Dato for udgivelse
23 maj 2008 08:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 maj 2008 08:57
SKM-nummer
SKM2008.453.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 309/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Registrering, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, sikkerhedsstillelse
Resumé

Landsretten fandt, at et selskab ikke var berettiget til at blive registreret i henhold til kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven, idet selskabet ikke havde opfyldt et berettiget krav om sikkerhedsstillelse som følge af manglende dokumentation for selskabets formue.

Allerede af den grund fandt landsretten, at selskabet heller ikke var berettiget til erstatning som følge af manglende registrering.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 11 a, stk. 1 (dagældende)
Henvisning
Indrivelsesvejledningen 2008-2 D.1.4.2.6

Parter

H1 ApS
(ved direktør Flemming Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Asbjørn Jensen, Børge Dahl, Poul Søgaard, Jon Stokholm og Jens Peter Christensen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 15. juni 2006.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand om, at selskabet havde krav på at blive registreret i henhold til kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven, og har forhøjet erstatningspåstanden til 464.302 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har principalt påstået stadfæstelse og har subsidiært over for H1s påstand 2 påstået frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Anbringender

For Højesteret har H1 navnlig gjort gældende, at selskabets anmodning af 30. januar 2004 om registrering skulle have været imødekommet på baggrund af selskabets årsrapport for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.