Dato for udgivelse
25 jun 2008 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 12:39
SKM-nummer
SKM2008.568.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-092603
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afvisning
Resumé
Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål, hvorvidt en eventuel fortjeneste ved salg af ejendommene, kan genplaceres i købesummen på en anden ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, idet den indsendte anmodning ikke har indeholdt de nødvendige faktuelle oplysninger, der gjorde det muligt at behandle anmodningen, og idet repræsentanten ikke har imødekommet SKATs anmodning af den 31. marts 2008 om at fremlægge dokumenter vedrørende den planlagde disposition.
Hjemmel

08-042298

   
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Henvisning
Procesvejledningen 2008-2 C.1.2.5
Spørgsmål

Kan en eventuel fortjeneste ved salg af ejendommene A og B, genplaceres i købesummen på en anden ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A?

Svar

Spørgsmålet afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst, at arealerne indtil den 15. september 2007 har været bortforpagtet til en landmand og nu er braklagt i overensstemmelse med EU's braklægningbestemmelser for landbrugsjord (enkeltbetalingsordningen).

SKAT har vurderet, at repræsentantens anmodning ikke indeholder faktuelle oplysninger, der gør det muligt at behandle anmodningen.

SKAT har derfor den 31. marts 2008 anmodet repræsentanten om at fremlægge følgende oplysninger:

  • Baggrundsoplysninger vedrørende ejendommen A og B, herunder kopi af skøder, der blev udarbejdet i forbindelse med erhvervelse af disse ejendomme.
  • Redegørelse for hvilken erhvervsmæssig virksomhed V ApS driver.
  • Baggrundsoplysninger vedrørende de ejendomme, hvor den forventede avance skal genplaceres, herunder oplysninger vedrørende ejerforhold.
  • Redegørelse for hvilken erhvervsmæssig virksomhed, der vil blive drevet fra disse nye ejendomme.
  • Udkast til købsaftaler, udarbejdet i forbindelse med erhvervelse af de nye ejendomme. 

Repræsentanten har ikke imødekommet SKATs anmodning om yderligere oplysninger til brug for besvarelsen af det stillede spørgsmål.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse, at en eventuel afståelse af de to arealer vil opfylde betingelserne for, at en eventuel fortjeneste kan genplaceres i købesummen på en ny ejendom, idet der er tale om to jordarealer, som i henhold til den seneste ejendomsvurdering er vurderet som "ubebygget landbrugsareal".

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2 kan SKAT afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller at der er andre hensyn, der taler afgørende imod en besvarelse.

Det fremgår af bemærkninger til skatteforvaltningslovens § 24, at spørgeren som udgangspunkt har ansvaret for at oplyse de faktuelle forhold vedrørende den disposition, der ønskes et bindende svar om. Det har primært sammenhæng med, at spørgeren normalt har - eller bør have - et bedre kendskab til dispositionen end forvaltningen.

Forvaltningen har ansvaret for, at der kun gives et bindende svar, hvis spørgsmålet er tilstrækkeligt oplyst. Og forvaltningen har i øvrigt ansvaret for retsanvendelsen ved spørgsmålets besvarelse.

Told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, kan derfor anmode spørgeren om at belyse spørgsmålet nærmere, [...].

I det omfang told- og skatteforvaltningen vurderer, at spørgsmålet ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at det kan besvares, skal told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, afvise at give et bindende svar.

SKAT bemærker, at den indsendte anmodning ikke indeholder de nødvendige faktuelle oplysninger, der gør det muligt at behandle anmodningen.

Idet repræsentanten ikke har imødekommet SKATs anmodning af den 31. marts 2008 om at fremlægge dokumenter vedrørende den planlagde disposition, indstiller SKAT, at spørgsmålet afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling om at afvise spørgsmålet.

Klagevejledning

Skatterådets afvisning kan ikke påklages administrativt, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 3.

Afvisningen kan indbringes for domstolene inden 3 måneder fra afgørelsens dato, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.