Dato for udgivelse
08 dec 2008 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 sep 2008 13:30
SKM-nummer
SKM2008.985.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-03634
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Ansættelse, koncernforbundne virksomheder, bindende svar
Resumé

Klager var ikke omfattet af kildeskatteloven § 48 E. Ved udrejsen var han ansat i et dansk selskab under den samme koncern som det udenlandske selskab, han fik ansættelse i. Ved hjemvendelse til Danmark fik han ansættelse i et selskab, som var stiftet efter udrejse, og som var en del af den samlede koncern.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 48 E, stk. 3, nr. 3

Klagen vedrører, om klageren kan blive omfattet af kildeskattelovens § 48 E.

Klageren har bedt om bindende ligningssvar, idet han har stillet følgende spørgsmål:

Kan klageren benytte reglerne i kildeskattelovens § 48 E, hvis han pr. 1. april 2008 tager ansættelse i G1 ApS, et søsterselskab til hans nuværende arbejdsgiver G2 S.A, uanset at han tidligere har været ansat i et koncernselskab i Danmark og ikke i en periode på fem år har været ansat uden for koncernen?

Skattecentret har besvaret spørgsmålet på følgende måde:

Nej.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren blev ansat i G3 A/S den 1. marts 1997 som shippingelev. I 1998 blev han ansat i koncernens kontor i Schweiz, G2 S.A., hvor han fortsat er ansat. G3 A/S blev solgt ud af koncernen den 17. december 2004 til G4.

Selskabet, G1 ApS, som klageren planlægger at tage ansættelse i, blev stiftet den 1. juli 2005. G1 ApS er koncernforbundet med G2 S.A.

Klageren fraflyttede Danmark den 3. november 1998, hvorefter hans fulde skattepligt til Danmark ophørte.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har besvaret spørgsmålet med et nej.

Der er henset til, at klageren har været ansat i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed indenfor en periode på tre år efter ophør af skattepligt. Uanset at den daværende arbejdsgiver og den nye arbejdsgiver ikke har været en del af koncernen samtidig, har de været en del af koncernen.

Da klageren siden ophøret af skattepligten til Danmark har været ansat i en med den kommende arbejdsgiver koncernforbundet virksomhed, kan han ikke vælge beskatning efter kildeskattelovens § 48 E. Det forhold, at koncernen i en periode på ca. 10 måneder ikke har drevet virksomhed i Danmark medfører ikke nogen ændringer heri.

Afgørelsen i SKM2006.604.LR findes ikke at være sammenlignelig med nærværende sag.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at det bindende svar ændres til et ja.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. gjort gældende, at som følge af længden på klagerens ophold uden for Danmark, samt det absolutte ophør med den tidligere danske arbejdsgiver, bør medføre at ansættelsen af klageren i det danske koncernselskab ganske må sidestilles med en rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Klageren har ikke været udstationeret fra det danske selskab.

Koncernforbindelsen mellem klagerens tidligere danske arbejdsgiver og nuværende arbejdsgiver er brudt. Koncernen har i en ikke ubetydelig periode været helt uden repræsentation i Danmark. Det virksomhedsområde som klageren beskæftiger sig med har ikke været udført i det danske selskab i perioden fra 1998 og frem til 2005. Det selskab som klageren oprindeligt var ansat i, indgår i dag i en anden koncern. Klageren kommer med andre ord ikke tilbage til den koncern, hvor han var ansat i før han flyttede fra Danmark.

Det selskab som klageren planlægger at begynde i, er det eneste danske selskab i koncernen og det blev stiftet ca. 8 år efter, at klageren fraflyttede Danmark. Klagerens tidligere danske arbejdsgiverselskab og fremtidige arbejdsgiverselskab har aldrig været koncernforbundet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er en betingelse for anvendelse af kildeskattelovens § 48 E, at den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet af den forskningsinstitution eller af den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller af en dermed koncernforbundet virksomhed, herunder at den skattepligtige efter ophør af skattepligt efter § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, heller ikke har været ansat i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed inden for en periode på tre år efter ophør af skattepligt, jf. kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3.

Det lægges til grund, at G3 A/S og G2 S.A. var koncernforbundne ved klagerens udrejse til Schweiz. Endvidere lægges det til grund, at G1 ApS og G2 S.A. er koncernforbundne.

Da klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte blev han ansat i en koncernforbunden virksomhed, og da han vender tilbage til Danmark blev han ligeledes ansat i den samme koncern. Klageren har således i hele perioden været ansat i den samme koncern.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, idet klageren i hele perioden har været ansat i G4-koncernen.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.