Dato for udgivelse
19 dec 2008 10:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2008 12:36
SKM-nummer
SKM2008.1031.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-142489
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, social forsorg og bistand, coaching, kursusvirksomhed
Resumé

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt en række sociale- og personalemæssige ydelser, leveret af en selvstændig socialrådgiver og coach, kan anses for at være momsfritagne som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

Ydelserne er rettet mod henholdsvis børn og unge, andre virksomheder og ansatte i kommuner.  
Reference(r)

Momsloven § 4 stk. 1
Momsloven § 13 stk. 1 nr. 2 og 3

Henvisning

Momsvejledningen 2008-4 D.11.2

Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.3
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.1.4
Spørgsmål

1. Skal der svares moms/lønsumsafgift ved salg til kommuner af nedennævnte ydelser omfattet af lov om social service(SEL), afsnit IV, kap. 11 :

 • Sagsbehandling i forhold til børn, unge og familier.
 • Udarbejdelse af undersøgelser efter SEL § 50
 • Kontaktpersonordning for unge efter SEL § 52, stk. 3 nr. 7
 • Funktion som støtteperson efter SEL § 54
 • Relationsarbejde

2. Skal der svares moms/lønsumsafgift ved salg af konsulentydelser til en virksomhed, der sælger efterværn jf. lov om social service` § 76 og andre ydelser vedrørende særlig støtte til unge ?

3. Skal der svares moms/lønsumsafgift ved salg af kurser, temadage, teambuilding og coaching vedr. personaletrivsel/samarbejde når salget sker til offentlige og private virksomheder ?

Svar

 1. Nej.
 2. Ja (moms), delvis. Se sagsfremstilling.
 3. Ja (moms).
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er uddannet socialrådgiver og coach. Spørger har hertil læst PD i Pædagogik. Igennem sin virksomhed udbyder spørger en række sociale og personalemæssige ydelser der retter sig mod både den offentlige- og private sektor.

Virksomheden udbyder således ydelser der er omfattet af lov om social service, kap. 11(særlig støtte til børn og unge).

Det er af spørger uddybende oplyst, at der med "sagsbehandling" som nævnt i spørgsmål 1 menes det arbejde en kommunes børn&unge/familieafdeling udfører i forbindelse med iværksættelse af særlig støtte(kap. 11 i lov om social service), herunder undersøgelse af behovet herfor. Det drejer sig om at afdække problemstillinger og behov, at iværksætte indsatser, følge op og koordinere.

"Relationsarbejde" er en metode indenfor socialt arbejde, der skal fremme bevidstheden om- og kvalificere/styrke forældrerollen hos forældre, hvis børn har problemer og har brug for særlig støtte.

Der vil i alle tilfælde, omfattet af spørgsmål 1, være tale om ydelser som en kommune køber og betaler for i henhold til lov om social service kap. 11, afsnit IV.

Spørger udbyder ligeledes konsulentydelser rettet mod andre virksomheder, der selv udbyder ydelser omfattet af § 76 (tilbud til unge fra 18 til 22 år) i lov om social service, samt andre ydelser til særlig støtte af unge, og konsulentydelser rettet mod kommuner.

Det er oplyst, at ydelserne kan bestå i, at

a) arbejde med kvalificering af kommunale medarbejdere, der udøver socialt arbejde. Der er tale om konsulentbistand eller undervisning til socialrådgivere, som skal udføre relationsarbejde eller anvender coaching i det sociale arbejde. Denne ydelse sælges til kommuner og retter sig mod medarbejdernes faglige kompetencer.

b) hjælpe virksomheden med koordinering, udvikling og salg til kommuner.

c) indgå i pædagogisk støtte i arbejdet med de unge, hvor ydelsen direkte er rettet mod den unge.

Yderligere udbyder spørger også personalerelaterede ydelser, i form af aktiviteter vedrørende personaletrivsel og samarbejde.

Ydelserne er rettet mod både offentlige- og private virksomheder.

Disse ydelser sigter på, at øge ledere og medarbejders opmærksomhed, bevidsthed og evne i forhold til at gøre en indsats for bedre trivsel, øget stabilitet og effektivitet hos medarbejdere, mere kvalificeret samarbejde i grupper og teams/mellem ledelse og medarbejdere - og mindske sygefravær.

Der kan være tale om temadage, kurser, coaching og teambuilding.

Ydelserne vedrører ifølge spørger ikke medarbejdernes faglige kompetencer.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke angivet egen opfattelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er SKATs opfattelse, at de leverancer som spørger udbyder i henhold til lov om social service, afsnit 4, kap. 11(særlig støtte til børn og unge) er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13. stk. 1. nr. 2 som social forsorg og bistand.

SKAT indstiller derfor, at der svares nej til momspligt og lønsumsafgiftspligt i spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

Det er SKATs opfattelse, at de ydelser som omfatter generel social undervisning af kommunale medarbejdere er omfattet af momslovens § 13 stk. 1 nr. 3, 2. pkt. og de er dermed momspligtige som kursusvirksomhed.

Ydelser som spørger leverer selvstændigt og som udbydes til andre virksomheder, og omfatter koordinering, udvikling og hjælp til salg er omfattet af momspligten jf. momslovens § 4 stk. 1.

Ydelser som har karakter af støtte til unge, og som er bevilliget individuelt og betalt på baggrund af lov om social service anses for at være omfattet af momsfritagelsen som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2.

SKAT indstiller derfor, at der svares delvist ja til momspligt i spørgsmål 2.

Spørgsmål 3

Det er SKATs opfattelse, at de leverancer som spørger udbyder i form af coaching, temadage, kurser og teambuilding omhandlende emnerne personaletrivsel og samarbejde er momspligtige i henhold til momslovens § 4 stk. 1, hvorefter der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

SKAT indstiller derfor, at der svares ja til momspligt på spørgsmål 3.

Lovhenvisninger mv.

Lønsumsafgiftsloven - LBK nr 466 af 22/05/2006

Ifølge lønsumsafgiftslovens § 1 betales der en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. ...

Momsloven - LBK nr 966 af 14/10/2005

Ifølge momslovens § 4, stk. 1 betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13 stk. 1, nr. 2 og 3 fritager følgende ydelser for moms :

"- social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil...

- skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v".

Rådets Direktiv 2006/112/EF - Rådets forordning EF) nr. 1777/2005  

Momslovens § 13 stk. 1, nr. 2 har sin baggrund i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g og h, hvorefter følgende er fritaget for moms :

"g) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til social bistand og social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter.

h) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter".

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 har sin baggrund i Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i. Herefter kan medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

"Uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål, eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål".

Af artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 1777/2005 fremgår det, at ydelser i form af faglig uddannelse eller omskoling, der præsteres i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra i), i direktiv 77/388/EØF (nu momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) (momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.), omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte. Varigheden af den faglige uddannelse eller omskoling er uden relevans i den forbindelse.

Momsvejledningen og praksis

EF-domstolen har i flere domme, herunder, C-498/03, præmis 29, udtalt, at de udtryk, der anvendes i sjette momsdirektivs artikel 13 (nuværende Momssystemdirektiv artikel 131-137), skal fortolkes strengt, da de er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter der opkræves moms af enhver ydelse der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person.                                                              

Social forsorg og bistand

Som det beskrives i momsvejledningen 2008-4, afsnit D.11.2, er hensigten med momslovens § 13 stk. 1 nr. 2, at holde den sociale sektor uden for momspligten.

Ved vurdering af, om ydelser kan henføres til den sociale sektor, ses der bl.a. på, om den præsteres af et offentligretlig organ eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter.

I C-216/97 har EF-domstolen slået fast, at fritagelsesbestemmelsen ikke kun omfatter juridiske personer.

For at en ydelse er omfattet af fritagelsen skal ydelsen opfylde 2 betingelser:

 • Ydelsen skal leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter og
 • Ydelsen skal kunne karakteriseres som social forsorg og bistand, eller ydelsen er med nær tilknytning hertil

Af dansk praksis fremgår det, at ydelser visiteret af kommunerne efter lov om social service kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

I henhold til SKM2001.213.LSR  var  rådgivningsopgaver som primært rettede sig mod unge og familier med særlige behov, ydet af en virksomhed, omfattet af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, som social forsorg og bistand, i det omfang virksomheden var udpeget og betalt af kommunen til, at levere ydelserne i form af rådgivning/kontakt og støtten var ydet i henhold til lov om social service. Landsskatteretten lagde herved vægt på, at det var kommunen, der havde besluttet, at virksomheden skulle varetage og modtage betaling for en opgave, der måtte karakteriseres som social forsorg og bistand.                          

Daværende Told- og Skattestyrelse har i SKM2001.235.TSS meddelt, at de mange ydelser som er reguleret i lov om social service(SEL), vil kunne være omfattet af fritagelserne i § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, såfremt ydelserne kan karakteriseres enten som behandling eller som social forsorg og bistand, uanset hvem de præsteres af. Dette skal ses på baggrund af, at så længe ydelserne er reguleret i lov om social service, er den/dem som udfører ydelserne offentligretlige organer i henhold til artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b, g og h.

Skatterådet har i SKM2008.489.SR truffet afgørelse om, at en mentorordning var omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1,nr. 2. Opgaven var omfattet af lov om social service og udliciteret fra- og betalt af kommunen.

Undervisning - kursusvirksomhed

Ifølge momsvejledningen 2008-4, afsnit D.11.3 er forskellige former for undervisnings- og uddannelsesvirksomhed fritaget for moms. Efter § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. gælder det således: skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning er fritaget for moms.

Når undervisningen har form af kursusvirksomhed, og visse omstændigheder foreligger, er den dog momspligtig efter § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv., er således ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Undervisning der består i, gennem samtale og øvelser, at udvikle elevers personlighed, er ikke omfattet af fritagelsen jf. landsskatterettens kendelse i TfS 2000, 943LSR.

Virksomhed med kurser i selvudvikling, healing, drømme og lign., der hverken kan anses for skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med et erhvervsmæssigt sigte, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen, jf.  Momsnævnskendelse i TfS 1996, 732.

Byretten har i SKM2008.313BR ikke anset et kursus rettet mod arbejdsledige for omfattet af fritagelsen. Kurset, der havde til formål at udvikle kursisternes sociale kompetence og lære dem at bryde uhensigtsmæssige mønstre, danne netværk og tage ansvar for deres eget liv, kunne efter rettens opfattelse ikke karakteriseres som anden skolemæssig eller faglig undervisning, idet undervisningen ikke havde til formål at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte. Som sådan faldt kurset uden for ordlyden af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Ad spørgsmål 1

Spørgers ydelser omfatter forskellige foranstaltninger og støtteordninger som omhandlet i lov om social service, afsnit IV, kap. 11(særlig støtte til børn og unge).

Levering af en given ydelse sker på baggrund af en visitering hos den aktuelle kommune, der også forestår henvisning og betalingen i henhold til lov om social service.

Af dansk praksis fremgår det, at ydelser visiteret af kommunerne efter lov om social service kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Der er to krav, der skal være opfyldt, før der kan indrømmes momsfritagelse, jf. ordlyden af momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g og h.

 • Der skal være tale om social forsorg og bistand og
 • ydelsen skal være præsteret af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagende af almennyttig karakter.

Af SKM2001.235.TSS fremgår det, at så længe ydelser er reguleret i lov om social service, anses den/dem som udfører ydelserne for offentligretlige organer i bestemmelsens forstand.

Ud fra ovennævnte beskrivelse er det SKATs opfattelse, at spørgers ydelser som omhandlet i spørgsmål 1, opfylder betingelserne for at være omfattet af momsfritagelsen jf. momslovens § 13 stk. 1. nr. 2 - som social forsorg og bistand.

Der lægges vægt på, at ydelserne udliciteres til spørger og betales af en kommune på baggrund af lov om social service og, at ydelserne vedrører foranstaltninger der er af væsentlig betydning for den unges og eventuelt dennes families særlige behov for støtte.

Ad spørgsmål 2

Spørger udbyder ligeledes konsulentydelser rettet mod andre virksomheder(herunder kommuner - pkt. a), der selv udbyder ydelser omfattet af § 76 (såkaldt efterværn) i lov om social service, samt andre ydelser til særlig støtte af unge.

Det er oplyst, at ydelsen udbudt af spørger kan bestå i, at :

a) arbejde med kvalificering af kommunale medarbejdere, der udøver socialt arbejde. Der er her tale om konsulentbistand eller undervisning til socialrådgivere, som skal udføre relationsarbejde eller anvender coaching i det sociale arbejde. Denne ydelse sælges til kommuner og retter sig mod medarbejdernes faglige kompetencer.

b) hjælpe virksomheden med koordinering, udvikling og salg til kommuner.

c) indgå i pædagogisk støtte i arbejdet med de unge, hvor ydelsen direkte er rettet mod den unge.

Ad 2, a

Allerede fordi kursusvirksomheden drives med gevinst for øje og retter sig mod kommuner og virksomheder vil aktiviteten være momspligtig jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 3, 2. pkt.

Ad 2, b

På baggrund af spørgers beskrivelse af ydelsen i spørgsmål 2 b, er det SKATs opfattelse, at ydelsen er omfattet af momslovens 4 stk. 1 som en momspligtig ydelse.

Der lægges vægt på, at ydelsen har karakter af en almindelig rådgivnings- og konsulentvirksomhed.

Ad 2, c

Ydelsen retter sig mod andre virksomheder, der selv sælger ydelser som omfattes af lov om social service (§ 76) eller anden støtte til børn og unge.

Spørgers ydelse vedrører direkte arbejdet med den unge.

Spørgsmålet besvares udfra den forudsætning, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke et lønmodtagerforhold. Det forudsættes endvidere, at spørgers kontraktforhold omfatter en nærmere defineret specifik arbejdsopgave som spørger er ansvarlig for og selv tilrettelægger.

Er den pågældende ydelse individuelt bevilliget og betalt på baggrund af lov om social service er det herefter SKATs opfattelse, at spørgers ydelse er omfattet af momsfritagelsen jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 2 som social forsorg og bistand.

Ad spørgsmål 3

Spørger udbyder forskellige ydelser omhandlende emnerne : personaletrivsel og samarbejde. Der sigtes mod, at øge ledere og medarbejders trivsel, stabilitet, effektivitet og samarbejdsevne samt mindske sygefravær.

Ydelser kan tage form af temadage, teambuilding og coaching mv. 

Spørger har oplyst, at ydelserne ikke vedrører medarbejdernes faglige kompetencer.

Udbuddet rettes både mod offentlige og private virksomheder.

Med udgangspunkt i momsdirektivets artikel 132, stk.1 litra 1, samt momslovens § 13 stk. 1, nr. 3, kan undervisning, herunder faglig undervisning, under visse betingelser være momsfritaget.

Af artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 1777/2005 fremgår det, at faglig uddannelse, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte.

Af dansk praksis fremgår det, at momsfritagelsen jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 3 ikke omfatter kurser i selvudvikling og udvikling af sociale kompetencer.

Den af spørger udbudte kursusaktivitet som omhandlet i spørgsmål 3, kan af SKAT ikke anses for at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Der lægges vægt på, at der hverken er tale om skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med et erhvervsmæssigt sigte.  Der ses endvidere at være tale om almindelig virksomheds- og personalerådgivning som omfattes af momspligten i momslovens § 4 stk. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har truffet afgørelse i overensstemmelse med SKATs indstilling og begrundelse.