvundne afskrivninger ved indberetningen af selvangivelsen, havde klageren haft mulighed for at indbetale hele beløbet uden procenttillæg. Denne mulighed har klageren været afskåret fra at benytte, idet SKAT først har opdaget forglemmelsen i 2007.

Skattemyndighederne burde have reageret, da man i maj måned 2006 konstaterede fejl i klagerens selvangivelse. Selvangivelsen blev i stedet lagt i "syltekrukken" til senere behandling.

Skattemyndighederne kunne have kontaktet klageren og rettet fejlen med klagerens samtykke. Det er således svært at se, at interne arbejdsgange skal koste klageren et procenttillæg på 1.507,28 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 62 A, stk. 1, at medfører en ændret årsopgørelse, at der skal betales restskat eller yderligere restskat, gælder reglerne i kildeskattelovens § 61, stk. 3 - 6, for betaling af beløbet med tillæg efter kildeskattelovens § 61, stk. 2. Tillægget efter kildeskattelovens § 61, stk. 2, udgør 7 %.

Det er derfor med rette, at klageren er pålagt procenttillæg af restskatten.

Kildeskattelovens § 73 D har følgende ordlyd:

Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, eftergive eller meddele henstand med skatter, som personer, selskaber, foreninger mv. er pålignet eller har skullet indeholde.

Det antages, at bl.a. myndighedsfejl efter omstændighederne vil kunne begrunde eftergivelse efter denne bestemmelse.

Det er ikke en fejl fra skattemyndighedens side, at klagerens indkomst blev indberettet i overensstemmelse med det selvangivne, og at uoverensstemmelser mellem den selvangivne indkomst og bilag til selvangivelsen blev udtaget til nærmere kontrol på et senere tidspunkt. En ændring af årsopgørelsen i forhold til det selvangivne skal således ske ved udsendelse af agterskrivelse i overensstemmelse med skatteforvaltningslovens § 20, uanset om ændringen må antages at ville blive accepteret af den selvangivelsespligtige eller ej.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, har SKAT mulighed for, indtil den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, at udsende varsel om ændring af en skatteansættelse.

SKAT har således ingen forpligtelse til at foretage eventuelle ændringer inden udløbet af fristen for indbetaling af foreløbig skat for det pågældende indkomstår.

Der foreligger derfor ikke forhold, der i ganske særlig grad taler for eftergivelse af procenttillægget.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.