Dato for udgivelse
31 okt 2008 13:32
SKM-nummer
SKM2008.871.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-145102
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning
Emneord
Andelsboligforening, skattepligtsophør, avanceopgørelse, genoptagelse
Resumé

Denne meddelelse vedrører mulighed for genoptagelse af skatteansættelser, hvori der er foretaget beregning af den skattepligtige avance ved en ejendoms overgang til skattefri virksomhed for en andelsboligforening. Beregninger foretaget i indkomståret 2002 og senere kan genoptages ved henvendelse til SKAT.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, stk. 4 og 5
Selskabsskatteloven § 5, stk. 4 og 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.C.6.1.8.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i en sag om en andelsboligforenings opgørelse af skattepligtig fortjeneste ved overgang af drift af fast ejendom til skattefri virksomhed, jf. SKM2008.790.ØLR. Skatteministeriets kommentarer til dommen er offentliggjort i SKM2008.791.DEP.

Andelsboligforeninger er skattepligtige af erhvervsmæssig udlejning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4. Udlejning til medlemmer af andelsboligforeningen anses dog ikke for erhvervsmæssig udlejning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 5.

Når en bolig overgår fra erhvervsmæssig til ikke-erhvervsmæssigt udlejning anses det efter praksis ikke som delvist ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Først når andelsboligforeningen helt ophører med den erhvervsmæssige udlejning af en ejendom, anses det for ophør af virksomhed, der i henhold til reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og lovens § 5, stk. 4 og 6 medfører beskatning som ved afståelse af de aktiver, herunder fast ejendom, som har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Beskatningen følger skattelovgivningens almindelige regler. Overgang af en ejendom ejet af en andelsboligforening vil som hovedregel falde ind under reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Som afståelsessum anvendes handelsværdien på tidspunktet for ophør af skattepligten.

SKM2008.790.ØLR tager alene stilling til opgørelsen af den procentvise erhvervsmæssige andel ved den anførte beskatning. Der er således ikke sket ændringer i praksis vedrørende fastsættelse af anskaffelsessummen m.v. for ejendommen. Der er heller ikke ændring af praksis vedrørende fastsættelse af handelsværdien ved skattepligtens ophør.

Skatteministeriet har ved at tage bekræftende til genmæle i den konkrete sag angivet, at den procentvise erhvervsmæssige anvendelse skal beregnes på den måde, at der tages hensyn til den maksimale erhvervsmæssige arealmæssige anvendelse pr. år. Der foretages herefter en beregning af det vejede gennemsnit for de indkomstår, der er omfattet af beskatningen, hvilket i praksis vil sige årene efter ikrafttræden af lov nr. 374 af 18. maj 1994.

Det vejede gennemsnit beregnes i overensstemmelse med eksemplet i Skatteministeriets kommentarer, jf. SKM2008.791.DEP.

Anmodning om genoptagelse kan således alene vedrøre beregning af den procentvise erhvervsmæssige anvendelse af et aktiv, herunder fast ejendom, der overgår til ikke-erhvervsmæssig anvendelse efter reglerne i SEL § 5, stk. 4 og 6 samt den tilsvarende beregning, såfremt ejendommen er solgt af andelsboligforeningen.

Fristregler

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodningen herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den underkendende afgørelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Da Østre Landsrets dom, jf. SKM2008.790.ØLR, vedrørte indkomståret 2002 er der adgang til at anmode om ekstraordinær genoptagelse af opgørelsen af erhvervsmæssig andel af ejendomsavance ved overgang til skattefri virksomhed for indkomståret 2002 og efterfølgende indkomstår.

SKAT har hermed ikke taget stilling til, om en anmodning om ekstraordinær genoptagelse giver grundlag for en ændring af skatteansættelsen.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk.2, skal anmodningen om genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk.1 nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

6-måneders fristen regnes fra offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Tilbagebetaling og forrentning

Medfører en eventuel ændret skatteansættelse nedsættelse eller bortfald af restskat eller fremkommer der overskydende skat eller yderligere overskydende skat tilbagebetales beløbet og forrentes efter reglerne i selskabsskattelovens §§ 29 B og 30. Renterne er skattefri.

Kompetence og klagefrister

Anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3.

Ved klage over SKATs afgørelse gælder de almindelige klagebestemmelser.

Gyldighed

Meddelelsen træder i kraft og får virkning fra offentliggørelsen.