Dato for udgivelse
14 May 2008 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 11:24
SKM-nummer
SKM2008.427.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-065372
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Udlandsophold, afbrydelse
Resumé

Skatterådet bekræftede, at der ikke er hjemmel til, at spørgeren selv placerer den lempelsesberettigede periode på et vilkårligt tidspunkt under udlandsopholdet. Lempelsesperioden starter ved begyndelsen af udlandsopholdet og afbrydes, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt, fx fordi 42-dages-reglen overskrides. Spørgeren kunne således ikke vælge at afslutte et udlandsophold den 9. juli 2007 og starte en nyt den 8. august 2007, idet udlandsopholdet først ville blive afbrudt i juleferien 2007 som følge af overskridelse af 42-dages-reglen. Skatterådet bekræftede, at feriegodtgørelse optjent i forbindelse med udlandsarbejdet er omfattet af LL § 33 A i det omfang, feriegodtgørelsen efter almindelige regler skal medregnes i den skattepligtige indkomst i indkomståret.

Hjemmel
SR 07-166183
Reference(r)

Ligningsloven § 33 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.C.2.4.

Spørgsmål

  1. Kan spørgerens udlandsophold anses for afbrudt den 9. juli 2007 i henhold til ligningslovens § 33 A, således der starter en ny 6-måneders periode efter den 8. august 2007?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan Skatterådet da tiltræde, at der starter en ny 6-måneders periode pr. 7. januar 2008, hvis spørgeren holder ferie i Danmark i perioden 18. december 2007 til 7. januar 2008, idet han vil afbryde udlandsopholdet under juleferien i Danmark på grund af 42-dages-reglen?
  3. Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan Skatterådet da tiltræde, at der ikke vil være nogen indkomst til beskatning i perioden 18. december 2007 til 7. januar 2008, idet spørgeren ikke modtager løn under ferien, men får udbetalt opsparede feriepenge?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
  3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har arbejdet som montør i udlandet siden den 9. august 2006.

Hans ophold i udlandet og i Danmark kan opgøres således i 2006 og 2007:

   Dage i udland  Dage i DK
09.08.2006 - 26.08.2006

 18

 
27.08.2006 - 30.08.2006  

 4

31.08.2006 - 16.10.2006

 47

 
17.10.2006 - 21.10.2006  

 5

22.10.2006 - 20.12.2006

 60

 
21.12.2006 - 01.01.2007   

 12

02.01.2007 - 14.02.2007

 44

 
15.02.2007 - 26.02.2007  

 12

27.02.2007 - 25.04.2007

 58

 
26.04.2007 - 03.05.2007  

 8

04.05.2007 - 04.06.2007

 32

 
05.06.2007 - 09.06.2007  

 5

10.06.2007 - 09.07.2007

30 

 
10.07.2007 - 13.07.2007  

 4

14.07.2007 - 26.07.2007 (ferie i udlandet)

 13

 
27.07.2007 - 08.08.2007  

 13

09.08.2007 - 12.09.2007

 35

 
13.09.2007 - 19.09.2007  

 7

20.09.2007 - 14.11.2007 (forventet hjemrejse)

 56

 
15.11.2007 - 19.11.2007 (forventet)  

 5

20.11.2007 - 17.12.2007 (forventet)

 27

 
(18.12.2007 - 07.01.2008)  

 (21)

                                                                                          

Opgørelsen er udarbejdet således, at de i Danmark anførte dage er inkl. rejsedage. Det vil sige, at hele dagen tælles med under Danmark, hvis hjemkomsten/udrejsen sker denne dag.

Opholdet i Danmark har udelukkende været begrundet i ferie. Der er således ikke udført arbejde i Danmark andet end afrapportering begrundet i opholdet.

Spørgeren modtager ikke løn, men feriegodtgørelse under ferier.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ligningslovens § 33 A fastslår, at det er muligt at opnå exemptionslempelse, hvis opholdet i udlandet mindst er 6 måneder, og der kun er ophold i Danmark i 42 dage indenfor ovennævnte periode. Brudte døgn medregnes såvel i de 6 måneder som i de 42 dage.

Det fremgår af Ligningsvejledningen, afsnit D.C.2.5, at et udlandsophold må anses for afbrudt, såfremt den pågældende person på en given dato har opholdt sig her i riget i mere end 42 dage inden for de seneste 6 måneder. Et udlandsophold anses for afbrudt ved påbegyndelsen af det ferieophold mv., hvorunder de 42 dage overskrides, idet ferieophold mv. her i riget som afslutning på udlandsopholdet ikke medregnes til udlandsopholdet.

Spørgeren opfylder p.t. betingelserne i LL § 33A, således den erhvervede lønindkomst lempes efter exemptionsmetoden. Det betyder, at han i en hvilken som helst 6-måneders periode ikke har været i Danmark i mere end 42 dage.

Spørgeren overvejer at holde en lang juleferie i Danmark, det vil sige i perioden fra den 18. december 2007 til den 7. januar 2008.

Indtil påbegyndelse af juleferien for eksempel den 18. december 2007 opfylder spørgeren 42-dages-reglen i enhver 6 måneders periode. Derimod opfylder spørgeren ikke 42-dages-reglen for eksempel pr. 7. januar 2008.

Det vil som udgangspunkt sige, at der starter en ny 6 måneders periode. Da 6-måneders perioden ikke kan starte i Danmark, betyder det, at det først er fra perioden fra den 7. januar 2008, at den nye 6-måneders periode vil starte.

Efter spørgers opfattelse bør spørgsmål 1) besvares med ja, idet det implicit må antages, at ligningslovens § 33 A er et valg, som skatteyder har.

Spørgsmål 2) bør ligeledes besvares med ja, idet 42-dages-reglen overskrides midt i ferieperioden, og idet et ophold ikke kan slutte eller begynde i Danmark, vil der påbegynde en ny 6 måneders periode pr. 7. januar 2008, hvor 42-dages-reglen selvstændigt skal være opfyldt.

Spørgsmål 3) bør ligeledes besvares med ja, idet der ikke modtages løn i ferieperioden (18. december 2007 til 7. januar 2008), men kun optjente feriepenge. Der vil således ikke være nogen indkomst, der beskattes i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Ifølge ligningslovens § 33 A er lønindkomst erhvervet i udlandet under visse betingelser lempelsesberettiget ved skatteberegningen. Nedslaget udgør den del af den samlede skat, der falder på den udenlandske indkomst. Hvis lønindkomsten både er omfattet af lempelsesreglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst og ligningslovens § 33 A, kan skatteyderen vælge, at lempelsesreglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal anvendes.

En af betingelserne for lempelse efter ligningslovens § 33 A er, at lønindkomsten skal være erhvervet i forbindelse med ophold i udlandet i mindst 6 måneder. Udlandsopholdet anses ikke for afbrudt som følge af nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage inden for enhver afsluttet 6-måneders periode. Ferieophold m.v. her i riget som afslutning på et udlandsophold medregnes ikke i udlandsopholdet, som derfor anses for afbrudt ved påbegyndelsen af det ferieophold m.v., hvorunder de 42 dage overskrides.

SKAT, Hovedcentret, er enig i, at beskatning efter ligningslovens § 33 A er en mulighed, som skatteyderen kan vælge efter eget ønske. Når skatteyderen har valgt beskatning efter ligningslovens § 33 A, og han har opholdt sig i udlandet i en periode på mindst 6 måneder, hvor de øvrige betingelser for reglens anvendelse er opfyldt, vil lempelsesperioden starte ved begyndelsen af udlandsopholdet. Afbrydelse af udlandsopholdet sker, når betingelserne ikke længere er opfyldt, fx fordi 42-dages reglen overskrides.

Efter SKATs opfattelse fremgår det af lovbestemmelsen, hvornår udlandsopholdet starter og hvornår det afbrydes, og der er derfor ikke hjemmel til, at skatteyderen selv placerer den lempelsesberettigede periode på et vilkårligt tidspunkt under udlandsopholdet. For så vidt angår starttidspunktet kan henvises til SKM2007.883.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at anse udlandsopholdet for påbegyndt den 4. juli, når det faktisk var påbegyndt den 1. juli. Det samme findes at gælde vedrørende afslutningstidspunktet.

Det indstilles derfor at svare nej til spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

SKAT er enig i, at spørgsmålet kan besvares med ja, idet udlandsopholdet afbrydes den 18. december 2007 som følge af overskridelse af 42-dages-reglen.

Spørgsmål 3

SKAT er enig i, at spørgsmålet kan besvares med ja, idet feriegodtgørelse optjent i forbindelse med udlandsarbejdet er omfattet af bestemmelsen i det omfang, feriegodtgørelsen efter almindelige regler skal medregnes i den skattepligtige indkomst i indkomståret, jf. Ligningsvejledningen, D.C.2.1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.