Dato for udgivelse
29 feb 2008 12:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 mar 2007 12:54
SKM-nummer
SKM2008.205.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-4279-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgift, udlejning, fiktive, dokumenter, efterbetaling
Resumé

T1 drev virksomhed med køb, salg og reparationer af biler og motorcykler, herunder køb og salg til to udlejningsforretninger, som blev drevet af T2 i selskabsform. T1 deltog desuden i indkøb af biler og motorcykler til den af T3 og dennes kompagnon i selskabsform drevne udlejningsforretning, og modtog provision for sine ydelser.

De omhandlede køretøjer blev afgiftsfritaget på grundlag af fiktive udlejningskontrakter m.v., hvor valutaudlændige fremstod som lejere, uanset at køretøjerne blev overdraget til personer bosiddende i Danmark.

De tiltalte blev alle dømt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3. T 2 blev desuden dømt for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1.

Landsretten stadfæstede i det hele byrettens strafudmåling:

T1, idømt fængsel i 2 år, (unddragelse 10.208.004 kr.) og en tillægsbøde på 5.000.000 kr., med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage. T1 blev dømt til at efterbetale 7.870.445 kr., heraf 3.968.985 kr. in solidum med T 2, og 3.901.460 kr. in solidum med T3 og dennes kompagnon.

T 2 og T3 begge fængsel i 1 år og 10 måneder. (unddragelse henholdsvis 6.184.290 kr. og 5.524.352 kr.) og med en tillægsbøde på henholdsvis 3.325.000 kr. og 2.750.000 kr., begge med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage. T 2 blev dømt til at efterbetale registreringsafgifter med 4.362.011, heraf 3.968.985 kr. in solidum med T1. T3 blev dømt til at efterbetale 3.968.985 kr., heraf 3.901.460 kr. in solidum med T1.

Dommen indeholder endvidere stillingtagen til følgende forhold:

Anklageskrift  - opfyldte betingelserne i retsplejelovens § 831, og anklagen ikke stridende mod artikel 6 i den europæiske menneskeretskonvention.

Straffelovens § 23 om medvirken.

Evt. strafnedsættelse på grund af sagsbehandlingstid.

Ændring af strafbestemmelserne ved lov nr. 325 af 18. maj 2005.

Evt. udskydelse af efterbetalingsspørgsmålet til et civilt søgsmål, og evt. nedsættelse af kravets størrelse.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 1, nr. 1 og 4
Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3
Momsloven § 81
Retsplejeloven § 831

Østre Landsrets landsrets dom af 9. marts 2007, 2. afdeling, S-4279-05

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Michael Juul Eriksen, besk.)

T2
(advokat Lars Henriksen, besk.)

T3
(advokat Anders Németh besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lars Lindencrone Petersen, Finn Morten Andersen og Anne Louise Bormann med domsmænd

----------

Byrettens dom af 31. oktober 2005, 2. afdeling, SS 2.1365/2004

Sagen er behandlet under medvirken af domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 30. marts 2004.

T2
T1
T3
T4

er tiltalt med påstand om frihedsstraf

1

T2 og T1

for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27 stk. 1 nr. 1 og 4 og stk. 3,

idet de med forsæt til afgiftsunddragelse forsætligt afgav urigtige eller vildledende oplysninger eller fortav oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

eller forsætligt eller groft uagtsomt afgav urigtige eller vildledende oplysninger eller fortav oplysninger til brug ved afgiftskontrollen, eller medvirkede hertil jfr. straffelovens § 23,

idet de fra 1999 til 2001 lod nedennævnte biler og motorcykler indregistrere med henblik på udlejning til valutaudlændinge, hvorved køretøjerne var fritaget for betaling af registreringsafgift.

De overlod herefter køretøjerne til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge, i strid med vilkårene for afgiftsfritagelse, og herved unddrog de statskassen 6.184.290 kr. i registreringsafgift under følgende nærmere omstændigheder:

T2 således

T2 drev en virksomhed med udlejning af biler og motorcykler til valutaudlændinge fra sin bopæl og sin firmadresse ...1. Virksomheden blev drevet i selskabsform i henholdsvis i H2.1. ApS og H2.2 ApS. T2 disponerede i sin egenskab af direktør, daglig leder og anpartsejer i selskaberne. T2 lod nedennævnte biler og motorcykler indregistrere fritaget for registreringsafgift,

idet han til ToldSkat underskrev og indgav en begæring om afgiftsfritagelse, hvorefter køretøjerne udelukkende skulle anvendes til udlejning til valutaudlændinge, og han erklærede, at enhver ændring af køretøjets tilhørsforhold eller anvendelse straks ville blive anmeldt til ToldSkat, og at køretøjerne ville blive afgiftsberigtiget, hvis betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere var opfyldt.

Som dokumentation indsamlede han kopier af pas, kørekort og andre identifikationsdokumenter tilhørende personer bosat i udlandet, herunder også falsk underskrevne anmodninger om syn og indregistrering, og han udfærdigede lejekontrakter og håndpantsætningsdokumenter med de pågældende udlændinge som lejere af køretøjerne. De personer, som dokumentationen vedrørte, var uvidende herom, og de havde ikke lejet noget køretøj hos tiltalte.

Han overlod herefter sammen med T1 køretøjerne til personer bosiddende i Danmark, hvorved betingelserne for afgiftsfritagelse bortfaldt. T2 foretog sig intet for at sikre at køretøjerne udelukkende blev overladt til eller brugt af valutaudlændinge, herunder de udlændinge, som dokumentationen vedrørte, og han foretog sig intet for sikre, at køretøjerne ikke blev overladt til personer med bopæl her i landet, hvorved afgiftsfritagelsen bortfaldt, eller for at sikre, at han kunne underrette afgiftskontrollen herom.

T2 vidste eller burde vide, at køretøjerne herefter blev eller ville blive overladt til personer bosiddende i Danmark, som ikke var valutaudlændinge, at betingelserne for afgiftsfritagelse herved ville bortfalde, at dette skulle meddeles til afgiftskontrollen, at køretøjerne derfor skulle afgiftsberigtiges, og at han ved at undlade dette unddrog statskassen 6.184.290 kr. i registreringsafgift.

T1 således

T1 drev en virksomhed på ...2 med køb, salg og reparation af biler og motorcykler, herunder køb og salg til T2. Han fremskaffede den foranomtalte dokumentation med henblik på, at køretøjerne kunne indregistreres som afgiftsfrie med henblik på udlejning til valutaudlændinge af T2. Han vidste, at personerne som dokumentationen vedrørte, ikke var bekendt med, at han brugte deres identifikationspapirer, og at de ikke havde lejet noget køretøj hos medtiltalte. Han forestod indkøb af en række af køretøjerne og indgik aftaler om brug af køretøjerne med personer, der ikke var valutaudlændinge og overlod køretøjerne til brug for dem.

Han vidste eller burde vide, at køretøjerne herefter blev eller ville blive overladt til personer bosiddende i Danmark, som ikke var valutaudlændinge, at betingelserne for afgiftsfritagelse herved ville bortfalde, at dette skulle meddeles til afgiftskontrollen, at køretøjerne derfor skulle afgiftsberigtiges, og at han ved at undlade dette unddrog statskassen 6.184.290 kr. i registreringsafgift.

alt nærmere således

1

Reg. nr. TS ..., mrk. VW Golf ..., stel nr. ...

Bilen blev den 11. november 1999 efter anmodning til ToldSkat af T2 registreret uden afgift med henblik på udlejning til valutaudlændinge. (De i forhold I indgivne anmodninger er alle indgivet til ToldSkat.)

Bilens købspris er i en slutseddel dateret 3. maj 1999 mellem G1 Biler og V.97, aftalt til 160.188 kr. og efter en købekontrakt af 10. november 1999 købt af T2 for 143.000 kr. Sælger er efter fakturaen T3.

Bilen blev af de tiltalte overladt til brug for V.97 eller reelt solgt afgiftsfrit til denne. V.97 gjorde herefter brug af bilen til kørsel i Danmark, hvor han er konstateret kørende i bilen, eller bilen er konstateret ved hans bopæl og opholdssteder i flere tilfælde i tiden fra november 1999 til april 2000 (15/11, 16/11,17/11,24/11, 27/12 1999,18/1 og 12/4 2000). V.97 var ikke valutaudlænding, og ved hans brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 256.499 kr. i registreringsafgift.

2

Reg. nr. DK .../ TU ..., mrk. VW Variant ..., stel nr. ...

Bilen er efter en faktura af 30. december 1999 solgt af G2 CO. ApS for 189.327 kr. til V.106, og i henhold til en faktura af 29. december 1999 købt af T2 for DM 51.700 kr. hos et tysk firma G3 Automobile Gmbh.

Bilen blev den 17. februar 2000 og den 25. april 2001 efter anmodninger af 26. januar 2000 og 1. april 2001 T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Bilen blev i tiden fra 23. marts 2000 til maj 2001 i flere tilfælde anvendt til kørsel i Danmark af tiltalte T2 og dennes familiemedlemmer, der ikke var valutaudlændinge.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 369.661 kr. i registreringsafgift.

3

Reg. nr. TT ..., mrk. Opel Vektra ..., stel nr. ...

Bilen er efter en faktura af 21. januar 2000 solgt af et dansk automobilfirma til en tysk køber for 135.921 kr.

Bilen er efter en faktura købt af T2 den 25. januar 2000 for 138.500 kr. hos et tysk firma G3 Gmbh.

Bilen blev den 26. januar 2000 efter anmodning af 26. januar 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding skaffede de tiltalte sig en kopi af et pas for V.103, England, og T2 udfærdigede en lejekontrakt til V.103, uagtet V.103 aldrig havde lejet bilen.

Bilen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge eller lejet ud eller solgt afgiftsfrit til disse.

Den 4. juli 2000 blev den ført af V.1.

Den 1. september 2000 blev den ført V.2.

Den 29. september 2000 blev den observeret ved G4s klubhus.

V.1 og V.2 var ikke valutaudlændinge.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 218.856 kr. i registreringsafgift.

4

Reg. nr. TZ ..., mrk. Mercedes ..., stel nr. ...

Bilen blev den 16. august 2000 erhvervet af T2 i henhold til en faktura for 387.000 kr.

Bilen blev den 17. august 2000 efter anmodning af 17. august 2000 fra T2 til ToldSkat registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt til V.104, uagtet hun aldrig havde lejet bilen.

Bilen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge eller lejet ud eller solgt afgiftsfrit til disse.

Fra september 2000 til februar 2001 kørte V.3 jævnligt i bilen.

I oktober 2000 blev bilen observeret ved G4s klubhus.

Den 28. februar 2001 blev bilen observeret ved G5 Kirke, hvor en større kreds af personer fra G6 var til stede.

Den 1. april 2001 blev bilen brugt af RT.

V.3 og RT var ikke valutaudlændinge.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 762.854 kr. i registreringsafgift.

Ved senere registrering har en køber af køretøjet betalt 58.580 kr. i registreringsafgift. Statskassens krav er herefter 704.274 kr.( Disse beløb angives senere i anklageskiftet i parentes.)

5

Reg. nr. TS ..., mrk. VW Polo ..., stel nr. ...

Bilen blev efter en faktura af 21. oktober 1999 solgt af G2 CO. ApS til T3 for 66.000. kr. og efter købekontrakt af 28. oktober 1999 købt af T2 hos denne for samme pris.

Bilen blev den 28. oktober 1999 efter anmodning af samme dato fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Bilen blev af de tiltalte overladt til brug for V.4, og dennes familie eller reelt solgt afgiftsfrit til denne. De gjorde herefter brug af bilen til kørsel i Danmark, hvor V.4 er konstateret kørende i bilen, eller bilen er konstateret ved hans bopæl og opholdssteder i flere tilfælde i tiden fra 3. november 1999 til 28. februar 2000, ( 3/11 1999,18/1,16/2, 28/2 2000). Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til personer, hvis identitet ikke fastlagt.

V.4 og dennes familie og de senere brugere var ikke valutaudlændinge.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 95.935 kr. i registreringsafgift.

6

Reg. nr. TT ..., mrk. BMW ..., stel nr. ...

Bilen blev den 28. november 1999 efter en forklaring til Tysk Politi købt af V.6 for 18.000 DM. Den blev efter en købekontrakt den 10. december 1999 købt af T2 for 18.000 DM hos en tysk sælger KS.

Bilen blev den 21. december 1999 efter anmodning af samme dag fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Som dokumentation udfærdigede T2 en lejekontrakt med V.105, Tyskland, uagtet hun ikke havde lejet bilen.

Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge, herunder V.6, der blev konstateret som fører af bilen den 13. juli 2000 på ...

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 98.775 kr. i registreringsafgift. (78.600/20.175 kr.)

7

Reg. nr. EJ .../EJ ..., motorcykel mrk. ..., stel nr. ...

Motorcyklen er købt af T2 i henhold til en faktura af 25. april 2000 for 14.500 DM hos et tysk firma G9. T2 har udfærdiget en faktura af 25. juni 2001 til en V.74 i Tyskland, hvor motorcyklen sælges til denne for 55.100 kr, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 27. april 2000 efter anmodning af samme dato fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen [motorcyklen.red.SKAT] til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt til og en kvittering for indbetaling af leje til V.68, England, uagtet denne aldrig havde lejet bilen [motorcyklen.red.SKAT] eller kørt i den.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge.

Den 21. juni 2000 og 27. juli 2000 blev motorcyklen brugt til kørsel af V.7. V.7 var ikke valutaudlænding.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 107.566 kr. i registreringsafgift.

8

Reg. nr. EL .../EH..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er angiveligt købt for 75.000 kr. den 13. april 2000 hos et engelsk firma G.7 Car Trading i England. Firmaets eksistens er ikke bekræftet.

T2 meddelte i maj 2001 ToldSkat, at motorcyklen var solgt til V.74 i Tyskland, uagtet denne benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 13. april 2000 og 29. marts 2001 efter anmodning af 13. april 2000 og 1. april 2001 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lej ekontrakt til og en kvittering for indbetaling af leje til V.71, Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for andre end V.71, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig, at motorcyklen udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Motorcyklen blev den 23. maj 2001 brugt til kørsel til og fra G8 rasteplads af en fører med G6 mærke på ryggen.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 144.923 kr. kr. i registreringsafgift. (124.456/20.467 kr.)

9

Reg. nr. EJ ..., mrk Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til en faktura af 19. juni 2000 købt af T2 for 22.500 DM hos et tysk firma G9. T2 har udfærdiget en faktura af 25 juni 2001 til V.74 hvorefter motorcyklen sælges til denne for 85.500 kr., og skriftligt meddelt ToldSkat dette, uagtet V.74 nægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 29. juni 2000 efter anmodning af 28. juni 2000 og 1. april 2001 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt til V.70, Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev af de tiltalte forud for 1. september 2000 overladt til brug for V.8, der ikke var valutaudlænding.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 179.742 kr. i registreringsafgift.

10

Reg. nr. EE.../ EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til en faktura fra T1 solgt til selskabet H2.1. ApS for 90.000 kr. den 5. maj 1999 og registreret med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

T2 meddelte i maj 2001 ToldSkat, at motorcyklen var solgt til V.74, og udfærdigede 25. juni 2001 en faktura hvorefter motorcyklen var solgt til V.74 for 90.000 kr., uagtet denne benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 6. maj 1999 efter anmodning af 6. maj 1999 og 1. april 2001 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 to lejekontrakter af henholdsvis 6. maj 1999 og 30. marts 2000 og en kvittering for indbetaling af leje til MJ, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge.

Motorcyklen blev 10. maj, 16. juli, 2. august, 28. og 29. september 1999 anvendt til kørsel af V.9, der ikke var valutaudlænding.

Motorcyklen blev den 23. maj 2001 brugt til kørsel til og fra G8 rasteplads af en fører med G6 mærke på ryggen.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 169.676 kr. i registreringsafgift.

11

Reg. nr. EL .../EE.../EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev henhold til faktura af 11. maj 1999 fra T1 solgt til selskabet H2.1. ApS for 90.000 kr.

T2 udfærdigede den 5. juni 2001 en faktura, hvorefter motorcyklen var solgt til V.74 for 90.000 kr., uagtet denne ikke havde købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 4. juni 1999 efter anmodning af samme dato og 1 april 2001 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 to lejekontrakter af henholdsvis 29. april 1999 og 30. marts 2000 til LR, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge. Den 9. juni, 10. juni,16. juni, 18. juni og 29. juli 1999 blev den ført af V.97, og den 2 maj 2001 blev den ført af V.10 på motorvejen. V.10 og V.97 var ikke valutaudlændinge.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 187.708 kr. i registreringsafgift.

12

Reg. nr. EE.../EH..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev i henhold til en faktura 20. april 1999 fra T1 solgt til selskabet H2.1 ApS for 100.000 kr., hvor den blev registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

T2 udfærdigede den 25. juni 2001 en faktura, hvorefter motorcyklen var solgt til V.74 for 100.000, uagtet denne nægter at have købt motorcyklen.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 den 29. april og 13. april 2000 en lejekontrakt til V.103, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev efter anmodning af 29. april 1999 og 1. april 2001 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge, idet den den 6. maj 1999 blev ført af V.97, og den 10. juni 1999 blev den ført af V.11. V.97 og V.11 var ikke valutaudlændinge.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 187.708 kr. i registreringsafgift. (144.601 kr./ 43.107 kr.)

13

Reg. nr. TV ...,, mrk. Golf, stel nr. ...

Bilen blev den 10. februar 2000 indregistreret til en engelsk statsborger V.107.

Bilen blev den 1. marts 2000 købt af T2 hos det tyske firma G3 for 127.500 kr.

Bilen blev den 2. marts 2000 efter anmodning af 2. marts 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Som dokumentation udfærdigede T2 en lejekontrakt med V.106, Tyskland, uagtet hun ikke havde lejet bilen.

Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til brug for V.12, der ikke var valutaudlændinge og som gjorde jævnlig brug af bilen til kørsel i Danmark i et år.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 217.467 kr. i registreringsafgift.

14

Reg. nr. EJ. ..., mrk. HarleyDavidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev i henhold til en faktura af 25. april 2000 købt af T2 for 34.500 DM hos det tyske firma G3.

Motorcyklen blev den 5. maj 2000 efter anmodning af 27. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 5. maj 2000 en lejekontrakt, en håndpantserklæring og en faktura til en ND, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen. T2 havde ligeledes til dette formål skaffet sig kopier af NDs pas og kørekort.

Motorcyklen blev af de tiltalte overladt til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge, idet den den 4. august 2000 blev ført af V.13.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 250.914 kr. i registreringsafgift.

15

Reg. nr. EH ..., mrk. Yamaha, stel nr. ...

Motorcyklen blev den 7. april 2000 købt af T2 for 71.400 kr. hos G10 Hjørnet.

Køretøjet blev den 13. april 2000 efter anmodning fra T2 til ToldSkat af samme dato om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt og kvittering til V.109, uagtet hun ikke have lejet motorcyklen. T2 besad kopi af V.109s pas og kørekort. Dette vidste V.109 ikke.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.109, formentlig tiltalte T2s søn, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig, at motorcyklen udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 97.076 kr. i registreringsafgift. (73.711 kr./23.365 kr.)

16

Reg. nr. TX..., mrk. Mercedes, stel nr. ...

Bilen blev den 10. august 1999 registreret til V.71 i Tyskland. I henhold til en faktura af 13. april 2000 skulle denne have solgt bilen til T2 for 200.000 kr. I henhold til en faktura af 5 juni 2001 skulle bilen være solgt af T2 til V.74 for 200.000 kr., uagtet denne benægter at have købt bilen.

Bilen blev den 13. april 2000 efter anmodning af samme dato fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 den 4. april 2000 en lejekontrakt og en håndpantsætningserklæring til V.71, uagtet denne ikke havde lejet bilen, ligesom han ikke havde solgt den til T2.

Bilen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.71, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig, at bilen udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 419.620 kr. i registreringsafgift.

17

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

I henhold til en faktura af 2. maj 2000 har T2 købt motorcyklen hos et tysk firma G11 Gmbh for 33.740 DM, og i henhold til faktura af 9. august 2000 har T2 købt den hos T1 for 179.000 kr. I henhold til faktura af 25 juni 2001 har T2 solgt motorcyklen til V.74 for 128.200 kr., uagtet V.74 benægter at have købt denne.

Motorcyklen blev den 25. maj 2000 efter anmodning fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 25. maj 2000 med V.98 i Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.98, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog Statskassen 240.949 kr. i registreringsafgift. (219.436 kr./ 21.513 kr.)

18

Reg. nr. EJ ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev efter anmodning af 4. maj 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. I henhold til faktura af 5. juni 2001 har T2 solgt motorcyklen til V.74 for 85.000 kr., uagtet V.74 benægter at have købt denne.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 9. maj 2000 med V.107, England uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.107 frem til maj 2001, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 219.420 kr. i registreringsafgift. (156.001 kr./63.419 kr.)

19

Reg. nr. EJ ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 80.000 kr. hos et firma G.7 Car Trading, England. Firmaets eksistens er ikke bekræftet. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 80.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 11. maj 2000 efter anmodning af 4. maj 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 11. maj 2000 med CJ, England uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af tiltalte overladt til brug for andre end CJ og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 199.779 kr. i registreringsafgift. (151.546 kr./ 48.233 kr.)

20

Reg. nr. EJ ...., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 90.000 kr. hos G.7 Car Trading, England. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 90.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 11. maj 2000 efter anmodning af 4. maj 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 11. maj 2000 med V.99, Tyskland uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.99, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 199.261 kr. i registreringsafgift.

21

Reg. nr. EJ ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 40.000 kr. hos et firma G.7 Car Trading, England. Firmaets eksistens er ikke bekræftet. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 40.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 10. maj 2000 og 20. juli 2000 efter anmodning 4. maj 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 10. maj 2000 med V.100, Tyskland uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.100, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og af de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 82.816 kr. i registreringsafgift.

22

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 90.000 kr. hos G.7 Car Trading, England. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 90.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 19. april 2000 efter anmodning fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en faktura og en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.110, England uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.110, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 198.975 kr. i registreringsafgift. (151.456 kr./ 47.519 kr.)

23

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 90.000 kr. hos G.7 Car Trading, England.

Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 90.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 19. april 2000 og 29. marts 2001 efter anmodning 13. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en faktura og en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.101, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.101, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt af afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 198.975 kr. i registreringsafgift. (153.346 kr./45.629 kr.)

24

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 90.000 kr. hos G.7 Car Trading, England. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 90.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 13. april 2000 efter anmodning af 13. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en faktura og en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.69, England, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen eller kørt på den.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.69, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 198.975 kr. i registreringsafgift.

25

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 80.000 kr. hos G.7 Car Trading, England.

Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 80.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 19. april 2000 efter anmodning 13. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.108, Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.108, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt af afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 169.300 kr. i registreringsafgift.

26

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 100.000 kr. hos et firma G.7 Car Trading, England. Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 80.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 19. april 2000 og den 5. april 2001 efter anmodning 13. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.73, Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.73, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog 199.261 kr. i registreringsafgift. (164.146 kr./35.115 kr.)

27

Reg. nr. EH ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen blev angiveligt efter en faktura købt af T2 den 13. april 2000 for 85.000 kr. hos G.7 Car Trading, England.

Motorcyklen er efter en faktura af 5. juni 2001 solgt af T2 for 85.000 kr. til V.74, uagtet V.74 benægter at have købt motorcyklen.

Motorcyklen blev den 19. april 2000 og den 5. april 2001 efter anmodning 13. april 2000 fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge.

Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af motorcyklen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt af 19. april 2000 med V.102, Tyskland, uagtet denne aldrig havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end V.102, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 181.674 kr. i registreringsafgift. (58.566 kr./23.108 kr.)

28

Reg. nr. TT ..., mrk. Mercedes, stel nr. ...

Bilen blev i henhold til en faktura af 26. november 1999 angiveligt købt af T2 fra G3 automobiler for 31.034 DM. Bilen blev den 9. december 1999 efter anmodning fra T2 til ToldSkat om afgiftsfritagelse registreret som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Med henblik på at kunne dokumentere udlejning af bilen til en valutaudlænding udfærdigede T2 en lejekontrakt/håndpantsætningerklæring af 9. december 1999 med SL, England, uagtet denne aldrig havde lejet bilen.

Bilen er herefter af de tiltalte overladt til brug for andre end SL, og de tiltalte undlod at meddele afgiftskontrollen, at de ikke havde sikret sig at køretøjet udelukkende blev brugt af en valutaudlænding, og at de ikke kunne eller ville oplyse, hvem der brugte den.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, hvorved de unddrog statskassen 329.925 kr. i registreringsafgift.

II

T4, T3 og T1 for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 1 og 4 og stk. 3,

idet de i forening med forsæt til afgiftsunddragelse afgav urigtige eller vildledende oplysninger eller fortav oplysninger af betydning for afgiftskontrollen eller forsætligt eller groft uagtsomt afgav urigtige eller vildledende oplysninger eller fortav oplysninger af betydning for afgiftskontrollen eller medvirkede hertil jfr. straffelovens § 23,

idet de i tiden fra februar 2001 til august 2001 lod nedennævnte biler og motorcykler indregistrere med henblik på udlejning til valutaudlændinge, hvorved køretøjerne var fritaget for registreringsafgift.

De overlod i strid med vilkårene for afgiftsfritagelsen køretøjerne til brug for personer, der ikke var valutaudlændinge hvorved de unddrog statskassen 5.524.352 kr. i registreringsafgift under følgende nærmere omstændigheder:

T3 og T4 således

T3 og T4 drev en virksomhed med udlejning af biler til valutaudlændinge i et til dette formål stiftet anpartsselskab H3.1 ApS.

Direktør og medstifter af selskabet var V.111, der alene skulle stille sit navn og sin adresse, ...3 til rådighed for anpartsselskabet, men ikke deltage i driften og alene omadressere post og andre meddelelser til T4 og T3.

T4 og T3 lod herefter nedennævnte biler og motorcykler indregistrere som køretøjer, der af H3.1 ApS udelukkende skulle anvendes til udlejning til valutaudlænding, idet de indgav anmodninger til ToldSkat om afgiftsfritagelse, hvor de erklærede, at køretøjerne udelukkende skulle anvendes til udlejning til valutaudlændinge, at enhver ændring af køretøjernes tilhørsforhold eller anvendelse straks ville blive anmeldt til ToldSkat, og at køretøjerne ville blive afgiftsberigtiget, hvis betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere var opfyldt.

Som dokumentation udfærdigede de lejekontrakter, hvor personer fremstod som lejere, uagtet de havde ikke lejet køretøjerne. De overlod sammen med T1 køretøjerne til personer, der ikke var valutaudlændinge, og de foretog sig intet for at sikre, at køretøjerne udelukkende blev anvendt af valutaudlændinge, at de til enhver tid kunne underrette afgiftskontrollen om ændringer af tilhørsforhold og anvendelse, og at de kunne eller ville underrette afgiftskontrollen om, at betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere var opfyldt.

T3 og T4 vidste eller burde vide, at køretøjerne herefter blev eller ville blive overladt til personer, der ikke var valutaudlændinge, at betingelserne for afgiftsfritagelse herved ville bortfalde, at dette skulle meddeles afgiftskontrollen, at køretøjerne skulle afgiftsberigtiges, og at de ved at undlade dette unddrog statskassen 5.524.352 kr. i registreringsafgift.

T1 således

T1 drev virksomhed som overfor beskrevet, idet han deltog i T3s og T4s indkøb af biler og motorcykler til H3.1 ApS, herunder importerede han flere af køretøjerne, lagde han penge ud eller finansierede indkøb af køretøjer og modtog provision. Han førte en oversigt over, hvem der gjorde brug af nogle køretøjerne, han foretog reparationer på køretøjerne, han betalte for eller lagde penge ud for reparationer på andre værksteder, ligesom han opbevarede eller besad bilagsmateriale vedrørende køretøjerne. Han overlod sammen med T3 og T4 køretøjerne til personer, der ikke var valutaudlændinge, og han foretog sig intet for at sikre, at køretøjerne udelukkende blev anvendt af valutaudlændinge, at han til enhver tid kunne underrette afgiftskontrollen om ændringer af tilhørsforhold og anvendelse, at han kunne eller ville underrette afgiftskontrollen om, at betingelserne for afgiftsfritagelse ikke længere var opfyldt.

T1 vidste eller burde vide, at køretøjerne herefter blev eller ville blive overladt til personer, der ikke var valutaudlændinge, at betingelserne for afgiftsfritagelse herved ville bortfalde, at dette skulle meddeles afgiftskontrollen, at køretøjerne skulle afgiftsberigtiges, og at han ved at undlade dette unddrog statskassen 4.490.451 kr. i registreringsafgift.

Alle i forhold II 1 til 11 således

1

Reg.nr. UJ ..., mrk. Mercedes, stel nr. ...

Bilen er i december 2000 købt af V.93 for 175.000 kr.

Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af den 8. februar 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4 (anmodningerne om afgiftsfritagelse i forhold II er indgivet til ToldSkat)

De tiltalte har udfærdiget dokumentation for udlejning i form af en lejekontrakt af 8. februar 2001 og en kvittering af 11. december 2000 for modtagelse af depositum stort 47.500 DM til FN, USA, uagtet denne ikke har lejet bilen. Kvittering er udstedt af T4.

Bilen er herefter overladt af de tiltalte til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet bilen flere gange i april og marts 2001 er observeret ved G6's klubhus, og idet bilen i august 2001 blev overladt til V.32, der blev standset i bilen den 15. august 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 573.443 kr.

2

Reg. nr. UJ ..., mrk. Mercedes Benz, stel nr. ...

Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af den 9. februar 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

De tiltalte har udfærdiget dokumentation for udlejning i form af en lejekontrakt af 9. februar 2001 og en kvittering af 1. februar 2001 for modtagelse af depositum stort 135.000 kr. til V.85, Polen, uagtet denne ikke har lejet bilen. Kvittering er udstedt af T3.

Bilen er herefter overladt af de tiltalte til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet bilen i februar 2001 blev observeret ved G5 Kirke og omkring april 2001 overladt til brug for SM og V.86, der herefter jævnligt gjorde brug af bilen frem til august 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 293.475 kr.

3

Reg. nr. UL ..., mrk. Mercedes, stel nr. ...

Bilen er i henhold til en faktura af 18. maj 2001 fra G2 A/S Auto solgt til V.74, der benægter at have købt bilen. T1 har betalt køberen eller lagt pengene ud for køber, ligesom han besad en liste med angivelse af brugerne af dette og andre af de køretøjer, der indgår i sagen.

Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af 18. maj 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Bilen er herefter umiddelbart overladt af de tiltalte til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet bilen den 18. maj 2001 blev overladt til brug for V.3, der herefter gjorde jævnlig brug af bilen frem til august 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 1.387.360 kr. i registreringsafgift.

4

Reg. nr. UK. ..., mrk. Chrysler, stel nr. ...

Bilen er i henhold til en faktura af 21. marts 2001 fra G2 A/S Auto solgt til H3.1 ApS for 162.500 kr. T1 har fået provision i forbindelse med købet og betalt købesummen eller lagt pengene ud for køber.

Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af 22. marts 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Som dokumentation for udlejning til valutaudlændinge havde de tiltalte udfærdiget en lejekontrakt af 21. marts 2001 og en kvittering af samme dato for betaling af depositum stor kr. 162.500 til en MN, England

Bilen er herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet bilen fra 27. marts 2001 blev overladt til brug for V.15, der herefter gjorde jævnlig brug af bilen frem til august 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 174.903 kr. i registreringsafgift.

5

Reg. nr. UK ..., mrk. Mercedes, stel nr....

Bilen er i henhold til anmeldelse af 14. marts 2001 og anmodning af 8. marts 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T3 og T4.

Som dokumentation for udlejning til valutaudlændinge havde de tiltalte udfærdiget en lejekontrakt af 14. marts 2001 og en kvittering af 8. marts 2001 for betaling af depositum stor kr. 26.600 til FL, Tyskland, uagtet FL ikke havde lejet bilen.

Bilen er herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet den fra 20. marts til 7. juni 2001 blev overladt til brug for V.16.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 276.600 kr. i registreringsafgift. (244.200 kr./32.400 kr.)

6

Reg. nr. UK ..., mrk. Mercedes, stel nr.....

Bilen er i henhold til en faktura af 8. juni 2001 fra G2 A/S auto solgt til V.74 for 215.000 kr. T1 har betalt købesummen. V.74 benægter at have købt bilen.

Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af 6. april 2001 registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Som dokumentation for udlejning til valutaudlændinge havde de tiltalte udfærdiget en lejekontrakt til T3.

Bilen er herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet bilen fra 27. marts 2001 blev overladt til brug for RT, der herefter gjorde brug af bilen og er standset i denne den 20. juni 2001 og 8. juli 2001, og V.18, der er standset i bilen den 1. juli 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 548.713 kr. i registreringsafgift. (491.733 kr./56.980 kr.)

7

Reg. nr. UK ..., mrk. Audi, stel nr. ...

Bilen er i henhold til anmeldelse af 24. april 2001 og anmodning af samme dato til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Som dokumentation for udlejning til valutaudlændinge havde de tiltalte udfærdiget kvittering for betaling af depositum af 8. marts 2001 stor 200.867 kr. fra VP, USA, samt en lejekontrakt af samme dato og med samme depositumsbeløb til LS, Sverige. VP og LS havde ikke lejet bilen.

Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet den fra maj til juli 2001 jævnligt blev brugt af V.17.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen og herved unddrog de statskassen 471.523 kr. i registreringsafgift.

8

Reg. nr. EL ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til anmeddelelse af 27. april 2001 og anmodning af samme dato til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet V.19 blev standset på motorcyklen den 5. maj 2001 og 3. juli 2001.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 170.112 kr. i registreringsafgift.

9

Reg. nr. EL ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til anmeldelse af 5. april 2001 og anmodning af samme dag til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4. Importør er tiltalte T1.

Som dokumentation er udfærdiget en lejekontrakt af 2. april 2001 med FL, uagtet denne ikke havde lejet motorcyklen.

Motorcyklen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet V.20 blev standset på motorcyklen den 16. juni 2001, ligesom den blev observeret på G8 rasteplads den 23. maj 2001, hvor den blev ført af personer med G6 rygmærker.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 170.112 kr. i registreringsafgift.

10

Reg. nr. EL ..., mrk. Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til anmeldelse af 5. april 2001 og anmodning af samme dag til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4. Importør er tiltalte T1.

Motorcyklen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet V.34 blev standset på motorcyklen den 23. maj og 10. juli 2001, ligesom den blev observeret på G8 rasteplads 23 maj 2001, hvor den blev ført af personer med G6 rygmærke.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 183.693 kr. i registreringsafgift.

11

Reg. nr. EL ..., mrk Harley Davidson, stel nr. ...

Motorcyklen er i henhold til anmeldelse af 5. april 2001 og anmodning af samme dag til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4. Importør er tiltalte T1.

Motorcyklen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet V.21 er observeret på motorcyklen den 17. april 2001.

Ved denne brug af motorcyklen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 240.517 kr. i registreringsafgift.

12

T3 og T4

Reg. nr. UK ..., mrk. Mercedes, stel nr....

Bilen er i februar 2001 købt af V.93 eller V.87 for 233.000 kr. Bilen er i henhold til anmeldelse og anmodning af 5. marts 2001 til ToldSkat registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Der blev udfærdiget dokumentation for udlejning i form af en lejekontrakt af 5. marts 2001 og en kvittering af 15. februar 2001 for modtagelse af depositum stort 250.000 kr. til en TV, Polen, uagtet denne ikke har lejet bilen. Kvittering er udstedt af T3.

Bilen er herefter overladt af de tiltalte til V.23 og V.22, der jævnligt gjorde brug af bilen fra marts til august 2001. V.22 og V.23 var ikke valutaudlændinge, og ved deres brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 466.156 kr.

13

T3 og T4

Reg. nr. UM ..., mrk. Mercedes, stel nr. ...

Bilen er købt af H3.1 ApS i henhold til en faktura af 6. juli 2001 for 68.421 DM. Der forligger tillige en købekontrakt med G2 automobiler.

Bilen er i henhold til anmodning af 29. juni 2001 registreret til H3.1 ApS som afgiftsfri med henblik på udlejning til valutaudlændinge. Dokumenterne synes underskrevet af T4.

Bilen blev herefter af de tiltalte overladt til brugere, der ikke var valutaudlændinge, idet V.33 blev standset i bilen den 29. juli 2001, og bilen blev konstateret ved hans bopæl den 17. august 2001.

Ved denne brug af bilen bortfaldt afgiftsfritagelsen. Dette undlod de tiltalte at meddele afgiftskontrollen, og herved unddrog de statskassen 567.745 kr. i registreringsafgift.

III

T2 for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til afgiftsunddragelse eller groft uagtsomt som direktør i H2.1 ApS i perioden 1. januar 2000 til 24. maj 2000 at have afgivet urigtige momsangivelser,

idet selskabet i 21 tilfælde undlod at afregne moms af modtaget depositum, uagtet dette var pålagt selskabet fra ToldSkats side samt ved i et tilfælde uberettiget at have fratrukket købsmomsen ved køb af en motorcykel, som alene var beregnet til privat brug. Herved blev unddraget 332.172 kr. i moms.

Der er nedlagt påstand om tillægsbøder, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Endvidere er der nedlagt påstand om erstatning/efterbetaling af registreringsafgift således:

T2 4.549.845 kr., heraf 4.156.819 kr. in solidum med T1.

T1 in solidum med T2 4.156.819 kr. og in solidum med T3 og T4 4.189.271 kr.

T3 og T4 in solidum 5.223.172 kr., heraf 4.189.271 kr. in solidum med T1.

Forklaringer

Under sagen er der afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af

V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16, V.17, V.18, V.19, V.20, V.21, V.22, V.23, V.24, V.25, V.26, V.27, V.28, V.29, V.30, V.31, V.32, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.38, V.39, V.40, V.41, V.42, V.43, V.44, V.45, V.46, V.47, V.48, V.49, V.50, V.51, V.52, V.53, V.54, V.55, V.56, V.57, V.58, V.59, V.60, V.61, V.62, V.63, V.64, V.65, V.66, V.67, V.68, V.69, V.70, V.71, V.72, V.73, V.74, V.75, V.76, V.77, V.78, V.79, V.80, V.81, V.82, V.83, V.84, V.85, V.86, V.87, V.88, V.89, V.90, V.91, V.92, V.93, V.94, V.95, V.96.

Forhold I om H2.1 ApS

H2.1 ApS blev stiftet i 1997 og havde adresse hos V.93. Erhvervs- og Selskabstyrelsen registrerede den 19. juli 1999, at V.93 udtrådte og T2 indtrådte som direktør. Den 3. april 2001 indtrådte V.93 på ny som direktør i selskabet, og T2 udtrådte. Selskabets revisor var statsautoriseret revisor V.91.

I brev af 5. marts 2001 gav V.93 tilladelse til T2 til at overføre biludlejningsaktiviteterne, der hidtil havde været i H2.1 ApS, til et andet af T2 kontrolleret selskab, som blev H2.2 ApS.

H2.2 ApS blev stiftet den 26. marts 2001 af T2 og hans sønner RR og V.31 og med T2 som direktør og V.91 som revisor. Selskabets formål var udlejning af biler og dermed beslægtet virksomhed.

Den 9. april 2001 skrev ToldSkat til H2.2 ApS blandet andet således

"Valutaudlejningskøretøjer

Tilladelsen er en videreførelse af den tilladelse der har været givet til H2.1 ApS ...., således at puljen af indtjente lejebeløb ved udlejning af motorkøretøj er til valutaudlændinge herfra overføres til H2.2 ApS. Ligeledes kan der ske registrering på baggrund af det ophørende selskabs indtjening i år 2000. De har tilladelse til at afgiftsberigtige motorkøretøjer, der udelukkende skal benyttes til valutaudlændinge, efter § 2, stk. 1, nr. 15 (fritaget for afgift), i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...Tilladelsen er gyldig indtil videre, ... Inden et køretøj kan fritages for afgift skal De overfor ToldSkat dokumentere, at virksomheden har indtjent et beløb ved udlejning til valutaudlændinge af motorkøretøjer, der er registreret her i landet.

For motorcykler, personbiler, ... skal lejebeløbet minimum udgøre 35 pct. af den værdi, der er anført i lovens § 9, stk. 2-4 og § 10, dvs. den afgiftspligtige værdi af køretøjet på det tidspunkt, køretøjet anmeldes til afgiftsfritagelse. Tilladelsen omfatter køretøjer, som anmeldes til afgiftsfritagelse overfor den lokale ToldSkat. Der gælder følgende regler for denne tilladelse: Indtjeningen skal hidrøre fra udlejning af motorkøretøjer, som omfattes af denne tilladelse og/eller fra udlejning af motorkøretøjer, der er registreret her i landet. Indtjeningen kan også stamme fra deposita (forudbetalinger), som er indgået til virksomheden ved afslutning af kontrakter om lejemål, som senere effektueres. Virksomhedens indtjening dokumenteres overfor ToldSkat ved fremlæggelse af en erklæring fra en statsautoriseret ... revisor om, at beløbet hidrører fra virksomhedens indtjening ved udlejning af her i landet registrerede motorkøretøjer til valutaudlændinge. For beløb i udenlandsk valuta skal erklæringer være ledsaget enten af kvitteringer for indbetaling til en autoriseret valutahandler, eller af en attest fra den pågældende revisor om indbetaling til en autoriseret valutahandler. Disse beløb tilskrives i ToldSkats regnskab over de af virksomheden indkørte beløb. Ved køretøjets anmeldelse til afgiftsfritagelse må virksomheden aflevere "Anmeldelsesblanket K6" påført følgende erklæringer/oplysninger: "Køretøjet skal udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 15" ... 35 pct. af køretøjets værdi udgør: kr. ... I ToldSkats regnskab over virksomhedens valutapulje (indkørte beløb) fraskrives de 35 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi. Afgiftsfritagelsen sker i øvrigt efter de i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. fastsatte bestemmelser. Der vil blive udstedt toldattest om afgiftsfritagelse af køretøjet ... med klausul om, at den foretagne afgiftsfritagelse kun gælder, så længe køretøjet tilhører virksomheden og udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge, og at overførsel til anden anvendelse kun kan finde sted efter anmeldelse for ToldSkat Køretøjet må udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge. Begrebet valutaudlændinge omfatter personer, uden hensyn til statsborgerforhold, der ikke er hjemmehørende her i landet ... Ved personer, der ikke er hjemmehørende her i landet forstås personer, der ikke har fast bopæl her i landet (ikke er tilmeldt folkeregisteret her). Salg af køretøjet eller overgang til anden anvendelse end udlejning udelukkende til valutaudlændinge skal straks anmeldes til ToldSkat. Der skal fremlægges dokumentation for, at køretøjet udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge. ...

..."

Tilladelsen til H2.1 ApS var af samme indhold.

Alle de i dette forhold omhandlede køretøjer har T2 indregistreret under toldkode 60, bortset fra motorcyklerne i forholdene I 10, 11 og 12, der er indregistreret under toldkode 60, før T2 indtrådte i H2.1 ApS. Alle køretøjer var fritaget for registreringsafgift som udlejningskøretøjer til valutaudlændinge. T2 har på alle køretøjerne udfærdiget lejekontrakter til personer med bopæl i udlandet på grundlag af kopi af deres personlige papirer, som T2 har forklaret, at han fik af T1. Det gælder også lejekontrakterne for motorcyklerne i forholdene I 10, 11 og 12, hvor han fandt kopier af personlige papirer, da han overtog selskabet. T2 har ikke haft kontakt til nogen af disse personer og har heller ikke forsøgt at få det. Samtlige disse personer, der har bopæl i udlandet, har afvist, at de har lejet eller kørt i de omhandlede køretøjer. Disse personer har alle enten købt biler hos G2 A/S, som T1 har haft kontakt tiI via V.26 eller de har haft kontakt til T3. Nogle har haft kendskab til, at deres personlige papirer er anvendt ved angivelse af en slutbruger i forbindelse med T3s import af biler til Tyskland. Der har endvidere været foretaget observationer af en stor del af køretøjerne. Ingen af køretøjerne har været set ført af personer med bopæl i udlandet. De personer, der har været observeret som førere af køretøjerne, har alle haft bopæl i Danmark. For de flestes vedkommende har disse brugere haft tætte relationer til rockergruppen "G6", og de har været i kontakt med T1, enkelte via andre med relation til G6, som T1 har kendt. En af motorcyklerne (forhold I 17) sælges sluttelig til DK, som er medlem af G6 og kender T1. T1 har ikke kunnet give en sandsynlig forklaring på, hvorfor papirer for køretøjerne og andre papirer er fundet hos ham og blandt andet har båret brugernes navne og numre på lejekontrakterne, en del med hans håndskrift. Køretøjet omtalt i forhold I 2 har kun været observeret ført af tiltalte T2 og hans familie. Køretøjet omtalt i forhold I 15 har antagelig været ført af tiltalte T2s søn. Køretøjet omtalt i forhold I 13 har været ført af T1s svoger.

Køretøjerne omtalt i forhold I 16-28 har ikke været ført af lejerne, der er nævnt i de lejekontrakter, som T2 har udfærdiget på grundlag af kopier af deres personlige papirer, og disse lejere har intet kendskab til køretøjerne. T2 har ikke været i nogen som helst kontakt med nogen af de formelle lejere af de omhandlede 28 køretøjer, og han har heller ikke på nogen måde forsøgt at komme det.

En del af køretøjerne (forhold I 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27) fremstår som indkøbt af et selskab G.7 Car Trading, som ikke eksisterer. Et af køretøjerne fremstår som indkøbt af V.71 ved en faktura, der tilnærmelsesvis er identisk med fakturaerne fra G.7 Car Trading med hensyn til opsætning og stavefejl. En del af køretøjerne fremstår som solgt til V.74, der benægter at have købt dem.

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at hans bekendt V.93 havde et selskab ved navn H2.1 ApS, der lejede køretøjer ud til valutaudlændinge. Selskabet blev ledet af V.44, men det hele flød, og der manglede ½ million kr. i kassen. V.93 bad derfor tiltalte overtage ledelsen af selskabet og stillede ham i udsigt, at han senere kunne overtage selskabet.

Lejerne indbetalte et beløb til selskabet svarende til det køretøjs værdi, som de ønskede at leje, og som selskabet derfor indkøbte. Nogle lejere kom selv med køretøjet. Da han blev direktør i selskabet var der 3 motorcykler, men ingen lejekontrakter på dem, og der var 10-20 biler, der var udlejet. På køretøjerne lå der oplysning om lejerne i form af kopier af pas og kørekort, der var sat i chartekket for køretøjerne sammen med adresser og telefonnumre på lejerne. Der lå faktura på, at T1 havde solgt de 3 motorcykler til V.93. T1 kontaktede tiltalte i efteråret 1999 og foreslog et samarbejde, hvorefter T1 skaffede køretøjer og lejere, der skulle være valutaudlændinge, til selskabet.

H2.1 ApS ville ikke påtage sig nogen økonomisk risiko, lejeren skulle derfor erlægge et beløb til at erhverve køretøjet for, således at selskabet lånte købesummen af lejer, der tillige skulle betale udgiften til vægtafgift og forsikring, der skulle betales forud til selskabet for et år af gangen. Lejerne fik sikkerhed for deres udlån til selskabet i bilerne. Han forstod på T1, at han havde kontakt til potentielle kunder i Tyskland og England. T1 skulle opkræve pengene - også lejen - for selskabet, og han kom med dokumentation på lejerne og papirer på køretøjerne. T1 skulle også sørge for at få inddrevet penge for lejernes parkeringsbøder, og han skulle også sørge for at få ordnet det, hvis der kom hastighedsbøder. Tiltalte sørgede for anmeldelse til ToldSkat og for, at køretøjerne blev indregistreret. Tiltalte gav nummerpladerne til T1. T1 sørgede for, at lejerne fik køretøjerne. Tiltalte selv skulle ikke have nogen kontakt til lejerne. Lejeaftalerne gjaldt 1 år og kunne forlænges. Når lejeforholdene ophørte, skulle køretøjerne overtages af lejer eller sælges, enkelte blev genudlejet. I perioden, hvor tiltalte var direktør for H2.1 & CO ApS, udlejede selskabet 30-35 biler. Samarbejdet med T1 ophørte i foråret 2001, da tiltalte var blevet utryg ved ham, blandt andet fordi V.87 ultimo 2000 fortalte tiltalte, at politiet havde rettet henvendelse til hans bror V.93 om, at personer med rockerrelationer og mistænkte for narkotikakriminalitet kørte i en af de udlejede biler, dette bestred T1. Tiltalte stiftede selskabet H2.2 ApS, og efter aftale med V.93 kunne han tage bevillingen til udlejning af køretøjer til valutaudlændinge med over i dette selskab. De køretøjer, der var udlejet gennem T1, skulle ikke overtages af det nye selskab, men de øvrige køretøjer blev omregistreret til det selskab. T1 blev vred, da han havde lovet lejerne, at de kunne køre nogle år. Den 1. februar 2001 var forsikringerne ophørt hos Codan. T1 sørgede for, at de køretøjer, han stod for udlejning af, blev forsikret på ny, idet han kendte en forsikringsagent, V.41, hos Codan. T1 kom hen ad vejen med nummerpladerne, så tiltalte kunne få køretøjerne afmeldt og forretningen afviklet. Han aftalte med T1, at køretøjerne skulle faktureres til V.74, som tiltalte ikke kendte og ikke har talt med. T1 gav tiltalte firmaets navn og adresse. Tiltalte skulle ikke have pengene for køretøjerne, det økonomiske forhold til lejerne skulle T1 søge for blev ordnet.

Det fremgår af sagen, at køretøjerne nævnt i forhold I 2 og 15, der anvendtes af T2 og hans familie, er de eneste, der overføres til H2.2 ApS.

Vidnet V.93 har blandt andet forklaret, at han er anpartshaver i H2.1 ApS, der drev forretning med udleje af biler til udlændinge i forbindelse med et hotel, han havde finansieret. Udlejningsvirksomheden gav ikke overskud. I 1999 solgte han forretningen med udlejningsbiler til T2, der var interesseret i biler, og som han kendte i forvejen. Der var måske 15 biler i selskabet på det tidspunkt. Han håbede på, at T2 kunne samle noget af tabet op. Senere ville T2 udvide forretningen og have sine børn med i stedet for vidnet, og vidnet fik H2.1 ApS tomt tilbage. På et tidspunkt, mens T2 var direktør, dukkede to betjente op og fortalte, at et eller flere af køretøjerne tilhørende H2.1 ApS kørte med kriminelle i Danmark, de bad om, at det fortsatte, men de nærmeste i selskabet skulle vide det. Vidnets bror V.87 skulle orientere T2. Vidnet har ikke haft kontakt til rockergruppen G6 og har ikke haft problemer med dem.

Vidnet V.87 har blandt andet forklaret, at han havde lidt at gøre med bogholderiet i H2.1 & CO ApS, da ledelsen af selskabet overgik til T2, som vidnet kender privat. De har sikkert talt om, at det ikke kørte ordentligt, og at de ledte efter en med en fast hånd, der kunne få styr på selskabet og på papirerne. T2 lavede vist lidt om på systemerne, han bøvlede meget med det, og han fik meget mere styr på det, han var meget striks. Vidnet kender T1 af omtale, T2 fortalte, at han var en slags agent, der havde skaffet H2.1 ApS kunder i stadig stigende grad. T2 blev på et tidspunkt orienteret om, at politet interesserede sig for en af bilerne, der blev anvendt af kriminelle. Vidnet kender V.26, som han har handlet med mere end en gang, og han kender T3 og PM. T3 havde H3.1 ApS, han boede i Tyskland, men T2s strenge attitude gav grobund for, at T3 lavede sin egen aktivitet. T2 er meget regelret.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han startede i 1985 med import af biler, han har været i faget i mange år. I 1986 tog han for første gang til USA og begyndte at importere Harley'er. Han drev sit firma H1.1 Import/Eksport i personligt regi frem til den 31. december 1999, hvor det blev omdannet til et anpartsselskab med samme navn. Der har ikke været andre involveret i selskabet. Det blev drevet fra ..., hvor han også havde værksted. Han har haft et godt netværk til autoforhandlere i Danmark, og han har haft et godt samarbejde med forhandlere af Mercedes, BMW og VW. Ved salg af nye biler til udlandet, krævede bilfabrikkerne, at der blev angivet en såkaldt "slutbruger", der skulle være en privat person, fordi bilerne dengang blev solgt væsentlig billigere til forhandlere i Danmark end til forhandlere i andre lande, disse landes forhandlere kunne derfor med fordel købe deres nye biler i Danmark fremfor direkte hos bilfabrikkerne. Det var sjældent, at den slutbruger, der var anført i papirerne var den egentlige slutbruger. Tiltalte kender V.26, som han har haft et helt "kanon" samarbejde med. V.26 var sælger hos Mercedesforhandleren G2 A/S. Tiltalte kender ikke meget til V.93. Tiltalte har dog mødt ham en enkelt gang hos G2 A/S, ellers kender han V.93s navn fra medierne og fra motorcykelkredse, hvor V.93 og hans bror V.87 færdedes. Om der er tale om et rockermiljø kommer an på definitionen. Hvis man er rocker, når man bærer vest, er det vel et rockermiljø. Tiltalte fik kontakt til H2.1. ApS gennem V.26, der også kendte T3 og PM, der havde enorme afsætningsmuligheder for biler i Tyskland. Det var også T3 og PM, der introducerede tiltalte for T2 i slutningen af 1999, muligvis allerede i september. Han mødte T2 første gang på dennes adresse på ..., hvor T2 havde lægepraksis. T2 gav udtryk for at ville fremad, og at der nu skulle tjenes nogle penge. Tiltalte har sat nummerplader på nogle motorcykler tilhørende H2.1 ApS, men han har ikke selv hentet dem på motorkontoret. Han hentede pladerne hos T2. Han fik besked fra T2, hvorefter motorcyklerne blev afhentet på tiltaltes værksted. Tiltalte har etableret kontakt mellem T2 og motorcykelforhandleren G11 Motorcycle Trading GmbH i Tyskland. T2 var fyr og flamme. Tiltalte har skaffet T2 biler fra forskellige steder i verdenen. T2 har også i nogle tilfælde direkte ringet til tiltalte og bedt om levering af en motorcykel. Tiltalte kender ikke G13 Trading, men han kender firmaet G14 og V.107 gennem V.26. G.7 Car Trading kender tiltalte slet ikke noget til. Tiltalte har overhovedet ikke haft kontakt til nogle af de lejere, der er anført på H2.1 ApS lejekontrakter. Tiltalte har nok omtalt T2 rundt omkring i almindelighed, og hvor branchen mødtes, som en mulig udlejer af motorcykler og biler til en god pris. I den forbindelse er H2.1, T2 og V.93 nævnt i flæng. En enkelt gang er han ringet op af T2, der bad ham finde en lejer V.14, som tiltalte fandt gennem V.27, G15 Bikes, han har også et værksted. Det er den eneste gang, tiltalte har været bydreng for T2, han har aldrig betalt købesummen for køretøjer, deposita eller leje vedrørende T2s forretning, han havde intet at gøre med lejekontrakterne. Han har ikke leveret hverken navne, lejere eller kopi af pas og kørekort til T2. Da T2 på et tidspunkt fortalte, at noget af selskabet skulle sælges, spurgte tiltalte af nysgerrighed til pris og vilkår, men det døde, for der kom ingen tal. Tiltalte mener ikke, at han har haft problemer i sit samarbejde med T2. Tiltalte har fået nogle fax med registreringsattester fra T2, der var meget interesseret i priser på køretøjer, eller tiltalte har måske fået dem, fordi han skulle forestå et syn eller en reparation, stelnummeret er indgangen til reservedele. Tiltalte har ikke fået alle de papirer, som T2 påstår, heller ikke dem om hastighedsbøderne til brugere af køretøjer tilhørende H2.1 ApS. Tiltalte har intet haft at gøre med T2s salg til V.74 af køretøjer, tiltalte kender ikke V.74 og har aldrig mødt ham. V.74s papirer er måske anvendt ved en grænsepladeregistrering, og tiltalte har lagt købesummen for en bil ud for V.74.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han boede i Tyskland fra 1993 til ultimo 2001. Han startede i 1998 et firma sammen med PM, der importerede biler fra Danmark, blandt andet fra G2 A/S. Herfra kender tiltalte V.26, som han har handlet med. I 1999 startede tiltalte sammen med V.108 firmaet G3 Automobile GmbH, der ligeledes importerede biler. V.26 introducerede tiltalte for T1. Tiltalte har købt og hentet en del biler - 10, 20 eller 30 - hos T1. Der skulle anvendes en del "slutbrugere", de fik blandt andet lov at bruge identiteten på nogle af V.108s venner og på en ansat i firmaet, V.73. Det var de samme "slutbrugere", de anvendte over for de forskellige forhandlere. Tiltalte afleverede kopi af pas og bopælserklæring for slutbrugerne, og så måtte forhandlerne selv tage de fornødne kopier. Firmaet, G3 Automobile GmbH, lukkede i april/juni 2000. Tiltalte skyldte herefter så mange penge, at han ikke kunne starte et nyt firma. Efter ca. 1 måned tilbød PM tiltalte beskæftigelse som sælger. PM introducerede tiltalte for V.93 og V.87 og for T2. Tiltalte har ikke solgt biler til H2.1 ApS, det var der ingen økonomisk idé i.

Vidnet V.6 (forhold I 6) har blandt andet forklaret, at han har handlet mange biler i Tyskland. Han kender en ... (T2), der er læge, han ved ikke, om han hedder ...(T2) til efternavn. Vidnet hørte om ham fra andre bilforhandlere, der fortalte, at man hos ham kunne få nummerplader på en bil uden at skulle betale registreringsafgiften, og det har vidnet gjort. Han husker ikke, hvad han betalte for nummerpladerne. Vidnet kender T1, men han tror ikke, at det var ham, der henviste vidnet til lægen T2. Vidnet har været hos T2 en eller to gange, vel i lægepraksisen. Vidnet talte med T2 om at få indregistreret bilen, han underskrev nogle papirer hos T2, og så gik det hele af sig selv. Han betalte T2 et beløb kontant og fik nummerpladerne. Der var dengang rimelig mange, der snakkede om, om at man kunne få nummerpladerne billigt hos T2. Det talte man om stort set overalt på værtshuse, hos bilforhandlere og på værksteder. Vidnet fik girokortene vedrørende sine parkeringsbøder tilsendt.

Vidnet V.14 (forhold I 19) har forklaret, at han har købt en Harley Davidson på stumpemarked hos G15 Bikes ved V.27, der oplyste, at man kunne få den afgiftsfri ved at lease nummerpladen. Vidnet blev henvist til en kontaktperson T1, der sagde, at man højst kunne køre i 2 år på den måde. Det kostede 10.000 kr. i depositum og 1.500 til 2.000 kr. om måneden i leje. Da han returnerede nummerpladen til T1, fik han sit depositum retur. Han har ikke bestilt eller forudbetalt reservedele hos T1. Han talte en del gange med T1, han skulle ikke bruge nogle papirer fra vidnet. Vidnet fik en foreløbig registreringsattest, han undrede sig over, at der stod H2.1 ApS på den. Han betalte depositum og leje direkte til T1. Da vidnet skulle have motorcyklen indregistreret til sig selv, ringede han til T1 for at at få bevis for ejerskabet, han knurrede lidt, men vidnet fik et køberbevis, fra et firma vist, som han ikke havde hørt om, nok V.74. Vidnet har også talt med T2 om bevis for ejerskabet, han fik telefonnummeret af T1. T2 vidste godt, hvad det drejede sig om og stillede vidnet i udsigt, at ville få noget, han kunne bruge, og det fik han.

Vidnet V.38 (forhold I 18) har blandt andet forklaret, at han havde købt en motorcykel, som ikke blev indregistreret i hans navn, men til H2.1 ApS. Han fik nummerpladen gennem en forhandler V.27, det ville koste 10.-20.000 kr. om året at lease den, men det har vidnet ikke betalt. Han betalte et depositum på 10.000 kr., som han ikke fik tilbage. Vidnet har mødt T1 på et motorcykeltræf. Han har ikke sagt til politiet, at han ikke ville forklare mere af frygt for repressalier.

Vidnet V.12 (I 13) har blandt andet forklaret, at han fik bilen via sin svoger T1, der gav ham telefonnummeret til udlejer, H2.1 ApS. Han mødtes med en midaldrende mand, da han fik bilen. T1 nævnte et beløb, der svarende til det beløb, vidnet skulle betale på 30.-33.000 kr.

Vidnet V.74 har forklaret, at han havde et "postkassefirma" for V.99, for at de senere kunne have et firma med bilhandel, og at det ville blive lukrativt for alle. V.99 nævnte, at han havde gode kontakter til G6, og at de havde en finger med i spillet ved alle handler med biler. Navnet T2 er han vist stødt på i forbindelse med nogle pengeoverførelser. Han tog i 2001 sammen med V.99 til Danmark og satte penge ind på en konto i Den Danske Bank, hvor T2 var kontoindehaver, dvs. pengene blev indbetalt på 2 konti, der begge tilhørte T2, det var måske 2 brødre.

Der er under domsforhandlingen sket dokumentation af det skriftlige materiale, der er nævnt i de enkelte forhold i anklageskriftet, og indholdet af disse er i overensstemmelse med beskrivelsen i forholdene, idet dog T3 har bestridt at have underskrevet eller afsendt de papirer, der fremtræder som hidrørende fra ham.

Yderligere om de enkelte forhold

Ad forhold I 1

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han har købt bilen af et tysk firma, som blev ejet af T3 og PM. Der skete ikke betaling, der var alene en bogføringsmæssig postering, da T3 ville leje bilen. Da tiltalte havde indregistreret bilen, satte han den i indkørslen. Han formoder, at T3 har hentet den. Tiltalte kender ikke V.97. Han husker ikke et brev fra politiet vedrørende hastighedsoverskridelse den 19. november 1999. V.87 fortalte ham, at politiet ønskede at placere aflytningsudstyr i bilen, men at bilen bare skulle køre videre af efterforskningsmæssige grunde i en anden sag. Tiltalte rettede ikke henvendelse til politiet i den anledning.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han intet kender til denne bil. Han har ikke bestilt den, betalt den, lejet den eller kørt i den. Underskrifterne, der fremtræder som tiltaltes på papirer vedrørende bilen, er ikke hans. Tiltalte kender ikke V.97.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han godt kan have formidlet denne bil til T3 og fået provision af ham. Han ved, hvem V.97, der er medlem af G6, er, han er kommet på tiltaltes værksted. V.24 har nævnt bilen for ham og fortalt, at T2 har haft spurgt på den. Foreholdt anmeldelsesrapport af 18. november 1999 (bilag S 1-7), hvorefter V.97 blev sigtet for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen i forbindelse med denne bil, har tiltalte forklaret, at T3 bad ham hente bilen hos politiet. Det gjorde tiltalte, fordi T3 havde lånt prøvepladerne af tiltalte, og tiltalte var bekymret for at miste dem. T3 fik bilen udleveret.

Vidnet V.97 har nægtet at udtale sig. Det fremgår af sagen, at han på omhandlede tidspunkt havde bopæl i Danmark.

Vidnet V.24, G1 Biler, har blandt andet forklaret, at bilen blev bestilt af tiltalte T1 uden afgift og moms til eksport. Bilen havde tidligere været bestilt af V.97, den var lavet specielt til ham, sort med rødt læderindtræk. T3 har betalt bilen, der forelå kopi af pas, kørekort og dokumentation for slutbrugers bopæl. T1 hentede bilen. Efter 1-4 uger kom V.97 med bilen på danske nummerplader til reparation, han så ham flere gange køre i bilen. Han har også talt med T2 om bilen.

Vidnerne V.45, kriminalassistent V.46, V.47, kriminalassistent V.48, V.49 og kriminalassistent V.50 har alle forklaret om deres forskellige observationer af bilen med V.97 som fører.

Ad forhold I 2

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at bilen blev købt af G3 Automobile GmbH, som T3 og PM ejede. Han kender ikke til, at bilen er solgt af G2 til V.106 og betalt med en check fra H1.1 Import/Eksport ved T1. Den skulle have været udlejet, men lejeforholdet blev ikke til noget. Den holdt stille i en periode, hvor V.87 kørte i den. Tiltalte har personligt betalt bilen, og han fik beløbet godtgjort af V.87. Foreholdt hastighedskontrol den 23. marts 2000 og 26. april 2001 (bilag S 2-5 og S 2-16) forklarede tiltalte, at han og hans ægtefælle har kørt i bilen, når den skulle til reparation.

Tiltalte T3 har blandt forklaret, at det kan godt være, at de har solgt en bil til H2.1 ApS. Bilen blev købt hos T1. V.106, hans tidligere kæreste havde indvilliget i at være "slutbruger".

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at G3 Automobile GmbH kun kunne købe biler hos G2 via ham. Hvis de ikke kunne betale, lagde tiltalte pengene ud. Tiltalte har ikke formidlet bilen videre til H2.1 ApS.

Vidnet V.24, G1 Biler, har blandt andet forklaret, at han mange gange har set T2 og hans søn RR køre i bilen i forbindelse med værkstedsbesøg. Han har solgt biler til T2 og til H2.1 ApS. Det var en Passat, der havde alt, hvad man kunne få af udstyr. Vidnet har set RR køre i bilen. Han har også set T2 og hans kone køre i bilen andre steder, og han har set den holde på ...

Vidnet V.25, G2, har blandt andet forklaret, at bilen er solgt til og betalt af T1. Bilen blev afleveret til T1. De fik oplysning om "slutbrugeren" V.106 per post, formentlig fra Tyskland.

Ad forhold I 3

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han købte bilen af G3 Automobile GmbH. Han lovede T3 at overføre pengene. Det var en af de biler, som T1 kom med, og han kom også med lejeren. Bilen er betalt af det beløb på 165.000, T1 indbetalte kontant sammen med omkostninger for det første år. T1 skulle administrere lejeforholdet. Tiltalte kender ikke V.1 eller V.2.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han ikke kan huske denne bil.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han har modtaget provision for handlen mellem G16 og G3. Han har intet haft med handlen med H2.1 ApS at gøre. En faktura på bilen til V.103, fundet hos ham, må være efterladt af T3. Tiltalte kender V.3, der er medlem af G6, men ikke V.1 og V.2, der også er tilknyttet der.

Vidnerne V.1, V.2 og V.3, der alle på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har afgivet forklaring om deres benyttelse af bilen.

Ad forhold I 4

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at bilen er købt af et engelsk selskab G13 Trading Ltd., som T1 formidlede kontakten til. Bilen skulle betales til Mercedesforhandleren G2 A/S, det havde T1 aftalt. Tiltalte kender V.26, der var sælger hos G2 A/S. Han var ikke klar over, at der var en aftale om provision til T1. T1 fik udleveret bilens nummerplader og lejekontrakten. Han fik 445.000 kr. i kontanter til betaling af bilen af T1. T1 fortalte ham om, at bilen i foråret 2001 var impliceret i et færdselsuheld i København. Tiltalte kender ikke den skadesanmeldelse, hvor RT er angivet som fører. Tiltalte kender ikke ham eller V.3.

Ifølge notat af 12. marts 2001 fra ... (S 4-5) er bilen set ved G5 Kirkegård den 28. februar 2001 i forbindelse med fjernelse af en gravsten for et medlem af G6.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke kender G13 Trading, men nok VS. Provisionen var til gengæld for andre tjenester og havde ikke noget at gøre med den pågældende bil. V.26 skulle tjene penge og var nød til at placere provisionen de rigtige steder. Tiltalte kender V.3, der er medlem af G6, men ikke RT. Han har ikke fortalt T2 om færdselsuheldet.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han intet har haft at gøre med bilen af mrk. Polo, han har ikke købt den, han har ikke solgt den, han har ikke lejet den, og det er ikke hans skrift på papirerne vedrørende denne bil.

V.3, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har afgivet forklaring om sin benyttelse af bilen.

Vidnet V.26 har blandt forklaret, at han var salgskonsulent hos G2 A/S på daværende tidspunkt. T1 var kunde og mellemhandler. Vidnet ved ikke, hvorledes der er kommet identiske personoplysninger (kopier af pas, kørekort og bopælserklæringer) på kunder hos G2 A/S til lejekontrakterne i denne sag.

T2 kom også og så på biler, men vidnet har ikke solgt til ham. Vidnet husker ikke omhandlede bil. T1 har ikke fået provision vedrørende G13 Trading, det har været vedrørende et andet forhold.

Ad forhold I 5

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at T3 kom med bilen og ville køre med den gennem H2.1 ApS. Han ville leje den til sin tyske kæreste. Tiltalte ved ikke, hvem der betalte bilen, men det er ikke H2.1 ApS, der har betalt G2. Lejekontrakten er underskrevet af T3. Tiltalte kender ikke V.29, V.4 eller V.5.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han ikke husker denne bil, han kender ikke fakturaen på bilen til ham, han har ikke solgt bilen til H2.1 ApS, han har ikke lejet bilen, han har ikke underskrevet anmeldelsen til registrering. Det ligner misbrug af han navn.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke husker noget om denne bil, han kan dog ikke udelukke at have fået provision. V.29 og V.4, der er medlem af G6, har været på hans værksted, deres far V.5 har han kun set en gang.

Vidnerne V.29, V.4 og V.5 har afgivet forklaring om deres brug af bilen. De havde alle på daværende tidspunkt bopæl i Danmark.

Vidnet kriminalassistent V.48 har forklaret om sine observationer af bilen med V.29 som fører.

Vidnet kriminalassistent V.50 har forklaret om sine observationer af bilen og familien V.4 og V.5.

Ad forhold I 6

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at T1 kom med bilen og papirerne på lejer. Tiltalte kender ikke V.6. Da lejeforholdet ophørte, bad T1 ham udfakturere bilen til V.74 i Tyskland. Tiltalte kender ham ikke. T1 skulle afregne overfor lejer.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke kender noget til bilen. Han kender V.6. Han kender ikke noget til, at bilen skulle være solgt til V.74, han kender intet til fakturering eller afregning.

Vidnet V.6 har afgivet forklaring, jf. ovenfor. Han boede på omhandlede i tidspunkt Danmark.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS, som det fremgår af faktura af 5. juni 2001 fra H2.2 ApS.

Ad forhold I 7

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at motorcyklen blev købt af et tysk firma, som T1 formidlede kontakten til, og T1 afregnede for motorcyklen, går tiltalte ud fra, han ved ikke, hvordan den er finansieret. Tiltalte kender ikke V.7. Motorcyklen blev solgt til V.74. T1 afregnede overfor lejer.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han muligvis har formidlet denne handlen mellem G11-Motorcycle Trading GmbH og H2.1 ApS, han skulle have provision fra G11-Motorcycle Trading GmbH. Han har nok fremskaffet typeattesten ved en henvendelse til motorcykelforhandleren G17. Han kan have hentet nummerpladerne hos T2, og så har en eller anden hentet motorcyklen hos ham. Han har ikke lagt pengene ud for H2.1 ApS til motorcyklen. Tiltalte kender V.7, der er medlem af G6.

Vidnet V.7, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret om sin brug af motorcyklen.

Vidnet, politiassistent V.51 har forklaret om sin observation af motorcyklen med V.7 som fører og sin henvendelse herom til T2.

Vidnet, V.68 har forklaret, at han aldrig som det fremgår af lejekontrakten fra H2.1 ApS har lejet motorcyklen, og han har heller ikke fået henvendelser herom. I juli 1998 afleverede han sine personlige papirer i forbindelse med køb af en bil hos mercedesforhandler G2.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS. V.99, der kontrollerede vidnets firma, havde oplysninger om nogle motorcykler i sin telefon, og vidnet fik oplyst, hvem han skulle udstede fakturaer til, det var vist en, der hed T2.

Ad forhold I 8

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at T1 har formidlet motorcykel og lejer til H2.1 ApS. Der blev købt en hel række motorcykler hos et engelsk firma G7 Car Trading. T1 kvitterede ikke for penge, han fik kontant, det var et tillidsforhold. H2.1 ApS havde altid store kontante beløb liggende, når T1 kom forbi. Tiltalte fik oplyst, at forsikringen var ophørt hos Codan. Tiltalte kender ikke V.30. Motorcyklen blev vist solgt til V.74.

Tiltalte T1 har forklaret, at han kender V.30, som er bror til V.21, der er medlem af G6. Han kender intet til firmaet G.7 Car Trading, England, og han har intet haft at gøre med H2.1 ApS køb af motorcykler fra dette firma, han har ikke formidlet handlen og ved ikke, hvorledes der er betalt. Han ved ikke, hvorledes kvitteringen for udbetaling af depositum er havnet hos ham. T2 fortalte på et tidspunkt, at han havde problemer med sine forsikringer på køretøjerne. Tiltalte sagde, at han kendte en god forsikringsmand, V.41, i Codan, der sad ret højt oppe i systemet. Tiltalte formidlede kontakten mellem dem.

Vidnet V.30 har forklaret om sin brug af motorcyklen.

Vidnet, kriminalassistent V.52 har forklaret om sine observationer af motorcyklen på G8 Rasteplads blandt en mængde andre motorcykler ført af personer med rygmærke fra G6.

Vidnet V.71 har blandt andet forklaret, at han aldrig har lejet motorcyklen, selv om det fremgår af en lejekontrakt fra H2.1 ApS.

Ad forhold I 9

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at motorcyklen var formidlet gennem T1. Tiltalte kender ikke V.8

Tiltalte T1 har forklaret, at han formidlede en kontakt mellem G11-Motorcycle Trading GmbH og H2.1 ApS, han har sandsynligvis rekvireret typeattesten til T2. Han har ikke kvitteret for modtagelse af registreringsattesten til T2, hverken for dette køretøj eller for de øvrige som påstået af T2. Han ved ikke, hvorledes eller hvorfor kopier af motorcyklens papirer er kommet til ham. Tiltalte kender V.8, der er medlem af G6.

Vidnet V.8, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret om sin brug af motorcyklen.

Vidnet V.70 har blandt forklaret, at han ikke har lejet motorcyklen som det fremgår af lejekontrakt fra H2.1 ApS. Vidnet har købt 3 biler i Danmark, blandt andet hos G2 A/S, hvor han handlede med V.26, til hvem han har afleveret bopælserklæring og kopi at personnummerbevis.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS. V.99, der kontrollerede vidnets firma, havde oplysninger om nogle motorcykler i sin telefon, og vidnet fik oplyst, hvem han skulle udstede fakturaer til, det var vist en, der hed T2.

Vidnet, politiassistent V.88 har forklaret om sin observation af V.8s brug af motorcyklen.

Ad forhold I 10

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han tror, at motorcyklen er købt hos T1, før han indtrådte som direktør. Han lavede en lejekontrakt, da han ryddede op i selskabets papirer, der lå formentlig noget i motorcyklens chartek. Tiltalte kender ikke V.9. For anden lejeperiode fik tiltalte pengene kontant af T1.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at det var en af de tre motorcykler, han solgte til H2.1 ApS, før T2 blev direktør. Han kender V.9, der er medlem af G6. Tiltalte ved, ikke hvorfor han har papirer liggende på motorcyklen, blandt andet med påtegning om "V.9".

Vidnet V.9, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret om sin brug af motorcyklen.

Vidnerne, kriminalassistent V.46, kriminalassistent V.48, kriminalassistent V.52, politiassistent V.53, politiassistent V.54, politiassistent V.55, kriminalassistent V.56 og politiassistent V.64 har forklaret om deres observationer af motorcyklen og V.9.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS. V.99, der kontrollerede vidnets firma, havde oplysninger om nogle motorcykler i sin telefon, og vidnet fik oplyst, hvem han skulle udstede fakturaer til, det var vist en, der hed T2.

Ad forhold I 11

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at da han overtog selskabet, lå der tre fakturaer på tre forskellige motorcykler. Der var ingen lejekontrakt, den lavede han efter kopi af pas og kørekort. For næste lejeperiode fik han depositum på 20.500 kr. kontant af T1, som motorcyklen var lejet ud via.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke kender V.10 alene ud fra navnet. Han har ikke givet T2 penge vedrørende lejeforholdet og har ikke afregnet overfor lejer. Han har ikke fået den originale registreringsattest og heller ikke sendt den til V.74. Han ved ikke, hvem V.10 er, som han har faktureret til, og som han har påtegnet en anden faktura vedrørende motorcyklen.

Vidnet V.10, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret om sin brug af motorcyklen, og at han er medlem af G6.

Vidnerne kriminalassistent V.46, kriminalassistent V.48, kriminalassistent V.50, politiassistent V.54 og kriminalassistent V.57 har forklaret om deres observationer af motorcyklen.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Ad forhold I 12

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at motorcyklen blev købt, før han indtrådte i selskabet. Der var ikke lavet lejekontrakt, den lavede han. Han kender ikke V.11. Ved genudlejningen fik han depositum kontant af T1. Den skulle efter aftale med T1 faktureres til V.74 i Tyskland.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han har solgt motorcyklen til H2.1 ApS. Han kender V.11 under navnet "...", han kom på tiltaltes værksted. Tiltalte har ikke haft med udfaktureringen til V.74 at gøre.

Vidnet V.11, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret, at han ikke husker, at han til politiet har forklaret, at han har lånt motorcyklen af T1 (bilag H 7-2). Vidnet har ikke noget forhold til G6, men kender V.97, som han har besøgt i fængslet.

Vidnerne kriminalassistent V.48 og kriminalassistent V.58 har forklaret om deres observationer af V.97s og V.11s brug af motorcyklen.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS. V.99, der kontrollerede vidnets firma, havde oplysninger om nogle motorcykler i sin telefon, og vidnet fik oplyst, hvem han skulle udstede fakturaer til, det var vist en T2.

Ad forhold I 13

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han ikke kan huske, hvem bilen er købt af, han mener T1 havde en lejer til bilen. Tiltalte kender ikke lejer og heller ikke V.12. Han tror, han fik de positum på 30.500 kr. indbetalt kontant af T1. Han ved ikke, hvad der sket med bilen.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han intet har haft at gøre med bilen af mrk. Golf, han er ikke sikker på, at politiet har opfattet hans forklaring rigtigt om, at han skrev en regning på en bil til T2, da denne skulle bruge en regning, og at han så ville få en regning på en tilsvarende bil at modregne. Hans daværende kæreste V.106 har ikke lejet bilen, hun havde dengang ikke kørekort.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han kender V.107, der er køber på fakturaen fra G2, han er nok bare brugt som slutbruger. Han henviste sin svoger V.12 til T2, da han spurgte efter en billig lejebil.

Vidnet V.12 har afgivet forklaring, jf. ovenfor. Han boede på daværende tidspunkt i Danmark.

Ad forhold I 14

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at T1 har skaffet motorcyklen, men ikke med penge fra H2.1 ApS. Der blev købt et antal motorcykler hos G11-Motorcykel trading GmbH. T1 gav tiltalte et beløb til omkostninger og leje. Han husker ikke, hvorledes at han fik oplyst, at motorcyklen havde været impliceret i et færdselsuheld, han husker ikke at have modtaget breve fra Codan om uheldet. Forsikringsagenten fortalte, at det var en rocker, der havde kørt, men T1 sagde, at det ikke var rigtigt, og tiltalte foretog sig ikke mere. Tiltalte kender ikke V.13.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han har formidlet kontakten mellem G11-Motorcycle Trading GmbH og T2, han fik provision af G11-Motorcycle Trading GmbH. Tiltalte har ikke givet T2 noget eller afregnet overfor ham. Han kan ikke forklare, hvorfor T2s papirer er havnet hos ham. Tiltalte kender V.13, der er medlem af G6.

Vidnet V.13 har forklaret om sin brug af motorcyklen, som han havde lånt af en kammerat.

Ad forhold I 15

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at motorcyklen af mrk. Yamaha blev købt hos en forhandler. Tiltalte tror, at han var personligt over for at købe den. Det kan være tiltaltes søn V.31, der på daværende tidspunkt læste, der har lånt selskabet penge, han husker ikke nærmere om låneforholdet. Det er tilfældigt, at lånebeløbet svarer til prisen på denne motorcykel. Selskabet må have betalt lånet tilbage. Lejeforholdet til et ukrainsk par gik i fisk. Tiltalte havde selv taget kopier af lejers pas og kørekort. Han tror ikke, at sønnen kendte lejerne, men han kørte motorcyklen fra ... til .... Den skulle med over i hans nye selskab H2.2 ApS.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke kender den motorcykel, han handler ikke med G10-Hjørnet, hvor den er købt.

Vidnet V.31 har ikke ønsket at afgive forklaring.

Vidnet V.96 har blandt forklaret, at han ikke husker noget om motorcyklen i dag, det der står i politirapporten er rigtigt. Det fremgår heraf blandt andet, at motorcyklen blev solgt afgiftsfrit til H2.1 ApS. Det var en ung mand (dansker) 28-30 år, der kørte på den. Han havde også fået den serviceret hos ham og fået foretaget mindre reparationer.

Ad forhold I 16

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at T1 formidlede kontakten til sælger V.71, og han har formentlig skrevet salgsslutsedlen. Bilen blev senere efter aftale med T1 faktureret til V.74.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke kender sælger. Han har ikke lavet salgsslutseddelen, der ligner dem - blandt andet med samme opsætning og stavefejl - fra G.7 Car Trading, som han heller ikke kender. Han har ikke bedt T2 om at fakturere til V.74.

Vidnet V.39 har forklaret, at han har solgt en bil til V.71, men det var ikke denne bil. Han fik kopi af pas og kørekort for at indregistrere den.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har købt denne bil i Danmark.

Ad forhold I 17

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at købet af motorcyklen er foranstaltet gennem T1. Han kender ikke regningen fra " H1.1 Import/Eksport. Han har ikke betalt T1, så han kunne betale G11-Motorcycle Trading GmbH. Tiltalte kender ikke DK, som købte motorcyklen i 2003.

Tiltalte T1 har blandt forklaret, at han har købt motorcyklen hos G11-Motorcycle Trading GmbH og solgt den videre til T2. Han kan have leveret motorcyklen i maj 2000 og først skrevet regningen på den i august 2000, da T2 skulle betale. Tiltalte har intet haft at gøre med salget til V.74 eller afregning overfor lejer. Tiltalte kender DK, der er medlem af G6. Han ved ikke, hvorfor T2s papirer ved lejeforholdet er havnet hos ham, måske har T3 glemt dem eller han har fået dem ved en fejl sammen med noget andet.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS. V.99, der kontrollerede vidnets firma, havde oplysninger om nogle motorcykler i sin telefon, og vidnet fik oplyst, hvem han skulle udstede fakturaer til, det var vist en, der hed T2.

Ad forhold I 18

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han mener motorcyklen er formidlet gennem T1. Det er ved køb og salg samt udleje forgået som ved de andre motorcykler.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han har ikke formidlet salget til H2.1 ApS. Tiltalte kan ikke forklare, hvorfor der fundet papirer vedrørende lejeforholdet hos ham han har intet haft at gøre med motorcyklen, heller ikke med salget til V.74. Han har formentlig fået en kopi af registreringsattesten med navnet T2., fordi T2 havde en forespørgsel på reparation, det er en fejlskrift.

Vidnet V.27 har blandt andet forklaret, at han har firmaet G15 Bikes. Han har hørt om leje af motorcykler uden at betale registreringsafgift. Han husker ikke, som det fremgår af politiafhøringen af ham, at han har set V.38 køre på motorcyklen.

Vidnet V.38 har blandt andet forklaret, at han efter at have købt motorcyklen fik den indregistreret, men til H2.1 ApS, han skulle betale 10.-20.000 kr. om året i leasingafgift, men han betalte kun et depositum på 10.000 kr. til V.27, som han ikke fik tilbage. Han havde kun nummerpladerne nogle måneder. Han kender T1, han har ikke sagt til politiet, at han ikke ville forklare mere på grund af frygt for repressalier, og han har ikke sagt, at han har kørt på motorcyklen.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret at. han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Ad forhold I 19

Tiltalte T2 har forklaret, at han har fået fakturaerne fra G.7 Car Trading af T1. Tiltalte kender ikke V.14. Tiltalte tror, motorcyklen blev faktureret til V.74. Tiltalte har ikke modtaget penge for motorcyklen og ved ikke, hvad der er sket med den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at tiltalte kender ikke G.7 Car Trading, og han har ikke skrevet fakturaerne fra dem. Tiltalte kender V.27. Han har på opfordring af T2, fundet V.14 via ham. Han skyldte penge til T2, som tiltalte fik og gav videre til T2. Hans notater er ikke vedrørende denne motorcykel. Han har intet haft med salget til V.74 at gøre. Tiltalte havde fået forudbetaling for nogle reservedele af V.14, som han ikke kunne levere og tilbagebetalte pengene, det er ikke tilbagebetaling af depositum for H2.1 ApS.

Vidnet V.14, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har afgivet forklaring, jf. ovenfor.

Vidnet V.27, G15 Bikes, har blandt andet forklaret, at han solgte motorcyklen til V.14 uden afgift. Han havde fortalt ham om udlejningsnummerplader, og han kan have givet ham T1s telefonnummer. Han husker ikke, om han fik sendt nummerpladerne fra T1. Han husker ikke at have modtaget penge, der skulle videreformidles til T1, men vil ikke afvise det. Han kender ikke G.7 Car trading.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Vidnet V.84 har blandt andet forklaret, at V.14 har vist ham et kontoudtog, hvor der ud for et betalt depositum på 20.800 kr. stod H1.1 Import.

Ad forhold I 20-27

På alle motorcykler i disse forhold foreligger en fiktiv købsfaktura fra det ikke eksisterende selskab G.7 Car Trading, og der er salgsfaktura til V.74, der ikke har købt dem. Der er fiktive lejekontrakter udfærdiget af T2 til personer, bosat i udlandet, som ikke har lejet disse motorcykler. Det må lægges til grund, når tillige henses til V.14s forklaring om leasing af nummerplader, at formålet med produktion af disse dokumenter har været, at motorcyklerne, der var registreret som afgiftsfrie, alligevel skulle anvendes af personer, der ikke var valutaudlændinge.

Ad forhold I 20

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1, men fysisk stod den vist hos T1.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Han ved ikke, hvorfor han har skrevet "V.12" på en kopi af en registreringsattest, fundet hos ham. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham.

Vidnet V.12 har blandt forklaret, at han ikke har lejet en motorcykel, han har prøvet en Harley Davidson, når han har besøgt T1.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Ad forhold I 21

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev omregistreret, fordi T1 ringede og fortalte, at den havde tabt en nummerplade. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS eller H1.1 Import/Eksport.

Ad forhold I 22

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham. Tiltalte kender ikke V.40

Vidnet V.40 har blandt forklaret, at han købte motorcyklen på et stumpemarked. Han fik den leveret på en rasteplads af 3 store rockerlignende typer. Han betalte kontant, men fik ingen kvittering, men motorcyklens papirer. Han har aldrig sagt, som det fremgår af politiafhøringen af ham, at det var en G6-rocker, der kom med motorcyklen.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Ad forhold I 23

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Ad forhold I 24

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Vidnet V.69 har forklaret, at han aldrig har lejet motorcyklen, han har købt en bil af mrk. Mercedes i Danmark gennem G2 A/S.

Ad forhold I 25

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham. Han ved ikke, hvorfor der er en påtegning "...", han kender en, der hedder V.28.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Vidnet V.28 har blandt andet forklaret, at T1 formidlede handlen, som han også betalte for motorcyklen til. Han fik en slutseddel fra V.74. Han fik ingen papirer eller kvittering.

Ad forhold I 26

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den. Tiltalte kender ikke JT.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Han har skaffet typeattest på foranledning af T2. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham. Tiltalte kender ikke JT.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Vidnet V.73 har blandt andet forklaret, at hun aldrig har lejet en motorcykel i Danmark. Hun har været ansat i G3 Automobile GmbH, som en gang har lånt hendes personlige papirer ved overdragelse af køretøjer.

Ad forhold I 27

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at fakturaen fra G.7 Car Trading kom T1 med. Motorcyklen blev solgt til V.74 efter anvisning fra T1. Tiltalte fik ikke penge for den.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har haft noget at gøre med motorcyklen. Tiltalte ved ikke, hvorfor papirer vedrørende motorcyklen er fundet hos ham.

Vidnet V.74 har blandt andet forklaret, at han ikke har handlet med H2.1 ApS.

Vidnet V.28 har blandt forklaret, at han har solgt motorcyklen til T1, han har ikke hørt om G.7 Car Trading.

Ad forhold I 28

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at han ikke ved, om T1 formidlede handlen fra G3 Automobile GmbH. Når der i hans computer står, at T1 er lejer af bilen, er det fordi, han har formidlet lejeaftalen. Når der andet sted er opført T3 som lejer, er det en fejl, for T3 var ikke lejer af bilen.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har været involveret i handlen. Der er foretaget reparation i hans navn for at få det billigere, og det er faktureret til T2. Hans faktura til V.10 er udlæg for en reparation. Han kender ikke V.10, i hvert fald ikke under det navn.

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at T2s forklaring ikke afspejler virkeligheden. Han havde kun sporadisk kontakt med ham. Han har været hos T2 for at hente eller aflevere en bil. Det er ikke tiltaltes underskrift på regningen fra G3 Automobile GmbH. De 1 eller 2 brugte biler, de købte af T2, kom T2 selv med til Tyskland. Tiltalte kan forestille sig, at T2 har misbrugt hans navn vedrørende fakturaen af 21. oktober 1999 fra G2.

Vidnet V.37 har forklaret, at T1 må have bestilt reparation af bilen hos ham.

For de køretøjer, hvor anvendelsen ikke har været observeret, er der også udstedt fiktive lejekontrakter, fiktive kvitteringer for deposita, og der er fiktive købsfakturaer og salgsfakturaer. Indbetalinger til selskabet fremstår som sket i danske kroner. Når også tages hensyn til at de øvrige køretøjer omfattet af tiltalen alle har været anvendt af personer, der ikke er valutaudlændinge, må det lægges til grund, at dette også har været tilfældet for disse køretøjer.

Spørgsmålet om forsæt eller grov uagtsomhed for så vidt angår tiltalte T2

Det må lægges til grund, at alle køretøjerne har været anvendt i strid med afgiftsreglerne, og at T2 har været vidende om det. Det må videre antages, at alle disse forhold er formidlet gennem T1. H2.1 ApS havde ikke nogen økonomisk risici ved de omhandlede arrangementer, det eneste reelle arbejde, der lå i selskabet var, at T2 registrerede de omhandlede køretøjer afgiftsfrit. T2 har bevidst undladt at skabe kontakt til de lejere, han har udfærdiget kontrakt på, han har modtaget ydelserne fra dem i danske kroner, uanset de fremstod som hidrørende fra udlandet, og nogle gange kontant. T2 har bevidst undladt at reagere over for fakturaer fra en sælger af køretøjer til ham, som ikke eksisterede, og han har bevidst undladt at kontakte V.74, som T2 efter det foreliggende skriftlige materiale, både har købt af og solgt køretøjer til, men som har benægtet dette. T2 har selv forklaret, og det er tillige forklaret af V.87, at han var stærkt optaget af, at der var orden i forholdene. For så vidt angår forholdene I 2 og I 5 må det lægges til grund at køretøjerne er anvendt af T2 selv og hans familie. Det må anses for godtgjort, at T2 har været klar over, at alle de omhandlede køretøjer blev anvendt i strid med registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4, det må ligeledes lægges til grund, at han har vidst dette allerede ved registreringen af bilerne med undtagelse af køretøjerne nævnt i forhold I 10, 11 og 12, han herved tillige at have overtrådt registreringslovens § 27, stk. 1, nr. 1 ved at have udfærdiget fiktive lejekontrakter, kvitteringer og fakturaer til brug for erklæringer til afgiftskontrollen. Det må videre anses for bevist, at han har handlet med forsæt til afgiftsunddragelse.

Spørgsmålet om forsæt eller grov uagtsomhed for så vidt angår tiltalte T1

Efter T2s forklaring er T1 kommet med papirerne, der er anvendt ved T2s udfærdigelse af lejekontrakterne, hans forklaring støttes af T1s kontakt med V.26 og T3, hvor igennem det må antages, at disse papirer er skaffet. Det må lægges til grund, at T1 har skaffet de køretøjer, der anvendes af personer med tilknytning til G6, som har brugt køretøjerne, og som T1 har relationer til. Det må videre lægges til grund, at T2 via T1 har "leaset" nummerplader ud som forklaret af flere vidner, jf. ovenfor. Endelig er der hos T1 fundet store mængder af dokumenter om køretøjerne, blandt andet med T1s håndskrevne påtegninger om de reelle brugere af køretøjerne. For en del af køretøjernes vedkommende er der ikke foretaget observationer af deres brug, men dokumenterne vedrørende disse køretøjer har været fiktive, og det må derfor lægges til grund, at de ligeledes har været anvendt af personer, der ikke var valutaudlændinge. T1 findes herefter at have overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4 og medvirket, jf. straffelovens § 23 til T2s overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 1, dog således at han - i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand - frifindes for hold I 2 og I 5, der omhandler køretøjer anvendt af tiltalte T2 og hans familie. Det må videre anses for bevist, at han har handlet med forsæt til afgiftsunddragelse.

Forhold II om H3.1 ApS

H3.1 ApS blev stiftet den 30. august 2000. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har registreret, at selskabet blev stiftet af V.111 og med ham som direktør og statsautoriseret revisor V.91 som selskabets revisor. Den 27. april 2001 blev det registreret, at T4 indtrådte som direktør i stedet for V.111. Selskabets formål var udlejning af biler og dermed beslægtet virksomhed.

Der foreligger en udateret børsnota, hvorefter V.111 sælgeranparterne i H3.1 ApS til T3.

Den 21. november 2000 skrev ToldSkat til H3.1 ApS blandet andet således:

"Tilladelse-valutaudlejningskøretøjer.

De har tilladelse til at afgiftsberigtige motorkøretøjer, der udelukkende skal benyttes til valutaudlændinge, efter § 2, stk. 1, nr. 15 (fritaget for afgift), i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...Tilladelsen er gyldig indtil videre, ... Inden et køretøj kan fritages for afgift skal De overfor ToldSkat dokumentere, at virksomheden har indtjent et beløb ved udlejning til valutaudlændinge af motorkøretøjer, der er registreret her i landet.

For motorcykler, personbiler, ... skal lejebeløbet minimum udgøre 35 pct. af den værdi, der er anført i lovens § 9, stk. 2-4 og § 10, dvs. den afgiftspligtige værdi af køreøjet på det tidspunkt, køretøjet anmeldes til afgiftsfritagelse . ... Tilladelsen omfatter køretøjer, som anmeldes til afgiftsfritagelse overfor den lokale ToldSkat. Der gælder følgende regler for denne tilladelse:

Valutaindtjening

Indtjeningen skal hidrøre fra udlejning af motorkøretøjer, som omfattes af denne tilladelse og/eller fra udlejning af motorkøretøjer, der er registreret her i landet. Indtjeningen kan også stamme fra deposita (forudbetalinger), som er indgået til virksomheden ved afslutning af kontrakter om lejemål, som senere effektueres. Virksomhedens indtjening dokumenteres overfor ToldSkat ved fremlæggelse af en erklæring fra en statsautoriseret revisor om, at beløbet hidrører fra virksomhedens indtjening ved udlejning af her i landet registrerede motorkøretøjer til valutaudlændinge. For beløb i udenlandsk valuta skal erklæringer være ledsaget enten af kvitteringer for indbetaling til en autoriseret valutahandler, eller af en attest fra den pågældende revisor om indbetaling til en autoriseret valutahandler. Disse beløb tilskrives i ToldSkats regnskab over de af virksomheden indkørte beløb.

Køretøjernes afgiftsberigtigelse/fritagelse.

Ved køretøjets anmeldelse til afgiftsfritagelse må virksomheden aflevere berigtigelse ... påført følgende erklæringer/oplysninger:

"Køretøjet skal udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 15" ... 35 pct. af køretøjets værdi udgør: ... kr. I ToldSkats regnskab over virksomhedens valutapulje (indkørte beløb) fraskrives de 35 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi. Afgiftsfritagelsen sker i øvrigt efter de i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. fastsatte bestemmelser. Der vil blive udstedt toldattest om afgiftsfritagelse af køretøjet ... med klausul om, at den foretagne afgiftsfritagelse kun

gælder, så længe køretøjet tilhører virksomheden og udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge, og at overførsel til anden anvendelse kun kan finde sted efter anmeldelse for ToldSkat ...

Køretøjets benyttelse.

Køretøjet må udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge. Begrebet valutaudlændinge omfatter personer, uden hensyn til statsborgerforhold, der ikke er hjemmehørende her i landet ...Ved personer, der ikke er hjemme her i landet forstås personer, der ikke har fast bopæl her i landet (ikke er tilmeldt folkeregistret her).

Køretøjernes overgang til anden anvendelse.

Salg af køretøjet eller overgang til anden anvendelse end udlejning udelukkende til valutaudlændinge skal straks anmeldes til ToldSkat. Der skal fremlægges dokumentation for, at køretøjet udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge.

..."

I oktober 2000 udstedte V.111 bankfuldmagter til T3 og T4, og i februar 2001 udstedte han fuldmagter til dem til at handle på hans vegne for H3.1 ApS.

Ved lejekontrakt af 22. marts 2001 lejede H3.1 ApS et lokale. Både T3 og T4 benægter at have underskrevet lejekontrakten.

I en udateret telefax til Codan ved V.41 er H3.1 ApS ved T3 anført som afsender. T3 har benægtet, at det er ham, der har afsendt telefaxen.

Af generalforsamlingsprotokollat for den 9. maj 2001 fremgår, at H3.1 ApS påtænktes omdannet til et aktieselskab, kapitalen skulle udvides ved indskud af en bil samt 60.000 DM. Det fremgår, at kapitaludvidelse skulle tegnes ved, at T3s samlever, V.42, der efter dokumentet havde den oprindelige indskudskapital på 125.000 kr. skulle tegne yderligere 100.000 kr., og T3s forretningskompagnon i Tyskland PMs fætter, FL, skulle tegne for 225.000 kr., mens T4 og V.111 skulle tegne for hver 25.000 kr. Omdannelsen blev dog aldrig gennemført.

De i dette forhold omhandlede køretøjer er af T4 indregistreret under toldkode 60 og fritaget for registreringsafgift som udlejningskøretøjer til valutaudlændinge. På de fleste køretøjer har T4 udarbejdet lejekontrakter med personer med bopæl i udlandet, og som alle har afvist, at de har lejet noget køretøj hos H3.1 ApS. Ved observationer af køretøjet i forhold II 12 har det været ført af personer med bopæl i Danmark og med relationer til V.93, ved alle observationer på de øvrige køretøjerne har de været ført af personer med bopæl i Danmark og med relationer til T1 og rockergruppen G6.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at han i sommeren 1993 flyttede til Tyskland, hvor han lærte T3 at kende. I 1996 flyttede han tilbage til Danmark. Han arbejdede i 3 år frem til august/september 2000 for F1-Bank, han fik dog løn derfra indtil december 2000. T3 ringede i efteråret 2000 og bad tiltalte arbejde for sig i et biludlejningsfirma, som T3 var ved at starte i Danmark. Han bad tiltalte om at være direktør, da T3 havde et udestående med det tyske skattevæsen og derfor ikke selv kunne være direktør. Tiltalte skulle stå for administration og bogføring samt køre biler til registrering hos ToldSkat.

T3 skulle skaffe kunderne. Tiltalte skulle have den fra 1. januar 2001 vist 20.000 kr. om måneden. Tiltalte fik ikke lønnen, for der var ikke aktiver i selskabet, og T3s tyske selskab gik heller ikke så godt. Tiltalte fik nogle småbeløb til det fornødne. Han mødte V.111 i forbindelse med opstart af H3.1 ApS, der var kun de tre med til mødet hos revisor V.91, hvor selskabet blev stiftet.

T3 kom med anpartskapitalen på 125.000 kr. Hverken tiltalte eller V.111 har skudt penge i selskabet. Der blev lavet udaterede dokumenter, hvorefter T3 til enhver tid kunne overtage anparterne. Tiltalte havde intet at gøre med at skaffe køretøjer. T3 kom med bilerne eller bad tiltalte hente dem et sted. Tiltalte har i alle tilfælde hentet nummerplader til køretøjerne. Det var forskelligt, hvem der udfyldte anmeldelserne til syn eller registrering, nogle fik han af T3, der havde udfyldt dem "hjemmefra", nogle underskrev tiltalte uudfyldt og andre udfyldte han selv med håndskrift på motorkontoret. V.111 udstedte i banken fuldmagt til både tiltalte og T3. Tiltalte har ikke fået post fra V.111, på hvis bopæl selskabet havde adresse. Tiltalte ved ikke, hvorledes bilerne blev finansieret. Modellen var, at lejer skulle betale købesummen eller noget, der svarede dertil. Det skulle registreres som et depositum i selskabet og bruges til at købe køretøjerne for. T3 stod for kassen. Tiltalte har ikke modtaget betaling for bilerne og har heller ikke betalt dem. Lejerne skulle udover forsikring og vægtafgift betale 1.000-1.200 kr. om måneden i leje. Det skulle finansiere tiltaltes løn.

Et par gange om måneden lavede tiltalte lejekontrakter hos T3. T3 kom med informationerne om lejerne, der forelå kopi af pas og bopælsregistrering, det har muligvis manglet i nogle tilfælde, men så fik han oplysningerne på et stykke papir. Tiltalte havde ingen kontakt til lejerne. Brugte biler afleverede han til T3, efter registreringen, ved nye køretøjer, der ikke skulle være til stede ved registreringen, afleverede han nummerpladerne til T3 eller til T1, når T1 var med på motorkontoret. T3 skulle sørge for, at lejekontrakterne blev sendt til lejerne, de fleste kom lidt efter lidt underskrevet tilbage, men det var som regel svært, tiltalte rykkede T3 for dem. De talte løbende, men uformelt om puljen. T3 havde firmaets kasse, så tiltalte kunne ikke afstemme den. T3 stod for al opkrævning af leje. Det var ikke tiltaltes område, det blev bare opskrevet i kassen. Tiltalte kender ikke V.41 fra Codan. Der har ikke været postudveksling mellem V.111 og tiltalte. Det var T3, der modtog al post til selskabet. Det var forskelligt, om tiltalte fik den senere. Det var tiltalte som direktør, der skulle underskrive på papirer overfor politiet, idet der var en del hastighedssager med selskabets biler. Når tiltalte skulle lave hver bils chartek, lå det meste materiale hos T3. Tiltalte og T3 lavede nogle kvitteringer for indbetalinger af deposita til brug for revisors erklæringer til ToldSkat om puljen, før der var en lejer til køretøjet, for at det overhovedet kunne registreres afgiftsfrit. Det var T3s idé for at få en tilstrækkelig stor pulje. Navnet på kvitteringen for depositum var ikke nødvendigvis identisk med navnet på lejer. Det var ligegyldigt, hvilket navn, der blev skrevet på kvitteringen for depositum. T3 spurgte tiltalte, om han kendte nogen i udlandet, det gjorde tiltalte, men de pågældende FN og VP vidste ikke, at deres navne blev anvendt i denne forbindelse. Der var ingen fysiske pengebevægelser. Det gav grundlag for at få indregistreret flere køretøjer. T3 kom herefter med en lejer i løbet af 1- 2 uger. Tiltalte går ud fra, at det var lejer, der bestemte, hvilke køretøjer, der skulle købes. Lejer skulle ud over lejen betale vægtafgift og forsikring, men selskabet skulle stå for det. Tiltalte har i sin periode som direktør for selskabet ikke stiftet bekendtskab med, at andre end valutaudlændinge har kørt i selskabets biler. Telefonnummeret på brevpapiret havde fast omstilling til T3s mobiltelefon.

Da H3.1 ApS skulle omdannes til et aktieselskab blev der holdt møde på revisor V.91s kontor. Til stede var tiltalte, T3, V.111 og PM. T3 kom vist med 60.000 DM til kapitaludvidelsen. T3 skulle gennem sin kæreste PB eje 45 %, PM skulle gennem sin fætter FL ligeledes eje 45 %, mens tiltalte og V.111 hver skulle eje 5 %.

Tiltalte har ikke underskrevet lejekontrakt om lokalerne, han har ikke set lejekontrakten før og har heller ikke været i lokalerne.

De brugte biler blev købt i Tyskland, hvor T3 havde kendskab til markedet, et par biler kom fra V.93. Der blev købt nogle motorcykler hos T1, det var T3, der havde kontakten til ham. Tiltalte har mødt ham en gang på hans adresse sammen med T3, da T3, var der for at hente eller aflevere nogle papirer. Tiltalte har været 2 gange med T1 hos ToldSkat for at indregistrere motorcykler. T1 fik nummerpladerne med sig. Samarbejdet fortsatte til juni 2001, tiltalte var utilfreds, da han ikke fik løn, og der var et mystisk møde hos ToldSkat, der ville have rigtig mange forskellige ting oplyst. Tiltalte drøftede det med T3, der sagde, at tiltalte ikke skulle fortælle om ham. De 5 % ejerandel skulle være et plaster på såret, men omdannelsen skete aldrig, så det var ikke noget værd. Efter beslaglæggelsen af køretøjer var det definitivt slut. Tiltalte mødtes en gang med T3, der fik nogle papirer. Herefter henvendte tiltalte sig til politiet, han havde alle sine dokumenter om selskabet med.

Tiltalte T3 har forklaret, at han har gået i gymnasiet med V.111. Han læst og boet i bofællesskab i Tyskland med T4. Tiltalte blev ringet op af V.93 i sommeren 2000 om et møde hos revisor V.91. I mødet deltog T4 og V.111, der skulle starte et firma med biludlejning. Måske deltog også V.93 og PM i mødet. Tiltalte mistede hurtigt interessen. Han hørte ikke mere til det, før han blev kontaktet af politiet. Han har dog som vennetjenester et par gange kørt biler til Tyskland for T4, men tiltalte forbandt det ikke med det H3.1 ApS. Han kender intet til dokumenterne med hans navn, personnummer eller hans adresse, og det er ikke hans underskrift på dem. Han mener ikke, at hans daværende kæreste, PB havde noget med selskabet at gøre. Tiltalte kender intet til de køretøjer, der er købt af H3.1 ApS, eller lejere eller brugere af køretøjerne. Tiltalte har ikke selv været lejer, og han har ikke kørekort til motorcykel. Tiltalte bestrider, at han har bedt T4 og V.111 hjælpe med det praktiske. Tiltalte kender en FN, der kan bo i USA, han er ikke anvendt som slutbruger. Tiltalte kender ikke V.74 i Tyskland. Han mener, at FL er PMs fætter, men han er ikke brugt som "slutbruger". Tiltalte har mødt V.23 (forhold II 12) en gang sammen med V.93.

Vidnet V.93 har blandt andet forklaret, at det er hans opfattelse, at H3.1 ApS er T3s. T3 har spurgt vidnet om en revisor, der havde kendskab til udlejning af biler, og vidnet har henvist ham til V.91. Vidnet har ikke deltaget i mødet hos revisor V.91. Vidnet har ikke henvist T3 til rådgivning hos T2, men har fortalt, at han havde solgt sin forretning til ham. T4 var assistent for T3 og tog sig af de praktiske ting. Vidnet har betalt bilen, der er nævnt i forhold I 1, og senere fået pengene retur. Han har ved andre lejligheder solgt og købt biler hos H3.1 ApS. Vidnet har ikke videregivet V.85s personlige oplysninger til H3.1 ApS (forhold II 2).

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han har handlet mange biler med T3 gennem forskellige firmaer. Efter G3 Automobile GmbH lukkede i 2000, arbejdede T3 i ½ til 3/4 år under V.74, som tiltalte også har solgt biler til gennem T3. T3 skylder i dag tiltalte 283.000 kr. efter et mislykket projekt i 2000 med salg af biler til Tyrkiet, derfor var han interesseret i at holde løbende kontakt med T3. Tiltalte hørte om H3.1 ApS fra T3 der fortalte, at han startede et udlejningsfirma, som V.93 ville stå bag og hjælpe. T3 var "fyr og flamme", de skulle tjene nogle penge. Deres ambitioner var store. De skulle bruge nogle køretøjer, og tiltalte formidlede både biler og køretøjer til T3 i H3.1 ApS regi. De køretøjer, der kom fra G2 A/S, skulle tiltalte have provision af. H3.1 ApS købte også motorcykler direkte hos tiltalte. Tiltaltes kommunikation til H3.1 ApS har altid været med T3. Tiltalte ved ikke, hvor lejerne til køretøjerne kom fra, han har ikke haft kontakt hverken til dem eller brugerne. Både T3 og V.93 kendte mange, der havde behov for et køretøj. Tiltalte har nok nævnt firmaet generelt i motorcykel- og bilverdenen. Nogle motorcykler var nye, tiltalte har afleveret importørerklæringer til V.93, hentet nummerplader og sat dem på, hvorefter de blev afhentet, men ikke af T3. I maj 2001 blev tiltalte af T3 præsenteret for T4. Han var med 1-2 gange, normalt kom T3, som tiltalte havde kontakt med flere gange om måneden, alene til tiltalte. De mange papirer om H3.1 ApS, der blev fundet hos tiltalte ved ransagningen, er efterladt af T3, der altid havde en masse papirer under armen. Når han lånte T3 penge, ville han se dokumentation for, hvad pengene var anvendt til. T3 var meget forvirret, lagde ting hos tiltalte og fik ikke det hele med sig. Nogle gange måtte tiltalte lægge penge ud for T3.

Vidnet, statsautoriseret revisor V.91 har forklaret, at han har været revisor for H3.1 ApS. Han gætter på, at initiativtagerne er henvist til ham af V.93 eller T2. De 4 initiativtagere var T3, PM, T4 og V.111. De var alle 4 til møde hos ham. PM kom med indskudskapitalen på 125.000 kr. Det var T3 og T4, der forelagde ham oplysningerne om selskabets drift, det var dem, der stod for den daglige drift.

Vidnet, advokat V.92 har forklaret, at han blev kontaktet af T3 om oprettelse og tinglysning af pantebreve (II 1, 2, 3, 4, 8 og 12) til bilbogen, han fik alle oplysninger hertil af T3, og pantebrevene blev udleveret til T3.

Vidnet V.26 har blandt andet forklaret, at han ved, at T3 var en af ejerne til H3.1 ApS.

Der er under domsforhandlingen sket dokumentation af det skriftlige materiale, der er nævnt i de enkelte forhold i anklageskriftet, og indholdet af disse er i overensstemmelse med beskrivelsen i forholdene, idet dog T3 har bestridt at have underskrevet eller afsendt de papirer, der fremtræder som hidrørende fra ham, og T4 har bestridt at have underskrevet enkelte af de papirer, der fremtræder som hidrørende fra ham.

Yderligere om de enkelte forhold

Ad forhold II 1

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender en FN, som kan bo i USA, han er ikke anvendt som "slutbruger", og tiltalte har ikke haft hans personlige oplysninger. Han kender ikke V.32 eller SM.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at det var en bil, der vist kom fra V.93. Det var en af de biler, hvor der blev lavet kvittering for indbetalt depositum til revisor, før der var et lejeforhold. Tiltalte kender FN, han har ikke indbetalt til selskabet, men han havde givet tilsagn om at være "slutbruger" i forbindelse med eksport af biler til Tyskland, men ikke i relation til H3.1 ApS, og han har ikke lejet nogen bil i selskabet. Når der kom noget om automatisk hastighedskontrol til T3, opgav de et navn på den person, det kunne være efter deres papirer, han husker ikke om de sendte lejekontrakten med til politiet. Han har dog ikke haft brevet fra politiet i denne sag. Tiltalte kender ikke SM eller nogen fra G6. Han kender ikke V.10 eller andre med tilknytning til G6. Det kan kun være T3, der har hentet tiltalte efter et møde hos ToldSkat i denne bil. Skriften på kvitteringen for vægtafgift ligner T3s, han ved ikke, hvordan den er kommet ud til T1. Tiltalte ved ikke, hvorfor regningen for en skade er stilet til H1.1 Import/Eksport. Hvis det ikke var en forsikringsskade, skulle den ikke over H3.1ApS, så var det lejers eget problem, og lejer skulle betale. Tiltalte kender ikke V.32 eller V.33.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han vidste ikke, at V.93 havde betalt bilen. Det har han ikke talt med T3 om. Det blev nævnt, at V.93 ville hjælpe, men ikke på hvilken måde. Tiltalte kender SM, han er tilknyttet G6, det kan være ham, der er fotograferet i bilen den 13. februar 2001. T3 bad flere gange tiltalte sørge for reparation af bilen, for hverken T3 eller H3.1 ApS havde likviditet til det. Han betalte og fakturerede videre til H3.1 ApS, han ved ikke, hvorfor det først skete 2 år senere. Det har ikke været SM, der har handlet hos G2 A/S gennem tiltalte. Han lånte H3.1 ApS og T3 penge, men så skulle T3 komme med kvitteringer, så tiltalte kunne se, hvad han havde lagt ud for, derfor er de fundet hos ham. Tiltalte kender V.33, der tidligere var tilknyttet G6.

Vidnerne V.32 og V.33, der på daværende tidspunkt begge havde bopæl i Danmark, har forklaret om deres brug af bilen.

Vidnerne, politiassistent V.59, politiassistent V.62, kriminalassistent V.63, politiassistent V.65 og politiassistent V.61 har forklaret om deres observationer af bilen sammen med SM, DK, V.33 og V.32 og om observationer ved G6's klubhus.

Ad forhold II 2

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke noget til den bil. Han kender ikke V.10 eller V.86.

Tiltalte T4 har blandt forklaret, at han har hentet bilen i Tyskland. Han havde fået kontanter med af T3 til at betale bilen. Tiltalte skulle tjekke bilen, der var brugt, for væsentlige fejl. T3 havde fundet den på internettet: T3 mødte ham med danske prøveplader, som de skiftede ved grænsen. Bilen var på værksted, men han ved ikke hvor, før han kørte den til syn. Han kender ikke G18 Auto. Han kender ikke noget til fakturaerne fra H1.1 Import/Eksport. Han husker ikke at have lavet lejekontrakten og kvitteringen for depositum. Tiltalte kender ikke de personer, bilen er observeret sammen med, heller ikke V.86. Skriften på kvitteringen for vægtafgift ligner T3s, han ved ikke, hvorfor den var hos T1. Tiltalte har underskrevet erklæring til politiet om føreren ved en hastighedskontrol, der var vedlagt foto af en asiatisk udseende mand, hvilket V.85, der påstås at være lejer, ikke er.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han ikke har fået synet biler for H3.1 ApS, men han kan have henvist til G18 Auto, der så hellere ville fakturere til ham end til et selskab, han ikke kendte. Tiltalte skulle stå som mellemmand i forhold til G2 A/S, når H3.1 ApS skulle have repareret biler, da H3.1 ApS ikke var kreditværdig. T3 kan have glemt kvitteringen for vægtafgift hos ham, eller tiltalte kan have lånt ham penge til den. Han kan have lagt penge ud for T3 til betaling af en hastighedsbøde vedrørende en asiatisk udseende person, der ligner SM. Han kender også dennes daværende kæreste V.86.

Vidnet V.85 har blandt andet forklaret, at han ikke har lejet nogen bil i Danmark. Da han arbejdede hos V.93, udfyldte de sammen papirerne til opholds- og arbejdstilladelserne.

Vidnerne politiassistent V.60 og politiassistent V.61 har forklaret om deres observationer af bilen sammen med V.10, kaldet ..., KR, DJ, SN, SM og TP, alle tilknyttet G6 og med bopæl i Danmark.

Bilen er observeret den 28. februar 2001 ved G5 kirkegaard i forbindelse med fjernelse af gravsten for en person med relation til G6.

Vidnet V.86, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har blandt andet forklaret, at hun og hendes tidligere mand kørte i bilen i nogle uger. Den var lånt af SMs venner. Vidnet kender T1.

Ad forhold II 3

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han ikke kender bilen. Han kender ikke V.74 i Tyskland.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at han ved, hvem V.26 er. Han kender ikke V.74. Han fik ikke papirer vedrørende bilerne i selskabet fra andre end T3. Selskabet har ikke haft råd til at finansiere så dyr en bil. T3 fik bilens nummerplader efter indregistreringen. Tiltalte kender ikke V.3.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at bilen er solgt fra G2 A/S til V.74. Tiltalte var mellemhandler, han fik ordren fra T3. Tiltalte lagde en check som garanti for betaling, som han skulle have tilbage, når bilen blev betalt af V.74. Tiltalte fik en provision på 40.000 kr. Han ved ikke, om bilen skulle over Tyskland for at H3.1 ApS kunne få den billigere. Han husker ikke hvorledes hans notater om forskellige køretøjer med angivelse af "V.3" skal forstås. Han vidste ikke at V.3 kørte i bilen.

Vidnet V.26 har blandt forklaret, at T3 der kørte videre i firmaet V.74, har bestilt bilen.

Vidnet V.3 har forklaret, at han har haft bilen og kørt i den i et par måneder og kan have lånt den ud til andre.

Ad forhold II 4

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke bilen.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at han ikke kender V.15.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han mener han har fået provision. Han kender ikke nogen, der hedder V.15, men ved, at han er grønthandler. Han har ved andre lejligheder handlet med MN og hans navn har været anvendt som "slutbruger".

Vidnet V.15 har blandt forklaret, at han har kørt i bilen gennem flere måneder.

Vidnet V.26 har blandt andet forklaret, at han ikke husker, at han til politiet skulle have forklaret, at han blev kontaktet af T4, der fortalte, at de skulle bruge en bil til en person fra Tyrkiet, hvorefter en ca 30 årig tyrker så på bilen. Han mener, at det, han har forklaret til politiet, er rigtigt. Han har ikke skrevet V.15 på notatet i bilens mappe.

Vidnet V.39 har blandt andet forklaret, at han er sælger hos G2 A/S, han har skrevet V.15 på notatet i bilens mappe, det kan være vedkommende, der har henvendt sig. Han har ikke handlet med H3.1 ApS. G2 A/S har handlet med T3, men det holdt op, for varer og midler fulgtes ikke ad. Han kender ikke T4.

Vidnet politiassistent V.72 har forklaret om sine observationer af bilen med V.15 som fører og ved "Motionscenteret", hvor der efer hans forklaring kom personer kendt for kriminalitet, og der var rygter om deres tilknytning til rockermiljøet.

Ad forhold II 5

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke noget til bilen.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at bilen var importeret fra Tyskland, han har ikke haft bilen til syn. Tiltalte lærte først FL at kende omkring det tidspunkt, hvor lejekontrakten er dateret, det er muligt, at han har været lejer. Tiltalte kender ikke V.16 eller V.99.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at han kender V.16 af omtale og V.99, der nu er medlem af G6.

Vidnet V.37 har blandt forklaret, at han har lavet en skade på bilen efter anmodning fra V.16. V.16 kørte i bilen.

Vidnerne kriminalassistent V.67 og politiassistent V.72 har forklaret om deres observationer af bilen hos V.16 og V.99 og af bilen med V.16 som fører.

Vidnet V.112 har blandt forklaret, at det kan passe, at han til politiet har forklaret, at han købte bilen i september 2001 af en mand, først i trediverne, mørkhåret, en nobel fyr.

Ad forhold II 6

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke bilen. Han har ikke lejet bilen, og han har ikke underskrevet på lejekontrakten.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at han ikke har skrevet lejekontrakten, og det ligner T3s underskrift, der er på den. Indbetalingen af depositum var alene en bogføringsmæssig postering. Selskabet havde ikke råd til køb af nye biler, han ved ikke, hvorledes denne er finansieret. Han har underskrevet erklæring til politiet vedrørende en hastighedsovertrædelse om, at føreren af bilen var T3, selv om det af det tilhørende foto fremgik, at det ikke var ham. Tiltalte kender ikke RT. Det var ikke hans opgave at rende rundt og holde øje med, hvem der kørte rundt i bilerne. Det stod ikke i hans jobbeskrivelse, og det interesserede ham ikke.

Tiltalte T1 har blandt andet forklaret, at det ikke er utænkeligt, at han har været involveret i handlen med V.74. Tiltalte husker ikke at have betalt bilen, men det er ikke utænkeligt. Tiltalte kender ikke RT eller V.18.

Vidnerne V.18 har forklaret om sin brug af bilen, og at han kender V.3, men vidnet er ikke selv med i G6.

Vidnerne politiassistent V.75 og politiassistent V.76 har forklaret om deres observationer af bilen med RT som fører.

Ad forhold II 7

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han ikke kender bilen.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at han kender ikke V.17. Tiltalte kørte bilen til registrering på tyske nummerplader. Prisen for køretøjet behøvede ikke at være den samme, som kvitteringen for depositum lød på, det skulle blot svare omtrentlig til hinanden. Kvitteringen er lavet først, og når de fik den næste bil ind i selskabet førte han blot beløbet over på lejekontrakten.

Tiltalte T1 har blandt forklaret, at han kender ikke bilen. registreringsattesten må være efterladt sammen med andre papirer hos tiltalte. Han ved, hvem V.17 er.

Vidnet V.17, der på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark, har forklaret om sin brug af bilen.

Vidnerne politiassistent V.72 og kriminalassistent V.84 har forklaret om deres observationer af bilen med V.17 som fører.

Ad forhold II 8-11

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han ikke kender motorcyklerne, som H3.1 ApS har udlejet, han har aldrig handlet med motorcykler og har ikke kørekort til motorcykel.

Tiltalte T4 har blandt andet forklaret, at så vidt han ved kom alle de motorcykler, der er omtalt i anklageskriftet fra H1.1 Import/Eksport ved T1. Alle motorcyklerne var nye. Det var ikke tiltalte, der havde kontakten til T1, men T3. Tiltalte kan have ringet til tiltalte i forbindelse med de to gange, de skulle møde hos ToldSkat for registrering af motorcyklerne. De to gange T1 var med, fik han udleveret nummerpladerne, han var sælgeren, og motorcyklerne stod hos ham. Når T1 ikke var med, blev nummerpladerne afleveret til T3. Det var T3, der kopierede registreringsattesterne til selskabet og til lejer, han ved ikke, hvorfor T1 har haft nogle.

Tiltalte T1 har forklaret, at han solgte en del nye motorcykler til H3.1 ApS. Han talte altid med T3 hos H3.1 ApS. Tiltalte fik typeattesterne fra G17. T4 fik papirerne til indregistrering, han har været med T4 hos ToldSkat for at få indregistreret. I nogle tilfælde har han skruet pladerne på, hvorefter motorcyklerne er afhentet hos ham, han husker ikke af hvem. Han ved ikke hvad påtegningerne på registreringsattesterne, der er fundet hos, betyder. Han har kopi af et kørekort, fordi V.20 måske har fået en prøvetur. Han har ikke vidst, at en af motorcyklerne var hos V.3. Han ved, hvem V.34 er, og han kender V.21, der begge er tilknyttet G6.

Vidnerne V.3, V.19, V.20, V.34 og V.21, der alle på daværende tidspunkt havde bopæl i Danmark og tilknytning til G6, har forklaret om deres brug af motorcyklerne.

Vidnerne politiassistent V.77, kriminalassistent V.78, politiassistent V.89, kriminalassistent V.52, politiassistent V.79, Kriminalassistent V.66, politiassistent V.80, politiassistent V.81 har forklaret om deres observationer af motorcyklerne sammen med de omhandlede brugere.

Ad forhold II 12

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke bilen. Han har mødt V.23 en gang.

Tiltalte T4 har blandt forklaret, at bilen kom ind i selskabet fra V.93. Bilen skulle til G.19, der ejes af V.93. Den skulle udlejes til folk, der lejede stedet. Det var G.19, der skulle stå for udarbejdelser af lejekontrakter, de fik uudfyldte blanketter. Han havde ikke med det at gøre, han fik det at vide af T3 og muligvis også V.93. Han har mødt V.23 en gang, og vidste, at han var bestyrer.

Vidnerne V.22 og V.23 har forklaret om deres brug af bilen.

Vidnerne V.113 og V.82 har forklaret om V.22 og V.23s brug af bilen.

Vidnet V.26 har blandt forklaret, at V.93 bestilte bilen.

Ad forhold II 13

Tiltalte T3 har blandt andet forklaret, at han kender ikke bilen.

Tiltalte T4 har blandt forklaret, at han i forbindelse med købet af bilen skulle underskrive en kreditaftale og lejer skulle betale en væsentlig større leje, det var ikke hans idé, men T3s.

Vidnet V.26 har blandt forklaret til politiet, at T4 bestilte bilen og hentede den.

Vidnet V.33 har forklaret om sin brug af bilen.

Vidnerne kriminalassistent V.50, politiassistent V.54 og politiassistent V.83 har forklaret om deres observationer af bilen med V.33.

Spørgsmålet om forsæt eller grov uagtsomhed for så vidt angår tiltalte T3

Efter forklaringerne fra T4, T1, V.111, V.91, V.92 og V.26 må det anses for bevist, at T3 var den reelle ejer og leder af H3.1 ApS, og at han havde ansat T4 til at forestå visse af de praktiske ting, herunder også formelt at være direktør og underskrive de dokumenter vedrørende H3.1 ApS, som T3 forlangte. Det må videre lægges til grund, at det var T3, der indkøbte biler til H3.1 ApS og leverede dokumentation for handlerne til T4 samt leverede ham oplysninger til brug for hans udfærdigelse af lejekontrakterne. Det er efter T4s forklaring godtgjort, at de begge udfærdigede fiktive kvitteringer for indbetalt depositum til brug for revisors erklæringer til ToldSkat. Herefter findes T3 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. stk. 3.

Spørgsmålet om forsæt eller grov uagtsomhed for så vidt angår tiltalte T4

Tiltalte T4 har forklaret, at han formelt var ansat som direktør i H3.1, mens T3 reelt var ejer og havde bestemmelsesretten i selskabet. T4 har lavet regnskaber, indregistreret køretøjer og udfærdiget lejekontrakter. Han har været med til møder hos revisor V.91. Han har udfærdiget fiktive kvitteringer for indbetalt depositum til brug for revisors erklæringer til ToldSkat. T4 har ikke på noget tidspunkt forsøgt at kontakte de lejere, der er anført på lejekontrakterne, heller ikke de lejere, han kender, og om hvem han ved, de ikke har lejet de køretøjer, de på lejekontrakter er anført som lejere af (II 1 og 9), og at i hvert fald en af dem ikke har kørekort til den motorcykel, han står på lejekontrakten til at have lejet. T4 har afgivet urigtig erklæring til politiet vedrørende en hastighedsforseelse om, at det var T3, der var fører af bilen, uanset at det af fotoet af føreren fremgik, at det ikke var ham. T4 har endvidere efter vidnet V.26s forklaring bestilt den bil til en tyrker, som V.15 senere observeres køre i. Herefter findes han med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overtrådt registreringslovens § 27, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. stk. 3.

Spørgsmålet om forsæt eller grov uagtsomhed for så vidt angår tiltalte T1

Det må lægges til grund, at tiltalte T1 har skaffet en del af køretøjerne til H3.1 ApS. Brugerne af alle køretøjerne i forhold II 1 - 11 har alle relationer til tiltalte end direkte eller gennem fælles bekendte. Hos T1 er fundet papirer vedrørende nogle af køretøjerne med hans håndskrevne påtegninger om navnene på de personer, der er observeret som brugere af køretøjerne. T1 har forestået reparation af en del af køretøjerne. Det må således lægges til grund, at T1 har anvist de reelle brugere af køretøjerne og forestået en del af den praktiske administration af lejeforholdene. T1 har tætte relationer til V.26 og T3 fra hvem dokumenterne til brug for udfærdigelse af lejekontrakterne hidrører. T1 findes herefter i forhold II 1 - 11 med forsæt til unddrage statskassen afgift at have overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 3 og medvirket, jf. straffelovens § 23 til T3s og T4s overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Om forhold III

Ved lejeforholdenes begyndelse har erlagt et større beløb, hvorefter der alene skulle betales en meget lav leje. De større beløb er regnskabsført i H2.1 ApS som deposita. Endvidere er disse beløb i forhold til ToldSkat opgivet som deposita i relation til den pulje, der skulle oparbejdes for at indkøbe yderligere køretøjer til udlejning. Lån kan ikke indregnes i en sådan pulje.

Tiltalte T2 har forklaret, at lejer af et køretøj indbetalte et beløb til selskabet, således at selskabet kunne erhverve det køretøj, som lejer ønskede. Det er en fejl, når det er regnskabsført som depositum, for det er et lån til selskabet, og der er udarbejdet håndpantsætningserklæringer til lejer. Han har talt med revisor V.91, der har oplyst ham om, at der skal betales moms af et depositum, men ikke af et lån. Han har derfor ikke angivet eller afregnet momsen til ToldSkat.

Rettens afgørelse og begrundelse i forhold III

Tiltalte har ikke fremsat indsigelse mod ToldSkats opgørelse på 332.172 kr. Under hensyn til at de omhandlede beløb er regnskabsført som deposita, og at de er anvendt til oparbejdelse af pulje, må tiltalte T2s forklaring om låneforhold tilsidesættes. Tiltalte har været klar over, at beløbene var momspligtige, men har undladt at indberette og afregne momsen. Efter det ovenfor under forhold I 15 anførte må det antages, at motorcyklen er erhvervet til privat brug til tiltaltes søn V.31, hvorfor det har været uberettiget at fradrage købsmomsen som sket. Tiltalte T2 findes derfor skyldig i forsætlig overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr,1.

Om afgifter

Efter det ovenfor anførte har tiltalte T2 unddraget registreringsafgifter for 6.184.290 kr. samt moms med 332.172 kr.

Efter det ovenfor anførte har tiltalte T1 unddraget registreringsafgifter for 10.208.004 kr.

Efter det ovenfor anførte har tiltalte T3 unddraget registreringsafgifter for 5.524.352 kr.

Efter det ovenfor anførte har tiltalte T4 unddraget registreringsafgifter for 5.524.352 kr.

Om erstatningskrav

Anklagemyndigheden har på vegne ToldSkat nedlagt påstand om efterbetaling af registreringsafgifter svarende til den unddragne afgift med fradrag af den afgift, der senere er betalt af nye ejere af køretøjerne:

Tiltalte T2 skal betale 4.549.845 kr., af dette beløb skal 4.156.819 kr. betales in solidum med T1.

Tiltalte T1 skal betale 8.346.090 kr., af dette beløb skal 4.156.819 kr. betales in solidum med T2 og 4.189.271 kr. betales in solidum med T3 og T4.

Tiltalte T3 og T4 skal in solidum betale 5.223.172 kr., af dette beløb skal 4.189.271 kr. betales in solidum med T1.

De tiltalte har ikke bestridt afgiftsberegningerne, men har anført, at erstatningssøgende i sin opgørelse ikke har taget højde for afgiftsrefusion ved videresalg uden for Danmark, samt at erstatningssøgende ikke har forsøgt at foretage en skønsmæssig ansættelse heraf, baseret på afmeldingstidspunkter eller baseret på informationer tilgængelige fra blandt andet tyske registreringsmyndigheder.

Om sanktionsspørgsmålet

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel i 2 år for hver af de tiltalte, hvilket må forstås således, at forholdene I og II påstås henført under straffelovens § 289, dog således at straffen ikke kan blive strengere end efter den før 18. maj 2005 gældende straffehjemmel.

Forsvarerne har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom herunder, at "strafferammen" ikke som påstået af anklagemyndigheden bør udnyttes fuldt ud.

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3 og straffelovens § 289 blev ændret ved lov nr. 325 af 28. maj 2005.

Strafferammen efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3 er herefter fængsel i 1 år 6 måneder, med mindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. Af bemærkningerne til lov nr. 325 af 18. maj 2005 fremgår blandt andet: " Den foreslåede ændring af § 289 i straffeloven skal sikre, at den strafferetlige beskyttelse af offentlige midler er ensartet, uanset hvilken type af offentlige midler en berigelsesforbrydelse er rettet sig imod. Overtrædelser af bestemmelsen vil efter det foreslåede kunne straffes med fængsel indtil 8 år. ... Ændringerne indebærer, at grove overtrædelse kan straffes efter straffelovens § 289, og derfor foreslås det at normalstrafferammen for overtrædelse af de omhandlede bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen er bøde eller fængsel indtil 1 år 6 måneder. Det er med den foreslåede ændring ikke tilsigtet at sænke det hidtidige strafudmålingsniveau. Tilfælde, der hidtil er sanktioneret med straf mellem 1 år 6 måneder og 2 år, vil fremover skulle henføres under straffelovens § 289."

Under hensyn til størrelsen af de unddragne afgifter findes forholdene I og II at burde henføres under registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. straffelovens § 289, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 1. pkt., dog således at straffen ikke bliver strengere end efter den på gerningstidspunktet gældende lovgivning, jf. endvidere Østre Landsrets dom af 15. juli 1969 gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1969 side 959.

Den omstændighed, at det ikke har kunnet fastslås, om et eller flere af køretøjerne er eksporteret, kan ikke føre til, at der - som påstået af forsvaret - sker reduktion af statskassens krav på erstatning eller af den forskyldte tillægsbøde med et beløb svarende til en skønsmæssig fastsat afgiftsreduktion.

Da tillægsbøderne ikke er fastsat under hensyntagen til de tiltaltes betalingsevne, har retten ikke fundet anledning til ved fastsættelse af forvandlingsstraffen at bringe straffelovens § 54, stk. 1, sidste pkt. i anvendelse.

Straffen for tiltalte T2 fastsættes til fængsel i 1 år 10 måneder, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 4, jf. straffelovens § 289, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 1. pkt., og momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte T2 skal betale en tillægsbøde på 3.325.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 54, stk. 1.

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til fængsel i 2 år, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk, 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 4, jf. straffelovens § 289, jf. straffelovens § 3, stk. 1,1. pkt.

Tiltalte T1 skal betale en tillægsbøde på 5.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 54, stk. 1.

Straffen for tiltalte T3 fastsættes til fængsel i 1 år 10 måneder, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 4, jf. straffelovens § 289, jf. straffelovens § 3, stk. 1,1. pkt.

Tiltalte T3 skal betale en tillægsbøde på 2.750.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 54, stk. 1.

Straffen for tiltalte T4 fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 4, jf. straffelovens § 289, jf: straffelovens § 3, stk. 1, 1. pkt.

Fuldbyrdelse af den tiltalte T4 forskyldte straf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i prøvetiden, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte T4 skal betale en tillægsbøde på 2.750.000 kr. jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 54, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er sket en systematisk unddragelse af meget betydelige afgifter over længere tid. For så vidt angår tiltalte T4 har retten lagt til grund, at han alene på et underordnet plan og i kortere tid har foretaget afgiftsunddragelser.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 1 år 10 måneder.

Tiltalte T2 skal betale en tillægsbøde på 3.325.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T2 skal for sit vedkommende betale sagens omkostninger, herunder salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Mogens Juhl, med 457.600 kr. med tillæg af moms.

Tiltalte T1 straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte T1 skal betale en tillægsbøde på 5.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T1 skal for sit vedkommende betale sagens omkostninger, herunder salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Peter Bang-Olsen, med 413.900 kr. med tillæg af moms samt udlæg til transport med 6.045 kr. med tillæg af moms.

Tiltalte T3 skal straffes med fængsel i 1 år 10 måneder.

Tiltalte T3 skal betale en tillægsbøde på 2.750.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T3 skal for sit vedkommende betale sagens omkostninger, herunder salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Bent Aage Stim, med 422.450 med tillæg af moms, udlæg til transport med 26.350 kr. med tillæg af moms samt udlæg til broafgift 11.500 kr. og salær til den for ham tidligere beskikkede forsvarer, advokat Sigurd Trolle, med 42.000 kr. med tillæg af moms samt godtgørelse af udlæg med 250,50 kr.

Tiltalte T4 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte T4 skal betale en tillægsbøde på 2.750.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T4 skal for sit vedkommende betale sagens omkostninger, herunder salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Anders Németh, med 403.400 med tillæg af moms samt udlæg til transport med 19.718,40 kr.

Tiltalte T2 skal inden 14 dage efterbetale registreringsafgifter med 4.549.845 kr. til ToldSkat, af dette beløb skal 4.156.819 kr. betales in solidum med T1.

Tiltalte T1 skal inden 14 dage efterbetale registreringsafgifter med 8.346.090 kr. til ToldSkat, af dette beløb skal 4.156.819 kr. betales in solidum med T2 og 4.189.271 kr. betales in solidum med T3 og T4.

Tiltalte T3 og T4 skal inden 14 dage in solidum efterbetale registreringsafgifter med 5.223.172 kr. til ToldSkat, af dette beløb skal 4.189.271 kr. betales in solidum med T1.

----------

Østre Landsrets landsrets dom af 9. marts 2007, 2. afdeling, S-4279-05

Byrettens 2. afdelings dom af 31. oktober 2005 (SS 2.1365/2004) er anket af T1 og T2 med påstand om frifindelse, og af tiltalte T3 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om domfældelse i overensstemmelse med den principale tiltale i anklageskriftet, dog således at tiltalte T1 som i byrettens dom frifindes i forhold 1-2 og 1-15. I relation til alle tiltalte er der endvidere nedlagt endelig r påstand om stadfæstelse af strafudmålingen.

Opgørelse af det unddragne beløb og kravet på efterbetaling af registreringsafgift:

SKAT har under ankesagen foretaget en fornyet gennemgang af det materiale, der ligger til grund for opgørelsen af de unddragne beløb og kravet på efterbetaling af registreringsafgift.

Af en opgørelse af 13. december 2006 fremgår, at det samlede unddragne beløb i forhold I uændret er opgjort til i alt 6.184.290 kr. Som følge af en nedsættelse af vurderingen af køretøjet i forhold 16 med 16.578 kr. og som følge af, at køretøjet i forhold 20 er solgt med heraf følgende betaling af registreringsafgift, er kravet på efterbetaling i forhold I nedsat med i alt 171.256 kr.

SKAT har på den baggrund opgjort, at tiltalte T2 har unddraget statskassen et samlet beløb i dette forhold på 6.184.290 kr., og har nedlagt påstand om efterbetaling af 4.362.011 kr., heraf 3.968.985 kr. in solidum med tiltalte T1, som efter opgørelsen har unddraget statskassen et beløb på 5.717.553 kr. i dette forhold.

I forhold II er det samlede unddragne beløb uændret opgjort til i alt 5.524.352 kr. Som følge af, at køreøjerne i forhold 2 og 4 er solgt med heraf følgende betaling af registreringsafgift på henholdsvis 173.930 kr. og 113.881 kr., er kravet på efterbetaling nedsat med i alt 287.811 kr.

SKAT har på den baggrund opgjort, at tiltalte T3 har unddraget statskassen et samlet beløb på 5.524.352 kr., og har nedlagt påstand om efterbetaling af 4.935.361 kr., heraf 3.901.460 kr. in solidum med tiltalte T1, som efter opgørelsen har unddraget statskassen et beløb på 4.490.451 kr. i dette forhold.

Det samlede efterbetalingskrav mod tiltalte T1 udgør således 7.870.445 kr., og det unddragne beløb er opgjort samlet til 10.208.004 kr.

Momskravet i forhold III er opgjort uændret til 332.172 kr.

Foranlediget af de beskikkede forsvarere for de tiltalte T1 og T2 tilkendegav landsretten i december 2006, at der ikke er grundlag for at udskyde erstatningskravet til civilt søgsmål, idet kravet uden væsentlig ulempe vil kunne behandles i forbindelse med straffesagen. Det er herved bemærket, at der i den udarbejdede tidsplan er afsat den fornødne tid til behandling af kravet, herunder i form af bevisførelse og procedure.

De beskikkede forsvarere for T1 og T2 har ikke i deres procedure berørt spørgsmålet om efterbetaling af registreringsafgift. Advokat Henriksen har dog som beskikket forsvarer for T2 bestridt erstatningspligten uden at uddybe dette nærmere. Advokat Juul Eriksen har som beskikket forsvarer for tiltalte T1 ligeledes uden nærmere uddybning fastholdt påstanden om, at det civilretlige erstatningssøgsmål udskydes til særskilt behandling. Han har nedlagt en subsidiær påstand om frifindelse. Han har under drøftelse af bevisførelsen og sagens tilrettelæggelse i december 2006 bemærket, at den beløbsmæssige opgørelse af det unddragne beløb ikke bestrides i straffesagen, dog at en eventuel bøde vil kunne reduceres mere eller mindre skønsmæssigt. En opgørelse af erstatningsbeløbet kræver imidlertid en fuldstændig nøjagtig opgørelse, hvor der skal kompenseres for de biler, som efterfølgende er blevet afgiftsberigtiget i Danmark, og for de biler, som efterfølgende er blevet eksporteret. Endvidere skal erstatningsbeløbet reguleres i de tilfælde, hvor den efterfølgende registreringsafgift fejlagtigt er blevet opkrævet med et for lille beløb hos den, som har fået bilen afgiftsberigtiget og registreret. De oplysninger, som er nødvendige for at foretage disse reduktioner, foreligger ikke under straffesagen.

Advokat Anders Németh har som beskikket forsvarer for tiltalte T3 nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om efterbetaling af registreringsafgift, subsidiært at efterbetalingskravet udmåles til et mindre beløb. Han har herved henvist til, at de unddragne beløb og dermed et eventuelt krav på efterbetaling må opgøres til et langt mindre beløb, idet der alene kan beregnes en forholdsmæssig registreringsafgift for den tid, køretøjerne har været i brug i det omhandlede selskab. Endvidere må der tages højde for godtgørelse af registreringsafgift ved en mulig eksport.

Sagens behandling for landsretten

Hovedforhandlingen af ankesagen i landsretten blev påbegyndt den 13. november 2006 og afsluttet efter 10 retsmøder den 24. februar 2007. Sagen blev oprindelig i et retsmøde den 10. marts 2006 berammet til foretagelse over 16 retsdage ved landsrettens bitingsted. Under et telefonmøde den 18. august 2006 var der enighed om at flytte hovedforhandlingen til København. Det blev samtidig aftalt at begrænse antallet af retsdage til 12. Hovedforhandlingen har 2 gange måttet udsættes dels på grund af problemer med indkaldelse af et vidne med bopæl i udlandet og af hensyn til behandlingen af det ovennævnte efterbetalingskrav, dels på grund af sygdom.

Som følge af den sidste udsættelse af hovedforhandlingen har sagen i overensstemmelse med retsplejelovens § 214, stk. 3, 2. pkt., måttet færdiggøres under medvirken af to domsmænd, idet en af de oprindeligt medvirkende domsmænd har fået ansættelse ved domstolene.

Forklaringer

De tiltalte har for landsretten afgivet supplerende forklaring.

Endvidere har T4, V.12, V.14, V.26, V.111, V.74, V.87, V.91, V.113, V.6, V.24, og V.44 afgivet supplerende vidneforklaring.

Endvidere har V.114 afgivet vidneforklaring for landsretten.

De tiltalte og de vidner, der har afgivet supplerende forklaring for landsretten, har i det væsentlige forklaret som for byretten.

Samtlige forklaringer for landsretten er gengivet i retsbogen.

De forklaringer, som vidnerne V.45, ka. V.46, V.47, V.25, V.90, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.29, V.7, pa. V.51, V.30, V.8, V.70, V.9, V.10, V.11, V.13, V.96, V.39, V.71, V.27, V.38, ka. V.84, V.40, V.69, V.28, V.73, V.37, V.32, V.33, ka. V.63, pa. V.65, V.10, V.35, V.85, V.86, V.36, V.15, pa. V.72, V.16, V.95, V.18, V.17, V.19, ka. V.78, V.20, pa. V.79, V.34, V.21, V.22, V.23, V.41, V.42, V.94, V.74, V.92 og V.93 har afgivet i byretten, er blevet dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Endvidere er danske oversættelser af forklaringer, som V.98, V.99, V.100, V.110 , V.101, V.102, V.103, V.104, V.105, V.106, V.107 og V.108 har afgivet til en udenlandsk myndighed. blevet dokumenteret. Endelig er en e-mail fra V.109 til kriminalpolitiet som svar på et spørgsmål vedrørende forhold I-15 blevet dokumenteret.

Advokat Lars Henriksen har til brug for sagens behandling ved landsretten fremlagt materiale, som er fremskaffet ved aktindsigt hos SKAT. Materialet vedrører i det væsentlige H2.1 ApS forud for T2s indtræden i selskabet. Af materialet fremgår, at skattemyndighederne i en længere periode siden 1993 har haft omfattende brevveksling og drøftelser med selskabets daværende direktør og ejer V.93. Det fremgår således, at der gennem nogle år har været omfattende mangler ved det bogførings- og regnskabsmateriale, som blev indsendt til skattemyndighederne, herunder problemer med momsangivelser og drøftelser af, hvorvidt der skulle betales moms af depositum. Skattemyndighederne har endvidere i forbindelse med udøvelsen af deres kontrol af selskabets virksomhed fra andre myndigheder indhentet oplysninger om parkeringsbøder vedrørende de omhandlede køretøjer. Materialet indeholder endvidere dokumenter vedrørende en ransagning gennemført på en række adresser den 13. november 1997. Endelig indeholder materialet brevveksling med V.93 fra november og december 2001 vedrørende opkrævning af en afgift på 766.929 kr. som følge af, at 4 af selskabets biler blev konstateret anvendt af personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, herunder af V.44.

I det omhandlede materiale findes endvidere en genpart af et telefaxbrev af 4. marts 1994 til V.93, som V.44 har forklaret, at han har skrevet. Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Som du vil kunne se af vedlagte har jeg dd besøgt en BMV forhandler som dagligt får et utal af henvendelser fra Tyskland om køb af bil, dette er ikke muligt.

Men han har også mange danskere der spørger om grænseplader, det kan heller ikke lade sig gøre pga importøren, men her kommer vi ind i billedet med vor valutaudlejning...

Jeg tror at vi her har fundet "manden" der vil kunne skabe et fornuftigt grundlag for udlejning og derved skjule "vore" egne biler bedre, og ikke mindst vil også tjene penge

..."

Der er ikke til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808, men anklagemyndigheden har tilkendegivet, at de tiltalte i givet fald kan anses for egnede til en betinget dom, herunder en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ad forhold I og II

Også efter bevisførelsen for landsretten kan det af de grunde, der er anført i byrettens dom, lægges til grund, at der er forholdt med de omhandlede køretøjer som beskrevet i tiltalen vedrørende de enkelte køretøjer. Det lægges således til grund, at der i samtlige tilfælde har været tale om fiktive lejekontrakter, og at køretøjerne er blevet anvendt af personer med fast bopæl i Danmark og ikke af de personer, som fremgår af lejekontrakterne.

Det bemærkes herved, at landsretten ikke finder det stridende mod artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, at der som led i bevisførelsen i forhold I-17, 20-23, 25 og 27 er sket dokumentation af de forklaringer, som de angivne lejere har afgivet for en udenlandsk myndighed. Landsretten bemærker herved, at de pågældende personer forgæves var indkaldt under byrettens behandling af sagen, at de pågældende forklaringer alene går ud på, at de pågældende har erklæret, at de ikke har lejet de pågældende køretøjer, og at forklaringerne ikke er eneste bevis i de pågældende forhold. Som bevis indgår således tillige, at det må lægges til grund, at udlejningen i det hele var tilrettelagt med henblik på at undgå betaling af registreringsafgift, at udlejningen i disse forhold er sket på samme måde som i de forhold, hvor det ved observationer er dokumenteret, at de angivne lejere ikke reelt var brugere af køretøjerne, og V.74s vidneforklaring i byretten om, at han ikke købte de pågældende køretøjer. Det bemærkes videre, at der ikke foreligger omstændigheder, der giver grundlag for at tro, at lejekontrakterne i netop disse forhold skulle være reelle, og at de tiltalte ikke har bestridt rigtigheden af de afgivne erklæringer, men alene har gjort en formel indsigelse gældende.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det således ubetænkeligt at lægge til grund, at formålet med virksomheden i de omhandlede selskaber i det hele var at undgå betaling af registreringsafgift af de omhandlede køretøjer.

I hvert fald under disse omstændigheder finder landsretten, at anklageskriftet opfylder betingelserne i retsplejelovens § 831, og bemærker i den forbindelse, at det tilstrækkeligt og tydeligt fremgår, hvad der er rejst tiltale for, ligesom den delvis forklarende og uddybende beskrivelse, der indleder forhold I og II, ikke har hindret de tiltalte i at varetage deres forsvar.

Det afgørende er herefter, om de tiltalte forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt registreringsafgiftsloven og i givet fald, hvordan de unddragne beløb skal opgøres.

Selv om det ikke efter bevisførelsen kan lægges til grund, at T1 har handlet som hovedmand, så må det af de grunde, der er anført af byretten, lægges til grund, at han har indtaget en sådan central rolle, at det strafferetlige ansvar ikke alene skal bedømmes efter reglerne i straffelovens § 23 om medvirken og i overensstemmelse med den snævre udformning, som medvirkensansvaret har inden for skatte- og afgiftsstrafferetten. Landsretten finder det af de grunde, der er anført i byrettens dom, godtgjort, at T1 har haft det til domfældelse fornødne forsæt i samme omfang som fastslået i byrettens dom.

For så vidt angår T2 lægges det efter bevisførelsen for landsretten til grund, at der i årene umiddelbart forud for hans indtræden som direktør i H2.1 ApS var omfattende kontakt mellem skattemyndighederne og V.93, der i hele perioden indtil selskabets opløsning var ejer af selskabet, vedrørende en række forskellige afgiftsmæssige spørgsmål, herunder anvendelse af køretøjer i strid med afgiftsfritagelsen. Det er ikke godtgjort, at V.93 eller myndighederne orienterede T2 herom. Uanset dette finder landsretten af de grunde, der er anført i byrettens dom, at T2 på et tidligt tidspunkt efter sin tiltræden som direktør er blevet klar over udlejningsvirksomhedens karakter og således har haft det til domfældelse fornødne forsæt. Det tiltrædes således tillige af de grunde, der er anført i byrettens dom, at han er fundet skyldig i forhold I 10-12, hvor lejeaftalerne var indgået, inden han indtrådte som direktør, men hvor han efterfølgende har udfærdiget lejekontrakter m.v. blandt andet til brug for afgiftskontrollen, og hvor køretøjerne i den tid, hvor han har været direktør, er blevet genindregistreret efter at have været afmeldt i vinterperioden.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at T3 har haft det til domfældelse fornødne forsæt i forhold II. Det bemærkes herved, at det ikke uden nærmere bevisførelse kan lægges til grund, at han har handlet under en eller anden form for tvang, således som det er blevet antydet.

Landsretten tiltræder, at de unddragne beløb er opgjort som sket af SKAT, jf. ovenfor. Der er ikke grundlag for at foretage en forholdsmæssig opgørelse af afgiften fordelt på den tid, køretøjerne har været i brug i de omhandlede selskaber.

Ad forhold III

Af de grunde, der er anført i byrettens dom, og idet det for landsretten fremkomne ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det, at tiltalte T2 er fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen i dette forhold.

Landsretten finder, at anklageskriftet også på dette punkt opfylder betingelserne i retsplejelovens § 831, idet det tilstrækkeligt og tydeligt fremgår, hvad der er rejst tiltale for. Tiltalte T2 har således været i stand til at varetage sit forsvar.

Som følge af det anførte tiltræder landsretten i det hele byrettens bevisresultat.

Sanktion

Landsretten tiltræder, at der som anført i byrettens dom ved lov nr. 325 af 28. maj 2005 ikke var tilsigtet og ikke blev gennemført nogen ændringer, hvorved strafferammen eller strafniveauet blev sænket. Det tiltrædes således, at straffen er fastsat i medfør af de bestemmelser, der er anført i byrettens dom, dog således at straffens længde er begrænset af den straffehjemmel på fængsel i 2 år, der gjaldt før lovændringen, jf. straffelovens § 3, stk. 1.

Landsretten finder de udmålte frihedsstraffe passende.

Landsretten har herved på samme måde som byretten lagt vægt på antallet af forhold og disses karakter, herunder navnlig at der er tale om en systematisk tilrettelagt afgiftsunddragelse over længere tid. Da det lægges til grund, at virksomheden er tilrettelagt med henblik på afgiftsunddragelse, kan det ikke tillægges betydning, om myndighederne kunne have grebet ind på et tidligere tidspunkt. Under hensyn til sagens karakter, herunder at der er anvendt et stort antal fiktive dokumenter vedrørende personer, der er bosat i udlandet, finder landsretten endvidere ikke, at den tid, der er anvendt på at efterforske og rejse tiltale i sagen, og den tid, der er anvendt til sagens behandling ved by- og landsret, kan føre til en formildelse af straffene. Det kan heller ikke tillægges betydning, at det ikke umiddelbart er muligt at opgøre et økonomisk udbytte for de tiltalte i sagen.

Landsretten har bemærket, at anklagemyndigheden har undladt at rejse tiltale mod de øvrige involverede i sagen, herunder de personer i Danmark, som har anvendt køretøjerne i strid med reglerne for afgiftsfritagelse. Heller ikke dette kan dog føre til en ændret straf for de tiltalte i denne sag.

Af de samme grunde, som er anført ovenfor, er der ikke grundlag for at gøre nogen af straffene hel eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Under hensyn til størrelsen af de unddragne beløb tiltræder landsretten endvidere de tillægsbøder, som hver af de tiltalte er blevet idømt. Af de grunde, der er anført i byrettens dom, tiltrædes det, at straffelovens § 54, stk. 1, sidste pkt., ikke er anvendt ved fastsættelse af varigheden af forvandlingsstraffen for de idømte bøder.

Efterbetaling af registreringsafgift

Under henvisning til det ovenfor anførte tiltræder de juridiske dommere, at de tiltalte er pålagt at foretage efterbetaling af registreringsafgift med et beløb svarende til den unddragne afgift med fradrag af de beløb, der senere er indkommet i forbindelse med indregistrering af visse af køretøjerne.

Det kan ikke føre til nedsættelse af efterbetalingskravet, at visse af køretøjerne ikke har kunnet efterspores og dermed muligvis kan være eksporteret til for eksempel Tyskland. Der er heller ikke grundlag for at nedsætte erstatningskravet under henvisning til en betragtning om, at den unddragne registreringsafgift alene kan opgøres forholdsmæssigt svarende til den tid, køretøjerne har været i brug i de omhandlede selskaber.

Herefter og da de beskikkede forsvarere ikke i øvrigt har anført omstændigheder til støtte for en nedsættelse af kravene, tages kravene om efterbetaling af registreringsafgift til følge som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger

Som følge af sagens resultat skal de tiltalte betale sagens omkostninger for landsretten.

Ved fastsættelsen af sagens omkostninger tages der imidlertid hensyn til, at det har været forbundet med yderligere omkostninger for de tiltalte, at hovedforhandlingen af sagen er blevet flyttet fra ... til København. Statskassen pålægges derfor at betale den skønsmæssige andel af de afholdte udlæg og tidsforbruget, der skønnes at kunne henføres hertil. Det bemærkes, at merudgiften modsvares af en besparelse for anklagemyndigheden og landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1, T2 og T3 stadfæstes, dog således at det beløb, de hver især skal betale i erstatning, fastsættes til følgende:

Tiltalte T2 skal inden 14 dage efter denne dom efterbetale registreringsafgifter med 4.362.011 kr. til SKAT, af dette beløb skal 3.968.985 kr. betales in solidum med T1.

Tiltalte T1 skal inden 14 dage efter denne dom efterbetale registreringsafgifter med 7.870.445 kr. til SKAT, af dette beløb skal 3.968.985 kr. betales in solidum med T2, og 3.901.460 kr. skal betales in solidum med T3 og T4.

T3 skal inden 14 dage efter denne dom in solidum med T4 efterbetale registreringsafgifter med 4.935.361 kr. til SKAT, af dette beløb skal 3.901.460 kr. betales in solidum med T1.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog således at statskassen skal betale de skønsmæssige meromkostninger for de tiltalte og deres forsvar som følge af, at sagen er blevet domsforhandlet i ... i stedet for i ....