Dato for udgivelse
21 Dec 2008 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Nov 2008 17:43
SKM-nummer
SKM2008.1043.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-172251
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Moms, fradragsret, bygning.
Resumé

Spørger, der driver momspligtig landbrugsvirksomhed, har fradragsret for den moms, der er tilfaktureret ham inden overdragelsestidspunktet for en landbrugsejendom. Den fradragsberettigede moms skal dog reguleres fuldt ud, da ejendommen sælges og dermed overgår til ikke fradragsberettigede formål i samme regnskabsår. Moms, der er tilfaktureret spørger efter tidspunktet for ejendommens overdragelse, kan derimod ikke fratrækkes i spørgers momsregnskab.

Hjemmel
LBEK 966 af 14/10-2005
Reference(r)
Momsloven § 37, stk. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4, J.1.1
Henvisning
Momsvejledning 2008-4, J.5.1.2.1
Henvisning
Momsvejledningen J.1.1.11
Henvisning
Momsvejledningen afsnit J.4.1.3.4.

Spørgsmål

Har spørger fradragsret for moms af udgifter afholdt i forbindelse med genopførsel af brændt landbrugsejendom?

Svar

Ja, se dog sagsfremstillingen..

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har med overtagelse den 1. april 2006 købt landbrugsejendommen X som ejendom nr. 2. Spørger har kalenderåret som regnskabsår.

Ejendommens jorde benyttes til planteavl og ejendommens driftsbygninger til opbevaring af halm mv. som var i bygningerne på købstidspunktet.

Ved aftale af 18. januar 2007 sælger spørger ejendommens bygninger og ca 2,5 ha jord til NN, til overtagelse pr 1. april 2007.

Efter 18. januar 2007 men inden overtagelse af ejendommen brænder ejendommens driftsbygninger. Ejendommen anvendes af spørger frem til tidspunktet for branden til momspligtige og dermed fradragsberettigede formål.

Branderstatning skal udbetales fra spørgers forsikring, da køber endnu ikke har tegnet forsikring på ejendommen.

Forsikringsselskabet har på grund af regning for oprydning (udstedt til køber) udbetalt erstatning uden dækning af momsbeløbet. Forsikringsselskabet sender nu regning til spørger på momsen, som de mener, han kan søge hjem gennem sit momsregnskab.

Spørger er principielt ikke ejer af ejendommen på tidspunktet for branden, idet den ved bindende aftale er solgt til senere overtagelse.

Ud over den allerede fremsendte opkrævning fra forsikringsselskabet, vil der komme flere opkrævninger i forbindelse med genopførelse af bygningerne, som finder sted efter overtagelsesdatoen 1. april 2007.

Det bemærkes, at køber ikke er momsregistreret.

Selv om spørger ved bindende aftale har solgt ejendommen på skadestidspunktet, indgår den stadig sammen med driften af hans 1. ejendom indtil 1. april 2007

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Fradrag for moms indrømmes til momsregistreret virksomheder, jf. § 37, stk. 1, i bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven, bekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 (momsloven). Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5."

Det fremgår, at spørger har momspligtige aktiviteter i form af planteavl, og at ejendommens driftsbygninger har været anvendt til opbevaring af halm m.v. og dermed momspligtige og fradragsberettigede formål frem til tidspunktet for branden.

Spørger havde på tidspunktet for branden solgt ejendommen, men den var endnu ikke overtaget af køber.

Af praksis i momsvejledningen 2008-4, afsnit J.5.1.2.1 fremgår, at en skadelidt virksomhed kan fradrage momsen vedrørende indkøb, reparationer mv., der bruges til at genoprette skader, som virksomheden er blevet påført, efter de almindelige regler om momsfradrag, jf. §§ 37 og 38.

Det gælder, uanset om den skadelidte virksomhed selv må bære tabet ved skaden, eller om den kan få tabet dækket ved erstatning fra en skadevolder eller et forsikringsselskab. Det tab, der i sidstnævnte tilfælde skal erstattes, bliver således genanskaffelses-/reparationsprisen uden moms.

Således er det SKATs opfattelse, at spørger kan fradrage købsmomsen af udgifterne til genopførelse af den til momspligtige formål anvendte driftsbygning, hvorfor SKAT indstiller, at Skatterådet besvarer det stillede spørgsmål Ja.

SKAT skal henlede opmærksomheden på reglerne om regulering af investeringsgoder i momslovens §§ 43 - 44, der af relevans for den foreliggende sag har følgende ordlyd:

"§ 43. For investeringsgoder skal der ske regulering af den fradragsberettigede afgift, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet.

Stk. 2. Som investeringsgode efter stk. 1 betragtes

1) [..]

2) fast ejendom, herunder til- og ombygning,

3) reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end 75.000 kr. årligt.

Stk. 3. Registreringspligtige virksomheder skal foretage regulering i følgende tilfælde:

1 - 3) [..]

4) Ved salg af fast ejendom. Salget sidestilles med den faste ejendoms overgang til ikke fradragsberettigede anvendelse. Regulering kan dog undlades i det omfang, køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

[..]

§ 44. [..] For fast ejendom foretages der regulering for de første 10 regnskabsår, for reparation og vedligeholdelse af fast ejendom dog kun de første 5 år regnskabsår efter anskaffelsen eller ibrugtagningen inkl. det regnskabsår, i hvilket den faste ejendom er anskaffet eller taget i brug.

Stk. 2. [..] Regulering foretages på grundlag af de ændringer i fradragsretten, som finder sted inden for det enkelte regnskabsår i forhold til fradragsretten i det regnskabsår, hvor det pågældende investeringsgode er anskaffet eller taget i brug. Ved regulering i tilfælde af afmeldelse eller salg eller overdragelse foretages regulering dog for den resterende del af reguleringsperioden."

Af § 18 i bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven, bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, (momsbekendtgørelsen) fremgår følgende:

"§ 18. Ved salg af fast ejendom og overdragelse af driftsmidler efter lovens § 43, stk. 3, nr. 4 og 5, kan en køber, der har mindst samme fradragsret for investeringsgodet, som sælger havde på tidspunktet for godets anskaffelse, overtage hele reguleringsforpligtelsen for den resterende del af reguleringsperioden. [..]"

Således er der ved genopførelsen af ejendommen, og ved spørgers foretagne fradragsret for opførelsesudgifterne, opstået en reguleringsforpligtelse.

Da køber ikke er momsregistreret, kan køber ikke overtage reguleringsforpligtelsen.

Når investeringsgodet dermed overgår til ikke fradragsberettigede anvendelse 1. april 2007, skal der ske regulering af den fradragsberettigede afgift.

Da branden foregik i samme regnskabsår som overdragelsestidspunktet, skal hele den fradragsberettigede moms tilbagereguleres.

I praksis kan spørger således foretage fradrag for moms frem til og med 31. marts 2007, men skal pr. 1. april 2007 regulere den fratrukne moms. For udgifter afholdt efter 1. april 2007 (fx opkrævninger sendt via forsikringsselskabet) kan spørger ikke foretage momsfradrag, idet tidspunktet for investeringsgodets overgang til ikke fradragsberettigede formål er overskredet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet svarer ja til spørgsmålet i overensstemmelse med SKATs indstilling og begrundelse.