Dato for udgivelse
28 Apr 2008 16:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 14:50
SKM-nummer
SKM2008.377.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-063524
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst + Angivelse og betaling
Emneord
Arbejdsudleje, entreprise, udland
Resumé

Skatterådet bekræfter at tre fremlagte kontrakter indgået mellem A og den litauiske virksomhed B ud fra en samlet vurdering alle kan anses for entrepriseaftaler.

Hjemmel
07-026428
Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4 og § 48 B
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskattebekendtgørelsen § 17, nr. 28

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.A.2.3.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.D. artikel 15, arbejdsudleje
Spørgsmål

Kan Skatterådet godkende nedenfor omtalte 3 entrepriseaftaler med tillæg som entrepriseaftaler?

Svar

Ja, under forudsætning af aftaleparterne efterfølgende efterlever aftalen i praksis. 

Der henvises i øvrigt til SKATs nedenstående indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ønsker at lave entreprisekontrakter med et firma i Litauen. Det litauiske firma skal udføre planteskolens optagning af prikleplanter, udplantninger og stikninger her i foråret. Planteskolen ønsker derfor en skriftlig accept fra Skatterådet af at kontrakterne kan godkendes som entreprisekontrakter.

Der er tale om 3 kontrakter:

Kontrakt I

Entreprise-aftale

Mellem

(A) og (B)

er der dags dato indgået følgende aftale om udførelse af arbejdsopgave:

1/ Entreprisens omfang og varighed

(B) skal forestå en entreprise vedrørende:

Optagning af 600.000stk. ungplanter/skovplanter.

Entreprisen udføres i perioden fra den 15-3 2008 til den 1-5 2008.

2/ Arbejdets art og kvalitet
Entreprisen omfatter optagning af ungplanter/skovplanter som ovenstående, og alt arbejde der er forbundet med entreprisens udførelse.

Arbejdet skal udføres korrekt og (B) indestår for at arbejdet udføres af personer, der er i besiddelse af den nødvendige faglige viden og erfaring, således at arbejdet udføres i en kvalitet, der på alle måder lever op til branchens standarter.

(A) udfører løbende stikprøve-kvalitetskontrol med opgavens udførelse.

3/ Arbejdsledelse

(B) udfører den aftalte entreprise med det antal arbejdere som (B) finder nødvendigt for at kunne udføre arbejdet inden for den tid, der er hertil.

(B) udpeger overfor (A), 1 eller 2 af (B's medarbejdere) som har arbejdsledelsen på vegne af (B)

Arbejdslederen er kontaktperson mellem (B) og (A), arbejdslederen skal kunne tale og skrive engelsk eller tysk på kommunikationsniveau.
Arbejdslederen skal være berettiget på vegne af (B) at indgå aftaler med (A) om arbejdets overordnede udførelse.
(A) har herudover ingen instruktionsbeføjelse overfor personale hos (B), hverken konkret eller generelt.

4/ Underentreprenør

(B) kan kun lade arbejdet helt eller delvis udføre med en underentreprenør såfremt (A)'s udtrykkelige og skriftlige accept herpå foreligger.

5/ Offentlige myndigheder og regler

(B) skal være anmeldt til SKAT, Sønderborg Kontor, eller der hvor SKAT forlanger firmaet registret.
(B) står inde for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, arbejdstid, ferie samt at alle medarbejdere er forsikret mod arbejdsskade. Herudover skal (B) kunne dokumentere, at medarbejdere er socialforsikret i hjemlandet via en E 101-formular.
(B) tegner sædvanlig erhvervsforsikring, der skal dække skade på tredjemands person og ejendom. Det aftales hvilket forsikringsselskab, der benyttes hertil.

6/Indkvartering

Medarbejdere ansat hos (B) indkvarteres af (B)

Både kost og logi er i enhver henseende (A) uvedkommen.

7/ Vederlag

For den aftalte entreprise modtager (B) et samlet vederlag på kr. 48.000 kr.

Det anførte vederlag tillægges dansk moms.

(B) udsteder i gang månedligt en faktura, på det procentvise udførte arbejde i forhold til aftalens totale vederlag.

Betaling sker ved bankoverførsel til konto som angives af (B).

Betaling skal for at være rettidig ske senest 14 dage efter modtagelse af faktura. Faktura anses for at være modtaget efter dens fremsendelse med post eller e-post.

8/ Underretning

Parterne er forpligtet til gensidigt at underrette hinanden om ethvert forhold, der kan have indflydelse på udførelsen af de beskrevne opgaver m.v.

9/ Aftalens varighed

Aftalen er gældende i den punkt i omtalte periode, og i øvrigt indtil parternes mellemværende er endelig opgjort og afregnet.

10/ Misligholdelse og erstatning

Hvis den ene part væsentlig misligholder denne aftale, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Det er dog en betingelse for ophævelse, at den part, der ønsker at gøre misligholdelsen gældende forinden har afgivet et skriftligt påkrav til den anden part, og med et varsel, der mindst skal være 2 arbejdsdage, opfordret den anden part til at bringe misligholdelsen til ophør. Ved manglende betaling er påkravsfristen dog 5 dage.

Ophævelsen skal finde sted skriftligt ved anbefalet brev, ved anden forsendelsesmåde med samme sikkerhed eller ved aflevering af skriftlig meddelelse mod kvittering.

Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. i, men ikke begrænset til følgende situationer:

(A) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis betaling udebliver i mere end 5 dage efter (B) har afgivet skriftligt påkrav om, at betaling ikke er sket og med angivelse af, at forsat manglende betaling vil medføre aftalens ophævelse. Påkrav om manglende betaling kan tidligst afgives 5 dage efter sidste rettidige betalingsdag.

(B) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis arbejdsopgaver ikke udføres korrekt og i overensstemmelse med denne aftale. Påkrav herom kan gives straks et eventuelt forhold konstateres.

Ved væsentlig misligholdelse fra den ene part kan den anden part kræve erstatning for sit økonomiske tab i anledning af misligholdelse. Kun dokumenterede tabsposter kan kræves erstattet.

11/ Arbejdsretlige konflikter

Såfremt der opstår arbejdsretlige konflikter mod (B) (eks. overenskomstkrav med strejkevarsel) og/eller sympatikonflikt i tilknytning hertil rettet mod (A), er (A) berettiget til at hæve denne aftale med dags varsel. I denne situation afregnes der mellem partnerne i forhold til punkt 8-vederlag, og der er ikke yderligere krav mellem partnerne som følge af aftalens ophævelse.

12/ Dansk ret

Denne aftale, fortolkning heraf og løsninger af tvister i forbindelse med aftalen, er i alle forhold - formelt og materielt - undergivet dansk ret.

Alle tvister, der ikke kan løses ved imødekommende forhandlinger mellem parterne, skal indbringes for retten i C i første instans.

Nuværende aftaledokument er parternes endelige, fuldstendige og bindende aftale. Parterne kan ikke støtte ret på tidligere udkast, korrespondance eller tilkendegivelser fra forhandlinger m.v. medmindre sådanne vilkår m.v. er gengivet i aftalens tekst.

Aftalesproget er dansk.

Alle ændringer i parternes aftalegrundlag skal være gældende, være skriftlige og oprettes på dansk som tiltag til nærværende aftale og underskrives af begge parter.

Aftalen oprettes i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Nærværende aftale er i øvrigt først gældende, når den er godkendt af skattemyndighederne og Udlændingestyrelsen som en egentlig entreprise-aftale.


... d. 5. februar 2008

 _________________________

(A)

 _________________________

(B)

Tillæg til Entreprise-aftale:

Ungplanter står hos (A)

Ungplanterne optages på (A) s mark og leveres ved aflæsningsplads i planteskolen på planteskolens adresse, og (B) står selv for alt transport, fra optagningssted.

Der laves en månedlig faktura, på 50 % (50 % af 80 kr. pr. 1000 stk.) optagede ungplanter, hvortil der lægges dansk moms.

2 uger efter optagning af planter opgøres spild (planter der er skadet ved optagning). Disse planter fratrækkes den endelige faktura med 1000 kr. + moms pr. 1000 planter, der er skadet ved optagningen.

Da der indgår levende planter i kontrakten, er det vigtigt at tidsrammen overholdes da planter mister meget energi og dermed vækst, hvis tidsfristen ikke overholdes!

(B) er derfor forpligtet til at overholde denne tidsramme. (B) forpligter sig til at erstatte planter der ikke er plantet efter denne dato. Beløbet herfor vil være 1 000kr. pr. 1000 planter.

(B) skal optage planter i mark som anvist på markkort (af (A)). Optagningsplan aftales ved kontraktens indgåelse, anvisningen foregår med ejer af (B) eller dennes formand.

Optagermaskine skal (B) selv anskaffe. Alle omkostninger hermed (vedligeholdelse, transport, rengøring, forsikring m.v.) skal afholdes af(B).

Kontrakt II

Entreprise-aftale

Mellem

(A) og (B)

er der dags dato indgået følgende aftale om udførelse af arbejdsopgave:


1/ Entreprisens omfang og varighed

(B) skal forestå en entreprise vedrørende: 

Udplantning af ca.1.850.000stk. ungplanter/skovplanter.

Entreprisen udføres i perioden fra den 15-3 2008 til den 15-6 2008.

2/ Arbejdets art og kvalitet
Entreprisen omfatter udplantning af ungplanter/skovplanter som ovenstående,
og alt arbejde der er forbundet med entreprisens udførelse.

Arbejdet skal udføres korrekt og (B) indestår for at arbejdet udføres af personer, der er i besiddelse af den nødvendige faglige viden og erfaring, således at arbejdet udføres i en kvalitet, der på alle måder lever op til branchens standarter.

(A) udfører løbende stikprøve kvalitetskontrol med opgavens udførelse.

3/ Arbejdsledelse

(B) udfører den aftalte entreprise med det antal arbejdere som (B) finder nødvendigt for at kunne udføre arbejdet inden for den tid, der er hertil.

(B) udpeger overfor (A) i eller 2 (af (B)'s medarbejdere), som har arbejdsledelsen på vegne af (B) Arbejdslederen er kontaktperson mellem (B) og (A), arbejdslederen skal kunne tale og skrive engelsk eller tysk på kommunikationsniveau.

Arbejdslederen skal være berettiget på vegne af (B) at indgå aftaler med (A) om arbejdets overordnede udførelse.

(A) har herudover ingen instruktionsbeføjelse overfor personale hos (B), hverken konkret eller generelt.

4/ Underentreprenør

(B)kan kun lade arbejdet helt eller delvis udføre med en underentreprenør såfremt (A)'s udtrykkelige og skriftlige accept herpå foreligger.

5/ Offentlige myndigheder og regler

(B) skal være anmeldt til SKAT, Sønderborg Kontor, eller der hvor SKAT forlanger firmaet registret.

(B) star inde for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler vedrørende arbejdsmiljø. Arbejdstid, ferie samt at alle medarbejdere er forsikret mod arbejdsskade.

Herudover skal (B) kunne dokumentere, at medarbejdere er socialforsikret i hjemlandet via en E 101 formular.

(B) tegner sædvanlig erhvervsforsikring, der skal dække skade på tredjemands person og ejendom. Det aftales hvilket forsikringsselskab, der benyttes hertil.

6/ Indkvartering

Medarbejdere ansat hos (B) indkvarteres af (B)

Både kost og logi er i enhver henseende (A) uvedkommen.

7/ Vederlag

For den aftalte entreprise modtager (B) et samlet vederlag på kr. 166.500,-

Det anførte vederlag, tillægges dansk moms.

(B) udsteder1 gang månedligt faktura, på det procentvise udførte arbejde i forhold til aftalens totale vederlag.

Betaling sker ved bankoverførsel til konto som angives af (B)

Betaling skal for at være rettidig ske senest 14 dage efter modtagelse af faktura. Faktura anses for at være modtaget efter dens fremsendelse med post eller e-post.

8/ Underretning

Parterne er forpligtet til gensidigt at underrette hinanden om ethvert forhold. Der kan have indflydelse på udførelsen af de beskrevne opgaver m.v.

9/ Aftalens varighed

Aftalen er gældende i den punkt i omtalte periode, og i øvrigt indtil parternes mellemværende er endelig opgjort og afregnet.

10/ Misligholdelse og erstatning

Hvis den ene part væsentlig misligholder denne aftale, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Det er dog en betingelse for ophævelse, at den part, der ønsker at gøre misligholdelsen gældende forinden har afgivet et skriftligt påkrav til den anden part, og med et varsel, der mindst skal være 2 arbejdsdage, opfordret den anden part til at bringe misligholdelsen til ophør. Ved manglende betaling er påkravsfristen dog 5 dage.

Ophævelsen skal finde sted skriftligt ved anbefalet brev, ved anden forsendelses måde med samme sikkerhed eller ved aflevering af skriftlig meddelelse mod kvittering.

Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. i, men ikke begrænset til følgende situationer:

(A) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis betaling udebliver i mere end 5 dage efter (B) har afgivet skriftligt påkrav om, at betaling ikke er sket og med angivelse af, at forsat manglende betaling vil medføre aftalens ophævelse. Påkrav om manglende betaling kan tidligst afgives 5 dage efter sidste rettidige betalingsdag.

(B) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis arbejdsopgaver ikke udføres korrekt og i overensstemmelse med denne aftale. Påkrav herom kan gives straks et eventuelt forhold konstateres.

Ved væsentlig misligholdelse fra den ene part kan den anden part kræve erstatning for sit økonomiske tab i anledning af misligholdelse.

Kun dokumenterede tabsposter kan kræves erstattet.  

11/ Arbejdsretlige konflikter

Såfremt der opstår arbejdsretlige konflikter mod (B) (eks. overenskomstkrav med strejkevarsel) og/eller sympatikonflikt i tilknytning hertil rettet mod (A), er (A) berettiget til at hæve denne aftale med dags varsel. I denne situation afregnes der mellem partnerne i forhold til punkt 8-vederlag, og der er ikke yderligere krav mellem partnerne som følge af aftalens ophævelse.

12/ Dansk ret

Denne aftale, fortolkning heraf og løsninger af tvister i forbindelse med aftalen, er i alle forhold - formelt og materielt - undergivet dansk ret.

Alle tvister, der ikke kan løses ved imødekommende forhandlinger mellem parterne, skal indbringes for retten i C i første instans.

Nuværende aftaledokument er parternes endelige, fuldstendige og bindende aftale. Parterne kan ikke støtte ret på tidligere udkast, korrespondance eller tilkendegivelser fra forhandlinger m.v. medmindre sådanne vilkår m.v. er gengivet i aftalens tekst.

Aftalesproget er dansk.

Alle ændringer i parternes aftalegrundlag skal være gældende, være skriftlige og oprettes på dansk som tiltag til nærværende aftale og underskrives af begge parter.

Aftalen oprettes i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Nærværende aftale er i øvrigt først gældende, når den er godkendt af skattemyndighederne og Udlændingestyrelsen som en egentlig entreprise-aftale.

... den 5. februar 2008

 ____________________________

(A)

 ___________________________

(B)

Tillæg til Entreprise-aftale:

Ungplanter bliver leveret fra (A)

Ungplanterne afhentes på planteskolens adresse, og (B) står selv for alt transport derefter.

Der laves en månedlig faktura, på 50 % (50 % af 90 kr./1000 stk.) af udplantede planter, hvortil der lægges dansk moms.

4 uger efter plantning opgøres anslags- % (hvilke planter der gror).

Hvis der er mindre end 90 % anslag fratrækkes dette procentvis på fakturaen.

Da der indgår levende planter i kontrakten, er det vigtigt at tidsrammen overholdes da planter mister meget energi og dermed vækst, hvis tidsfristen ikke overholdes!

(B) er derfor forpligtet til at overholde denne tidsramme, og (B) forpligter sig til at erstatte planter der ikke er plantet efter denne dato. Beløbet herfor vil være 1500 pr. 1000 planter.

(B) skal levere planter udplantet på mark som anvist på markkort (af (A)). Planteplan aftales ved kontraktens indgåelse, anvisningen foregår med ejer af (B) eller dennes formand.

Plantemaskine skal (B) selv anskaffe.

Alle omkostninger hermed (vedligeholdelse, transport, rengøring, forsikring m.v.)skal afholdes af (B).

Kontrakt III

Entreprise-aftale

Mellem

(A) og (B)

er der dags dato indgået følgende aftale om udførelse af arbejdsopgave:

1/ Entreprisens omfang og varighed

(B) skal forestå en entreprise vedrørende:

Udplantning af 850.000stk. stiklinger.

Entreprisen udføres i perioden fra den 15-3 2008 til den 1-6 2008.

2/ Arbejdets art og kvalitet

Entreprisen omfatter stikning af hækplanter som ovenstående, og alt arbejde der er forbundet med entreprisens udførelse.

Arbejdet skal udføres korrekt og (B) indestår for at arbejdet udføres af personer, der er i besiddelse af den nødvendige faglige viden og erfaring, således at arbejdet udføres i en kvalitet, der på alle måder lever op til branchens standarter.

(A) udfører løbende stikprøve-kvalitetskontrol med opgavens udførelse.

3/ Arbejdsledelse

(B) udfører den aftalte entreprise med det antal arbejdere som (B) finder nødvendigt for at kunne udføre arbejdet inden for den tid, der er hertil.

(B) udpeger overfor (A), 1 eller 2 af (B's medarbejdere) som har arbejdsledelsen på vegne af (B) Arbejdslederen er kontaktperson mellem (B) og (A), arbejdslederen skal kunne tale og skrive engelsk eller tysk på kommunikationsniveau.

Arbejdslederen skal være berettiget på vegne af (B) at indgå aftaler med (A) om arbejdets overordnede udførelse.

(A) har herudover ingen instruktionsbeføjelse overfor personale hos (B), hverken konkret eller generelt.

4/ Underentreprenør

(B) kan kun lade arbejdet helt eller delvis udføre med en underentreprenør såfremt (A)'s udtrykkelige og skriftlige accept herpå foreligger.

5/ Offentlige myndigheder og regler

(B) skal være anmeldt til SKAT, Sønderborg Kontor, eller der hvor SKAT forlanger firmaet registret.

(B) står inde for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler vedrørende arbejdsmiljø, arbejdstid, ferie samt at alle medarbejdere er forsikret mod arbejdsskade.

Herudover skal (B) kunne dokumentere, at medarbejdere er socialforsikret i hjemlandet via en E 101- formular.

(B) tegner sædvanlig erhvervsforsikring, der skal dække skade på tredjemands person og ejendom.

Det aftales hvilket forsikringsselskab, der benyttes hertil.

6/Indkvartering

Medarbejdere ansat hos (B) indkvarteres af (B).

Både kost og logi er i enhver henseende (A) uvedkommen.

7/ Vederlag

For den aftalte entreprise modtager (B) et samlet vederlag på kr.45.000,-

Det anførte vederlag, tillægges dansk moms.

(B) udsteder 1 gang månedligt faktura, på det procentvise udførte arbejde i forhold til aftalens totale vederlag.

Betaling sker ved bankoverførsel til konto som angives af (B).

Betaling skal for at være rettidig ske senest 14 dage efter modtagelse af faktura. Faktura anses for at være modtaget efter dens fremsendelse med post eller e-post.

8/ Underretning

Parterne er forpligtet til gensidigt at underrette hinanden om ethvert forhold. Der kan have indflydelse på udførelsen af de beskrevne opgaver m.v.

9/ Aftalens varighed

Aftalen er gældende i den punkt i omtalte periode, og i øvrigt indtil parternes mellemværende er endelig opgjort og afregnet.

10/ Misligholdelse og erstatning

Hvis den ene part væsentlig misligholder denne aftale, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Det er dog en betingelse for ophævelse, at den part, der ønsker at gøre misligholdelsen gældende forinden har afgivet et skriftligt påkrav til den anden part, og med et varsel, der mindst skal være 2 arbejdsdage, opfordret den anden part til at bringe misligholdelsen til ophør. Ved manglende betaling er påkravsfristen dog 5dage.

Ophævelsen skal finde sted skriftligt ved anbefalet brev, ved anden forsendelses måde med samme sikkerhed eller ved aflevering af skriftlig meddelelse mod kvittering.

Væsentlig misligholdelse foreligger bl.a. i, men ikke begrænset til følgende situationer:

(A) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis betaling udebliver i mere end 5 dage efter (B) har afgivet skriftligt påkrav om, at betaling ikke er sket og med angivelse af, at forsat manglende betaling vil medføre aftalens ophævelse. Påkrav om manglende betaling kan tidligst afgives 5 dage efter sidste rettidige betalingsdag.

(B) er f.eks. i væsentlig misligholdelse, hvis arbejdsopgaver ikke udføres korrekt og i overensstemmelse med denne aftale. Påkrav herom kan gives straks et eventuelt forhold konstateres.

Ved væsentlig misligholdelse fra den ene part kan den anden part kræve erstatning for sit økonomiske tab i anledning af misligholdelse.

Kun dokumenterede tabsposter kan kræves erstattet.

11/ Arbejdsretlige konflikter

Såfremt der opstår arbejdsretlige konflikter mod (B) (eks. overenskomstkrav med strejkevarsel) og/eller sympatikonflikt i tilknytning hertil rettet mod (A), er (A) berettiget til at hæve denne aftale med dags varsel. I denne situation afregnes der mellem partnerne i forhold til punkt 8-vederlag, og der er ikke yderligere krav mellem partnerne som følge af aftalens ophævelse.

12/ Dansk ret

Denne aftale, fortolkning heraf og løsninger af tvister i forbindelse med aftalen, er i alle forhold - formelt og materielt undergivet dansk ret.

Alle tvister, der ikke kan løses ved imødekommende forhandlinger mellem parterne, skal indbringes for retten i C i første instans.

Nuværende aftaledokument er parternes endelige, fuldstendige og bindende aftale. Parterne kan ikke støtte ret på tidligere udkast, korrespondance eller tilkendegivelser fra forhandlinger m.v. medmindre sådanne vilkår m.v. er gengivet i aftalens tekst.

Aftalesproget er dansk.

Alle ændringer i parternes aftalegrundlag skal være gældende, være skriftlige og oprettes på dansk som tiltag til nærværende aftale og underskrives af begge parter.

Aftalen oprettes i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Nærværende aftale er i øvrigt først gældende, når den er godkendt af skattemyndighederne og Udlændingestyrelsen som en egentlig entreprise-aftale.


... d. 5. februar 2008

 ___________________________

(A)

 _________________________

(B)

 

Tillæg til Entreprise-aftale:

Stiklinger bliver leveret fra (A). Disse er af hensyn til statens herkomst og sundhedskontrol indkøbt af (A), hos E.

Stiklinger afhentes på (A)s adresse, og (B) står selv for alt transport derefter.

Der laves en månedlig faktura, på 50 % (50 % af 50 kr./1000 stk.)afstukne stiklinger, hvortil der lægges dansk moms.

4 uger efter plantning opgøres anslags- % (hvilke stiklinger, der gror), hvis der er mindre end 90 % anslag fratrækkes dette procentvis på den endelige faktura.

Da der indgår levende planter/stiklinger i kontrakten, er det vigtigt at tidsrammen overholdes da de stiklinger ellers mister meget energi og dermed vækst, hvis tidsfristen ikke overholdes.

(B) er derfor forpligtet til at overholde denne tidsramme, og (B) forpligter sig til at erstatte planter der ikke er plantet efter denne dato. Beløbet herfor vil være 500 kr. pr. 1000 planter.

(B) skal levere planter/stiklinger udplantet på mark som anvist på markkort (af (A)). Planteplan aftales ved kontraktens indgåelse, anvisningen foregår med ejer af (B) eller dennes formand.

 Det eneste redskab der evt., skal bruges til denne opgave er sakse. Disse skal (B) selv medbringe.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at kontrakterne skattemæssigt skal godkendes som entreprisekontrakter.

SKATs indstilling og begrundelse

Udenlandsk arbejdskraft kan arbejde i Danmark på flere måder.

 1. Arbejdskraften kan ansættes direkte i en dansk virksomhed, som herefter skal indeholde og afregne dansk skat for de ansatte og aflevere lønoplysninger til skattemyndighederne. De ansatte bliver efter interne regler og eventuelt indgåede dobbeltbeskatningsaftaler med bopælslandet beskattet som fuldt eller begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2.
 2. Arbejdskraften kan udlejes af en udenlandsk virksomhed til den danske virksomhed. Ansættelsen vil i så fald være hos den udenlandske virksomhed, men hvervgiveren udøver de normale arbejdsgiverrettigheder mv. Hvervgiveren skal efter nationale regler som udgangspunkt indeholde en skat på 30 % af vederlaget til arbejdskraften. Den arbejdsudlejede beskattes efter nationale regler og en eventuelt indgået dobbeltbeskatningsaftale med bopælslandet som begrænset skattepligtig i Danmark. Den indeholdte skat 30 % anses for en endelig skat. Den arbejdsudlejede kan dog vælge i stedet for at blive beskattet efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige med heraf følgende muligheder for fradrag i indkomsten.
 3. En udenlandsk virksomhed påtager sig en opgaven for hvervgiveren, og udfører denne arbejdsopgave på egen risiko og ansvar, med egne ansatte og under egen instruktion og ved brug af egne arbejdsredskaber mv.. Den udenlandske arbejdsgiver bliver efter nationale regler og eventuel indgået dobbeltbeskatningsaftale med arbejdsgiverens bopælsland kun skattepligtig til Danmark, såfremt han opnår fast driftssted i Danmark, hvilket kræver, at arbejdet foregår på en bestemt lokalitet og har en vis tidsmæssig udstrækning. De ansatte bliver efter samme regelsæt kun skattepligtige til Danmark, såfremt den udenlandske arbejdsgiver får fast driftssted i Danmark, eller såfremt de opholder sig i Danmark i mere end 183 dage og deres ophold i Danmark spænder over en sammenhængende periode på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende.

Begrebet arbejdsudleje (2) tager i dansk ret ifølge betænkning over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsloven (1981-1982) sigte på entrepriselignende forhold. Herved er det begrebsmæssige slægtskab til entrepriseaftaler fastslået. Problemet er, at de to situationer (2) og (3) som nævnt ovenfor behandles skattemæssigt meget forskelligt.

I arbejdsudlejesituationen er der ikke tvivl om, at lønmodtageren er ansat i den udenlandske virksomhed, men det er den danske virksomhed, der har det overordnede ansvar og risiko for det arbejde, der udføres.

Ved afgørelsen af om der tale om et entrepriseforhold eller et arbejdsudlejeforhold kan skattemyndighederne lægge vægt på nedenstående forhold der, såfremt de besvares med et ja, vil kunne godtgøre, at der er tale om et arbejdsudlejeforhold,

 1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren (brugeren)
 2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren (brugeren) disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
 3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
 4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren (brugeren), og
 5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

Der henvises til cirkulære nr. 135 af 4/11 1988 om opkrævning af indkomst og formueskat efter kildeskatteloven, pkt. 42.

Begrebet arbejdsudleje er også et internationalt anerkendt begreb indenfor skatteretten. Det fremgår således af bemærkningerne til OECD modeloverenskomstens artikel 15, at brugeren af arbejdskraften kan være den reelle arbejdsgiver under stort set de samme betingelser, som nævnt ovenfor. Betingelserne er, jf. pkt. 8 i kommentarerne til OECD-modelaftalens artikel 15:

 • udlejeren bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet;
 • brugeren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;
 • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for;
 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager
 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;
 • antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren

Der er tale om en samlet vurdering. Den nationale vurdering af om der er tale om arbejdsudleje må antages at være identisk med den internationale vurdering, der foretages med udgangspunkt i kommentaren til OECD-modeloverenskomstens artikel 15.

En meget væsentlig del af denne vurdering er vurderingen af hvem der bærer ansvar og risiko for arbejdsresultatet. Udgangspunktet er, at hvis der betales efter regning, altså efter medgået tid, bærer hvervgiveren (bygherren, brugeren) risikoen for arbejdsreslutatet, jf. f.eks. Hans Henrik Vagner, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, side 39 og Eric Boesgaard, Entrepriseudbud, 1. udgave side113. Det taler i udpræget grad for, at der foreligger en arbejdsudlejesituation.

Hvor der, som det er tilfældet i de forelagte kontrakter, betales efter priklede, optagne eller udplantede antal planter, er det vanskeligere at vurdere hvem af aftaleparterne, der reelt bærer risikoen for arbejdsresultatet alene ud fra den måde vederlaget beregnes på. Hvis hvervtageren modtager vederlag i forhold til priklede, optagne eller udplantede planter kan han siges at bære tabsrisikoen, såfremt det aftalte mål ikke nås. Hvervgiveren bærer på den anden side også en risiko, idet han mister fortjenesten på de planter der ikke er priklet, optaget eller udplantet til tiden. Risikoen er således delt når der betales efter akkord. Såfremt hvervtagerens ansatte er timelønnede i stedet for akkordlønnede bærer hvervtageren imidlertid derudover en selvstændig risiko. Det er derfor ikke uvigtigt for bedømmelsen af forholdet at undersøge hvorledes hvervtagerens ansatte aflønnes.

Denne undersøgelse er også vigtig med henblik på at få af- eller bekræftet et andet af de forhold, der taler for arbejdsudleje:

 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager

Hvis hvervtagerens ansatte således aflønnes ud fra den priklede, optagne eller udplantede mængde planter dvs. akkordaflønning, vil der som udgangspunkt være den fornødne sammenhæng mellem vederlæggelsen af hvervtageren og den løn som hans ansatte modtager.

Endelig kan der anføres endnu en grund til at det er vigtigt at få oplyst hvorledes hvervtageren aflønner sine ansatte. Efter nationale regler skal hvervgiveren ved arbejdsudleje indeholde 30 % skat af de ansattes løn. Modtages der ingen oplysninger om denne løn vi der i stedet blive tilbageholdt 30 % af bruttovederlaget til hvervtageren.

SKAT har anmodet A om besvarelse af følgende spørgsmål, der vedrører risikofordeling og aflønning af ansatte. Planteskolens svar anføres efter spørgsmålene:

Vedr. kontrakt I om optagning af 600.000 ungplanter/skovplanter:

Optagningsprisen er 80 kr.+ moms pr. 1000 planter. Hvis planterne beskadiges ved optagning fratrækkes 1.000 kr. + moms pr. 1000 planter fra den endelige regning.

Spørgsmål: Hvad dækker forskellen mellem 80 kr. og 1000 kr.?

Svar: Forskellen er den kostpris som planteskolen har på at producere ungplanterne, der skal plantes ud.

Hvis tidsrammen ikke overholdes (optagning i tiden 15/3 2008- 1/5 2008) skal det litauiske selskab erstatte de planter, der ikke er plantet efter denne dato med 1000 kr. + moms pr. 1000 planter.

Spørgsmål: Er det det samme som at sige, at de planter der ikke er optaget pr. 1/5 2008 skal erstattes med 1000 kr. + moms pr. 1000 planter?

Svar: Ja

Vedr. kontrakt II om udplantning af 1.850.000 ungplanter

Hvis anslaget er mindre end 90 % fratrække det procentvis på den endelige faktura.

Spørgsmål: Er det prisen 90 kr.+ moms pr 1000 stk. udplantningsplanter eller 1500 + moms pr. 1000 stk. udplantningsplanter, der skal fratrækkes?

Svar: Det er de 1500 kr. + moms der fratrækkes den endelige faktura!

Vedr. kontrakt III om udplantning af 850.000 stiklinger

Hvis stiklingerne slår an med mindre en 90 % fratrækkes det procentvis på den endelige faktura.

Spørgsmål: Er det der fratrækkes prisen pr 1000 stiklinger 50 kr. + moms eller 500 kr. + moms pr. 1000 planter?

Svar: Det er de 500 kr. + moms der fratrækkes (dette er vores kostpris på stiklinger)

Gældende for alle kontrakterne

Spørgsmål: Er de medarbejdere hos det litauiske firma, som deltager i optagningen af planterne akkordlønnede eller aflønnet på anden måde?

Hvorledes påvirker det disse ansattes betaling at der sker skade på planterne, disse ikke spirer eller tidsrammen ikke overholdes?

Svar: Jeg ved ikke hvordan det Litauiske firma afregner med deres medarbejdere!

SKATs indstilling:

Efter SKATs opfattelse kan alle tre kontrakter med tillæg efter en samlet vurdering af nedenstående betingelser som vurderes enkeltvis godkendes som entreprisekontrakter med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser.

 • udlejeren bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet;

Det må ud fra de foreliggende oplysninger konkluderes, at uanset hvorledes den litauiske hvervtager aflønner sine ansatte, har det litauiske firma påtaget sig en selvstændig risiko for arbejdsresultatet, idet det litauiske firma ikke alene må give afkald på vederlaget for de planter, der ikke optages, prikles eller udplantes til tiden, men også må erstatte (A)s kostpris for de ungplanter, skovplanter, stiklinger mv. der skades ved optagning eller ikke slår an efter udplantning. Dette taler for, at der er tale om en entrepriseaftale.

 • Brugeren (hvervgiveren) har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren;

Det må efter SKATs opfattelse lægges til grund, at selve arbejdshandlingernes forholdsvis enkle karakter næppe nødvendiggør megen instruktion, således at de udpegede arbejdsledere mere får karakter af sproglige mellemmænd til Planteskolen, medens den overordnede instruktion gives af Planteskolen via en plan for optagningen m.m. og udlevering af markkort. Herudover har Planteskolen iflølge kontrakterne ingen instruktionsbeføjelse overfor hvervtagerens ansatte.

Dette punkt taler ikke klart for hverken arbejdsudleje eller entreprise

 • arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for;

Arbejdet udføres på marker tilhørende A, som denne må antages at kontrollere og være ansvarlig for, hvilket mest taler for arbejdsudleje;

 • vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensynstagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager

Planteskolen har ikke kunnet besvare dette spørgsmål. Sandsynligheden taler imidlertid for, at hvervtagerens ansatte er akkordlønnede, hvilket synes at være det normale ved sådanne job. Det er imidlertid ikke klart, hvorvidt den eventuelle erstatning, som det litauiske firma må betale i tilfælde af skade på optagne planter eller som følge af manglende anslag, kan overvæltes på de ansatte. Hvis dette ikke er tilfældet, savnes der den fornødne sammenhæng.

Dette punkt giver heller ikke nogen klar indikation af om der foreligger arbejdsudleje

 • hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren;

I de tilfælde hvor der er behov for materiel (maskiner) skal det litauiske firma selv anskaffe disse, hvilket taler imod arbejdsudleje. De planter, som skal udplantes stilles dog til rådighed af Planteskolen af kvalitetsmæssige årsager.

 • antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren.

Antallet at arbejdstagere bestemmes efter kontrakterne alene af det litauiske firma, hvilket taler imod arbejdsudleje.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

Svaret er ikke bindende i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret. Det samme gælder, i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten, jf. SFL § 25, stk. 2

I det omfang svaret vedrører fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Litauen er svaret ikke bindende i den udstrækning de litauiske skattemyndigheder lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund, jf. SFL § 25, stk. 3.