Dato for udgivelse
04 jun 2008 10:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2007 11:39
SKM-nummer
SKM2008.509.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-3466-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, dagpengesvig
Resumé

T var i 2001 og 2002 ansat som lønmodtager i entreprenørbranchen, men modtog dagpenge for en del af perioden. Sammen med sine sønner opførte han en bygning for et ægtepar, som var hans nære venner. T benyttede i den forbindelse nogle af sin arbejdsgivers entreprenørmaskiner. T's arbejdsgiver modtog betaling for medgåede maskintimer, men ikke for medgåede arbejdstimer.

T havde ikke havde modtaget løn fra sin arbejdsgiver for medgåede arbejdstimer, men oplyste, at han og sønnerne havde arbejdet gratis for ægteparret, og at der var tale om en vennetjeneste.

På grundlag af regnskabsmateriale og en scrapbog tilhørende ægteparret, som bl.a. indeholdt specificeret opgørelse over medgået arbejdstid, maskintimer etc., og en beløbsmæssig opgørelse af prisen for den opførte bygning, incl. løn, fandt Landsretten det bevist, at T havde drevet uregistreret virksomhed.

Landsretten fandt T skyldig i forsætlige skatte og momsunddragelser på i alt 136.616 kr.

T blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens §§ 279 og 289 a, ved at have indsendt dagpengekort uden at oplyse at have udført arbejde ved selvstændig virksomhed, hvorved han fik udbetalt dagpenge.

Landsretten idømte T en straf på 30 dages fængsel og en tillægsbøde på 125.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 279
Straffeloven § 289 a

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat John Jørgensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, Hans Chr. Thomsen og Taber Rasmussen med domsmænd

-----------

Byrettens dom af 16. oktober 2006, SS 463/2006

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 10. august 2006.

T er tiltalt for

1

Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 89,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 2001 og 2002, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke at have underrettet skattemyndighederne om, at ansættelserne var for lave med henholdsvis 143.171,- kr. og 26.137,- kr., hvorved det offentlig blev unddraget 78.915,38 kr. i skat.

2.a

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1, pkt. og stk. 5, 1. pkt., samt § 52, stk. 1, jf. straffelovens § 89,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2002, at have drevet afgiftspligtig virksomhed uden at virksomheden var anmeldt til registrering hos ToldSkat og undladt at udstede fakturaer til kunden i forbindelse med levering af momspligtige varer og ydelser, hvorved statskassen blev unddraget 28.889 kr. i moms.

2.b.

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 6, 2. pkt., jf. straffelovens § 89,

ved i perioden fra d. 1. juli 2001 til d. 31. december 2002 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have modtaget fakturaer udstedt af en kunde (afregningsbilag), hvorpå der var anført afgiftsbeløb, uden at gøre udstederen af fakturaerne opmærksom på sin manglende momsregistrering og uden at tilbagebetale de modtagne afgiftsbeløb, hvorved han uberettiget modtog 28.812 kr. i moms og unddrog statskassen 28.812 kr. i moms.

3

straffelovens § 279, jf. straffelovens § 89, jf. straffelovens § 289a,

ved i perioden 21. juli 2001 til 15. juni 2002 overfor Kristelige Fagbevægelses A-kasse, ved indsendelse af dagpengekort at have undladt at oplyse at han udførte arbejde ved selvstændig virksomhed med i alt 484 arbejdstimer, hvorved han uberettiget fik udbetalt 28.954 kr., subsidiært 18.952 kr., i dagpenge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf samt om en tillægsbøde.

Kristelig Fagbevægelse har nedlagt påstand om erstatning på 38.513 kr., subsidiært 28.954 kr. mest subsidiært 18.952 kr. med sædvanlig procesrente.

Tiltalte har i forhold 1 erkendt en overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, men ikke § 16, stk. 3, og alene for så vidt angår den del, der vedrører udlejning af arealer til sendemast til G1.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2.a.

I forhold 2.b. erkender tiltalte sig skyldig, dog således at forholdet ikke skal henføres under momslovens § 81, stk. 3.

I forhold 3 nægter tiltalte sig skyldig.

Forklaringer

Sagen har været søgt fremmet i medfør af retsplejelovens § 922. I forbindelse med behandlingen af retsmødebegæringen den 10. maj 2006 har tiltalte forklaret:

"... at han i perioden fra 2001 til 2002 var almindelig lønmodtager hos "G2". Han arbejdede i entreprenørbranchen. Han drev ikke selvstændig virksomhed i denne perioden. Han arbejdede på et tidspunkt for JK og RK, der er nogle nære venner af sigtede. Han hjalp dem blandt andet med at støbe fundament til en tilbygning. Arbejdet foregik om aftenen og i weekends, og sigtede modtog ingen betaling for arbejdet. Han lavede ikke arbejde for andre i 2001. De anmeldte maskintimer blev afregnet direkte overfor "G2" af JK og RK. Det er korrekt, at han i 2001 fik udbetalt 105.050,00 kr. for masteleje af G1. Da han fik opgørelsen fra SKAT, lagde han ikke mærke til, om tallene fremgik heraf. Han kan derfor erkende, at han ikke har indberettet indtægten. Han regnede dog med, at G1 ville indberette beløbet automatisk. I 2002 lavede sigtede fortsat gratis arbejde for JK og RK. Det er rigtigt, at han lavede en "scrap-bog" til RK, hvoraf de medgåede timer fremgik. Han har imidlertid ikke modtaget nogen betaling herfor fra hverken JK eller RK. Det er derfor rigtigt, at han ikke har indberettet noget beløb til skattemyndighederne vedrørende dette arbejde. Det er også korrekt, at hans tre sønner rnedvirkede i arbejdet i 2001 og 2002, disse modtog heller ikke betaling herfor. Sigtedes arbejdsgiver "G2" var i et vist omfang involveret i arbejdet, idet denne leverede grus og maskiner til brug for arbejdet. Det blev afregnet direkte herfor mellem G2 og JK og RK. I 2002 modtog sigtede i alt 10.200 kr. i masteleje. Han regnede igen med, at denne indtægt var indberettet af G1 og tænkte derfor ikke over det, da han modtog opgørelsen fra skattevæsenet. Det er korrekt, at han derfor ikke foretog indberetning til skattevæsenet vedrørende beløbet. Det er rigtigt, at sigtede tidligere har modtaget en dom vedrørende skattelovsovertrædelser i forbindelse med et selskab. Det er korrekt, at sigtede ikke har anmeldt nogen virksomhed til myndighederne. Dette har han ikke gjort, idet han er af den opfattelse, at han hverken har registreringspligtig eller momspligtig virksomhed.

Der er under domsforhandlingen den 16. oktober 2006 afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af V.1.

Forklaringerne fremgår af retsbogen som følger:

"Vedrørende arbejdet hos JK og RK forklarer tiltalte, at det var delt op i arbejdstimer og maskintimer. Maskintimerne blev faktureret hos DN, G2. Arbejdstimerne var gratis. Han og hans søn arbejdede gratis for JK og RK, fordi JK og RK var tiltaltes nære venner. JK og RKs bad dem om at opføre en bygning, og tiltalte syntes, det kunne være interessant at prøve at gøre dette. Derfor accepterede han at udføre arbejdet gratis. Tiltalte har været venner med JK og RK i 7-8 år. Tiltalte har aldrig modtaget nogen vennetjenester fra JK og RK. Foreholdt bilag 9 forklarer tiltalte, at det er ham, der har lavet dette bilag. Det var fordi RK gerne ville have en scrapbog vedrørende arbejdet således at hun kunne se, hvor meget tid, der blev brugt på at opføre sådan en bygning. Det var endvidere for at se, hvad det kunne koste.

Foreholdt af anklageren, at der er tale om en meget detaljeret skrivelse, forklarer tiltale, at det er muligt, men de gjorde det på denne måde. Grunden til at det er anført pris ud for nogen af timerne er, fordi RK spurgte, hvad sådan en bygning kunne løbe op i. Der er tale om en fiktiv pris, som han satte på, og han husker ikke, hvordan han nærmere nåede frem til disse beløb. Foreholdt af anklageren, at det synes som om beløbene svarer til 120 kr. pr. arbejdstime oplyser tiltalte, at det nok er lidt i overkanten, men han husker i øvrigt ikke nærmere om, hvordan han nåede frem til beløbene. Han har slet ikke tænkt på moms i forbindelse med, at der blev skrevet i scrapbogen. Der blev ikke talt om moms, heller ikke med JK og RK. De holdt bare kontrol med, hvor mange timer de brugte. Foreholdt, at der på side 5 fremgår, at 67 timer er sat til 7.705 kr., svarende til ca. 120 kr. pr. time, og forespurgt om det er hans skrift, oplyser han, at det er det ikke. Det er nok en af hans sønner, der har skrevet dette. Foreholdt at der på side 6 i bilag 9 er skrevet, at BA har fået 2.600 kr. den 22/8, oplyser tiltalte, at han har skrevet dette med håndskrift. Han har ingen anelse om, hvor BA har fået penge fra. Det kan være, han har fået penge fra RK. Tiltalte skrev bare ned, hvad BA sagde til ham, og han har ikke nærmere kendskab til dette. BA sagde blot, at det skulle skrives ind i scrapbogen. Arbejdet blev foretaget i aftener og weekend'er. Dette var, fordi tiltalte samtidig modtog dagpenge, og han skulle stå til rådighed for A-kassen. Han arbejdede således ikke om dagen. Om dagen sad han på sin bopæl og var til rådighed.

Foreholdt af anklageren, at politiet ved beregninger når frem til, at tiltale i hvert fald kan straffes for 484 timer, oplyser han, at han ikke har talt med nogen i A-kassen om, at han måtte arbejde samtidig med at han modtog dagpenge.

Foreholdt forhold 3, bilag 9, pkt. b, oplyser han, at han ikke har haft noget firma. Han har heller ikke fået nogen penge, og alt lønnet arbejde har han skrevet op og meddelt A-kassen.

Foreholdt samme bilag, pkt. 1, forklarer tiltalte, at han ikke har tænkt på, at han kunne være selvbygger eller medbygger.

Foreholdt bilag 1.20, og oplyst om, at dette er et bilag udarbejdet af SKAT på baggrund af hans egne oplysninger, hvorefter arbejdstimerne tilsyneladende er jævnt fordelt ud over hele ugen, oplyser tiltalte, at han mener, at han arbejdede mest i weekend'erne.

Foreholdt at der på hverdagsdage fremgår timetal på 11½ timer, 12 timer samt 10½ timer oplyser han, at de små blå arbejdsbøger, og de bøger hvor han skrev alt ned i, er taget af politiet og SKAT. De små blå bøger har intet med arbejdet hos JK og RKs at gøre.

Foreholdt at SKATs beregninger er foretaget ud fra hans egne oplysninger, som angivet i bilag 9, oplyser han, at det forstår han ikke. Han har kun arbejdet 12 timer i weekender. I de bøger, han skrev op i, når han ude at arbejde for G2 var der 2 bilag - 1 til revisoren og 1 til G2. Det var således der, hvor han anførte egne arbejdstimer og lavede sine dagsedler. Tiltalte er i dag 57 år og kan ikke mere arbejde 12 timer om dagen. Han så ikke på uret, når han arbejdede hos JK og RK, og hvis der står 12 timer, kan det godt være incl. spisning, og at de har siddet og hygget sig lidt.

Dikteret. Vedstået.

Anklageren gennemgik sagen for så vidt angår forhold 1, herunder foretog dokumentation.

Som vidne mødte V.1, der er bekendt med vidnepligten og vidneansvaret, forklarede, at der vedrørende de omtalte maskintimer, alene er fundet én faktura.

Denne er fundet hos DN, G2. Det er bilagene, der er fremlagt under sagen som bilag 19. Der er tilsyneladende ikke modtaget andet fra JK og RK i forbindelse med byggeriet på .... Det kan konstateres, fordi der er bogført med telefonnumre som debitornumre, og der er ingen andre. Der er derfor tilsyneladende ikke givet penge til tiltalte via DN, G2s regnskab. Ifølge bilag 19 er de her angivne arbejder udført medio maj og den 22. og 25 maj. Når man sammenholder dette med de maskintimer, der er angivet i mappen - sagens bilag 9 - er der ikke overensstemmelse mellem disse datoer og de i mappen angivne maskintimer. Tilsyneladende har fremgangsmåden været den, at der er bogført i de blå mapper, som er videresendt til DN, G2. Heller ikke datoen 22/5 fremgår tilsyneladende af de blå bøger. Her har man imidlertid valgt ikke at føre sag overfor G2, idet dette var den eneste uregelmæssighed, der kunne konstateres. Man ved ikke, om det er tiltalte, der har udført de maskintimer, der fremgår af fakturaen. Dette har man ingen mulighed for at kontrollere. Tiltalte havde en rendegraver stående på sin bopæl, således at han havde mulighed for at køre hurtigt ud. Sagens bilag 20 er udarbejdet af vidnet. Dette bilag baserer sig på mappen, sagens bilag 9, og alene på denne. Det er således kun arbejdet hos JK og RK, der er medtaget i regnearket. Ingen af de timer, der står i de blå bøger, er med i dette regneark. Vidnet har fratrukket tiltaltes sønners timer, således at der er tale om, at der kun er tale om tiltaltes timer, der fremgår. Af mapperne har det alene været muligt at udlede datoer, ugedag og timetal. Ved sammentællingen har han talt alle timer sammen, fordelt det på ugedage og derefter trukket de timer ud, hvor det var angivet, at arbejdet var udført af sønnerne. Vidnet kan ikke vide, om der er timer, der er udført af sønnerne, som ikke fremgår af materialet i øvrigt. "

Tiltalte er tidligere straffet ved Byrettens dom af 31. juli 2003 med en bøde på 80.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 1, jf. stk. 1.

Rettens bemærkninger

Forhold 1

Tiltalte har erkendt, at han i indkomstårene 2001 og 2002 ikke underrettede skattemyndighederne om lejeindtægterne han modtog fra G1. Han har endvidere erkendt den størrelsesmæssige ansættelse af denne del af forholdet. For så vidt angår den resterende del af forholdet, der vedrører overskud fra uindregistreret virksomhed lægger retten til grund, at denne del alene vedrører arbejde udført hos JK og RK. Der er i relation til denne del af forholdet fremlagt en nøje specificerede opgørelser over det med arbejdet forbundne tidsforbrug. Tidsopgørelsen er udarbejdet af tiltalte og indeholder beløbsmæssige angivelser svarende til en afregning på timebasis. Tiltalte forklaret, at der i hvert fald i et tilfælde er sket udbetaling af et beløb til tiltaltes søn på baggrund af tidsopgørelserne. Særligt på denne baggrund og når henses til arbejdets betragtelige omfang, tilsidesætter domsmandsretten tiltaltes forklaring om at tiltalte ikke modtog nogen form for vederlag for arbejdets udførelse. Efter bevisførelsen findes det ubetænkeligt, at lægge skattemyndighedernes beløbsmæssige ansættelser vedrørende tiltaltes overskud ved arbejdet, til grund. Når henses til forholdets beløbsmæssige størrelse samt omstændighederne omkring den manglende underretning findes tiltalte endvidere at have haft det til domfældelse fornødne forsæt til skatteunddragelse. Tiltalte findes derfor i forhold 1 skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltalte.

Forhold 2.a.

Sorn følge af det under forhold 1 anførte vedrørende tiltaltes manglende indberetning af overskud ved uindregistreret virksomhed og da der ubestridt ikke er indbetalt moms i relation til dette overskud findes tiltalte endvidere skyldig i forhold 2.a.

Forhold 2.b.

Ved tiltaltes erkendelse og når særligt henses til, at tiltalte som tidligere selvstændig erhvervsdrivende må antages at være bekendt med reglerne for afregning af indgående og udgående moms, finder retten det bevist, at tiltalte i forhold 2.b. er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Forhold 3

Efter bevisførelsen, herunder særligt den under sagen fremlagte nøje specificerede tidsopgørelse vedrørende det arbejde tiltalte udførte hos JK og RK, finder retten det bevist, at tiltalte udførte arbejde og modtog vederlag herfor på samme tid som han modtog dagpenge fra forurettede. På denne baggrund og da det er ubestridt, at der ikke er sket underretning til forurettede herom, findes tiltalte at have overtrådt straffelovens § 279, jf. § 289a. Herefter og da forurettedes interne betegnelse af en del af forholdet som svig ikke kan føre til andet resultat findes tiltalte i forhold 3 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets principale beløbsangivelse.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt. samt § 52, stk. 1, og § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 6, 2. pkt., og straffelovens § 279, jf. § 289 a, jf. i det hele straffelovens § 89.

20 dage af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Vedrørende den nedlagte erstatningspåstand bemærker retsformanden, at der ikke for retten er anført omstændigheder, der kan begrunde, at nogen del forurettedes tilbagebetalingskrav kan anses for civilretligt forældet. Den nedlagte erstatningspåstand tages derfor til følge som nedenfor bestemt. Rentebetalingen er i overensstemmelse med den nedlagte rentepåstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

20 dage af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 35 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 10.000,- kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat John Jørgensen.

Tiltalte skal inden 14 dage fra dato betale 38.513,00 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente efter lov om arbejdsløshedsforsikring § 86 til Kristelig Fagbevægelse.

----------

Østre Landsrets dom af 25. april 2007, 10. afdeling, S-3466-06

Byrettens dom af 16. oktober 2006 (SS 463/2006) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftets forhold 3 under henvisning til, at der i et vist omfang er indtrådt strafferetlig forældelse, således at det opgjorte timeantal på 484 ændres til 220 arbejdstimer, og at det beløb på 28.954 kr., der er udbetalt i dagpenge ændres til 9.983 kr., og endelig således, at citeringen af straffelovens § 279 udgår.

Anklagemyndigheden har anket til domfældelse i overensstemmelse med det berigtigede anklageskrift samt til skærpelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge vedstået deres forklaring for byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at hans timeopgørelser blev udfærdiget med henblik på den scrapbog, som RK ønskede udarbejdet. JK og tiltalte arbejdede sammen og lige meget. Tiltalte vil ikke bestride at have arbejdet et antal timer svarende til det af SKAT opgjorte, men han er overhovedet ikke blevet betalt herfor. I 2001 og 2002 har han ikke drevet selvstændig virksomhed, men han var lønmodtager hos G2 og i perioder arbejdsløs. JK og RK var meget nære venner af tiltalte. Tiltaltes sønner var ikke ansat af tiltalte, men de havde kendt JK og RK gennem mange år. Tiltalte er nu blevet førtidspensionist. Kontrakten fra G1 var affattet af G1. Timeopgørelsen er udfærdiget af tiltalte og hans sønner og vedrører også arbejdet udført af JK.

V.1 har supplerende forklaret bl.a., at hans timeopgørelser er udarbejdet på grundlag af den scrapbog, der blev fundet hos tiltalte af politiet, da politiet foretog ransagning hos tiltalte i forbindelse med en forsikringssag. Der er også maskintimer indeholdt i regnskabet, fordi der skal en person til at styre maskinerne. Vidnet er ikke stødt på JKs navn i timeopgørelserne. Ved politiets ransagning forefandtes også en anden mappe, men her kunne kunderne ikke identificeres, og derfor er oplysningerne heri ikke blevet inddraget i sagen. Der har ikke kunnet identificeres udbetaling fra JK og RK. JK har over for vidnets kollega oplyst, at tiltalte har udført arbejdet som en vennetjeneste for ham og at der således er tale om ulønnet arbejde. JK oplyste ikke noget om, at han selv havde deltaget i arbejdet.

Rettens bemærkninger og afgørelse

På baggrund af en samlet vurdering af bevisførelsen, herunder de for byret og landsret afgivne forklaringer, lægges det til grund, at arbejdet er udført af tiltalte alene i det omfang det ikke er udført af hans sønner.

Herefter og af de af byretten anførte grunde findes tiltalte skyldig i den rejste tiltalte, således som anklageskriftet er blevet berigtiget under hovedforhandlingen, hvorved bemærkes, at citeringen af straffelovens § 279 udgår.

Efter størrelsen af de unddragne beløb findes fængselsstraffen at burde udmåles til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 89.

Efter karakteren af de strafbare forhold findes der ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvis betinget.

Landsretten stadfæster udmålingen af den idømte tillægsbøde på 125.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 35 dage.

Anklagemyndigheden har oplyst, at den at Kristelig Fagbevægelse nedlagte påstand om betaling af erstatning med 38.513 kr. både vedrører den svig og den uagtsomhed, som er udvist af tiltalte, og at beløbet også omfatter de forhold, som er strafferetligt forældet. Under henvisning hertil udskydes behandlingen af erstatningsspørgsmålet efter de juridiske dommeres bestemmelse til eventuelt civilt søgsmål.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en tillægsstraf af fængsel i 30 dage.

Tiltalte idømmes en tillægsbøde på 125.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 35 dage.

Erstatningsspørgsmålet udskilles til eventuelt civilt søgsmål.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.