Dato for udgivelse
05 Sep 2008 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2008 13:45
SKM-nummer
SKM2008.712.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS C6-2406/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Harley, ombygning, identitetskifte
Resumé

En Harley Davidson-motorcykel, der i 1999 var indregistreret og afgiftsberigtiget, som en årgang 1958, havde efterfølgende fået udskiftet blandt andet motoren, bremsesystem, sædet, styr, hjul, forgaffel, tank, forlygte og udstødningssystem. Retten fandt på den baggrund, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 a. Det var dermed berettiget, at sagsøgeren var blevet opkrævet ny registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Sagsøgerens subsidiære påstand om, at en eventuel ny registreringsafgift skulle reduceres med tidligere betalt registreringsafgift, blev ikke taget til følge.

Skatteministeriet blev derfor i det hele frifundet.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3
Registreringsafgiftslovens § 7 a

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2008-3 E.1.3

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2008-3 E.1.3.2

Parter

A
(Advokat Martin Laursen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig Michael de Thurah)

Afsagt af byretsdommer

Poul Henrik Pedersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt en ombygning af sagsøgerens motorcykel har været så omfattende, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, således at sagsøgeren i medfør af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, skal betale registreringsafgift af motorcyklen.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om principalt, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke kan kræve yderligere registreringsafgift af sagsøgeren i forbindelse med dennes motorcykel af mrk. Harley Davidson, stelnr. .... Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at i det omfang sagsøgeren skal opkræves yderligere registreringsafgift skal denne beregnes til 56.255 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Det hedder i landsskatterettens kendelse af 14. september 2007 blandt andet

"...

Landsskatterettens afgørelse

Regionen har anset klageren for at skulle betale ny registreringsafgift af motorcykel.

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren ejer en Harley Davidson motorcykel, årgang 1958, reg.nr. ..., stelnummer .... Motorcyklen blev indregistreret til klageren den 10. juni 1999.

Ved en kontrol den 3. september 2004 konstaterede politiet, at der var foretaget følgende ændringer på motorcyklen: motoren var skiftet fra en Panhead til en ny S&S Shovelhead-motor, nye skivebremser på for- og baghjul, nyt bredt baghjul, nyt forhjul, ny forgaffel, ny lakering, samt at lygter, styr og greb var i en moderne udgave.

Ved politiets afhøring den 2. oktober forklarede klageren, at han havde købt motorcyklen i 1999 for cirka 150.000 kr., og at den var blevet synet og afgiftsberigtiget med en gammel Panhead-motor. Herefter havde han og en ven skiftet motoren og havde foretaget en række ændringer, herunder montering af skivebremser på for- og baghjul, bredt baghjul og nyt forhjul med ny forgaffel, nye lygter, styr, greb, fodhvilere og pedaler. Motoreffekten var ikke øget med mere end 20 % og gearkassen var stadig en 4-trins gearkasse, dog nu monteret med kickstart.

...

Klagerens påstand og argumenter

...

Motorcyklen var allerede i 1999 forsynet med et smalt forhjul, en lille forskærm og kort Fat-bob bagskærm. Grunden til, at motoren blev udskiftet var, at den gamle motor eksploderede. Der er ikke sket ændringer af stellet, og motorcyklen er stadig stivstellet. Køreegenskaberne er ikke forbedret. Klageren har fået forkromet olietanken og indkøbt diverse reservedele, men udskiftningen er kun sket fordi de gamle dele var rustne eller i stykker, hvorfor der er tale om reparation og løbende vedligeholdelse. Grunden til, at der blev anvendt en del uoriginale dele, er at det ikke var til at skaffe originale reservedele. I 1999 fremstod motorcyklen også med uoriginale dele.

Klageren har bemærket, at der er uens praksis hvad angår motorcykler hos en række af de tidligere regioner, og har henvist til en konkret, lignende sag fra en anden region. Derudover har han henvist til to lignende sager, hvor værdiansættelsen af motorcyklen og det opkrævede afgiftsbeløb er betydeligt lavere end i klagerens sag. Han henviser desuden til TfS.2005.274.V (appelleret).

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 med senere ændringer, fremgår følgende:

...

Det fremgår således, at køretøjer, som tidligere er afgiftsberigtiget, under visse nærmere angivne betingelser kan repareres eller genopbygges uden at der skal betales ny registreringsafgift. Det fremgår desuden, at det blandt andet er en betingelse for afgiftsfritagelse, at der ikke sker ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

Det lægges til grund, at der ved udskiftning af motoren på klagerens motorcykel ikke er sket en effektforøgelse på over 20 %, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2.

Ifølge sagens oplysninger er der foretaget udskiftning af motoren, og der er desuden foretaget montering af skivebremser på for- og baghjul, bredt baghjul og nyt forhjul med ny forgaffel. Ud fra en samlet vurdering anses motorcyklen ikke for at have bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og er derfor ikke fritaget for ny registreringsafgift. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 2. februar 2005, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter TfS.2005.274.V (appelleret). Der henvises desuden generelt til punktafgiftsvejledningens afsnit E.1.3.2.

Hvad angår eventuelle lignende sager, som klageren har henvist til, skal det bemærkes, at udgangspunktet er, at der ikke kan støttes ret på en - eventuelt forkert - praksis, der hidrører fra for eksempel et skattecenter eller de daværende regioner og kommunale skattemyndigheder, jf. Højesterets dom af 20. juni 1995, offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995.483.

Landsskatteretten stadfæster regionens afgørelse.

Motorcyklen blev købt fra Tyskland af vidnet MK. I forbindelse med beregningen af registreringsafgiften blev motorcyklen værdiansat til 9.000 kr. På dette grundlag blev registreringsafgiften beregnet til 14.566 kr.

Efter at sagsøgeren den 3. september 2004 var blevet standset af politiet blev der foretaget en ny vurdering af motorcyklen den 22. juni 2005. Den afgiftspligtige værdi blev fastsat til 50.000 kr., og på dette grundlag blev registreringsafgiften beregnet til 70.821 kr. Vurderingsmyndigheden vurderede motorcyklens handelspris til 120.000 kr.

Der er under sagen fremlagt fotos af den originale model fra 1958 og af den omhandlede motorcykel, da den blev indført i Danmark og endelig et foto af motorcyklen, som den så ud, da sagsøgeren blev standset af politiet.

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han købte motorcyklen af MK for 150.000 kr. i sommeren 1999. På det tidspunkt var motorcyklen ombygget med ny lakering, ny motor m.v. Han begyndte først at interessere sig for motorcyklen efter, at den var lavet om. Han har kun fået foretaget få ændringer siden købet. Han var ikke involveret i selve ombygningsprocessen, og ved ikke nærmere, hvad der er lavet, men han kunne godt se, at det så nyt ud det hele, og at den var pæn og velholdt.

MK har forklaret, at han købte motorcyklen i Tyskland og derefter anmeldte den hos ToldSkat i marts 1999. Han havde købt motorcyklen til sig selv, men mødte så sin kone og der kunne ikke være to personer på motorcyklen. Han havde oprindeligt ikke planer om, at bygge den om, men motoren eksploderede, og det var derfor nødvendigt, at få fat i anden. I forbindelse med udskiftningen af motoren opdagede han, at bremserne ikke var i orden. Han forbedrede motorcyklen lidt her og der. Der var tale om en motorudskiftning, der udviklede sig til noget mere. Der var plads til den nye Shovelhead-motor uden, at det var nødvendigt, at lave noget om ved stellet. Det var ikke muligt, at få fat i en Panhead-motor længere. Der var forskellige rustne dele, der blev udskiftet og det var nødvendigt at udskifte tromlebremserne, som ikke var i orden. Der var rust på fælgene og på egerne, og hjulene blev derfor skiftet. Der blev også sat et andet styr på. Det var kun den øverste bro på forgaflen, der blev udskiftet. Der blev sat et bredere baghjul på. De nye skivebremser krævede nye greb, og der skulle være plads til beholderen med bremsevæske. Der blev også sat en ny forlygte på, men det var en forlygte til 400 kr. Motorcyklen fik en rimelig fin lakering. Han ejer sammen med sin kompagnon H1, der sælger og reparerer Harley Davidson motorcykler. Firmaet er nu en af fire Harley Davidson forhandlere i Danmark. Sadel, bagskærm og tanken blev udskiftet. Udstødningssystemet blev også udskiftet, idet det skulle passe til motoren.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at der ved afgørelsen af om den i sagen omhandlede motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. RAL § 1, stk. 3, skal foretages en sammenligning med motorcyklens fabrikat, model, type og årgang på tidspunktet for det første syn, jf. RAL § 7a, stk. 2, nr. 1. Motorcyklen fremstod ikke ved det første toldsyn i maj 1999 som en oprindelig 1958-model i original stand. Såvel skattemyndighederne som landsskatteretten har foretaget en forkert vurdering af spørgsmålet om mistet afgiftsmæssig identitet, idet de har sammenlignet sagsøgerens motorcykel med en original 1958-model. Der er ikke foretaget konstruktive ændringer af stellet. Motoren blev skiftet som følge af motorhaveri med den motor, der var monteret på tidspunktet for det oprindelse toldsyn. De øvrige ændringer, der er foretaget, er foretaget som led i udskiftning af slidte og rustne dele. Størstedelen af de ændringer, der er foretaget, er af ren kosmetisk karakter. Ændringerne har hverken hver for sig eller i sin helhed medført, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet i forhold til den motorcykel, der rent faktisk blev toldsynet i maj 1999, da de udførte ændringer i det hele er omfattet af RAL § 7a. Sagsøgte er derfor ikke berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift.

Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at der ikke er hjemmel i registreringsafgiftsloven til at opkræve helt ny registreringsafgift uden hensyntagen til, hvad der tidligere er betalt i afgift. Da der tale om en fysisk motorcykel, skal der kun betales en samlet afgift. I det omfang sagsøgeren skal indbetale yderligere registreringsafgift skal der derfor ved beregning af afgiftens størrelse ske fradrag med det beløb på 14.566 kr., der tidligere er betalt i registreringsafgift. I hvert fald skal motorudskiftningen holdes ude, idet denne overholder betingelsen i RAL § 7a, stk. 2. Motorudskiftningen må således ikke indgå i den øvrige del af vurderingen. Desuden skal der ses bort fra rent kosmetiske ændringer, som lakering og forkromninger. Endvidere må lygter, greb og sadel, som kun har betydning for køreegenskaberne være uden betydning for spørgsmålet om afgiftsmæssig identitet.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der er foretaget en ombygning af motorcyklen efter afgiftsberigtigelsen i maj 1999 i et sådant omfang, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. RAL § 1, stk. 3 (tidligere stk. 2.). Udskiftningen af motoren sammen med de øvrige ændringer af motorcyklen udgør til sammen en så omfattende ombygning af motorcyklen, at den ikke længere svarer til den model, type og årgang, som er lagt til grund ved afgiftsberigtigelsen i 1999, jf. RAL 7a, stk. 2, nr. 1. Om der er sket ændringer af køretøjet beror på en samlet vurdering, og i denne vurdering kan der blandt andet tages hensyn til, om der er tale om ændrede egenskaber ved motorcyklen, det samlede omfang af ændringerne, herunder om motorcyklen har fået et helt andet udseende, og om ændringerne har medført en større værditilvækst. Det anføres blandt andet i vejledningen om punktafgifter fra 2008, afsnit E.3.2., at "hvis man samtidig med et motorskifte/-tuning, som også kan være under 20 pct. foretager andre tekniske ændringer, fx. monterer andet bremsesystem, andet forbrug, gearkasse, differentiale, fjedre, støddæmpere, udstødning osv. vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet". I denne sag er der ud over udskiftningen af motoren foretaget omfattende ændringer, blandt andet montering af andet bremsesystem, bredt baghjul, nyt forhjul, ny forgaffel, ny tank, nye skærme og nyt sæde. Der er ikke ved de foretagne udskiftninger anvendt originaldele eller dele af samme type, som motorcyklen var udstyret med ved afgiftsberigtigelsen. At der er foretaget en omfattende ombygning af motorcyklen bekræftes også af, at sagsøgeren ved købet af motorcyklen i juni 1999 betalte 150.000 kr. for denne. Dette beløb skal ses i forhold til, at motorcyklens værdi inklusiv registreringsafgift den 20. maj 1999 i følge ToldSkat udgjorde i alt 23.566 kr. Der er ikke godtgjort forhold, der kan føre til, at ToldSkats afgørelse, hvorved motorcyklen er anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet bør tilsidesættes. Det fremgår udtrykkeligt af RAL § 4, stk. 1, at registreringsafgiften for køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet, beregnes på samme måde som registreringsafgiften for nye køretøjer. Registreringsafgiften beregnes således udelukkende på grundlag af køretøjets afgiftsmæssige værdi og bestemmelsen giver ikke adgang til at fradrage tidligere betalte afgifter i den nye registreringsafgift. Sagsøgtes subsidiære påstand om fradrag for den tidligere betalte registreringsafgift kan derfor ikke imødekommes. Stort set alt på motorcyklen er udskiftet, bortset fra stellet, og motorcyklen fremstår hverken som en 1958-model eller som på de fotos, der blev taget af motorcyklen i 1999 før ombygningen. Der er foretaget en samlet ombygning, som intet har med løbende vedligeholdelse at gøre. Der er ikke dokumenteret nogen administrativ praksis om, at tidligere indbetalt registreringsafgift skal tilbagebetales eller indgå i beregning af den ny registreringsafgift.

Rettens begrundelse og resultat

Afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, skal træffes på grundlag af en samlet vurdering af de ændringer, der er foretaget, siden motorcyklen blev afgiftsberigtiget i 1999. Det er ved denne vurdering uden betydning, om udskiftningen af de enkelte dele isoleret betragtet kunne være foretaget uden beregning af ny registreringsafgift efter undtagelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7a.

Det lægges til grund, at motorcyklen siden afgiftsberigtigelsen i 1999, men før salget til sagsøgeren, ligeledes i 1999, har fået udskiftet motor, bremsesystem, sæde, styr, hjul, forgaffel, tank, forlygte og udstødningssystem, ligesom den er blevet nylakeret. Det lægges herefter til grund, at det i det alt væsentlige kun er stellet, der er bevaret, og at der har været tale om en egentlig ombygning og ikke blot udskiftninger foretaget som led i den løbende vedligeholdelse.

Motorcyklen blev i 1999 vurderet til 9.000 kr. før registreringsafgift. Efter ombygningen var vurderingen mere end 5 gange så høj. Handelsprisen på 150.000 kr. var mere end 6 gange så stor, som motorcyklens skønnede handelspris incl. registreringsafgift på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen.

På denne baggrund må det lægges til grund, at motorcyklen ved ombygningen mistede sin afgiftsmæssige identitet og at det derfor har været berettiget at afkræve sagsøgeren registreringsafgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Afgiften af køretøjer, der har mistet deres afgiftsmæssige identitet, skal efter registreringsafgiftslovens § 4 bergnes efter satserne for nye køretøjer, og der er ikke hjemmel til at fradrage tidligere betalt registreringsafgift.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter i det hele til følge.

Efter sagens udfald i forhold til de nedlagte påstande skal sagsøgeren betale sagsøgte sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet kr. 15.579 kr. er fastsat således, at 15.000 kr. skal dække sagsøgtes udgifter til advokat incl. moms og 579 kr. skal dække sagsøgtes udgifter til en materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale sag søgte 15.579 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes i henhold til rentelovens § 7a.