Dato for udgivelse
29 sep 2008 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 15:29
SKM-nummer
SKM2008.764.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-140439
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Ophørsspaltning uden tilladelse, vederlæggelse, handelsværdi, aktiver, gæld
Resumé
Skatterådet bekræfter, at den planlagte ophørsspaltning kan gennemføres efter reglerne i FUL § 15 a og § 15 b på grundlag af værdierne i regnskabet (de bogførte værdier) pr. 31.12.2007. Skatterådet bekræfter også, at der ved ophørsspaltningen ikke sker værdiforskydninger mellem aktionærerne.
Hjemmel
08-085186
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a
Fusionsskatteloven § 15 b

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.6.3
Spørgsmål
 1. På baggrund af årsrapporten for selskabet pr. 31.12.2007 ønskes A Holding ApS ophørsspaltet uden tilladelse pr. 01.01.2008. Spaltningen vil blive gennemført, som beskrevet nedenfor. Er SKAT enig i, at betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., hvorefter det er et krav for en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, er opfyldt ved en skattefri ophørsspaltning af A Holding ApS uden tilladelse pr. 01.01.2008?
 2. På baggrund af regnskabet for selskabet pr. 31.12.2007 ønskes A Holding ApS ophørsspaltet uden tilladelse pr. 01.01.2008. Spaltningen vil blive gennemført som beskrevet nedenfor. Er SKAT enig i, at betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., hvorefter det er et krav for en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, er opfyldt ved skattefri ophørsspaltning af A Holding ApS uden tilladelse pr. 01.01.2008
 3. Hvis selskabet som følge af reglerne i aktieselskabsloven skal udarbejde en revideret mellembalance f.eks. pr. 30.06.2008, er SKAT da enig i, at bedømmelsen af, om betingelserne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., er opfyldt ved en skattefri ophørsspaltning af A Holding ApS uden tilladelse pr. 01.01.2008, stadig skal ske på baggrund af årsrapporten for selskabet pr. 31.12.2007?
 4. Hvis der svares "nej" til spørgsmål 3, på hvilket grundlag skal bedømmelsen da foretages?
Svar
 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold og spørgers opfattelse

Spørger har i sin anmodning om bindende svar af 10. juni 2008 oplyst følgende: 

"Baggrundsoplysninger

"X ejer 100 % af anparterne i A Holding ApS.

Selskabet er moderselskabet for 6 mindre selskaber af begrænset værdi, jf. årsrapporten for 2007, der er vedlagt. Selskabet ejer endvidere ca. 39,5 % af aktierne i B Holding A/S, der ejer 100 % af aktierne i C A/S, der producerer --- og ---.

A Holding ApS solgte i 2007 60 % af aktierne i B Holding A/S til en kapitalfond. Som følge af salget har A Holding ApS en betydelig likvid formue.

X ønsker at spalte A Holding ApS for at begrænse sin personlige risiko ved de fremtidige investeringsaktiviteter. Ved spaltningen udspaltes en del af selskabets likvider i et selskab, mens selskabets øvrige aktiviteter, herunder aktiver i datterselskaber og associerede selskaber udspaltes til et andet. Se vedlagte estimerede spaltningsbalance.

Det er planen, at det udspaltede selskab overdrages til Xs ægtefælle.

Oplysninger om dispositionerne

Der er tale om en påtænkt disposition.

Selskabet ønsker et bindende svar fra SKAT for at sikre sig, at den ønskede spaltning kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b.

Argumentation

Fra 01.01.2007 er det blevet muligt at spalte et selskab skattefrit uden forudgående tilladelse fra SKAT, jf.. reglerne i fusionsskattelovens § 15 a og 15 b. Ønskes et selskab spaltet uden tilladelse, skal en række objektive betingelser imidlertid være opfyldte. Hvis betingelserne ikke er opfyldte, vil spaltningen blive skattepligtig.

A Holding ApS ønsker klarhed over, hvorvidt de objektive betingelser er opfyldte, inden selskabet spaltes med selskabsretligt virkning fra 01.01.2008.

De objektive betingelser (af betydning for denne sag)

 1. Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. "Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver."
 1. Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. "Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab."

Ad spørgsmål 1 og 3

Betingelsen skal sikre, at spaltningen gennemføres til handelsværdier, og at der i ikke i forbindelse med spaltningen sker værdiforskydninger mellem aktionærerne.

Ved spaltningen af A Holding ApS ophører den nuværende sambeskatning, og der etableres i stedet en ny. Den skattemæssige spaltningsdato vil derfor være vedtagelsesdatoen for spaltningen, jf. FUL § 5, stk. 3, hvilket formentlig bliver ultimo august 2008.

Betingelserne i FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. skal derfor principielt opfyldes på vedtagelsesdatoen. Dette er i praksis umuligt, da ingen kender værdierne på denne dato.

Konkret ønskes A Holding ApS spaltet på baggrund af værdierne i regnskabet pr. 31.12.2007. Da X ejer 100 % af såvel det indskydende som af de to modtagende selskaber, vil der ikke kunne ske værdiforskydninger mellem anpartshaverne som følge af spaltningen.

Skatterådet har i flere tilfælde forholdt sig til denne problemstilling. Af SKM2007.699.SR fremgår under SKATs indstilling og begrundelse: "Det er SKATs opfattelse, at Skatteministerens svar (til FSR) skal forstås således, at hvis f.eks. en eneaktionær spalter sit selskab, vil de modtagne aktier pr. definition svare til handelsværdien, selvom de selskabsretlige dokumenter er regnskabsmæssige værdier, idet der ikke er andre, der ejer aktiver i selskabet".

Det er derfor vores opfattelse, at spaltningen kan gennemføres i overensstemmelse med Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., på baggrund af værdierne i regnskabet pr. 31.12.2007, jf. spørgsmål 1. At der evt. udarbejdes en revideret mellembalance i forbindelse med spaltningen, hvis spaltningsplanen ikke bliver underskrevet inden 30.06.2008, jf. spørgsmål 3, gør efter vores opfattelse ingen forskel.

Ad spørgsmål 2 og 3

Af den vedlagte estimerede spaltningsbalance fremgår, at forholdet mellem aktiver og gæld i såvel det indskydende som de modtagende selskaber udgør X,X baseret på de regnskabsmæssige værdier pr. 31.12.2007.

Hvis de regnskabsmæssige værdier i den konkrete sag kan tages som udtryk for handelsværdierne på spaltningstidspunktet, ville disse også udgøre grundlaget for opgørelsen af forholdet mellem aktiver og gæld, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 3. pkt. Det er derfor vores opfattelse, at betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., kan anses for opfyldt, jf. spørgsmål 2.

Hvis I har spørgsmål til anmodningen, er I velkomne til at kontakte os."

Spørger ønsker spørgsmålene besvaret således:

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Bortfalder.
SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., er det en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi. Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal derfor svare til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver.

Handelsværdien skal fastsættes ud fra værdierne pr. den i fusionsskattelovens § 5 omtalte fusionsdato, spaltningsdato m.v.

AF SKM2007.699.SR fremgår under SKATs indstilling og begrundelse: "Det er SKATs opfattelse, at Skatteministerens svar skal forstås således, at hvis f.eks. en eneaktionær spalter sit selskab, vil de modtagne aktier pr. definition svare til handelsværdien, selvom de selskabsretlige dokumenter er regnskabsmæssige værdier, idet der ikke er andre, der ejer aktier i selskabet."

I denne sag er der tale om ophørsspaltning af et holdingselskab med alene én hovedanpartshaver, ligesom hovedanpartshaveren også 100 % ejer de to nystiftede modtagende anpartsselskaber. Holdingselskabet ønskes spaltet på grundlag af værdierne i regnskabet (de bogførte værdier) pr. 31.12.2007, jf. estimeret spaltningsbalance, uanset at den skattemæssige spaltningsdato formentlig først bliver ultimo august 2008.

I den beskrevne situation sker der ikke formueforrykkelser mellem anpartshavere eller flyttes værdier fra yngre til ældre aktier.

SKAT er herefter enig med spørger i, at den skattefri spaltning kan gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. på grundlag af værdierne i regnskabet (de bogførte værdier) pr. 31.12.2007, forudsat spaltningen sker til nystiftede selskaber, og der således ikke sker værdiforskydning blandt anpartshavere eller flyttes værdier fra yngre til ældre anparter.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et "ja".

Ad spørgsmål 2

Efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., er det en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til et eller flere modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Forholdet mellem aktiver og gæld skal opgøres ud fra handelsværdierne på spaltningstidspunktet, jf. SKM2007.917.SKAT.

Ifølge lovforarbejderne er formålet med bestemmelsen at forhindre, at man - som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver - foretager en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og samtidig overfører gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab.

Bestemmelsen skal tilsvarende forhindre, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier, ved at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld, således at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Det er SKATs opfattelse, at det overordnede formål med bestemmelserne om, at omstruktureringen ikke må anvendes til at fylde det indskydende eller modtagende selskab op med gæld og dermed undgå avancebeskatning, skal tillægges afgørende vægt, hvor der er tale om flere uafhængige parter (har modstridende interesser), hvor der foreligger uvildige eksterne vurderinger ved værdiansættelsen og hvor det indskydende selskab har små gældsposter i forhold til aktivbeholdningen (pengetankselskab).

Det betyder, at det tillægges mindre betydning, hvordan man i spaltningsbalancen i sådanne konkrete sager har valgt at bogføre en eventuel kontant udligningssum, og dermed fået brøken i FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. til at gå op.

I SKATs vurdering indgår tillige, at Skatteministeriets svar i bilag 2 og bilag 10 vedrørende FUL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. sidestiller forholdet mellem aktiver og gæld med forholdet mellem aktiver og passiver, hvilket efter SKATs opfattelse medvirker til bestemmelsens åbenhed og mulighed for en udvidende fortolkning.

Spørger oplyser, at det af den indsendte estimerede spaltningsbalance fremgår, at forholdet mellem aktiver og gæld i såvel det indskydende som de modtagende selskaber udgør X,X baseret på de regnskabsmæssige værdier pr. 31.12.2007.

I denne sag er der tale om ophørsspaltning af et selskab med alene én hovedanpartshaver. Ved dispositionen sker der ikke formueforrykkelse af værdierne.

SKAT finder, når henses til de i sagen foreliggende oplysninger, jf. besvarelsen af Spørgsmål 1, så vil de regnskabsmæssige værdier også kunne udgøre grundlaget for opgørelsen af forholdet mellem aktiver og gæld, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt.

Da der til de påtænkte nystiftede modtagende selskaber ikke overføres aktiver og gæld i et forhold, der er i uoverensstemmelse med forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, er balancekravet i medfør af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. overholdt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "ja".

Ad spørgsmål 3

Spørger oplyser, at selskabet som følge af reglerne i aktieselskabsloven muligvis skal udarbejde en revideret mellembalance, for eksempel pr. 30.06.2008.

Den beskrevne spaltning kan gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. på grundlag af værdierne i selskabets regnskab pr. 31.12.2007, jf. besvarelsen af Spørgsmål 1 og Spørgsmål 2.

SKAT er enig med spørger i, at det forhold, at der efter aktieselskabslovens regler eventuelt skal udarbejdes en revideret mellembalance i forbindelse med spaltningen, ikke gør nogen forskel i bedømmelsen af, om betingelserne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. er opfyldte, stadig kan ske på grundlag af årsrapporten for selskabet pr. 31.12.2007.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med et "ja".

Ad spørgsmål 4

Bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.