Dato for udgivelse
10 Apr 2008 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2008 12:08
SKM-nummer
SKM2008.334.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1222-0375
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
Land
Spanien
Resumé

En pensionist havde i en længere periode boet i et sommerhus, uden at der var meddelt hans ægtefælle, der ejede huset, dispensation til helårsbeboelse. Skattepligten til Danmark ved fraflytning til Spanien kunne først anses for ophørt ved salg og fraflytning fra huset ved udgangen af 2005.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Klagen skyldes, at klageren er anset for fuld skattepligtig til Danmark.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skattecentret har anset klageren for at være fuld skattepligtig til Danmark og har medregnet 232.161 kr. til klagerens skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren ejede i perioden 15. februar 1997 til 1. marts 1998 ejendommen X, der er vurderet som et sommerhus. Herefter overdrog klageren ejendommen til sin ægtefælle, som pr. 31. december 2005 stadig var ejer af ejendommen.

Såvel klageren som dennes ægtefælle har siden købet af sommerhuset anvendt dette til helårsbeboelse. Parret ejer ikke anden fast ejendom i Danmark.

På BBR-oplysningen for ejendommen er der ud for punktet "Ret til helårsbeboelse" anført et E, og myndighederne har oplyst, at dette betyder, at ejeren har ret til helårsbeboelse.

Ved skøde af 21. december 2006 blev ejendommen solgt til klagerens datter. I henhold til skødet er overtagelsesdatoen den 1. januar 2006.

Det fremgår af udskrift fra Folkeregisteret, at klageren er registreret udrejst til Spanien den 10. juli 2005. Klagerens ægtefælle er registreret udrejst til Spanien den 3. september 2005.

Af bopæls- og skatteattest dateret og underskrevet den 22. august 2005 af Toldskat fremgår det, at klageren fra den 1. juli 2005 er indkomstskattepligtig til Spanien.

Klageren har fremlagt attest for indskrivning på skattelisten i Spanien. Attesten er på spansk, men klageren har fremlagt en dansk oversættelse. Den spanske attest er dateret den 30. november 2004.

I 2005 har klageren modtaget pension med henholdsvis 224.067 kr. og 8.094 kr.

Skattecentrets afgørelse

Klageren og dennes ægtefælle er begge pensionister/efterlønsmodtagere, og ejendommen X, har været ejet i over 8 år. Derfor har ægteparret ret til at benytte ejendommen som helårsbeboelse, og ejendommen har også faktisk været anvendt som helårsbolig fra den 30. april 1997.

Klageren har således beholdt bolig i Danmark og har den til rådighed som bopæl.

Idet klageren først flytter til Spanien den 10. juli 2005 anses den fulde skattepligt til Danmark for bevaret i hele 2005 i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Som følge heraf skal den udbetalte pension indgå ved opgørelsen af klageren skattepligtige indkomst, og derfor forhøjes denne med 232.161 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren er ikke fuld skattepligtig til Danmark i indkomståret 2005, og den indeholdte A-skat skal tilbagebetales.

I november 2004 flyttede klageren permanent til Spanien. Ægteparret havde til hensigt at etablere sig i Spanien, og klageren flyttede i forvejen for at istandsætte det hus, parret havde købt dernede. Der er fremlagt dokumentation for klagerens ophold i Spanien i form af el- og telefonregninger for 2004-2005, der dokumenterer, at klageren har været fysisk til stede i Spanien under hele byggeprocessen. Dette dokumenteres ligeledes af den fremlagte bankekstrakt med udvalgte bilag, hvor klageren har skrevet under på transaktionerne, hvilket forudsætter, at han var i Spanien. Endelig fremgår det af byggeregnskabet for perioden oktober 2004 til februar 2005, at der er afholdt udgifter svarende til ca. 175.000 kr., og der har således været tale om en betydelig ombygning af huset i Spanien.

Den 30. november 2004 ansøgte klageren om spansk opholdstilladelse og blev samme dag registreret med bopæl på en spansk adresse. Som følge af den større ombygning på huset i Spanien, opholdt klageren sig på den spanske bopæl i næsten hele 2005, og han var kun i Danmark et par måneder om sommeren og et par uger ved juletid. Hans samlede ophold i Danmark i 2005 var på ca. 2 ½ måned.

Hustruen opgav sin bopæl i Danmark i september 2005, da hun flyttede til Spanien.

Klageren meldte først flytningen til folkeregisteret den 10. juli 2005, hvilket han ikke havde fået gjort ved flytningen i november 2004. Han ejede ingen bopæl på fraflytningstidspunktet, idet han overdrog sommerhuset til hustruen den 1. marts 1998. Skattepligten til Danmark ophørte på tidspunktet for flytningen i 2004, og der er uden betydning, at skattepligten til Spanien ikke indtrådte samtidig.

SKAT har bygget sagen op over en kendelse, som Landsskatteretten traf den 14. september 2005. Den pågældende afgørelse blev efterfølgende indbragt for Landsretten men blev senere trukket tilbage, da sagsøgeren modtog bindende svar fra Skatterådet om, at han ikke længere ville have bopæl til rådighed i Danmark, såfremt han solgte sommerhuset til sin kone, og derfor ville hans skattepligt ophøre.

Klageren er imidlertid fraflyttet Danmark før den "ændrede retstilstand", og derfor kan resultatet heraf ikke anvendes på hans situation.

Der kan videre henvises til afgørelsen refereret i SKM2006.168.SR, hvor Skatterådet ved bindende svar tilkendegav, at såfremt en skatteyder solgte sin halvdel af et sommerhus til sin kone, ville han ikke bevare skattepligten ved udrejse til udlandet. I henhold til denne afgørelse har klageren ikke bevaret bopæl i Danmark ved fraflytningen i 2004, da han ikke ejede sommerhuset.

Det er en betingelse for, at pensionister og efterlønsmodtagere kan anvende en fritidsbolig til helårsbolig, at den pågældende har ejet ejendommen i 8 år. Retten til at anvende ejendommen til helårsbolig følger ejerskabet og ejerskabets længde. Klageren ejede kun sommerhuset i lidt over et år og har således ikke bevaret bopæl i Danmark. Der kan i den forbindelse henvises til afgørelsen refereret i SKM2006.267.SR.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler blandt andre personer, der har bopæl her i landet. Dette fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Ved afgørelse af, om en person har bopæl her i landet, lægges der vægt på, om den pågældende ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at han agter at have hjemsted her. Såfremt en person har en helårsbolig til rådighed i Danmark, vil dette som udgangspunkt være tilstrækkeligt til, at personen anses for at være fuld skattepligtig til Danmark. I visse tilfælde kan rådighed over et sommerhus også medføre fuld skattepligt til Danmark, såfremt dette sommerhus må anses for at udgøre en bopæl i kildeskattelovens forstand.

Klageren anses for at være fuld skattepligtig til Danmark i indkomståret 2005. Klageren er først i henhold til oplysningerne fra Folkeregisteret udrejst til Spanien den 10. juli 2005 og har i hele indkomståret haft en bopæl til rådighed i Danmark. Der er herved lagt vægt på, at klageren og hans ægtefælle ikke har haft tilladelse til at benytte sommerhuset beliggende X til helårsbolig i 2005, men at dette på trods af den manglende tilladelse alligevel har været benyttet til helårsbeboelse siden 1997 og fortsat blev benyttet som helårsbolig i 2005.

På baggrund heraf må sommerhuset anses for at udgøre en bopæl i kildeskattelovens forstand, og derfor stadfæstes afgørelsen.