Dato for udgivelse
01 okt 2008 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 11:38
SKM-nummer
SKM2008.787.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-140437
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC
Resumé
Selskabet A ApS vil kun blive CFC-beskattet af det udenlandske selskab Ltd., hvis det ejer mere end 50 % af aktierne i Ltd.
Hjemmel
08-083569
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 32
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.5.2
Spørgsmål
  1. Såfremt A ApS ejer under 50 % af Ltd., bliver A ApS løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige ejerandel i Ltd., selvom dette afkast beholdes og geninvesteres i Ltd. (og således ikke udbetales/udloddes til A ApS)?
  2. Hvis nej, bliver A ApS løbende beskattet hvert år af et evt. afkast på sin forholdsmæssige ejerandel i Ltd., selvom dette afkast beholdes og geninvesteres i Ltd. (og således ikke udbetales/udloddes til A ApS), såfremt A ApS ejer over 50 % af Ltd. og har derved afgørende indflydelse på ledelse/drift af Ltd.?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst følgende:

A ApS har dansk ledelse bosiddende i Danmark. A ApS har fået tilbudt at købe en lille ejerandel i et endnu ikke stiftet udenlandsk aktieselskab ("Ltd."), som påtænkes at blive placeret på British Virgin Islands. Direktion og bestyrelse i Ltd. består udelukkende af personer bosiddende udenfor Danmark. Selskabet på British Virgin Islands vil have fokus på at købe og sælge optioner. Samtlige indtægter i Ltd. vil komme fra handel med værdipapirer.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vi antager, at A ApS ikke skal betale skat i Danmark af det løbende overskud i Ltd., så længe overskuddet forbliver i Ltd. Dette skyldes jfr. CFC-reglerne, at A ApS ikke har en majoritetsaktiebesiddelse i Ltd., ikke har afgørende indflydelse på Ltd.'s drift/ledelse og ej heller indgår i ledelsen/bestyrelsen i Ltd. Først når Ltd udbetaler udbytte til A ApS ifalder A ApS skat i Danmark. Ligeså ifalder A ApS skat i Danmark, såfremt A ApS afhænder sin ejerandel i Ltd. tidligere end 3 år efter købsdatoen for aktieposten i Ltd.

Ifølge CFC-beskatningsreglerne ifalder et dansk selskab ikke skat i Danmark af løbende overskud i det udenlandske selskab og som beholdes i det udenlandske selskab, når det danske selskab ikke har aktiemajoritet, bestemmende flertal og afgørende indflydelse på ledelse/drift af det udenlandske selskab på trods af, at dette får sin indtægt fra handel med værdipapirer.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad 1) Selskabsskattelovens § 32 medfører, at danske moderselskaber (og fonde) bliver beskattet af indkomsten i kontrollerede finansselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil indkomst.

CFC-beskatning kan ske, hvis betingelserne i selskabsskattelovens § 32, stk. 1. er opfyldt.

Hvis betingelserne for CFC-beskatning er opfyldt, skal moderselskabet medregne den del af datterselskabets indkomst, der svarer til den gennemsnitlige direkte eller indirekte andel af datterselskabets samlede aktiekapital, som moderselskabet har ejet i indkomstperioden. Der medregnes dog kun indkomst optjent af datterselskabet i den del af moderselskabets indkomstår, hvor koncernen har bestemmende indflydelse i datterselskabet, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 7.

Moderselskabet anses for at være moderselskab for datterselskabet, hvis moderselskabet selv direkte eller indirekte er aktionær i datterselskabet og koncernen (som moderselskabet er en del af) har bestemmende indflydelse i datterselskabet efter selskabsskattelovens § 31 C. Dette fremgår af selskabsskattelovens § 32, stk. 6.

Af selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, fremgår følgende:

 Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det

1)

besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab),

2)

er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

3)

er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med dette,

4)

er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller

5)

besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse.

Det er forudsat, at A ApS ikke ejer mere end 50 % af stemmerettighederne i Ltd., ikke har en majoritetsaktiebesiddelse i Ltd., ikke har afgørende indflydelse på Ltd.'s drift/ledelse og ej heller indgår i ledelsen/bestyrelsen i Ltd.

A ApS opfylder således ikke betingelserne i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, for at være et moderselskab til Ltd. Derfor finder selskabsskattelovens § 32 ikke anvendelse i denne situation, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 6, hvorfor A ApS ikke skal CFC-beskattes af Ltd´s indkomst. SKAT indstiller derfor, at spm. 1) besvares med "nej".

Ad 2) Da det forudsættes, at A ApS ejer mere end 50 % af stemmerettighederne i Ltd., kontrollerer A ApS Ltd., jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1). Betingelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, er således opfyldt.

A ApS er således CFC-skattepligtig, hvis nedenstående betingelser er opfyldt, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 1:

1) Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end 1/2 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår

2) CFC-beskatningen gennemføres kun, hvis datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 % af selskabets samlede aktiver

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsforeningsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i § 13 F.

SKAT har lagt vægt på oplysningerne om, at Ltd. vil have fokus på at købe og sælge optioner og at samtlige indtægter i Ltd. vil komme fra handel med værdipapirer.

På denne baggrund finder SKAT, at ovenstående betingelser 1)-4) er opfyldt. Det er derfor SKATs opfattelse, at A ApS er CFC-skattepligtig af Ltd.'s indkomst, jf. selskabsskattelovens § 32.

SKAT indstiller derfor, at spm. 2) besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.