Dato for udgivelse
28 Aug 2008 14:10
SKM-nummer
SKM2008.700.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-052131
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendom, fredet, have, tilskud
Resumé
Et større tilskud til et fredet gods have skulle ikke beskattes.
Hjemmel
08-078543
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.G.4.1

D har anmodet Skatterådet om tilladelse til, at et støttebeløb fra ... på ... mio. kr. til gennemførelse af et haverenoveringsprojekt på ... Gods med henvisning til ligningslovens § 7 E, stk. 2 ikke skal medregnes til støttemodtagerens skattepligtige indkomst.

Der er til projektet opnået støttetilsagn på ... kr. fra ... Kommune til istandsættelse af stensætningen på den bevaringsværdige kampestensgrotte i haven.

Faktiske forhold vedrørende støttemodtager

... 4 km nordøst for  drives som et traditionelt gods med udgangspunkt i 600 ha skov og 220 ha landbrug samt en række bygninger. Godset er med dets beliggenhed i de ... en af de mest kuperede ejendomme på ... og indeholder en meget afvekslende natur. Derfor udgør natur- og turismeaktiviteter sammen med udlejning af godsets bygninger et stadig større omfang. Haven omkring selve hovedbygningen er åben for offentligheden uden betaling året rundt på linie med et offentlig ejet anlæg. Der kan ved indgangene erhverves en folder om haven og husets historie.

Hovedbygningen fra 1910 er fredet. Tillige er det stendige, der omkranser haven, fredet. Der er i haven en kampestensgrotte fra 1752 samt to havehuse, der alle har status som bevaringsværdige af højeste værdi.

... Gods er personligt ejet af D, som er 9. generation af samme familie på stedet. D, der overtog ejerskabet løbende fra 1990 til 2000, er ... år og er fuldtidsbeskæftiget med at drive ejendommen. Skattemæssigt benyttes virksomhedsskatteordningen og regnskabet føres i henhold til de krav, der stilles heri. Omsætningsmæssigt udgør skovbruget stadig den ene halvdel, mens landbrug sammen med udlejning af natur og bygninger udgør den anden halvdel. Alle godsets arealer er ligesom haven åben for offentligheden efter de regler, der er fastlagt i naturbeskyttelsesloven.

... have er udvalgt til at indgå i ... projekt omkring bevaring af herregårdshaver. Som en del af projektet i ... have indgår en istandsættelse af stensætningen på den bevaringsværdige kampestensgrotte fra 1752 samt reparation af fredet stendige i den nordlige ende af haven. I kraft af anlæggets alder og betydning lokalt, er bevilliget et kommunalt tilskud på ... kr. fra ... Kommune til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten.

Faktiske forhold vedrørende ...

... har til formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Herudover driver ... investeringsvirksomhed.

... havde ved udgangen af 2006 en samlet portefølje på 309 uddelingsprojekter, hvoraf de 54 er såkaldte flagskibe og de 255 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end ... mia. kr., hvoraf ... finansierer ca. ... mia. kr.

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har bevilget 65 mio. kr. med det formål, at udvikle 9 demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne er blevet udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskelle tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Det skal bemærkes, at ... ikke har skattemæssig fradragsret for de afholdte bevillinger til haveprojekterne. ... er i skattemæssig henseende omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b som følge af, at ... har ejet et realkreditinstitut.

Yderligere oplysninger vedrørende haveprojektet

Haveprojektet på ... har på linie med projektets overordnede målsætning det formål, at vigtige elementer i haven istandsættes således, at de bevares for eftertiden uden at belaste godsets økonomi uforholdsmæssigt meget.

Som en vigtig betingelse for projektets realisering på ..., forudsættes det, at ejeren indgår positivt i hele projektet inklusive formidlingsdelen, der dækker forløbet omkring renoveringen samt den efterfølgende formidling af resultater. Endvidere skal haven som hidtil holdes åben for offentligheden fra solopgang til solnedgang året rundt. Det vil som hidtil indgå i havens drift, at der ved selvbetjening sælges informationsfoldere ved indgangene. Mange lokale benytter haven til daglige gåture.

Når det planlagte arbejde i haven er fuldført skal haven i minimum 15 år vedligeholdes efter en nærmere fastlagt plejeplan. Både forpligtelsen til at holde haven åben samt aftale om plejeniveau tinglyses på ejendommen.

Til istandsættelsesarbejderne modtager støttemodtager et beløb fra  på ... kr., der er øremærket til den delvise renovering af parken. Eftersom ejers økonomi ikke kan bære en egenfinansiering, har ... accepteret, at ejer ikke skal stille med anden finansiering end værdien af hans eget arbejde.

Renoveringen tilrettelægges nøje i samråd med ... og dennes repræsentanter således, at arbejdet kan lægges i udbud før opstart. Ejer står i denne forbindelse som bygherre.

Såfremt ejer ikke lever op til den vedtagne plejeplan, ønsker at lukke haven for offentligheden eller bliver tvunget til at sælge ejendommen, skal en forholdsmæssig andel af det modtagne beløb betales tilbage til ... Det beløb, der skal betales tilbage vil blive afskrevet med 15 % om året fra udbetalingstidspunktet.

Oplysning om dispositionen

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har i 2005 bevilget 65 mio. kr. med det formål, at udvikle 9 demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne, der blev fundet i 2006, blev udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Heriblandt er ... Gods.

Som følge af støttebeløbenes størrelse, og de dermed afledte skattemæssige aspekter, har ... Gods fundet det påkrævet, at der forinden en endelig igangsætning af projektet, og dermed en udbetaling af støttemidler, opnås sikkerhed for, at støttebeløbet kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7 E. Der er til samme projekt opnået støttetilsagn på ... kr. fra ... Kommune til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten.

Skatteyders repræsentants argumentation for skattefritagelse

Ligningslovens § 7 E har følgende ordlyd:

"Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt behandles efter reglerne i stk. 1."

På ... Gods er hovedbygningen fredet. Herudover er stendigerne, der omkranser haven fredede. Herudover kan det nævnes, at hele ejendommen, herunder stengrotten fra 1752, har status som bevaringsværdig i henhold til kommuneatlas ... fra december 1992.

Motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E er at skabe rammer for, at der på fredede og bevaringsværdige bygninger og deres tilliggender, med støttemidler kan gennemføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette stemmer efter vores opfattelse overens med de motiver, der ligger bag nærværende projekt.

I forbindelse med projektets gennemførelse sikres fortsat offentlig adgang til det renoverede haveanlæg, ligesom projektet skal tjene som demonstrationsmodel, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

Som nævnt er støttebeløbet betinget af, at ejer forpligter sig til at opfylde en udarbejdet plejeplan, og således målrettet arbejder for, at der gennemføres en tilstrækkelig og korrekt fremtidig vedligeholdelse af tilliggenderne til de fredede/bevaringsværdige bygninger og til det fredede stendige.

Det af ... ydede tilskud har således en fornøden og direkte tilknytning til vedligeholdelsen af de fredede og bevaringsværdige bygninger samt til det fredede stendige, der omkranser haven.

Det skal bemærkes, at projektet med at skabe en helhedsplan for haveanlægget har en direkte og naturlig tilknytning til de på ejendommen fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. Det er således vores opfattelse, at de fredede bygninger og det fredede stendige og den omliggende have bør betragtes som et samlet hele, idet bygninger, respektive haven, betinger og støtter op om de fælles kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet i vid udstrækning sikrer offentligheden adgang til det pågældende haveanlæg, hvor formidling om havens historie og indholdet af projektet er af helt central betydning.

Det pågældende projekt for ... er næsten identisk med situationen i afgørelse vedrørende støtte på 20 mio. kr. fra ... til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods. ... har på tilsvarende vis fredede/bevaringsværdige elementer i haven, der omfattes af støtten fra ... Der forventes endvidere offentlig støtte til disse fredede/bevaringsværdige elementer i haven. Ligeledes er projektet identisk med situationen i de to seneste offentliggjorte afgørelser fra Skatterådet.

De fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. og deres tilliggender bør derfor ses under ét i relation til behovet for at modtage offentlige og private støttemidler til den fortsatte vedligeholdelse.

Det er derfor vores vurdering, at motiverne bag bestemmelsen i ligningsloves § 7 E hjemler skattefritagelse for støtten fra  til det pågældende haveprojekt, idet der til samme projekt er modtaget bindende tilsagn om støtte på … kr. fra  til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten.

SKATs Indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

... Kommune har givet tilskud til istandsættelse af stensætningen på den bevaringsværdige kampestensgrotte i haven.

Skatterådet har i sagen vedrørende ... Gods tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages.

Ligningsrådet har, som nævnt af skatteyders repræsentant, i en sag vedrørende ... Slot  tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Skatterådet har i sagen vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredet pavillion og ... Amt havde givet tilskud til renovering af haveanlægget.

Skatterådet har i sag vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde bevilget tilskud til istandsættelse af fredede monumenter og statuer i haven.

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra ..., da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis at fortolke "bygningsarbejde" bredt.

Skatterådet imødekom ansøgningen.