Dato for udgivelse
26 Mar 2008 14:41
SKM-nummer
SKM2008.273.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-000972
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Offentliggørelse, Skatterådet, bindende svar
Resumé
Meddelelsen indeholder en gennemgang af de retningslinier, der gælder for offentliggørelse af bindende svar fra Skatterådet. Udgangspunktet er, at alle afgørelser om bindende svar skal offentliggøres. Dette gælder dog kun, hvis alle oplysninger omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17 kan anonymiseres fuldt ud, således at offentliggørelse ikke indebærer et brud på tavshedspligten. Som noget nyt skal det fremgå af offentliggørelsen, hvis afgørelsen af hensyn til tavshedspligten er offentliggjort i en forkortet eller redigeret form.
Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1035 af 25. oktober 2005 af forretningsorden for Skatterådet, § 15

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2008-1 A.1.3

Skatterådets forretningsorden, jf. bekendtgørelse nr. 1035 af 25. oktober 2005, § 15, har følgende ordlyd:

Stk. 1. Told- og skatteforvaltningen træffer bestemmelse om offentliggørelse af afgørelser, som skønnes at have almen interesse. Ved offentliggørelse skal navne på fysiske og juridiske personer, CPR-, CVR- og SE-numre og andre personhenførbare data bortset fra rådets journalnumre fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

Stk. 2. Vurderer told- og skatteforvaltningen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

1. Da Skatterådets afgørelser om bindende svar alle har principiel betydning, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4, nr. 1 - 5, lægges det til grund, at alle afgørelser har almen interesse.

Udgangspunktet er derfor, at alle afgørelser om bindende svar skal offentliggøres.

2. Ved offentliggørelse skal alle oplysninger, der er omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt anonymiseres.

Skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17 omfatter alle oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige (dvs. drifts- eller forretningsmæssige forhold) eller privatlivet tilhørende forhold, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige efter andre regler, fx i offentlige registre. Tavshedspligten omfatter hele ministerområdets lovgivning.

Ved offentliggørelse skal navne på fysiske og juridiske personer, CPR-, CVR- og SE-numre og andre personhenførbare data bortset fra rådets journalnumre derfor fjernes eller erstattes af anonymiserede betegnelser.

3. Hvis det vurderes, at afgørelsen ikke kan anonymiseres fuldt ud, og at offentliggørelse derfor kan indebære et brud på tavshedspligten, må afgørelsen ikke offentliggøres.

I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt afgørelsen kan anonymiseres fuldt ud, kan den anonymiserede tekst eventuelt sendes til høring hos forespørgeren med anmodning om en udtalelse.

Det er imidlertid SKAT, som foretager en samlet vurdering af, om tavshedspligten er overholdt. Det er ligeledes SKAT, som træffer bestemmelse om offentliggørelse.

4. Det skal fremgå af offentliggørelsen, hvis afgørelsen af hensyn til tavshedspligten er offentliggjort i en forkortet eller redigeret form.