Dato for udgivelse
26 aug 2008 15:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 aug 2008 15:18
SKM-nummer
SKM2008.697.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-121867
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Generationsskifte, model, ny aktieklasse, forlodsret, udbytte, værdiansættelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at nytegning af nominelt 750.000 kr. B-anparter i G1 ApS sker til markedsværdi, såfremt de eksisterende A-anparter forud for nytegningen på nærmere angivne vilkår tillægges forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu og forrentes med 3,75 % p.a., hvorefter aktionærerne A og B via hver sit personligt ejede selskab nytegner nominelt 375.000 kr. B-anparter til kurs 100.

Hjemmel
08-052797
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3 S.G.2.3.1.2

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at nytegning af nominelt 750.000 kr. B-anparter i G1 ApS sker til markedsværdi, såfremt de eksisterende A-anparter forud for nytegningen på nærmere angivne vilkår tillægges forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu og forrentes med 3,75 % p.a., hvorefter A og B via hver sit personligt ejede selskab nytegner nominelt 375.000 kr. B-anparter til kurs 100?

Svar

Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 ApS er øverste selskab i koncernen og er administrationsselskab for sambeskatningskredsen. H1 ApS ejer 100 % af anparterne i G1 ApS.

H1 ApS ejer ikke kapitalandele i andre selskaber og har i øvrigt ingen driftsmæssig aktivitet. Selskabets regnskabsår løber i perioden XX.

H1 ApS har valgt at indgå i international sambeskatning, jf. selskabsskatteloven § 31 A, stk. 1.

H1 ApS' genbeskatningsforpligtelse udgør XX kr.

50 % af anparterne i H1 ApS ejes personligt af A, de resterende 50 % ejes personligt af B.

G1 ApS' eneste aktivitet er at besidde aktier i det børsnoterede selskab D1 A/S. G1 ApS ejer følgende aktier i D1 AS:

XX A-aktier (unoterede og 10 stemmer/aktie, dvs. XX stemmer)
XX B-aktier (børsnoterede og 1 stemme/aktie, dvs. XX stemmer)
I alt XX aktier med XX stemmer.

G1 ApS ejer XX % af aktierne i D1 A/S.

Ejerstrukturen til datterselskabet G1 ApS ønskes ændret, således at A og B ejer anparterne via hvert sit personligt ejede holdingselskab. Den ønskede ejerstruktur påtænkes gennemført ved følgende transaktioner:

Trin 1: Nytegning af B-anparter i G1 ApS

A og B stifter hvert sit selskab, G2 ApS og G3 ApS. Anparterne i G1 ApS bliver til A-anparter og tillægges en forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu.

Udbytteretten forrentes med 3,75 % p.a. svarende til selskabets eksterne finansieringsrente efter skat (anslået til 5 % p.a. før skat).

Efterfølgende nytegner de to selskaber hver nominelt 375.000 kr. B-anparter i G1 ApS til kurs 100.

Den nuværende anpartskapital i G1 ApS er nominelt 500.000 kr. Ved nytegningen af B-anparterne (2 x nominelt 375.000 kr.) kommer anpartskapitalen således op på nominelt 1.250.000 kr. Efter nytegningen ejer G2 ApS og G3 således tilsammen 750.000/1.250.000 = 60 % af G1 ApS.

Der er i øvrigt ingen forskel på A- og B-anparter i G1 ApS. Ved nytegningen mister H1 ApS den bestemmende indflydelse i G1 ApS.

Efter nytegningen vil G1 ApS være administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskatteloven § 31A, stk. 4. Selskabet vil vælge at indgå i international sambeskatning, jf. selskabsskatteloven § 31 A.

Trin 2: Skattefri spaltning af H1 ApS

Der påtænkes gennemført en skattefri ophørsspaltning af H1 ApS. Ved spaltningen modtager henholdsvis G2 ApS og G3 ApS hver 50 % af H1 ApS' aktiver og passiver.

Ved spaltningen fordeles H1 ApS' aktiver og passiver, herunder eventualforpligtelser pro-rata mellem de modtagende selskaber.

Spaltningen påtænkes gennemført uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, jf. fusionsskatteloven § 15a, stk. 1, 4. - 8. pkt.

Ved spaltningen vederlægges A alene med anparter i G2 ApS og B vederlægges alene med anparter i G3 ApS.

Der udbetales således ikke kontanter i forbindelse med spaltningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Når A og B via hver sit selskab nytegner B-anparter i G1 ApS, skal dette ske til markedsværdi.

Der findes imidlertid ikke en entydig markedsværdi for anparterne i G1 ApS og rådgiver mener derfor, at værdiansættelsen skal ske på baggrund af den vejledende hjælperegel i TSS-cirkulære 2000-09.

G1 ApS' eneste aktivitet er at besidde aktier i D1 A/S, der er børsnoteret.

På baggrund heraf er det rådgivers vurdering, at G1 ApS på tegningstidspunktet kan værdiansættes på følgende måde:

- G1 ApS' indre værdi ifølge seneste aflagte årsrapport reguleres således, at selskabets gæld indgår til kursværdien på tidspunktet for tegning af B-anparterne.

- G1 ApS' børsnoterede aktier i D1 A/S indgår til handelsværdien på tegningstidspunktet. Handelsværdien af børsnoterede aktier fastsættes 10 dage forud for nytegningen på baggrund af aktiernes gennemsnitskurs de forrige 20 børsdage. Handelsværdien af de børsnoterede aktier ønskes værdiansat 10 dage forud for nytegningen af hensyn til administrativt praktiske hensyn i forbindelse med opgørelse af den forlods udbytteret i forbindelse med nytegningen.

- G1 ApS' unoterede aktier i D1 A/S indgår til samme værdi som de børsnoterede aktier.

Unoterede aktier i D1 A/S værdiansættes efter praksis til samme værdi som de børsnoterede aktier, idet A- og B-aktierne har ens økonomiske rettigheder. Rådgiver henviser til Ligningsvejledningen afsnit S.G.2.3.1.2., hvor det fremgår, at vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret, kun undtagelsesvist fører til, at der foreligger en afståelse. Idet en ændring af aktiernes stemmeret således ikke indebærer, at aktierne anses for afstået, er dette ensbetydende med, at aktier med forskellige stemmerettigheder som udgangspunkt værdiansættes til samme kurs.

På baggrund af værdiansættelsen af G1 ApS tillægges de eksisterende A-anparter i G1 ApS en forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu, der svarer til selskabets markedsværdi. Forlods ret til udbytte forrentes med 3,75 % p.a., svarende til selskabets eksterne finansieringsrente efter skat (5 % p.a. før skat).

Der anvendes en efter-skat-rente, da der ikke er fradrag for udgifter til forrentning af egenkapital. Det er derfor rådgivers opfattelse, at der skal anvendes en efter-skat-rente.

Der er i øvrigt ingen forskel på A-anparternes og B-anparternes rettigheder.

På baggrund heraf er det rådgivers vurdering, at B-anparterne kan værdiansættes til kurs 100.

SKATs indstilling og begrundelse

I SKM2004.416.LR fandt Ligningsrådet, at den forlods udbytteret skulle fastsættes i forhold til det beløb, som de indtrædende anpartshavere fik del i ved nytegningen. De indtrædende anpartshavere skulle således give afkald på den del af deres udbytte, der svarede til deres uberettigede andel af selskabets værdi, dvs. deres ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløbet) fratrukket tegningsbeløbet. Resultatet blev fordelt på ejerandelen for at finde det beløb, som den hidtidige anpartshavers holdingselskab skulle have i forlods udbytte. Det forlods udbytte skulle tillægges en passende forrentning.

SKAT er enig med rådgiver i, at G1 ApS' gæld ved værdiansættelsen af selskabet skal medtages til markedsværdien på tidspunktet for nytegning af anparterne.

SKAT er imidlertid af den opfattelse, at også selskabets aktiver skal medtages til handelsværdien på tegningstidspunktet.

G1 ApS' B-aktier i D1 A/S skal således indgå til børskursen på tegningstidspunktet.

SKAT er enig med rådgiver i, at når vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret, kun undtagelsesvis fører til, at der skattemæssigt anses at foreligge afståelse, er det ensbetydende med, at aktier med forskellige stemmerettigheder som udgangspunkt værdiansættes til samme kurs, jf. også Ligningsvejledningen 2008-3, S.G.2.3.1.2. Efter en samlet konkret vurdering af den påtænkte disposition, herunder bl.a. det forhold, at de stemmetunge A-aktier i D1 A/S er mindre likvide, fordi de er unoterede, er det SKATs vurdering, at A-aktierne kan fastsættes til samme kurs som B-aktierne.

G2 ApS og G3 ApS nytegner hver nominelt 375.000 kr. B-anparter i G1 ApS til kurs 100, hvorved de opnår en samlet ejerandel af G1 ApS på 60 %.

I overensstemmelse med SKM2004.416.LR kan A-anparternes forlods udbytteret herefter på baggrund af ovenstående beregnes som følger:

G2 og G3 ApS' ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløb) - tegningsbeløb

dvs:

60 % af (G1 ApS' værdi + 750.000 kr.) - 750.000 kr. = X (uberettiget andel af G1 ApS' værdier).

A-anparterne skal derfor tillægges en forlods ret til udbytte på X divideret med 0,60, jf. SKM2004.416.LR.

Beløbet forrentes med 3,75 % p.a.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.