Dato for udgivelse
20 feb 2008 16:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 feb 2008 13:04
SKM-nummer
SKM2008.173.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-019248
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Stempelafgift, forsikring
Resumé

Skatterådet har taget stilling til, hvorledes der skal beregnes stempelafgift i tilfælde, hvor et firma tegner købsforsikringer, og hvor de sikrede er kunder i firmaet. På tidspunktet for oprettelse af aftalen kendes det samlede antal sikrede ikke, og antallet af sikrede vil ændres i takt med antallet af firmaets kunder ændres.

Skatterådet har udtalt, at hvis der ved den første stempling er beregnet stempel på grundlag af forsikringssummen vil en forhøjelse af forsikringssummen medføre forskelsstempling.

Der skal således forskelsstemples, når antallet af kunder overstiger den angivne pulje, idet en forhøjelse af antallet af dækkede kunder betragtes som et policetillæg, hvorved forsikringssummen og præmien forhøjes i forhold til den første stempling.

Reference(r)

Lov om stempelafgift

Spørgsmål

  1. Er forsikringsaftalen omfattet af loven om stempelafgift § 67, således at stempel kan opgøres efterhånden, som antal forsikrede kunder stiger?
  2. Kan stempel opgøres på baggrund af den til enhver tid værende pulje af  forsikrede kunder, således at der ved udstedelse af nye kort inden for denne pulje, kun betales stempel i det tilfælde, at den samlede forsikringssum eller den samlede præmiesum overskrides?
  3. Kan stempel opgøres på baggrund af et skøn over forsikringssummen i det omfang, at der i forsikringsaftalen mellem forsikringsselskabet og firmaet ikke er fastsat et specifik antal sikrede samt forsikringssum?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
  3. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er indgået en forsikringsaftale mellem et forsikringsselskab (A )og et firma (B) om forsikring til visse af firmaets kunder (C). Aftalen omfatter fejl og uheldsforsikring (købsforsikring) på visse varer.

Det fremgår af aftalen, at firmaet (B) er forsikringstager, og at firmaets kunder (C) er den sikrede part. Firmaet (B) er endvidere forpligtet til at udlevere forsikringsbetingelserne til den sikrede. Skader skal anmeldes direkte til forsikringsselskabet (A). Af aftalen fremgår der ikke en samlet forsikringssum eller hvor mange kunder, der er omfattet af aftalen. Det er imidlertid aftalt, at firmaet betaler den årlige præmie på XX kr. for hver kunde omfattet af ordningen (C).

I forsikringsbetingelserne til købsforsikringen er der fastsat et maksimalt erstatningsbeløb YY kr. pr. år pr. kunde omfattet af ordningen (C). Endvidere skal den sikrede anmelde skaden direkte til forsikringsselskabet (A). Forsikringsselskabet kan vælge at erstatte genstanden på en af følgende måder:

  • sætte den beskadigede genstand i væsentlig samme stand som før skaden
  • udskifte genstanden til en ny og tilsvarende
  • betale kontanterstatning svarende til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny genstand.

Det er oplyst, at på tidspunktet for oprettelse af aftalen kendes det samlede antal sikrede ikke. Endvidere vil antallet af sikrede ændres i takt ændringer i antallet af dækkede kunder i firmaet (C)

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren har lagt til grund, at forsikringsaftalen mellem forsikringsselskabet (A) og firmaet (B) er omfattet af LBK nr. 1209 af 28/11/2006, Lov om stempelafgift, § 1, nr. 1 som et skadesforsikringsdokument, der er oprettet her i landet.

Spørgeren har gjort følgende gældende:

Ad 1) Er forsikringsaftalen omfattet af loven om stempelafgift § 67, således at stempel kan opgøres efterhånden, som kreditkortene udstedes?

Forsikringsaftalen kan betragtes som en kontrakt, der stemples som fællespolice efter § 67 med 5 kr., og efterhånden som der kommer nye kunder, beregnes der stempelafgift efter § 66 med enten 14 % af præmien eller 29 øre pr. 5.000 kr. af forsikringssummen pr. kunde.

Ad 2) Kan stempelafgiften opgøres på baggrund af den til enhver tid værende pulje af kunder omfattet af forsikringen (C), således at der ved til- og afgang af dækkede kunder inden for denne pulje, kun betales stempel i det tilfælde, at den samlede forsikringssum eller den samlede præmiesum overskrides.

Forsikringsaftalen er udfærdiget som en fællespolice med en forsikringssum og en præmiesum svarede til den til enhver tid værende pulje af forsikrede kunder (C). Der vil kunne komme nye forsikrede kunder inden for denne puljes forsikringssum eller præmiesum, hvoraf der er betalt stempelafgift, og kun i det tilfælde, at den samlede forsikringssum eller præmiesum overskrides, skal der betales stempelafgift. Der vil blive ført regnskab med til- og afgang af forsikringssum eller præmiesum hver gang, der er til- eller afgang af kunder dækket af ordningen (C), jfr. § 10, stk. 2.

Ad 3) Kan stempel opgøres på baggrund af et skøn over forsikringssummen i det omfang, at der i forsikringsaftalen mellem forsikringsselskabet og firmaet ikke er fastsat et specifik antal sikrede samt forsikringssum

Da der i hovedaftalen mellem forsikringsselskabet (A) og firmaet (B) ikke er fastsat et specifikt antal sikrede samt forsikringssum, kan forsikringsselskabet beregne forsikringssummen ved et skøn på grundlagt af en vurderet skadesfrekvens. Dette skøn vil være grundlag for opgørelse af stempel, jfr. § 16. 

SKATs indstilling og begrundelse

Det er ubestridt, at forsikringsaftalen er omfattet af LBK nr. 1209 af 28/11/2006, Lov om stempelafgift (stempelloven). Det fremgår af stempelloven, at der skal beregnes afgift for skadesforsikringsdokumenter efter reglerne i stempelloven.

Ad 1

Spørgeren har fremført, at aftalen kan betragtes som en fællespolice, og at aftalen kan stemples efter stempellovens § 67. Det første spørgsmål er således, om aftalen kan karakteriseres som en fælles police, der er omfattet af § 67.

Det fremgår af stempellovens § 67, at kontrakter, hvorved der træffes aftale om forsikring af risici af nærmere angiven art, efter forudgående eller efterfølgende anmeldelse fra forsikringstageren kan berigtiges med 5 kr. Der skal beregnes afgift efter § 66 af de anmeldte forsikringer. Kontrakter som er omfattet af § 67 kaldes også for generalpolicer.

Det fremgår af Lernø i bogen Stempelloven med kommentarer, 2. udgave (1994), at bestemmelsen ikke finder anvendelse på forsikringstyper, hvor der ikke påhviler forsikringstageren forpligtelse til anmeldelse af de dækkede risici. Disse policer anvendes ifølge Lernø især i sø- og transportforsikring. Generalpolicer anvendes også ved ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og garantiforsikring.

Det fremgår af vejledning om stempelafgift (1995), punkt O.8, at generalpolicer eksempelvis anvendes inden for entrepriseforsikring, hvor generalpolicen er en rammeaftale, hvorefter selskabet forpligter sig til at forsikre entrepriser, som falder inden for policens beskrivelse op til et maksimum beløb. Forsikringstager giver forsikringsselskabet meddelelse om alle entrepriser, f. eks. en gang om året.

En generalpolice er således en rammeaftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager, hvor forsikringstageren er den sikrede.

Aftalen mellem forsikringsselskabet (A) og firmaet (B) vedr. fejl og uheldsforsikring på visse varer, der er købt af de forsikrede kunder (C), kan således ikke karakteriseres som en fællespolice, som er omfattet af § 67.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Ad 2 & Ad 3

Der er i sagen oprettet en forsikringsaftale mellem et forsikringsselskab (A) og et firma (B). Denne aftale skal stempels efter reglerne i stempelloven § 66 - 70, jf. § 64. Stempelafgiften kan således beregnes enten på grundlag af forsikringssummen eller på grundlag af præmien, jf. § 66.

Det fremgår af stempellovens § 66, at stempelafgiften for forsikringer tegnet i skadesforsikringsselskaber er enten 29 øre pr. 5.000 kr. forsikringssum, eller del deraf, eller 14 pct. af præmien.

Det fremgår af aftalen, at præmien udgør XX kr. pr. år pr. dækket kunde (C). Derudover fremgår det af forsikringsbetingelserne, at det maksimale erstatningsbeløb pr. år pr. kunde er YY kr. Det vil sige, at hverken størrelsen af den samlede præmie eller den samlede forsikringssum er fastsat i aftalen, da antallet af dækkede kunder endnu ikke er kendt.

Det fremgår af § 16, at såfremt værdien af de ydelser, hvoraf stempelafgiften skal beregnes, ikke fremgår umiddelbart af dokumentet, skal parterne angive værdien efter bedste skøn. Da den samlede præmie eller forsikringssum ikke fremgår af aftalen, skal parterne angive værdien af præmien eller forsikringssummen efter bedst skøn. Det fremgår af forsikringsbetingelser, at forsikringsselskabet er forpligtet til at udbetale erstatning svarende til de forsikrede genstandes genanskaffelse. Det vil sige, at der er tale om en nyværdiforsikringspolice.

Det fremgår af Stempelloven med kommentarer 2. udgave (1994), side 345, at stempling må i tilfældet, hvor der ikke er angivet en forsikringssum, ske i henhold til den forsikrede interesses nye værdi medmindre den stempelpligtige vælger stempling i henhold til præmiens størrelse.  Den forsikredes interesse antages at være sammenfaldende med selskabets maksimale juridiske forpligtelse. Dette synspunkt fremgår også af vejledning om stempelafgift (1995) punkt O.3.

Det vil således være på linje med gældende praksis, at forsikringssummen og præmien i henhold til forsikringsaftalen mellem forsikringsselskabet (A) og firmaet (B) fastsættes til en forsikringssum og en præmiesum svarede til den til enhver tid værende pulje af dækkede kunder (C).  Den stempelpligtige vil kunne vælge at beregne afgiften enten på grundlaget af forsikringssummen eller på grundlaget af præmiesummen.

Det vil dog ikke være på linje med gældende praksis at fastsætte forsikringssummen ved et skøn, som er foretaget på grundlagt af en vurderet skadesfrekvens, da skadesfrekvensen ikke er udtryk for selskabets maksimale juridiske forpligtelse.  Det fremgår af forsikringsbetingelser, at det maksimale erstatningsbeløb pr. kunde er YY kr., hvilket er forsikringsselskabets (A) maksimale juridiske forpligtelse pr. forsikret (C).

Det fremgår af vejledning om stempelafgift punkt O.5, at ændringer i bestående forsikringsdokumenter kan medføre forskelsstempling, § 10, stk. 2.

Efter stempellovens § 10 er der helt eller delvis stempelfrihed for et senere dokument, der udstedes i tilslutning til den oprindelige forsikringspolice, såfremt det senere dokument opfylder lovens betingelser om identitet til den oprindelige forsikringspolice. Er der kun en del af retsforholdet, der vedrører de samme parter eller genstand (delvis identitet), skal der forskelsstemples for den del, der ikke er omfattet af identitet, jf. § 10, stk. 2. Et policetillæg, hvor enten forsikringssummen eller præmien forhøjes vil således udløse forskelsstempling, da den oprindelige aftale ændres.

Hvis der ved den første stempling er beregnet stempelafgift på grundlaget af forsikringssummen vil en forhøjelse af forsikringssummen - en ændring til den bestående forsikring - medfører forskelsstempling. Ligeledes vil en forhøjelse af præmien medføre forskelsstempling.

Det er således korrekt, at der skal forskelsstemples, når antal af forsikrede (C) overstiger den angivne pulje, idet en forhøjelse af antal forsikrede betragtes som et policetillæg, hvorved forsikringssummen og præmien forhøjes i forhold til den første stempling.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmål 2 besvares med "ja" og at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kunne tiltræde indstilling og begrundelse fra SKAT.