Dato for udgivelse
07 May 2008 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2008 09:35
SKM-nummer
SKM2008.414.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-2028-07
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Fogedret, udlæg, løsøre, smykker, ejerforhold
Resumé

Ved kendelse afsagt af Vestre landsret den 26. marts 2008 stadfæstede landsretten et udlæg foretaget af SKAT i nogle smykker, der var i politiets varetægt. Skyldner havde gjort gældende, at 1 armlænke tilhørte datteren og at 2 brilliantringe tilhørte skyldners mor og kun var udlånt. Landsretten opretholdt udlægget i armlænken, idet der ikke var overensstemmelse i de afgivne forklaringer og at det derfor måtte formodes, at armlænken tilhørte skyldner. Udlægget i ringene blev tillige opretholdt, da skyldners mor ikke gav møde under den mundtlige forhandling og afgav nærmere forklaring om købet af ringene og udlånet til datteren.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2008-02 G.5.1

Parter

A
(advokat Kurt Jensen) og

B ved værgerne C og D
(advokat Kurt Jensen)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Eva Staal og Jens Nørtved (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 11. december 2007, FS 2-7260/2007.

SKAT foretog den 29. oktober 2007 udlæg i en række smykker fundet på bopælen hos D og C den 25. oktober 2007 i forbindelse med ransagning af deres hjem.

D og C har protesteret mod udlæg foretaget i 14K ankerarmbånd vurderet til 4.900 kr. De har anført, at armbåndet tilhører deres datter B. Armbåndet måler efter SKATS opmåling, der ikke bestrides af D og C knap 21 cm.

D har protesteret mod udlæg foretaget i 14K herrering med sort Onyx vurderet til 2.900 kr.

C har protesteret mod udlæg foretaget i hvidguldsring med 0,15 ct brilliant i rødgulds V-fatning, vurderet til 8.500 kr.

A har protesteret mod udlæg foretaget i en hvidguldsring med gallerifatning med 1 x 0,30 ct + 12x 0,01 ct i alt 0,42 ct vurderet til 19.500 kr. og i en hvidguldsring med 3x 0,15 ct + 10x 0,02 ct i alt 0,65 ct vurderet til 19.500 kr.

Forklaringer

D har forklaret, at han og C har givet armlænken til deres datter B. Ringen har været hans oldefars, og den har affektionsværdi for ham.

C har forklaret, at de har givet armlænken til B. B har tidligere været meget kraftig, men har været på julemærkehjem. Ringen har hun fået af hendes far på dennes dødsleje eller kort forinden. Ringen var ny og købt som gave til hende. Ringen har affektionsværdi for hende. De to andre ringe tilhører hendes mor. Hun lånte dem af hende i efteråret i år.

Hun kan ikke huske hvornår, men mener at det var i forbindelse med at hun skulle til barnedåb. Hun har ikke fået leveret tilbage. Hun har ikke fået den som gave.

A har som vidne forklaret, at de to hvidguldsringe er hendes. Hun købte dem på det blå marked for omkring 10 år siden. Hun fik ingen kvittering. Hun fik for en del år siden nogle ringe vurderet hos G1. Den ene af de i sagen omhandlende ringe er med på vurderingen.

Der er tale om gammeldags ringe, der er købt brugte. C lånte ringene. Hun kunne ikke huske hvornår C lånte ringene. Det var ikke en gave, og det var meningen at ringene skulle leveres tilbage. Hun kan ikke længere passe ringene, og bruger dem ikke længere. Hun har ikke selv brugt dem i flere år. Det er muligt, at C lånte dem for et år siden. B er i besiddelse af et guldarmbånd. Hun mener, at der er tale om en ankerkæde. B har fået armbåndet af hendes forældre.

Anbringender

SKAT har anført, at formodningsregler ikke er blevet afkræftet for så vidt angår de smykker, hvor det gøres gældende, at smykkerne ikke tilhører C og/eller D. For så vidt angår de andre smykker gøres det gældende, at retsplejelovens § 515, stk. 1 ikke er til hindre for udlæg, idet værdien på smykkerne overstiger hvad der findes rimeligt at holde uden for udlæg.

Advokat Kurt Jensen har på vegne C og D anført, at ringene tilhørende C og D er omfattet af udlægsfritagelsen, da disse ringe har affektionsværdi. For så vidt angår de andre smykker, er det ved de afgivne forklaringer dokumenteret, at disse ikke tilhører C og D, og at der derfor ikke kan foretages udlæg i disse smykker.

A protesterede mod at der blev foretaget udlæg i hendes ringe, da disse tilhører hende.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Armlænken, som SKAT har fået vurderet til 4.900 kr. måler efter det oplyste knap 21 cm. Der er således tale om et smykke, der kan bruges af voksne.

Det er uoplyst om armlænken blev fundet sammen med de øvrige smykker. Under hensyn hertil, samt til at formodningen for at armlænken tilhører skyldnerne, ikke ved de afgivne forklaringer er afsvækket i en sådan grad, at det er sandsynliggjort at armlænken tilhører datteren, stadfæstes udlægget i armlænken.

Den af C tilhørende ring - vurderet af SKAT til 8.500 kr. findes ikke at være omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at ringen - der ikke er en vielsesring - efter den afgivne forklaring ikke har en sådan personlig tilknytning til skyldneren, at ringen er omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1. Dertil kommer at værdien overstiger, hvad der med rimelighed kan holdes udenfor fuldbyrdelse af fordringshaverens krav. Udlægget i denne ring stadfæstes.

Under hensyn til at ringen tilhørende D har været hans oldefars samt til at værdien af ringen af SKAT er anslået til 2.900 kr. findes denne ring at være omfattet af retsplejelovens § 515, stk. 1, hvorfor dette udlæg ophæves.

Formodningen for at ringene vurderet til 19.500 kr. tilhører skyldnerne, er ikke ved de afgivne forklaringer og den fremlagte erklæring blevet afkræftet i en sådan grad, at det er sandsynliggjort, at ringene tilhører A. Der er herved endvidere lagt vægt på, at vurderingsbilaget ikke er udstedt til A, og derfor alene har en meget begrænset bevisværdi. Udlægget i ringene vurderet til 19.500 kr. stadfæstes herefter.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udlæg foretaget af SKAT den 29. oktober 2007 i 14K herrering med sort onyx vurderet til 2.900 tilhørende D, ophæves.

Udlæg foretaget af SKAT den 29. oktober 2007 i de øvrige smykker stadfæstes.

Ingen betaler omkostninger til den anden part.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 26. Marts 2008, 14. afdeling, B-2028-07

Den 11. december 2007 har Fogedretten afsagt kendelse om bl.a. stadfæstelse af SKAT's udlæg i to hvidguldsringe og en armlænke (FS 2-7260/2007).

Kendelsen er kæret af A og B med påstand om ophævelse af udlæggene, da smykkerne tilhører dem.

SKAT har nedlagt påstand om stadfæstelse af fogedrettens kendelse.

Kæremålet har været mundtligt forhandlet.

Forklaringer

B har forklaret, at hun er 15 år og går i en specialklasse på ... Skole. Hun fik armlænken af sine forældre engang, de var på ferie i Tyrkiet. Hun havde fødselsdag, og hendes forældre købte fødselsdagsgaven i Tyrkiet, Det var for ca. 3 år siden. Hun ved ikke, hvad guldlænken kostede. Hun har siden da tabt ca. 30 kilo, og armlænken er nu for stor. Armlænken lå i moderens smykkeskrin, fordi moderen passede på den, da forældrene var bange for, at hun skulle komme til at smide lænken væk. Hun var hjemme, da smykkeskrinet blev taget med. Hun husker ikke, om der var andre end repræsentanter fra SKAT til stede. Hun har fødselsdag den ... februar.

EA har forklaret, at hun er Cs storesøster. Hun er socialpædagog. Hun har skrevet et brev den 8. januar 2008, hvor hun bekræfter, at B har en guldankerkæde, som hun fik under en ferie i Tyrkiet, og at moderen, A, ejer to brillantringe. Ringene er købt brugte. Moderen har lånt ringene ud både til vidnet og C. Det er tit sket. Moderen har nær kontakt med sine døtre. De bor i nærheden af hinanden. Bs armlænke er en smal fleksibel hvidguldskæde med brillanter. Hun kan forestille sig, at C har opbevaret kæden i sit smykkeskrin. Hun mener, at det er 6-7 år siden, at B fik kæden. Hun er ikke klar over, hvorfor B fik så dyr en gave til den pågældende fødselsdag. Bs søster har helt sikkert fået en tilsvarende dyr gave. Der er et takket mønster med en masse små brillanter på den ene af moderens ringe. Den anden ring er hun i tvivl om, hvordan ser ud. Vidnet har selv lånt den ring med de små brillanter. Vidnet har tabt 66 kg, og derfor er ringen, som hun tidligere har lånt, nu for stor. Hun ved ikke, hvor mange brillantringe, hendes mor har. Hun mener, at moderen har købt ringene med kort tids mellemrum, og det kan godt være for 8 år siden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er oplyst, at guldarmlænken skulle være købt under en ferie i Tyrkiet som fødselsdagsgave til B, der havde fødselsdag under ferien. EA har beskrevet armlænken som en hvidguldskæde med brillanter, og forklaret at den blev købt for 6-7 år siden. På baggrund af disse forklaringer, der ikke er overensstemmende, tiltrædes det, at fogedretten har opretholdt udlægget, idet formodningen om, at armlænken tilhører C ikke er afsvækket.

De to kostbare ringe skulle være købt af A med kort tids mellemrum. Ringenes størrelse er meget forskellig. A har ikke givet møde under den mundtlige forhandling og afgivet nærmere forklaring om købet af ringene og udlånet til datteren. Det tiltrædes derfor, at fogedretten heller ikke har ophævet udlægget i ringene.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Sagers omkostninger for landsretten ophæves.