Dato for udgivelse
25 sep 2008 14:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 16:01
SKM-nummer
SKM2008.755.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138763
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Malta, pensionsudbetaling, beskatningsret
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte at udbetalinger fra pensionsordning oprettet i Danmark kun kan beskattes på Malta. Skatterådet kan endvidere ikke bekræfte at Danmark kun kan beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som skatteyderen har opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark, mens den resterende del af udbetalingerne kun kan beskattes på Malta.
Hjemmel

08-103410

Reference(r)

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Malta artikel 18
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 9
Pensionsbeskatningsloven § 20, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 D.A.2.9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 D.E., Malta
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.C.1.4.
Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalinger fra nedennævnte pensionsordninger i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Malta kun kan beskattes på Malta og ikke i Danmark?
  2. Såfremt der svares nej til spørgsmål 1 skal vi anmode Skatterådet om at bekræfte, at Danmark kan beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som A har opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark, mens den resterende del af udbetalingerne kun kan beskattes på Malta.
  3. Såfremt der svares nej til spørgsmål 2, skal vi anmode Skatterådet om at oplyse, hvilken del af pensionsudbetalingerne, der kan beskattes i Danmark, eller oplyse, hvorledes denne del skal opgøres.

Svar

  1. Nej.
  2. Nej, Danmark kan beskatte alle udbetalinger, idet der er opnået fradragsret (bortseelsesret) i såvel den fuldt skattepligtige som den begrænset skattepligtige indkomst.
  3. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A er svensk statsborger og p.t. bosat i Frankrig. A er uddannet pilot og arbejdede som pilot fra 1990 til 2003, hvor han mistede sit flycertifikat på grund af sygdom og blev pensioneret. A flyttede den 18. marts 1996 til Danmark sammen med sin daværende kone, der ligeledes er svensk statsborger. Han flyttede til Danmark for at blive ansat som pilot i SAS, Danmark. Efter at have boet i Danmark i ca. 8 måneder og efter at være blevet ansat i SAS pr. 1. august 1996 flyttede han den 25. november 1996 sammen med sin kone til Paris, hvor han har boet siden da. A boede således i Danmark i ca. 8 måneder og var heraf ansat i SAS i ca. 4 måneder.

Da han blev ansat i SAS, Danmark, blev han samtidig optaget som medlem i selskabets arbejdsgiverpensionsordning, der er etableret dels med forsikringsselskabet, Danica, og dels med pensionskassen, SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse. Pensionsordningen er etableret som en livrenteordning (skattekode 1) henholdsvis en almindelig pensionskasseordning. Ved indkomstopgørelsen for A har der derfor i henhold til pensionsbeskatningslovens § 19 principielt været bortseelsesret for samtlige præmier og bidrag, der er betalt af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverens første betaling af præmier og bidrag til pensionsordningen fandt sted for august måned 1996.

A blev ifølge vore oplysninger anset for fuldt skattepligtig til Danmark i den periode, hvor han boede her i landet dvs. i ca. 8 måneder fra marts 1996 til november 1996.

Da A flyttede til Paris i november 1996, ophørte hans fulde skattepligt til Danmark, og han blev i stedet fuldt skattepligtig til Frankrig. Han var dog fortsat begrænset skattepligtig til Danmark af sin lønindkomst fra SAS. Lønnen blev imidlertid på baggrund af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke beskattet i Danmark men kun i Frankrig.

Der henvises i denne forbindelse til en afgørelse fra skatteministeriet, der er offentliggjort i TfS 1993. 475, og hvor der redegøres for, hvorfor Danmark ikke kan beskatte lønindkomsten i denne situation. Endvidere kan der henvises til følgende udtalelse i noterne til artikel 14 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig, hvor bl.a. følgende fremgår:

"Tjenestegørende på skibe og luftfartøjer anses ifølge særlig aftale mellem Danmark og Frankrig for udøvet i den stat, hvor den virkelige ledelse af det pågældende rederi/luftfartsselskab er hjemmehørende, jf. Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning 2006-1, afsnit D.E. Hvor en person optjener sin løn om bord på et fly ejet af et dansk ledet flyselskab, kan dette vederlag kun beskattes i Danmark, uanset at personen er bosiddende i Frankrig. Reglen gælder imidlertid ikke personale om bord på SAS-fly, da ledelsen af SAS må antages at ske fra selskabets hovedsæde i Sverige. Danmark har derfor ikke med hjemmel i bestemmelsen beskatningsretten til løn oppebåret af personale om bord på SAS-fly. Beskatningen af personale om bord på SAS-fly vil således efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens ordlyd være et anliggende mellem Frankrig og Sverige."

A blev som nævnt pensioneret som pilot på grund af sygdom og fratrådte sin stilling i SAS den 30. september 2003 og har siden da modtaget løbende pensionsudbetalinger fra de to pensionsordninger. Pensionsudbetalingerne skyldes tab af certifikat/erhvervsudygtighed.

I alt er der indbetalt pensionsbidrag til pensionsordningen i 7 år og 2 måneder, hvoraf A var fuldt skattepligtig i Danmark i ca. 4 måneder.

A overvejer nu at flytte fra Paris til Malta, hvor han vil blive fuldt skattepligtig efter maltesiske regler og skattemæssigt hjemmehørende i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malta.

Pensionsudbetalingerne er hidtil i henhold til den dansk franske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke blevet beskattet i Danmark, og før A flytter til Malta, ønsker han vished for, at pensionsudbetalingerne heller ikke fremover vil blive beskattet i Danmark, men at de i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malta artikel 18, stk. 1, kun vil blive beskattet på Malta.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Pensionsudbetalingerne er begrænset skattepligtige i Danmark i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Malta, der er offentliggjort ved BKI nr. 6 af 22/2 1999, at beskatningsretten til private pensioner er delt mellem landene efter følgende regler:

"Artikel 18 Pensioner og lignende betalinger

1. Såfremt bestemmelserne i artikel 19, stykke 2, ikke medfører andet, kan pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, der udbetales til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat.

2. ...

3. I tilfælde hvor en fysisk person, der var hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal bestemmelserne i stykke 1 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, der tilfalder en sådan fysisk person fra kilder i den førstnævnte stat.

4. Udtrykket “livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt eller konstaterbart tidsrum i henhold til en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi."

Udgangspunktet er således efter stykke 1, at pensionsudbetalinger kun kan beskattes på Malta. Som en undtagelse hertil er det dog i stykke 3 fastsat, at pensioner, der udbetales fra kilder i Danmark, kan beskattes i Danmark, hvis de udbetales til "en fysisk person, der var hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat". Med andre ord kan pensioner beskattes i Danmark, hvis de udbetales til en person, der var hjemmehørende i Danmark, og som er blevet hjemmehørende på Malta.

Ifølge ordlyden af stk. 3 betyder dette i den foreliggende sag, at pensionsudbetalingerne kan beskattes i Danmark, fordi A i en periode på ca. 8 måneder var hjemmehørende i Danmark.

Bestemmelsen i stk. 3 er ikke indeholdt i OECD's modelkonvention men er en rent dansk bestemmelse. I bemærkningerne til lovforslaget om den dansk-maltesiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er der bl.a. anført følgende fortolkningsbidrag om bestemmelsen (Bemærkninger til L 102 af 25/11 1998, som vedtaget ved lov nr. 1030 af 23/12 1998):

"Artikel 18 Pensioner og lignende betalinger.

Stk. 1 følger til dels OECD-modellen dog således, at bopælsstaten tillægges beskatningsretten til alle pensioner, livrenter og andre lignende ydelser, og ikke kun sådanne, der står i forbindelse med tidligere tjenesteydelser.

Bestemmelsen i stk. 1 skal sammenholdes med den særlige danske bestemmelse i stk. 3, efter hvilken kildestaten ikke fratages retten til også at beskatte sådanne pensioner.

Bestemmelsen medfører, at Danmark fuldt ud kan beskatte løbende pensioner, uanset om modtagerne måtte have bosat sig i Malta. Bestemmelsen harmonerer med det danske ønske om i videst muligt omfang at få adgang til at kildebeskatte pensioner, hvor der har været fradragsret for indbetalinger til ordningerne ...".

Formålet med bestemmelsen er således at sikre Danmark beskatningsretten til pensioner, hvor præmie- og bidragsbetalinger har været fratrukket den skattepligtige indkomst i Danmark. Dette er imidlertid ikke tilfældet i As tilfælde, hvor præmier og bidrag ikke har været fratrukket (bortset fra de første 4 måneder).

I den foreliggende sag betyder dette, at der ikke er grundlag for at beskatte pensionsudbetalingerne i Danmark, idet præmierne (på nær de 4 måneder) ikke har været fratrukket den skattepligtige indkomst i Danmark. Der har været bortseelsesret for præmierne i de første 4 måneder fra august til november 1996, hvor A var fuldt skattepligtig, men i den resterende præmiebetalingsperiode på ca. 7 år, har præmierne ikke været fratrukket den skattepligtige indkomst, idet lønindkomsten herunder præmiebetalingen fra arbejdsgiveren ikke var skattepligtig i Danmark, da A var bosat i Frankrig.

Det vil således være i strid med formålet med stk. 3 i artikel 18, såfremt Danmark vil påberåbe sig retten til at beskatte pensionsudbetalingerne.

Artikel 18, stk. 3 er som nævnt en "dansk" bestemmelse, der er formuleret meget bredt. Efter ordlyden giver bestemmelsen Danmark beskatningsretten til enhver dansk pensionsordning, hvis blot personen har været hjemmehørende her i en kort periode. Bestemmelsen tager ikke højde for denne periodes længde, og bestemmelsen tager heller ikke højde for, om der har været fradragsret for pensionsindbetalingerne i hele perioden eller i en del af perioden. Bestemmelsen er med andre ord for "bredt" formuleret og må undergives en formålsfortolkning, hvilket også er klart tilkendegivet i bemærkningerne i lovforslaget, jfr. ovenfor.

Andre dobbeltbeskatningsoverenskomster

Bestemmelsen i artikel 18, stk. 3 er ikke enestående for dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Malta, men findes også i f.eks. dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Tyskland og Østrig med næsten samme formulering som i overenskomsten med Malta.

Tyskland

I dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland er bestemmelsen formuleret således:

"Artikel 18, stk.  4

For så vidt angår en fysisk person, som var hjemmehørende i en kontraherende stat og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal stykke 1 eller artikel 21 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, andre lignende betalinger og livrenter, som tilfalder en sådan fysisk person fra den førstnævnte stat, med mindre en sådan fysisk person blev hjemmehørende i den anden stat, før denne overenskomst trådte i kraft."

 I bemærkningerne til lovforslaget vedrørende overenskomsten (L 260 af 25. 4. 1996) er anført følgende til artikel 18, stk. 4:

"Efter stk. 4 har en stat ret til at beskatte en person, som var hjemmehørende i denne stat, og som er blevet hjemmehørende i den anden stat, af private pensioner fra kilder i den førstnævnte stat. Baggrunden for denne bestemmelse er et dansk ønske om ret til at beskatte fraflyttede personer, som - mens de var hjemmehørende i Danmark - har fået fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til en dansk pensionsordning, når de senere - efter at være flyttet til Tyskland - får udbetalingerne fra ordningen.

Reglen om kildestatsbeskatning af private pensioner for fraflyttede personer skal dog ikke gælde for personer, som allerede inden den ny overenskomsts ikrafttræden er blevet hjemmehørende i den anden stat end den, hvorfra pensionen udbetales."

Det fremgår af disse bemærkninger i endnu højere grad, at formålet med bestemmelsen er at sikre Danmark ret til at beskatte den del af pensionsudbetalingerne, som der er opnået fradragsret for i Danmark - her understreget ved, at fradragsretten er opnået, mens den pågældende var hjemmehørende her.

Østrig

Danmark har i år indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Østrig, lov nr. 86 af 20. februar 2008, hvor en tilsvarende bestemmelse er medtaget i artikel 18 som stk. 3, og formuleret således:

"Hvad angår en fysisk person, der var hjemmehørende i en kontraherende stat, og som er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal bestemmelserne i stykke 1 ikke berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, der tilfalder en sådan fysisk person fra denne stat."

I de almindelige bemærkninger til L 12 (Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig.) er anført følgende om formålet med bestemmelsen:

"Baggrunden for ændringen er, at det er dansk forhandlingspolitik at opnå en så stor grad af kildestatsbeskatning for pensioner som muligt.

For de private pensionsordningers vedkommende er begrundelsen, at Danmark gennem hele opsparingsfasen har båret et skattefradrag for indbetalingerne. Dette bør modsvares af dansk beskatning ved udbetaling, uanset om pensionsbeløbene udbetales til pensionister, der er hjemmehørende i Danmark, eller til pensionister, der er hjemmehørende i udlandet."

Det fremgår her tillige, at Danmarks ret til at beskatte pensionsudbetalingerne er knyttet til, at pensionsbidragene har været fradragsberettigede ved den danske indkomstopgørelse. Dette er her understreget ved, at pensionsbidragene skal have været fradragsberettigede "gennem hele opsparingsfasen".

Samlet formålsfortolkning

Denne særlige danske bestemmelse i de forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster er således i realiteten den samme i de forskellige overenskomster. Bestemmelsen i den foreliggende sag i overenskomsten med Malta bør derfor fortolkes på baggrund af forarbejderne til alle de nævnte overenskomster.

Bestemmelsen bør derfor fortolkes i overensstemmelse med sit formål, som kort sagt er, at give Danmark beskatningsretten for pensionsudbetalinger, i det omfang de svarer til pensionsbidrag, som der er opnået fradragsret for, mens personen var hjemmehørende i Danmark.

Den foreliggende sag

Holdt i almindelige vendinger: A har (på nær de 4 måneder) ikke været skattepligtig af sin løn i Danmark og har ikke været hjemmehørende her. Derfor har han ikke fået fradrag for pensionsindbetalingerne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Danmark har derfor ikke noget berettiget krav på at beskatte pensionsudbetalingerne, da formålet med bestemmelsen i artikel 18, stk. 3 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke er opfyldt.

Skatterådet bør derfor give bindende svar på spørgsmål 1 om, at pensionsudbetalingerne ikke er skattepligtige i Danmark efter artikel 18, stk. 3, idet der ikke har været fradragsret for indbetalinger til ordningerne, hvorfor formålet bag bestemmelsen i stk. 3 ikke er opfyldt.

Alternativt kan Skatterådet give bindende svar på spørgsmål 2 om, at Danmark kan beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarer til pensionsbidrag, som A har opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark, mens den resterende del af udbetalingerne kun kan beskattes på Malta.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT lægger ved sin indstilling til grund, at udbetalingerne til A ikke sker fra en såkaldt certifikattabsforsikring, som omtalt i Ligningsvejledningen Almindelig Del afsnit A.C.3.1.1, der ejes af arbejdsgiveren og derfor hverken kan være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4 og for så vidt heller ikke pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk.1, nr. 5, idet det efter disse bestemmelser gælder, at ordningen skal være ejet af forsikrede og ikke af arbejdsgiveren. En sådan ordning, der er ejet af arbejdsgiveren er derfor omfattet af statsskattelovens regler.

Det lægges derimod ud fra de forelagte oplysninger til grund at udbetalingerne sker fra en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra b (invalidepension) altså fra en ordning, hvor arbejdstageren A er forsikret og ejer af ordningen, jf. pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 2.

For en sådan ordning gælder det, at den ansatte A ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark ikke skal medregne beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordningen, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1. Denne såkaldte bortseelsesret administreres på den måde, at arbejdsgiveren bortser fra beløbet i den udbetalte A-indkomst før arbejdsgiveren beregner A-skatten af A-indkomsten. Bortseelsesretten gælder uanset om den modtagne indkomst er skattepligtig efter reglerne om fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 1 eller efter reglerne om begrænset skattepligt jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 sammenholdt med pensionsbeskatningslovens § 54.

Det er oplyst, at A flyttede til Danmark den 18/3 1996, hvor han blev fuldt skattepligtig frem til den 25/11 1996, hvor han flyttede til Paris. Det er ligeledes oplyst, at A blev ansat i SAS, Danmark den 1/8 1996, hvor han fortsatte sin ansættelse frem til 30/9 2003, hvor han blev pensioneret som pilot på grund af sygdom.

Før fraflytningen til Frankrig var A fuldt skattepligtig af sin løn fra SAS, Danmark. Efter fraflytningen har A efter det oplyste været begrænset skattepligtig af sin løn fra SAS, Danmark. Indkomsten har således både i perioden med fuldt skattepligt og i perioden med begrænset skattepligt været reduceret med arbejdsgiverens indbetaling på pensionsordningen.

I perioden med begrænset skattepligt har A imidlertid ikke haft fornøjelse af bortseelsesretten, idet Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig kun beskatter personer, der gør tjeneste ombord på luftfartøjer såfremt de arbejder i en virksomhed, hvor ledelsen befinder sig i Danmark. A er ikke blevet beskattet i årene med begrænset skattepligt, fordi ledelsen i SAS anses for at befinde sig i Sverige.

Det må imidlertid efter SKATs opfattelse lægges til grund, at A igennem alle årene har været berettiget til og fået indrømmet bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen. I perioden med begrænset skattepligt er beskatningen af den reducerede indkomst imidlertid bortfaldet efter aftalen med Frankrig.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Malta artikel 18, stk. 1 har Malta beskatningsretten til pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, når modtageren er hjemmehørende i Malta. Efter artikel 18, stk. 3 gælder der imidlertid den undtagelse, at hvis A har været hjemmehørende i Danmark og senere bliver hjemmehørende i Malta, kan Danmark beskatte pensioner, livrenter og lignende vederlag efter nationale regler, når de hidrører fra kilder i Danmark.

Efter bemærkningerne til artikel 18 i L 102 af 25/11 1998 (lov nr. 1030 af 23/12 1998) harmonerer bestemmelsen med det danske ønske om i videst muligt omfang at få adgang til at kildebeskatte pensioner, hvor der har været fradragsret for indbetalinger til ordningerne i Danmark.

Da der reelt igennem alle årene har været indrømmet bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til As pensionsordning, finder SKAT, at det harmonerer med såvel ordlyden som motivet bag artikel 18, at Danmark foretager beskatning af de løbende (invalide-)pensionsudbetalinger efter nationale regler, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Med virkning fra 1. januar 2008 er der med Lov nr. 1534 af 19/12 2007
om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) indsat følgende bestemmelse i pensionsbeskatningslovens § 20, der omhandler hvad der skal medregnes til den skattepligtige indkomst,

Stk. 4. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1 (pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger), der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som den pågældende kan godtgøre at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget bl.a., at udbetalinger fra visse pensionsordninger efter den gældende bestemmelse i lovens § 20 medregnes til den skattepligtige indkomst, uanset om der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.  Det foreslås at indskrænke denne bestemmelse, således at udbetalinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Der foreligger efter bemærkningerne en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder.

Udbetalinger, som modsvares af fradragsberettigede indbetalinger, medregnes til den skattepligtige indkomst, uanset at indbetalingerne efter omstændighederne ikke har haft fradragsmæssig virkning for den pågældende skatteyder. Det kan være tilfældet, hvis skatteyderens indkomst ikke overstiger personfradraget, eller hvis skatteyderens indkomst er undergivet lempelse efter ligningslovens § 33 A. Meningen med reglen er alene at kompensere for situationer, hvor der ikke har været fradragsret for pensionsindbetalinger, men ikke hvor fradragsretten ikke har kunnet udnyttes.

Som det fremgår af fremstillingen ovenfor foreligger der i As tilfælde netop en sådan situation, hvor fradrags-/bortseelsesretten ikke har kunnet udnyttes. Den ny regel i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4 giver derfor heller ikke spørgeren mulighed for at få beskatningen nedsat efter nationale regler.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.

Et svar er ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret. Det samme gælder, i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten.

Et svar, der vedrører fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er ikke bindende, i det omfang en udenlandsk respektive en færøsk eller en grønlandsk skattemyndighed lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund.