Dato for udgivelse
28 Oct 2008 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 08:45
SKM-nummer
SKM2008.850.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-114962
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud  mill. kr. fra fonden til vedligeholdelse af Gods have er skattefri.

Hjemmel

08-155263

Reference(r)

Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.G.4.1

... har anmodet om at et støttebeløb fra fond på  mio. kr. til gennemførelse af et haverenoveringsprojekt på ... Gods med henvisning til ligningslovens § 7 E, stk. 2 ikke skal medregnes til støttemodtagerens skattepligtige indkomst.

Der er til projektet opnået støtte på  kr. fra  Kommune til istandsættelse af  kapel og renovering af haven.

Faktiske forhold vedrørende støttemodtager

... Gods er beliggende i Region ..., ca. 10 km sydvest for ... Hovedbygningen er bygget af ... i 1640, på det tidspunkt ..., og er et trefløjet renæssanceanlæg, rødkalket, med rødt tegltag og omkranset af voldgrav. Afslutningen på den nordlige fløj er tillige den tænkte begyndelse på en fjerde fløj, som dog ikke blev udført. Adgangen til anlægget sker over en bred voldgrav via en hvidkalket kampestensbro gennem en rundbuet port midt i mellemfløjen. Stående med ryggen til porten på indersiden af mellemfløjen, åbner den granitgrusbelagte gårdsplads sig, og for enden af denne fører en smallere træbro med hvidt jerngelænder over voldgraven til haveanlægget.

I 1738 købtes ..., fra nu af ..., af slægten ..., som også ønskede en fjerde fløj. Heller ikke dette projekt blev udført, men i 1856 tilføjede familien sydfløjen, en pendant til den nordlige fløjs afslutning, således at anlægget nu fremstår som et trefløjet anlæg med to ensartede afslutninger på hver af fløjene. Der er endvidere to tårne, som binder henholdsvis nord- og sydfløjene med mellemfløjen på ydersiden af anlægget, og et trappetårn i det indvendige hjørne mellem syd- og mellemfløj.

Ejendommen er privatejet og er åben for offentligheden i forbindelse med arrangementer eller efter aftale. ... har lejet nordfløj og park til teaterforestillinger i august 2007 og 2008. Derudover har der været koncerter i sommeren 2003, 2004 og 2005. En mindre del at hovedbygningen er privatbolig for ejeren.                                                                                             

Hovedbygningen blev ved den første bygningsfredningslov fra 1919 fredet, dengang i klasse A. Herudover er haveanlægget udpeget blandt de 30 mest bevaringsværdige i Danmark. I parken er tepavillonen og et tidligere katolsk kapel bevaringsværdige med højeste bevaringsværdi, ligesom de omkringliggende boliger og driftsbygninger, som udgør et samlet anlæg.

Barok-/renæssancehaven ved ... Gods er udvalgt til at indgå i fondens projekt omkring bevaring af herregårdshaver. Haven er anlagt i 1757. Slottet og haven ligger på hver sin holm i voldgraven. De bærende elementer i haven er beliggenheden af haven på den selvstændige holm, de intakte lindealléer samt tepavillonen. Projektet sætter speciel fokus på vandelementer, hække, stier, hegn og P-plads. Som en del af projektet i ... have indgår bl.a. en istandsættelse af diverse mindesmærker, af blandt andre gartner ..., samt broer og låger, ligesom der anvendes midler til istandsættelse af det bevaringsværdige kapel. I kapellet skal opsættes plancher og lignende, der skal informere publikum om det renoverede haveanlæg.

I kraft af at haven skal være åben for publikum, har byrådet i ... Kommune bevilget et kommunalt tilskud på ... kr., der ligeledes skal gå til istandsættelse af kapellet i haven samt renovering af haveanlægget i øvrigt.

Faktiske forhold vedrørende ...

... har til formål at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Herudover driver ... investeringsvirksomhed.

... havde ved udgangen af 2007 en samlet portefølje på ... filantropiske projekter, hvoraf de ... var såkaldte flagskibe og de ... almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end ...  kr., hvoraf ... finansierer ca.  kr.

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har bevilget xx mio. kr. med det formål at udvikle ni demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne er blevet udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Det skal bemærkes, at ... ikke har skattemæssig fradragsret for de afholdte bevillinger til haveprojekterne. ... er i skattemæssig henseende omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, som følge af at ... har ejet et ...

Yderligere oplysninger vedrørende haveprojektet

Haveprojektet på ... har på linie med projektets overordnede målsætning det formål, at vigtige elementer i haven istandsættes således, at de bevares for eftertiden uden at belaste godsets økonomi uforholdsmæssigt meget.

Som en vigtig betingelse for projektets realisering på ... forudsættes det, at ejeren indgår positivt i hele projektet, inklusive formidlingsdelen, der dækker forløbet omkring renoveringen samt den efterfølgende formidling af resultater. Endvidere skal haven holdes åben for offentligheden lørdag, søndag, mandag og tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 17.00 i perioden medio april til medio september.

Når det planlagte arbejde i haven er fuldført, skal haven i minimum 15 år vedligeholdes efter en nærmere fastlagt plejeplan. Både forpligtelsen til at holde haven åben samt aftale om plejeniveau tinglyses på ejendommen.

Til istandsættelsesarbejderne modtager støttemodtager et beløb fra ... på ... kr., der er øremærket til den delvise renovering af haven. Eftersom ejers økonomi ikke kan bære en egenfinansiering, har ... accepteret, at ejer ikke skal stille med anden finansiering.
Renoveringen tilrettelægges nøje i samråd med ... og dennes repræsentanter, således at arbejdet kan lægges i udbud før opstart. Ejer står i denne forbindelse som bygherre.

Såfremt ejer ikke lever op til den vedtagne plejeplan, ønsker at lukke haven for offentligheden eller ønsker at afhænde ejendommen, skal en forholdsmæssig andel af det modtagne beløb betales tilbage til Realdania. Det beløb, der skal tilbagebetales, afskrives med 15 % om året fra udbetalingstidspunktet.

Oplysning om dispositionen

Et af ... flagskibe er at sikre den langsigtede overlevelse af Danmarks historiske herregårdshaver. ... har i 2005 bevilget ... kr. med det formål at udvikle ni demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Haverne, der blev fundet i 2006, blev udvalgt med udgangspunkt i krav om, at de skulle være truede, geografisk spredt over hele landet, samt repræsentere forskellige tidsperioder, elementtyper og problematikker.

Heriblandt er haven på ... Gods.

Som følge af støttebeløbets størrelse, og de dermed afledte skattemæssige aspekter, har støttemodtager fundet det påkrævet, at der forinden en endelig igangsætning af projektet, og dermed en udbetaling af støttemidler, opnås sikkerhed for, at støttebeløbet kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7 E. Der er til samme projekt opnået støttetilsagn på ... kr. fra .... Kommune til istandsættelse af det bevaringsværdige kapel samt renovering af haveanlægget i øvrigt.

Rådgivers argumentation for skattefritagelse

Ligningslovens § 7 E har følgende ordlyd:

Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af tilskudsbeløbet, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen.

Stk. 2. Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt behandles efter reglerne i stk. 1.

På ... Gods er hovedbygningen fredet. Herudover er haveanlægget udpeget blandt de 30 mest bevaringsværdige i Danmark. I parken er tepavillonen og et tidligere katolsk kapel bevaringsværdige med højeste bevaringsværdi, ligesom de omkringliggende boliger og driftsbygninger, som udgør et samlet anlæg.

Motiverne bag bestemmelsen i ligningslovens § 7 E er at skabe rammer for, at der på fredede og bevaringsværdige bygninger og deres tilliggender, med støttemidler kan gennemføres nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette stemmer efter vores opfattelse overens med de motiver, der ligger bag nærværende projekt.

I forbindelse med projektets gennemførelse sikres offentlig adgang til det renoverede haveanlæg, ligesom projektet skal tjene som demonstrationsmodel, der kan anvise metoder for sikring af herregårdshaver i fremtiden, både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand.

Som nævnt er støttebeløbet betinget af, at ejer forpligter sig til at opfylde en udarbejdet plejeplan og således målrettet arbejder for, at der gennemføres en tilstrækkelig og korrekt fremtidig vedligeholdelse af tilliggenderne til den fredede hovedbygning og til de bevaringsværdige elementer i haven.

Det af ... ydede tilskud har således en fornøden og direkte tilknytning til vedligeholdelsen af den fredede hovedbygning samt til de bevaringsværdige elementer i haven.

Afgørelser m.v.

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr. ... Der blev givet tilladelse til, at et støttebeløb fra ... på ... kr. til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtigt, idet Kulturarvstyrelsen med et støttebeløb på ... kr. støttede et konserverings- og restaureringsarbejde på de på ejendommen fredede sandstensskulpturer, der indgik i godsets haveanlæg. 

Ikke offentliggjort afgørelse fra Ligningsrådet - J.nr. ... Der blev givet tilladelse til, at private støttebeløb på tilsammen..kr. til stråtækning af udlængerne på en bevaringsværdig bindingsværkejendom med henvisning til ligningslovens § 7 E ikke var skattepligtige, idet den lokale kommunes bygningsforbedringsudvalg havde givet tilsagn om støtte til projektet i form af et rente- og afdragsfrit lån på ... kr. 

Jf. TfS 2001, 746, fandt Ligningsrådet, at et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefrit, idet betingelsen om, at der i forvejen var ydet offentlig støtte til samme bygningsarbejde, var opfyldt, selvom Skov- og Naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse.

Herudover henvises til de to senest offentliggjorte sager (SKM 2007.937.SR og SKM2008.35.SR), samt seneste ikke offentliggjorte sag (J.nr. ...), hvor støttemodtagerne på tilsvarende vis har modtaget støtte fra ... til haveprojekter.

Afsluttende kommentarer

Det skal bemærkes, at projektet med at skabe en helhedsplan for haveanlægget har en direkte og naturlig tilknytning til de på ejendommen fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. Det er således vores opfattelse, at den fredede hovedbygning, de bevaringsværdige elementer i haven og de bevaringsværdige haveanlæg bør betragtes som et samlet hele, idet bygninger m.v., respektive haven, betinger og støtter op om de fælles kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet i vid udstrækning sikrer offentligheden adgang til det pågældende haveanlæg, hvor formidling om havens historie og indholdet af projektet er af helt central betydning.

Det pågældende projekt for ... er næsten identisk med situationen i den ovenfor refererede afgørelse vedrørende støtte på ... kr. fra ... til gennemførelse af et haveprojekt på et stort gods. ... har på tilsvarende vis fredede/bevaringsværdige elementer i haven, der omfattes af støtten fra ... Der er endvidere bevilget offentlig støtte til det bevaringsværdige kapel i haven. Ligeledes er nærværende projekt identisk med situationen i de tre refererede afgørelser fra Skatterådet.

De fredede og bevaringsværdige bygninger m.v. og deres tilliggender bør derfor ses under ét i relation til behovet for at modtage offentlige og private støttemidler til den fortsatte vedligeholdelse.

Det er derfor vores vurdering, at motiverne bag bestemmelsen i ligningsloves § 7 E hjemler skattefritagelse for støtten fra ... til det pågældende haveprojekt, idet der til samme projekt er bevilget støtte på ... kr. fra ... Kommune til istandsættelse af kapellet i haven samt renovering af haveanlægget i øvrigt.

SKATs Indstilling og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

 Kommune har givet tilsagn om at støtte på kr. til  istandsættelse af kapel og renovering af haven ved ... Gods.

Skatterådet har i sagen vedrørende ... tiltrådt, at formidlingsaktiviteter i relation til det omgivende kulturlandskab anbragt i kælderen havde så nær tilknytning til bygningsarbejde i kælderen, at tilskud hertil kunne fritages

Ligningsrådet har, som nævnt af skatteyders repræsentant, i en sag vedrørende ... tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til sandstensskulpturerne i parken.

Skatterådet har i sagen vedr. ... tiltrådt, at et større tilskud til haveanlægget var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredet pavillion og ... havde givet tilskud til renovering af haveanlægget.

Skatterådet har i sag vedr. ...  tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. Kulturarvstyrelsen havde bevilget tilskud til istandsættelse af fredede monumenter og statuer i haven.

Skatterådet har i sag vedrørende ... tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. ... Kommune havde givet tilsagn om støtte på ... til istandsættelsen af stensætningen på kampestensgrotten.

Skatterådet har i sag vedr. ... Gods tiltrådt, at et større tilskud til haven var skattefrit. ... kommune havde givet tilsagn om støtte på ... kr. til renovering af haven.

Det indstilles derfor, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddet fra ... til ... Gods have, da det som ovenfor anført er i overensstemmelse med Rådets tidligere praksis at fortolke "bygningsarbejde" bredt.