Dato for udgivelse
18 jun 2008 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jun 2008 08:24
SKM-nummer
SKM2008.543.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-2003-06
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Præklusion, kære, nova
Resumé

Skatteministeriets begæring om tilladelse til at føre en embedsmand som vidne samt forslag om besigtigelse af den i sagen omhandlede ejendom blev taget til følge trods protest.

Reference(r)
Retsplejeloven § 358, stk. 1
Retsplejeloven § 358, stk. 3
Retsplejeloven § 358, stk. 6
Henvisning
Processuelle regler 2008-2 I.1.2

Parter

  1. A
    (advokat Lida Hulgaard)

  2. H1 Trading Group A/S (advokat Lida Hulgaard)

mod

Skatteministeret
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Østerborg og Henrik Johnsen (kst.)

Ingen var mødt eller indkaldt.

Skatterninisteriet har nedlagt påstande om, at det tillades Skatteministeriet at føre specialkonsulent TM som vidne, og at landsretten foretager besigtigelse af ejendommene beliggende ...1 og ...2 i forbindelse med bevisførelsen under hovedforhandlingen.

Sagsøgerne har protesteret mod såvel vidneførslen som besigtigelsen.

Der fremlagdes brev af 23. maj 2008 fra advokat Lida Hulgaard, hvoraf fremgår, at sagsøgerne ikke har yderligere bemærkninger til anmodningerne ud over de i processkrift 2 anførte.

Der fremlagdes endvidere processkrift C af 29. maj 2008 med bilag AQ fra Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli med en opsummering af Skatteministeriets synspunkter om anmodningerne.

Landsretten har behandlet anmodningerne på skriftligt grundlag.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Mødereferatet af 7. februar 2002 (bilag A) og Notat efter besigtigelse af ejendommen ...2 af 15. maj 2002 (bilag C) indeholder en forholdsvis kort beskrivelse af indretningen m.v. af de i sagen omhandlede ejendomme. TM deltog i mødet den 7. februar 2002 og i besigtigelsen den 15. maj 2002. Landsretten finder, at den begærede vidneførsel kan belyse yderligere faktiske omstændigheder om ejendommene, der kan være af betydning for sagen, hvorfor det tillades Skatteministeriet af føre specialkonsulent TM som vidne.

Uanset, at ejendommene som anført af sagsøgerne i dag fremstår i en anden stand end i 2000 og 2001, finder landsretten, at en besigtigelse af ejendommene, der er beliggende på ..., kan have betydning for sagen, hvorfor Skatteministeriet anmodning om besigtigelse af ejendommene beliggende ...1 og ...2, i forbindelse med bevisførelsen under hovedforhandlingen tages til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Det tillades Skatteministeriet af føre specialkonsulent TM som vidne.

Skatteministeriets anmodning om besigtigelse af ejendommene beliggende ...1 og ...2 i forbindelse med bevisførelsen under hovedforhandlingen tages til følge.

Sagen udsat til den 20. juni 2008 på parternes bemærkninger til, om sagen er klar til berammelse.

Retten hævet.