Dato for udgivelse
23 May 2008 08:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 May 2008 13:37
SKM-nummer
SKM2008.455.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 45C-4942/2007
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Klagefrist, rettidig, sagsanlæg, vejledningspligt
Resumé

I en sag om forhøjelse af aktieindkomst blev Landsskatterettens kendelse af 11. maj 2007 indbragt for byretten ved telefax den 11. august 2007, hvilket var en lørdag. Den originale stævning blev modtaget i retten mandag den 13. august 2007. Retten udtalte, at fristen for sagsanlæg efter fast retspraksis ikke forlænges som følge af, at fristen udløber en lørdag. Landsskatterettens kendelse var herefter indbragt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Herefter, og da retten ikke fandt grundlag for at fastslå, at Landsskatteretten havde tilsidesat sin vejledningspligt i relation til søgsmålsfristen, blev sagen afvist og Skatteministeriet tilkendt sagsomkostninger.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle regler 2008-1  I.1.3

Parter

A
(AdvokatTobias Stenkær Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Peter Hedegaard Madsen)

Afsagt af byretsdommer

Lone Bach Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at hans ansatte aktieindkomst på 275.277 kr. skal nedsættes til 0 kr.

Skatteministeriet har principalt påstået afvisning og subsidiært påstået frifindelse.

Retten har i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med parternes anmodning besluttet, at Skatteministeriets afvisningspåstand skal forhandles og afgøres særskilt på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Skatteankenævnet traf afgørelse om, at sagsøgerens aktieindkomst for 2001 ændredes, således at indkomsten blev forhøjet til 275.277 kr.

Den 11. maj 2007 stadfæstede Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse.

Sagsøgeren indbragte Landsskatterettens afgørelse for retten ved telefax. Retten modtog telefaxen den 11. august 2007, hvilket er en lørdag. Den originale stævning er i henhold til rettens modtagelsesstempel modtaget den 13. august 2007.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at det af den klagevejledning, der er modtaget fra Landsskatteretten, fremgår, at sagen skal indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato, og at sagen er indbragt på 3 måneders dagen. Landsskatteretten har ikke opfyldt sin vejledningspligt i forhold til, hvornår fristen udløber, når fristen udløber på en lørdag/helligdag.

Skatteministeriet har gjort gældende, at sagsøgeren ikke har overholdt søgsmålsfristen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, idet stævningen først er modtaget i byretten den 13. august 2007. Søgsmålsfristen udløb den 11. august 2007, hvilket er en lørdag Det følger af retspraksis, at søgsmålsfristen udløber ved normal kontortids ophør og ikke forlænges, selv om den udløber på en lørdag eller helligdag.

Landsskatteretten har vejledt korrekt om søgsmålsfristen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at stævningen fra sagsøgeren blev modtaget ved telefax lørdag den 11. august 2007.

Efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 kan sager, som Landsskatteretten har påkendt, ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Efter praksis forlænges fristen for sagsanlæg ikke som følge af, at fristen udløber en lørdag. Stævningen skulle derfor - for at være rettidig - have været modtaget i retten fredag den 10. august 2007 inden almindelig kontortids ophør.

Da sagsøgerens stævning er indleveret til retten lørdag den 11. august 2007, anses stævningen først for modtaget i retten den 13. august 2007.

Sagen er således anlagt senere end 3 måneder efter datoen for Landsskatterettens afgørelse, og søgsmålsfristen er således ikke overholdt.

Retten finder, at Landsskatteretten har overholdt sin vej ledningspligt i relation til søgsmålsfristen.

Retten afviser derfor sagen.

Sagsøgeren skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 5.000 kr. inkl. moms. Retten har lagt vægt på, at sagens værdi er opgjort til 77.000 kr., og at sagen er afsluttet på skriftligt grundlag, efter at Skatteministeriet har afgivet 2 processkrifter, som alene vedrører afvisningspåstanden. Der har været afholdt et mundtlig telefonmøde.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, A, betaler inden 14 dage sagsomkostninger til sagsøgte med 5.000 kr.