Dato for udgivelse
17 jun 2008 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 okt 2007 14:17
SKM-nummer
SKM2008.538.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
24. afdeling, S-2054-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, skatteunddrgelse, uregistreret, virksomhed, vognmand
Resumé

T var i byretten fundet skyldig i overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, litra 2, ved at have drevet uregistret vognmandsvirksomhed og have opkrævet moms uden at afregne med SKAT. Herudover blev T dømt for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18 ved ikke at selvangive overskud af virksomheden.

Unddragelserne af moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag udgjorde henholdsvis 25.143 kr., 36.137 kr. og 8.045 kr. Byretten fastsatte straffen til bøde på 37.000 kr.

T påstod ved Landsretten frifindelse, idet han ikke mente at have udvist uagtsomhed, eller ikke en uagtsomhed som kan karakteriseres som grov. Subsidiært påstod T formildelse.

T havde efter egen forklaring taget arbejde hos en vognmandscentral for selvstændige vognmænd, uden skriftlig kontrakt af nogen art og uden at aflevere skattekort eller modtage lønsedler.

T havde i byretten erkendt at have modtaget ca. 62.000 kr. for perioden maj - august 2001 fra vognmandscentralen, hvilket beløb T anså for at være løn.

På baggrund heraf og de i sagen fremlagte fakturaer og checkkopier, som er forsynet med Ts navn, fandt Landsretten T skyldig i de i tiltalen anførte unddragelser.

Landsretten bemærkede, at den af T udviste uagtsomhed uden tvivl må betegnes som grov.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, litra 2, jf. § 47, stk. 1 og 5
Skattekontrolloven § 13, stk. 2
Lov om arbejdsmarkedsfonde § 18

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jørgen Vestergaard, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Black og Vibeke H. Hauberg (kst.)

----------

Byrettens dom af 26. juni 2007 (S 1210/2007

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift er modtaget den 26. februar 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 1, litra 2,

ved med grov uagtsomhed i 2001 at have overtrådt momslovens § 47, stk. 1 og 5, ved at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse herom til ToldSkat, og til trods herfor opkrævet moms med 25.143 kroner, hvilket beløb han undlod at afregne til ToldSkat, hvorved statskassen blev unddraget moms med dette beløb.

2

skattekontrollovens § 13, stk. 2,

ved med grov uagtsomhed have afgivet urigtig selvangivelse for indkomståret 2001, idet han undlod lod at selvangive overskud af virksomhed, hvorved statskassen er unddraget skat med i alt 36.137,01 kroner.

3

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18

ved med grov uagtsomhed at have afgivet urigtig selvangivelse for indkomståret 2001, idet han undlod lod af selvangive overskud af virksomhed, hvorved staten er unddraget arbejdsmarkedsbidrag med i alt 8.045 kroner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har alene erkendt, at han som almindelig lønansat har undladt at angive en indtægt fra G1 på cirka 62.000 kr. for perioden maj-august 2001.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han i 2001 havde en forfærdelig periode i sit liv. Han havde lige været igennem en skilsmisse, måtte gå fra hus og hjem og tog piller. Han prøvede bare at klare sig igennem. Før denne tid havde tiltalte et transportfirma H1 Trans ApS, som han lukkede ned i maj 2001. Han fik en kontakt til G1, der søgte folk, og talte med den daværende direktør PL. Han fik et job med at køre stor lastbil. Meningen var oprindeligt, at han skulle udstede faktura for sin kørsel, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi han ikke havde den grønne tilladelse længere. Tiltalte har ikke udstedt de fakturaer, der er fremlagt i sagen. Firmanavnet øverst "H2 Trans" er det firmanavn, som tiltale senere kom til at bruge. ... må være V.1, som tiltalte kender, men han har ingen idé om, hvordan navnet hænger sammen med fakturaen. Aflønningen fra G1 skete på den måde, at når tiltalte havde en tur, modtog han en check fra kunden. Checken blev afleveret til firmaet, og tiltalte modtog så halvdelen af beløbet som løn. Han gik ud fra, at den anden halvdel af beløbet skulle dække det skattemæssige. Der var igen ansættelseskontrakt. Han modtog ikke lønsedler fra G1 og havde heller ikke afleveret skattekort.

Foreholdt sagens bilag 2.4, side 4, har tiltalte forklaret, at han ikke kender til virksomheden G2 Transport ApS. Han kan bekræfte, at han i 2001 også modtog pension, ligesom han kørte for en taxachauffør. Han opgav ikke sin indtægt fra G1 til skattevæsenet og kontrollerede heller ikke sin selvangivelse.

Foreholdt sagens bilag 2.23, side 2. har tiltalte vedstået opgørelsen.

Anklageren har oplyst, at hvis man fradrager september måned, som ikke var indeholdt i den oprindelige tiltalebegæring, svarer dette til at tiltalte ifølge sin egen forklaring har undladt at angive en indtægt på cirka 62.000 kr.

V.1 har forklaret, at han kender tiltalte, fordi han tidligere har handlet med ham og endvidere har haft lejet et hus af tiltalte. Han vil betegne ham som en af sine bekendte. Det er 3-4 år siden, han sidst har haft kontakt til tiltalte. Vidnet kan bekræfte, at han var ejer af firmaet G3, jf. bilag 2.13. Firmaet var et fødevaredistributionsselskab , og vidnet kørte som vognmand for G4. Vidnet har ikke drevet forretning sammen med tiltalte på noget tidspunkt. De i sagen fremlagte fakturaer, jf. bilag 2.3, er ikke vidnet bekendt. Han blev gjort bekendt med fakturaerne hos politiet og ved, at SE-nummeret svarer til hans oprindelige SE-nummer, men han har ingen idé om, hvordan SE-nummeret er havnet på fakturaerne. Han har intet haft med disse fakturaer at gøre. Han kender ikke PL eller firmaet G1.

V.2 har forklaret blandt andet, at han er vognmand og endvidere ansvarlig for vognmandstilladelserne (kørselsleder) hos G1 ApS. G1 er en vognmandscentral, hvor selvstændige vognmænd kan gå med og lave fælles ordrer og fakturering efter en kørselsaftale. PL var den tidligere hovedanpartshaver og direktør i selskabet. Han døde for et par år siden. Vidnet var også i 2001 ansat i selskabet, men da som menig vognmand. Vidnet kan ikke huske at have set tiltalte. Vidnet har ledt efter papirer i firmaet vedrørende tiltalte, men har ikke fundet noget. Vidnet har ikke ledt efter fakturaer vedrørende H2 Trans. Normalt sker afregningen til vognmændene via overførsler fra girobank. De i sagen fremlagte månedsafregninger ligner dem, som vidnet kender. Vidnet kan ikke afvise, at PL selv har haft et par biler, men ellers var og er det vognmændene, der kører i egen bil. Vidnet husker, at PL ind i mellem kan have hjulpet en vognmand, der kom ud i økonomiske problemer, ved at have overtaget vognmandens bil og videresolgt den til en nystartet vognmand, der på den måde kom med ind i firmaet. Vidnet kender intet til en afregningsform, hvor vognmand og firma deler checken.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte tog efter sin egen forklaring arbejde hos G1, der var en vognmandscentral for selvstændige vognmænd, uden skriftlig kontrakt af nogen art og uden at aflevere skattekort eller modtage lønsedler.

På denne baggrund og når henses til de fremlagte fakturaer og checkkopier i sagen, som er forsynet med tiltaltes navn, finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 1, litra 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, skattekontrollovens § 13, stk. 2, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, til en bøde på 37.000 kr., subsidiært fængsel i 14 dage.

Bøden er fastsat under hensyn til størrelsen af det samlede unddragne beløb, og retten har ikke fundet, at sagsbehandlingstiden giver grundlag for at nedsætte bøden.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 37.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 18. oktober 2007, 24. afdeling, S-2054-07

Byrettens dom af 26. juni 2007 (S 1210/2007) er anket af T principalt med påstand om frifindelse. Tiltalte har til støtte herfor gjort gældende, at han ikke har udvist uagtsomhed, subsidiært ikke en uagtsomhed, som kan karakteriseres som grov. Subsidiært påstås formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten vedstået sin forklaring for byretten og har supplerende forklaret blandt andet, at "H2 - Trans", som er hans firma, også eksisterede i 2001. Han ved fortsat ikke, hvem der har udstedt fakturaerne. Han har ikke drevet virksomhed med V.1. Han husker fortsat ikke noget fra den pågældende periode. Det var G1, som over radioen sendte ham ud til de pågældende kunder.

De i byretten af vidnerne, V.1 og V.2, afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det bemærkes, at landsretten finder, at den af tiltalte udviste uagtsomhed uden tvivl må betegnes som grov.

Straffen findes af de grunde, byretten har anført, passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.