Dato for udgivelse
08 aug 2008 08:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 13:37
SKM-nummer
SKM2008.655.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-113828
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Indsamling, hædersgave, skattefrihed
Resumé
Skatterådet fandt, at en gave, som hidrører fra indsamlede bidrag er skattefri for modtageren efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1, idet gaven alene er ydet i anledning af afdøde ægtefælles sygdom.
Hjemmel

Lov nr. 149 af 10/4-1922 (Statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24/10-2006 (Ligningsloven)

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 7, stk. 1, pkt. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.B.7.3.2
Spørgsmål

Kan en kollega med henvisning til ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1 foranstalte en indsamling til tidligere kollegas ægtefælle i anledning af den tidligere kollegas sygdom og pludselige død uden at efterlevende ægtefælle bliver beskattet af de indsamlede midler?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Af spørgers anmodning om bindende svar fremgår følgende om faktiske forhold:

  • Modtagerens ægtefælle døde pludseligt og meget uventet. Han faldt om derhjemme, blev kørt på hospitalet og døde 5 timer senere af en blodprop. Ingen forvarsler.
  • Afdøde var eneforsørger og efterlader sig en hjemmegående hustru uden arbejde og 3 børn, hvoraf den yngste blev født 2 dage efter hans død.
  • Spørgeren var kollega til afdøde, og ønsker at foranstalte en indsamling på arbejdspladsen. Der er tale om en stor arbejdsplads, og indsamlingen skal iværksættes over dennes Intranet således at alle kollegaer, der har kendt afdøde kan deltage.
  • Indsamlingen vil muligvis også skulle omfatte venner og bekendte til afdøde.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke uddybet anmodningen, ligesom der ikke er fremsat bemærkninger udover de ovenfor anførte.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 7 stk.1, pkt.1, beskattes gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag ikke, forudsat at gaven alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disses efterladte.

Bestemmelsen omfattede tidligere efter sin ordlyd alene gaver, der hidrørte fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven var oppebåret én gang for alle og alene havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Betingelsen om anerkendelse af modtagerens fortjenester blev dog i praksis fortolket forholdsvis bredt. Bestemmelsen blev således bl.a. blevet anvendt til at skattefritage gaver af indsamlede bidrag, der ydes til alvorligt syge/tilskadekomne og til efterladte efter personer, der var omkommet ved en ulykke. Bestemmelsen er også blevet anvendt til at indrømme skattefrihed for indsamlinger til en større gruppe personer, der som følge af en begivenhed (f.eks. stormflod) har lidt et økonomisk tab. Dette kunne give anledning til tvivl med hensyn til anvendelsesområdet for bestemmelsen.

Ved lov nr. 135 af 20. marts 2002 blev det præciseret, at bestemmelsen kan anvendes til at skattefritage indsamlede bidrag, der ydes til personer, der er alvorligt syge, eller som er kommet alvorligt til skade, eller som ydes til personer, der har været udsat for en ulykke eller katastrofe. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget at:

"I sidstnævnte tilfælde kan der f.eks. være tale om, at personen har lidt et økonomisk tab som følge af en naturkatastrofe. Desuden er det præciseret, at bestemmelsen kan anvendes til at give skattefrihed for indsamlede bidrag, der ydes til efterladte til de nævnte personer. Det er desuden præciseret, at det er en forudsætning for skattefriheden, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på initiativ af gavemodtageren. Det er således en betingelse for skattefrihed, at gaven hidrører fra en reel indsamling, der er organiseret inden for en vis større kreds. Det er endvidere en betingelse, at gavetilsagnet ikke går ud på ydelse af løbende ydelser, og at gaven ikke er vederlag for arbejds- eller bistandspræstationer. Endelig er det en betingelse, at initiativet til indsamlingen skal komme fra andre end gavemodtageren."

Ifølge bekendtgørelse nr. 1031 af 24/10 2005 til Pensionsbeskatningsloven, anses blodpropper for en såkaldt kritisk sygdom, for hvilken man vil kunne ophæve eventuel kapitalpension. Under hensyn hertil samt den almene opfattelse af blodpropper som sygdom og at den i nærværende tilfælde fik en dødelig udgang, finder SKAT, at den påtænkte indsamling må anses at være i overensstemmelse med bestemmelsen i Ligningslovens § 7, stk. 1, pkt.1.

SKAT indstiller derfor under henvisning til ovenstående, at Skatterådet svarer ja til spørgsmålet om den omhandlede gave kan anses for omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 7, stk. 1, pkt. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.