Dato for udgivelse
08 jul 2008 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 maj 2008 13:07
SKM-nummer
SKM2008.605.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02786
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Overgangsregel, børsnoterede aktier, "Alle-handler"-kursen, lille beløbsoverskridelse, bindende svar
Resumé

Klager skulle opgøre kursværdien af børsnoterede aktier, ved afgørelse af om aktiebeholdningen var under bundgrænsen på 136.600 kr. ultimo december 2005. Kursværdien kunne ikke opgøres på grundlag af lukkekursen den 30. december kl. 17.00, men skulle opgøres på grundlag af den af Københavns Fondsbørs beregnede "Alle-handler"-kurs kl. 17.00 den 30. december 2005.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 44, stk. 1, 1. pkt.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Skatterådets bindende svar SKM2007.448.SR.

Klagen skyldes, at Skatterådet har besvaret klagerens spørgsmål om, hvorvidt kursværdien af hendes beholdning af børsnoterede aktier ultimo 2005 kan opgøres på grundlag af lukkekursen den 30. december 2005 kl. 17.00, med: "Nej".

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren modtog i december 2005 et brev fra Nordea Bank, hvori banken orienterede om de nye aktieregler, der har virkning fra 1. januar 2006. Det fremgik af brevet, at såfremt klagerens aktiebeholdning ultimo december 2005 var under bundgrænsen på 136.600 kr., ville aktierne kunne sælges skattefrit efter 3 års ejertid.

Klageren holdt den 21. december 2005 et møde med Nordea Bank, og solgte i forlængelse heraf den 23. december 2005 aktier for i alt 47.625 kr. Klageren blev som følge heraf beskattet af en avance på 9.702 kr. Kursværdien af den tilbageværende beholdning udgjorde efter salget 134.210 kr.

Klageren har oplyst, at formålet med salget var at bringe kursværdien pr. 31. december 2005 af hendes beholdning af børsnoterede aktier ned under bundgrænsen på 136.600 kr., således at efterfølgende aktiesalg var skattefri. Hun har også oplyst, at aktierne dels blev anskaffet under hendes ansættelse i banken tilbage i 1980'erne, dels er erhvervet ved arv i 1999.

Kursværdien af klagerens beholdning af børsnoterede aktier er i den til klageren udsendte årsoversigt opgjort til 136.601,76 kr. pr. 31. december 2005. Denne kursværdi er opgjort på grundlag af "Alle-handler"-kursen.

Klageren har oplyst, at kursværdien af aktiebeholdningen ultimo 2005 kan opgøres til 135.377,50 kr., hvis kursen i stedet opgøres på grundlag af lukkekursen på den sidste børsdag i 2005, den 30. december 2005. Klageren har under henvisning hertil den 22. maj 2006 under overskriften "Ansøgning om bindende ligningssvar" skrevet således til skattecentret:

"Den 21. december 2005 solgte jeg, på opfordring fra min bank og med hjælp fra samme bank, et antal aktier. Hensigten var, at min beholdning pr. 31.12.2005 skulle være under grænsen på kr. 136.600 kr,-, så jeg kunne få gavn af de nye regler pr. 1.1.2006 for beskatning af avance på aktier.

På grund af dårlig rådgivning fra bankens side blev resultatet af salget desværre, at beholdningen pr. 31.12.2005 lød på kr. 136.601,76.

Så vidt jeg er informeret, rundes de 0,76 kr. væk, så grænsen overskrides med 1,-.

Jeg har klaget skriftligt til banken, men ikke fået et tilfredsstillende svar, hvorfor jeg nu ansøger skat om bindende ligningssvar, så jeg på trods af overskridelsen på 1,-, ved fremtidige salg ikke skal betale skat af gevinster.

Jeg vedlægger kopi af min klage til banken samt svar fra denne."

Kopi af depotoversigt pr. 31. december 2005, handelsbekræftelser af 23. december 2005, klagerens klage til banken og bankens svar på denne klage er fremsendt som bilag til anmodningen.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet har ved den påklagede afgørelse besvaret klagerens spørgsmål med "Nej".

SKAT er enig i, at lukkekursen på aktier i Sydbank den 30. december 2005 - der var den sidste børsdag i 2005 - var kurs 151,00, og i at kursværdien af beholdningen den 31. december 2005 således vil være under beløbsgrænsen, hvis kursværdien opgøres på grundlag af denne lukkekurs.

SKAT er også enig i, at det ikke fremgår af lovteksten i aktieavancebeskatningslovens § 44, om kursværdien af beholdningen den 31. december 2005 skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den sidste børsdag i 2005 eller på grundlag af lukkekursen den sidste børsdag i 2005.

Det har derimod udtrykkeligt stået i SKATs ligningsvejledning 2005-4, afsnit S.G.3.2.2.1, at kursværdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier i henhold til den tidligere 100.000 kr.'s regel, jf. den tidligere aktieavancebeskatningslovs § 4, stk. 2, skulle opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00, og overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, henviser udtrykkeligt til beløbsgrænsen i nævnte bestemmelse.

Den kurs, der umiddelbart er tilgængelig for skatteyderne, er endvidere "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den sidste børsdag i 2005, idet det er kursværdien, beregnet på grundlag heraf, der fremgår såvel af skatteyderens depotoversigt, af kontrolbilaget R75, der er tilgængelig for skatteyderne i Skattemappen på internettet, som af kurslisten fra Københavns Fondsbørs.

Hvis kursværdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier den 31. december 2005 er over beløbsgrænsen, er der ikke hjemmel til at dispensere, og der kan heller ikke opnås skattefrihed for restbeholdningen ved salg af et par aktier.

Kursværdien af klagerens beholdning af børsnoterede aktier den 31. december 2005 skal derfor opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30. december 2005, som var den sidste børsdag i 2005, jf. SKATs ligningsvejledning samt fast praksis for opgørelsen af kursværdien ved udgangen af indkomståret.

Det betyder, at aktierne ikke kan sælges skattefrit. Der er ikke hjemmel til at dispensere, og der kan heller ikke opnås skattefrihed for restbeholdningen ved salg af et par aktier.

SKAT har efter forelæggelse af klagen til Landsskatteretten supplerende bl.a. bemærket, at det udtrykkeligt fremgår af forarbejderne til lovforslag L 20, at kursværdien for værdipapirer, der er noteret på Københavns Fondsbørs, efter praksis fastsættes til den beregnede gennemsnitskurs "Alle-handler"-kursen kl. 17.00, jf. TfS 1998.324 TSS, og at praksis for fastlæggelsen af kursværdien for de værdipapirer, der omfattes af indberetningspligten foreslås ændret med virkning for 2009 og senere år, således at der ved fastsættelsen af kursværdien skal anvendes lukkekursen på den relevante opgørelsesdag på det relevante marked, hvis indberetning af kursværdi udvides fra at omfatte børsnoterede værdipapirer til at omfatte værdipapirer optaget på alle regulerede markeder, herunder også regulerede markeder, der ikke opererer med en "Alle-handler"-kurs. Det er i den forbindelse bemærket, at bemærkningerne til forslaget er udtryk for skatteministeriets opfattelse af praksis, uanset at dette er bortfaldet som følge af folketingsvalget i 2007.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at kursværdien af hendes beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 kan opgøres på grundlag af lukkekursen den sidste børsdag i 2005. Kursværdien af beholdningen kan herefter opgøres til et beløb under bundgrænsen på 136.600 kr. i aktieavancebeskatningslovens § 44, idet kursen på grundlag af lukkekursen kan opgøres til 135.377,50 kr.

Klageren har til støtte herfor anført:

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 44, der har virkning fra og med 1. januar 2006, at der ikke skal betales skat af gevinster af - og ikke er fradrag for tab på en beholdning af børsnoterede aktier - hvis aktierne er købt før den 1. januar 2006, kursværdien af de børsnoterede aktier den 31. december 2005 er højst 136.600 kr., og aktierne har været ejet i mindst 3 år, når de sælges i 2006 eller senere. Det er uden betydning for skattefriheden, om kursværdien af beholdningen af børsnoterede aktier m.v. inden den 31. december 2005 var mere end 136.600 kr., når blot kursværdien af beholdningen den 31. december 2005 er højst 136.600 kr.

Det fremgår tilsvarende af SKATs information "Hvis du har aktier", at "Det er uden betydning for skattefriheden, om kursværdien af din beholdning af børsnoterede aktier m.v. inden den 31. december var mere end 136.600 kr., når blot kursværdien af beholdningen den 31. december højst er 136.600 kr."

Det fremgår ikke af aktieavancebeskatningslovens § 44 eller af SKATs information, hvorledes kursværdien pr. 31. december 2005 skal opgøres, herunder heller ikke, om det er lukkekursen kl. 17.00 eller Alle Handler-kursen kl. 17.00, der anvendes.

Formuleringen i ligningsvejledningen er baseret på en afgørelse fra Told- og Skattestyrelsen. Det er ikke det samme som lovhjemmel. Formuleringen er ikke prøvet ved Landsskatteretten eller højere instans.

SKAT anfører i sin begrundelse, at lukkekursen kan være påvirket af en enkeltstående handel sidst på dagen, og at "Alle-handler"-kursen kl. 17 derfor må anses for at være et mere sikkert udtryk for kursen end lukkekursen. Men, hvis et selskab sidst på dagen kommer med en op- eller nedjustering, som har afgørende indflydelse på kursen, vil kursen baseret på "Alle-handler"-kursen ikke være et sikkert udtryk for kursen ultimo. Lukkekursen vil derimod være udtryk for en mere korrekt kurs.

I forbindelse med vedtagelsen af de nye regler pr. 1. januar 2006 ses der ikke at være informeret om, at det er "Alle-handler"-kursen, der skal anvendes ved opgørelsen af kursværdien.

Den daglige gennemsnitskurs er endvidere ikke umiddelbart tilgængelig for skatteyderen. I løbet af børsdagen er det alene de sidst handlede kurser, der er tilgængelige. Gennemsnitskursen svarende til "Alle-handler"-kurser bliver først beregnet efter børsens lukning. Depotoversigterne på bankernes netforbindelser oplyser heller ikke om gennemsnitskurserne ligesom dagbladene Berlingske og Politiken alene oplyser lukkekursen kl. 17.00.

Ifølge skattekontrollovens § 10, stk. 2, vedrørende indberetning om aktier skal "Kursværdien ved udgangen af kalenderåret" indberettes.

Ifølge bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven omfatter indberetningspligten "Kursværdien ultimo af den enkelte aktie".

Ifølge vejledning om "Datagrundlag for indberetning af aktiebeholdninger" pkt. 3, jf. pkt. 4 omfatter indberetningspligten kursværdien af den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet ultimo kalenderåret.

Det fremgår ikke af lov eller bekendtgørelse til skattekontrolloven el.lign., at det er gennemsnitskurser - "Alle-handler"-kurser - som skal indberettes. Dette ændres ikke af, at det ifølge skat er "Alle-handler"-kurser, der anvendes ved beregningen af kursværdien ifølge depotoversigten pr. 31. december 2005 samt kontrolbilaget R75.

Lukkekursen kl. 17 kan derfor anvendes ved opgørelsen af kursværdien af aktiebeholdningen ultimo 2005. Der er ikke lovhjemmel til at anvende gennemsnitskursen ved opgørelsen af kursværdien.

Bemærkningerne til lovforslag L 20 ændrer ikke derved. Forslaget er fremsat af skatteministeren den 4. oktober 2007, og kan ikke skabe lovhjemmel for en hidtil uhjemlet praksis med tilbagevirkende kraft.

Det fremgår imidlertid af lovforslaget, at det med virkning for 2009 foreslås, at det er lukkekursen, der skal indberettes, da hidtidig praksis ikke kan opretholdes, når ikke alle markeder opererer med en daglig gennemsnitskurs. Dette dokumenterer, at der ikke i alle tilfælde vil blive beregnet en sådan gennemsnitskurs, og at gennemsnitskursen ikke er udtryk for en korrekt kurs ultimo en given dato. De konkrete resultater af anvendelse af gennemsnitskurser vil endvidere afhænge af afrundinger, herunder af hvor mange decimaler gennemsnitskursen opgøres med.

Lovforslag L 20 bortfaldt i øvrigt som følge af folketingsvalget den 13. november 2007, og Skatteministerens genfremsættelse af forslaget som lovforslag L 31 omfatter ikke de forslag til ændringer i skattekontrolloven og bemærkninger dertil, som SKAT har henvist til.

I skattelovgivningen er der flere eksempler på valgfrihed, når det gælder værdiansættelse. Det gælder f.eks. minoritetsaktionærer, der kan anvende aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Ved værdiansættelse af varelager kan skatteyder endvidere vælge frit mellem en opgørelse på grundlag af indkøbspris, dagspris eller fremstillingspris.

Tilsvarende valgfrihed bør foreligge ved fastlæggelsen af kursværdien pr. 31. december 2005.

Det fremgår af det modtagne materiale, at SKAT har overvejet muligheden for valgfrihed, men har fundet, at kursværdien må opgøres efter de regler, der står i ligningsvejledningen.

Reglen i § 44 er imidlertid en overgangsregel, som er vedtaget netop for, at skatteydere skulle have mulighed for at sælge aktier skattefrit, når kursværdien var højst 136.600 kr. den 31. december 2005, og når der ikke i reglen er indeholdt bestemmelse om, hvorledes kursværdien kan opgøres, og der ikke henvises til formuleringen i ligningsvejledningen, må det være op til skatteyderen at vælge den kursværdi, som medfører, at aktierne kan sælges uden beskatning.

Det har næppe været lovgivers intention, at en skatteyder ikke skulle være omfattet af overgangsreglen i et tilfælde som det foreliggende.

De kurser, der står på Københavns Fondsbørs offentliggjorte kursliste, er endvidere dels lukkekursen kl. 17 og Alle-handler-kursen kl. 17.00, jf. en fremlagt kopi af kurslisten fra Berlingske Tidende den 31. december 2005. Der er dermed ikke grundlag for at antage, at det vil skabe generel usikkerhed vedrørende anvendelsen af de kursværdier, der står på depotoversigter og indberetninger til SKAT, hvis kursværdien opgøres på grundlag af en anden kurs end den, der fremgår af disse papirer. Det er ikke noget problem at dokumentere lukkekursen kl. 17.00.

Lukkekursen giver endvidere det mest korrekte billede af kursen ultimo indkomståret 2005. Investeringsforeninger skal således i henhold til gældende regler opgøre deres beholdninger ultimo et givent år netop på grundlag af lukkekursen ultimo året. Dette følger af lovbekendtgørelse nr. 723 af 7. juli 2005, og er kommet til udtryk bl.a. i årsrapporterne for 2005 og 2007 fra "Investeringsforeningen Danske Invest" og ATP-koncernen samt i årsrapporterne for 2007 fra "Carnegie World Wide" og "Sparinvest".

Anerkendelse af valgfrihed vil endvidere ikke føre til en skærpelse af praksis.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af § 44, stk. 1, 1. pkt., i lov nr. 1214 af 21. december 2005 (aktieavancebeskatningsloven), at "Gevinst og tab på børsnoterede aktier, jf. § 3, nr. 1 og 2, der er erhvervet før den 1. januar 2006, der indgår i en beholdning af børsnoterede aktier, jf. § 4, stk. 2, 2. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, og som pr. 31. december 2005 har en samlet kursværdi på eller under den grænse, der er nævnt i § 4, stk. 2, 3. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 3 - 6."

Det fremgår af den nævnte § 4, stk. 2, 2. og 3. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, at "Ved børsnoterede aktier forstås aktier, som er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU / EØS eller på en børs, der er medlem eller associeret medlem af Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). Det er dog en betingelse for skattefritagelse, at kursværdien af den skattepligtiges samlede beholdning af børsnoterede aktier ikke inden for de seneste tre år har oversteget 83.300 kr. ved udløbet af et indkomstår, umiddelbart før en afståelse eller umiddelbart efter en erhvervelse af aktier af den omhandlede art."

Den kurs, der anvendes ved værdiansættelse af børsnoterede aktier og obligationer er i henhold til langvarig praksis "Alle-handler"-kursen, jf. bl.a. Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 5. september 1994, der er offentliggjort som TfS 1994.643 SKM.

Told- og Skattestyrelsen har endvidere ved meddelelse af 30. januar 1998 vedrørende kursværdiansættelse af værdipapirer efter den 7. september 1997, der er offentliggjort bl.a. som TfS 1998.324 SKM, meddelt, at ved fastsættelse af kursværdien for værdipapirer, der er noteret på Københavns Fondsbørs, skal den af Københavns Fondsbørs beregnede gennemsnitskurs - "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 - anvendes.

Dette fremgik tillige af ligningsvejledningerne for 2004 såvel som 2005, afsnit S.G.3.2.2.1, der netop henviste til den nævnte meddelelse fra ministeriet.

På baggrund af denne meget langvarige administration praksis finder Landsskatteretten, at ordet "kursværdi" i ABL § 44, stk. 1, 1. pkt. må forstås som "Alle-handler"-kursen for den bankdag, på hvilken kursværdiansættelsen skal foretages.

Landsskatteretten finder herefter, at kursværdien af klagerens beholdning af aktier pr. 31. december 2005, der var noteret på Københavns Fondsbørs, skal opgøres på grundlag af den af Københavns Fondsbørs beregnede "Alle-handler"-kurs kl. 17.00 den 30. december 2005, der var sidste børsdag i 2005.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.