Dato for udgivelse
15 Jan 2008 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 16:30
SKM-nummer
SKM2008.21.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-190329
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + Ekspropriation
Emneord
Ekspropriation,erhvervslejekontrakt, godtgørelse, erstatning
Resumé

Skatterådet fandt ikke at en udbetalt godtgørelse/erstatning for opgivelse af erhvervslejemål kunne anses for skattefri i medfør af statsskattelovens § 5 a, men at den nærmere skønsmæssige fordeling af beløbet ud på de enkelte poster som godtgørelsen/erstatningen dækkede, måtte anses for et ligningsmæssigt spørgsmål.

Endvidere afviste Skatterådet spørgsmålet om tab på indretning af lejede lokaler og goodwill ville være fradragsberettiget, idet dette på det foreliggende grundlag ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.

Reference(r)

Statsskatteloven § 5 a
Afskrivningsloven § 40, stk. 6, jf. stk. 1
Afskrivningsloven § 39, stk. 6, jf. stk. 1.

Spørgsmål

  1. Betragtes erstatning i forbindelse med ekspropriation af erhvervslejekontrakten i bygningen beliggende ... som værende skattefri?
  2. Svares der ja til spørgsmål 1, vil tab på indretning af lejede lokaler og goodwill være fradragsberettiget i selskabets skattepligtige indkomst?

Svar

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Afvises, se sagsfremstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

... ApS har gennem flere år drevet ... aktiviteter fra lejede lokaler, omfattende et areal på ... m2, i ejendommen beliggende ...

 K Kommune ønskede at købe den pågældende ejendom med henblik på nedrivning, således at arealet omkring ... kan fritlægges.

Byrådet besluttede derfor på møde den ...  2006 at købe bygningen med overtagelse den ... 2006.

Ejendommen indeholder imidlertid ... erhvervslejemål, som kommunen overtog i forbindelse med købet.

Kommunen ønskede med hjemmel i planlovens § 47 herefter at ekspropriere ... af lejemålene, herunder spørgers lejemål, til fraflytning pr. ... 2007.

Der blev afholdt åstedsforretning den ... 2007, hvor kommunen redegjorde for den påtænkte disposition og dennes nærmere omfang.

Byrådet i  K  Kommune traf herefter på byrådsmødet den ... 2007 beslutning om ekspropriation ifølge planloven af de ... erhvervslejemål og om en tillægsbevilling til dækning af ekspropriationserstatningerne.

Spørger har efterfølgende indgået forlig med K Kommune om afståelse af erhvervslejemålet, således at lejemålet skal være fraflyttet senest den ...2007.

Ifølge forliget udbetaler  K Kommune en samlet godtgørelse/erstatning på ... kr. til spørger, når erhvervslejemålet fraflyttes.

Godtgørelsen/erstatningen dækker ethvert krav, som erhvervslejer måtte have mod K Kommune som følge af ekspropriationen efter planloven.

Udover godtgørelsen/erstatningen på ...  kr. godtgør  K Kommune rimelige advokatomkostninger i forbindelse med sagen.

Ved sin tiltrædelse af forliget har selskabet samtidig accepteret, at selskabet i ... år fra tiltrædelsesdatoen ikke kan åbne en tilsvarende virksomhed i en radius af ... m i luftlinie fra den nuværende forretningsadresse ...

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger betragter ekspropriationserstatningen som værende skattefri, idet der er tale om erstatning for indkomstgrundlaget for ubestemt fremtidig årrække og da der er tale om en aftale mellem to ikke-interesseforbundne parter.

Ligeledes betragter spørger tab på goodwill og indretning af lejede lokaler som fradragsberettigede, selv hvis ekspropriationserstatningen betragtes som skattefri.

SKAT har sendt et tidligere udkast til sagsfremstilling i høring, som repræsentanten ved brev af ... 2007 er fremkommet med følgende bemærkninger til:

Vi mener ikke at ejendomsavancebeskatningsloven skal bruges ved besvarelsen.

Derimod mener vi statsskattelovens § 5 skal bruges ved behandlingen af vor forespørgsel.

Som det fremgår af TfS 2000,108 V er erstatningsbeløb ikke skattepligtige, såfremt erstatningen gives for tab af indkomstgrundlag i en uvis periode.

Som vi ser det, er ekspropriationserstatningen på kr. ... fra  K Kommune givet fordi vor kunde blev afskåret fra at drive sin forretning videre i den resterende lejeperiode frem til ... Vi kan derfor kun se det som en erstatning for tab af indtægtsgrundlag der ikke er skattepligtigt.      

Efter fornyede overvejelser har SKAT ændret begrundelsen for indstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Udgangspunktet er, at en modtagen erstatning skal behandles som det tab, som erstatningen ydes for, jf. således LV 2007-4, afsnit E.A.1.3.3.

Erstatning for et indtægtstab behandles derfor ligesom den erstattede ydelse, således at erstatningen medregnes til den skattepligtige indkomst efter statsskattelovens § 4.

Hvis erstatningen dækker et ikke-fradragsberettiget formuetab eller et tab af indkomstgrundlaget som efter princippet i statsskattelovens § 5 a er indkomstopgørelsen uvedkommende, er erstatningsbeløbet tilsvarende skattefrit.

SKAT skal herefter udtale:     

Ad spørgsmål 1

... ApS havde iflg. lejekontrakten uopsigelighed frem til den ... og kunne selv opsige med ... års varsel, årslejen var på ...

K Kommune har ved brev af ... 2007 supplerende oplyst, at selskabet som udgangspunkt havde forlangt kr. ..., iflg. en opgørelse udarbejdet af selskabets advokat.

Iflg. K Kommune foreligger der desværre ikke en detaljeret opgørelse over hvorledes man herefter forligsmæssigt nåede frem til godtgørelsen/erstatningen på de kr. ...

Men kommunen bekræfter, at erstatningen indeholder tab for inventar, der ikke kunne genanbringes.

Endvidere bekræfter kommunen, at godtgørelsen også dækker selskabets tab på goodwill samt driftstab i flytteperioden. 

På ovenanførte baggrund finder SKAT således ikke, at hele godtgørelses/erstatningsbeløbet på de kr. ... mio. kan anses for erstatning for tab af indkomstgrundlag og dermed skattefri.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej idet bemærkes, at det herefter må anses for at være et ligningsmæssigt spørgsmål, hvordan de kr. ... skønsmæssigt skal fordeles på de enkelte poster, jf. også besvarelsen af det nedenfor anførte vedrørende spørgsmål 2.   

Ad spørgsmål 2

Det må lægges til grund, at der er tale om et forlig, der træder i stedet for en ekspropriationserstatning efter planlovens § 47.

En erstatning må som nævnt som udgangspunkt skatteretligt bedømmes som den indtægt, den udgift eller det aktiv, som erstatningen træder i stedet for, jf. også SKM2002.422.LSR.

Det er således SKATs opfattelse, at en del af erstatningsbeløbet må behandles som betaling for afståelse af goodwill og indretning af lejede lokaler, jf.  K Kommunens ovennævnte udtalelse.

Derudover indeholder beløbet som nævnt i alt fald også en godtgørelse for driftstab i flytteperioden og måske også betaling for afståelse af erhvervslejekontrakten.      

Det følger af afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 1, at ved salg eller opgivelse af goodwill medregnes fortjeneste eller tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Endvidere følger det af afskrivningslovens § 39, stk. 6, jf. stk. 1, at ved afståelse af lejede lokaler medregnes fortjeneste eller tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det følger således heraf, at eventuelt tab på indretning af lejede lokaler og goodwill er fradragsberettiget.

Da der i sagen som nævnt ikke foreligger oplysninger omkring fordelingen af erstatnings/godtgørelsesbeløbet på de kr. ... , kan spørgsmålet på det foreliggende grundlag ikke besvares med den fornødne sikkerhed.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 2 afvises.   

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.