Dato for udgivelse
18 sep 2008 12:43
SKM-nummer
SKM2008.737.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-134543
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Segmentering, virksomheder, indsigt, aktindsigt
Resumé
SKAT, Hovedcentret har truffet afgørelse om indsigt efter persondataloven i SKATs segmentering af virksomhedsmassen. Hovedcentret afslår at give indsigt i segmenteringen.
Hjemmel
08-121577
Reference(r)
Persondataloven, kapitel 9
Offentlighedsloven § 7

SKAT, Hovedcentret har den 15. september 2008 truffet nedenstående afgørelse, hvor Hovedcentret afslår at give indsigt efter persondataloven i segmentering af virksomhedsmassen. Vi skal gøre opmærksom på, at Skattecentret den 14. december 2007 i samme sag har afslået at give aktindsigt efter offentlighedsloven i segmenteringen. Skattecentrets afgørelse er påklaget til Landsskatteretten, som endnu ikke har truffet afgørelse i klagesagen.

Afgørelse af 15. september 2008:

"Advokat (...), Århus har på Deres vegne i brev af 5. februar 2008 klaget til Datatilsynet over Skattecenter (...) afgørelse af 14. december 2007 om aktindsigt i "SKATs sorte bog" for så vidt angår oplysninger, der er registreret om Dem og Deres virksomheder.

Datatilsynet har i brev af 3. marts 2008 og senest i brev af 13. august 2008 anmodet SKAT om at tage stilling til Deres anmodning efter reglerne i persondataloven.

Afgørelse om "SKATs sorte bog"/segmentering af virksomhedsmassen

Da SKAT ikke har en såkaldt "sort bog", kan Hovedcentret ikke imødekomme Deres anmodning om indsigt heri.

Derudover afslår Hovedcentret at give Dem indsigt i SKATs databehandling i form af segmentering af virksomhedsmassen, da segmentering og resultatet heraf for den enkelte virksomhed er undtaget fra indsigt i medfør af persondatalovens § 32, stk. 2, og princippet i offentlighedslovens § 7 om interne arbejdsdokumenter.

Vi skal henvise til den nærmere beskrivelse nedenfor.

Det fremgår af Deres klage, at baggrunden for Deres anmodning om aktindsigt/indsigt er en omtale af "SKATs sorte bog" i artikel i Jyllands-Posten den 30. november 2007.

SKAT har imidlertid ikke en sådan sort bog, og det fremgår også af avisartiklen, at den omhandler skattemyndighedernes segmentering af virksomhedsmassen.

Hovedcentret skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at databehandling i form af segmentering af virksomheder er omfattet af anmeldelse til Datatilsynet med betegnelsen "administration af kontrol- og inddrivelsesopgaven" - j.nr. 2001-54-0358.

SKATs segmentering er en elektronisk grovsortering af virksomheder på grundlag af virksomhedernes efterlevelse af gældende lovgivning. Segmenteringen omfatter alle virksomheder med CVR nr., herunder personligt ejede virksomheder, hvor ejeren placeres i samme segment som virksomheden. Der foretages ikke segmentering i forhold til andre fysiske personer.

Virksomhederne opdeles som udgangspunkt i fire grupper - segmenter - ud fra de oplysninger, der allerede findes i SKATs edbsystemer. Tanken bag segmentering er, at virksomheder med ensartet skattemæssig adfærd også lader sig påvirke af ensartet indsats fra skattemyndighedernes side.

Segmenteringen bruges umiddelbart til at vælge SKATs tilgang til virksomheder i de fire segmenter i kontrol- og servicemæssig henseende og til at foretage en generel planlægning af indsatsen.

Opdelingen af virksomhedsmassen sker årligt ud fra forud fastsatte objektive kriterier, og der er som udgangspunkt tale om en maskinel segmentering.

SKAT har ikke et egentligt register eller lignende, som indeholder en total oversigt over årets segmentering. Det vil imidlertid med en markering fremgå af visse af SKATs edbsystemer, hvorledes en konkret virksomhed for tiden er segmenteret.

Segmenteringen er således et arbejdsredskab, som SKAT benytter i sin tilrettelæggelse af indsatsen over for virksomhederne, og segmentering af en konkret virksomhed er da heller ikke udtryk for en afgørelse, eftersom segmenteringen ikke har direkte betydning eller retsvirkning for den enkelte virksomhed.

Vi skal gøre opmærksom på, at segmentering under alle omstændigheder alene er omfattet af persondataloven, hvis der er tale om behandling af oplysninger om fysiske personer.

Da SKATs databehandling i form af segmentering af virksomhedsmassen er et arbejdsredskab eller en arbejdsmetode, som SKAT anvender til egen planlægning mv. af indsatsarbejdet i forhold til virksomheder, er segmentering og resultatet heraf for den enkelte virksomhed undtaget fra indsigt i medfør af persondatalovens § 32, stk. 2, og princippet i offentlighedslovens § 7 om interne arbejdsdokumenter.

Ansøgning om registerindsigt

SKAT, Hovedcentret har videresendt Deres ansøgning - mails af 4. december 2007 - til BetalingsCentret i Ringkøbing, som er den enhed inden for SKAT, der behandler mere generelle anmodninger om registerindsigt.

De vil snarest muligt modtage en afgørelse fra BetalingsCentret i Ringkøbing om Deres adgang til registerindsigt.

Vi skal gøre opmærksom på, at persondatalovens regler om indsigt som hovedregel kun gælder for behandling af oplysninger om fysiske personer.

Klageadgang

De kan klage over afgørelsen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

SKAT, Hovedcentret beklager den sene videregivelse af Deres ansøgning om registerindsigt til rette enhed inden for SKAT og den i øvrigt lange sagsbehandlingstid.

Vi sender til orientering kopi af denne afgørelse til advokat (...), Århus, Skattecenter (...), Datatilsynet og Landsskatteretten."