Dato for udgivelse
18 Dec 2008 12:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Oct 2008 14:26
SKM-nummer
SKM2008.1021.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01463
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Land
Letland
Emneord
Fradrag for kost og logi, rejseregler, medarbejder, landbrug, sædvanlig bopæl, arbejdsgiverskifte
Resumé

Fradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland kunne godkendes, da der var tale om midlertidighed ved arbejdsgiverskifte efter ligningslovens § 9 A, stk. 5, 3. pkt., idet klageren indgik en ny ansættelseskontrakt med en ny arbejdsgiver, der i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven overtog klagerens tidligere arbejdsgivers gård.

Reference(r)

Ligningsloven § 9 A

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Ligningsmæssige fradrag

Godkendt rejsefradrag for kost og logi: 179.011 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med yderligere 14.357 kr.

Sagens oplysninger

Klageren har været ansat hos AB fra 1. september 2005 til 14. marts 2006. AB solgte sit landbrug til overtagelse den 15. marts 2006 i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Klageren indgik 2 ansættelseskontrakter med den nye ejer for indkomståret 2006, en midlertidig ansættelse fra 15. marts til 1. september 2006 og en midlertidig ansættelse fra 1. november 2006 til 1. november 2007.

Det er oplyst, at klageren selv betalte kost og logi hos arbejdsgiven, samt at han har dokumenteret, at han havde sædvanlig bopæl i Letland. Klageren har haft 33 feriedage i kalenderåret 2006.

Ved virksomhedsoverdragelsen overtog den nye ejer de ansatte på samme vilkår som de ansatte havde hos den oprindelige arbejdsgiver. Der skete ingen ændring i lønmodtagerens rettigheder.

Skattecentrets afgørelse

Rejsefradrag for kost og logi er godkendt med 179.011 kr., der ud fra det faktiske antal opholdsdage i Danmark er beregnet således:

 Periode 1. januar - 28. november 2006, kost 299 dage x 417 kr.

124.683 kr.

 Periode 1. januar - 31. december 2006, logi 332 dage x 179 kr.

59.428 kr.

 - bundfradrag, øvrige lønmodtagerudgifter

5.100 kr.

 Fradrag

 179.011 kr.

Klagerens arbejdsgiver har solgt sit landbrug til overtagelse den 15. marts 2006 i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Ved virksomhedsoverdragelsen overtog den nye ejer de ansatte på samme vilkår som de havde hos den oprindelige arbejdsgiver. Der skete ingen ændring i lønmodtagerens rettigheder, hvorfor der ikke var tale om en ny arbejdsgiver i skattemæssig forstand.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at det selvangivne ligningsmæssige fradrag på 193.368 kr. skal godkendes som rejsefradrag for kost og logi. Beløbet er fremkommet som (366 dage - 33 feriedage i Letland) x 596 kr.- 5.100 kr.

Det gøres gældende, at det følger af Ligningslovens § 9 A, stk. 5, at et arbejdssted højst kan anses for midlertidigt i de første 12 måneder. En ny 12 - måneders periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte. Et arbejdsstedsskifte anses for foretaget ved arbejdsgiverskifte.

Det følger af Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.7.1 følgende:

"Vedrørende den ovennævnte arbejdsstedsskifte-situation, hvor lønmodtageren bliver ansat hos en ny arbejdsgiver, betragtes dette altid som et nyt arbejdssted, - også selvom arbejdet foregår på samme geografiske sted."

I virksomhedsoverdragelseslovens § 2 beskrives, at erhververen indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til 1) kollektiv overenskomst og aftale, 2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed og 3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Det gøres gældende, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem virksomhedsoverdragelsesloven og ligningsloven. Uanset at den nye arbejdsgiver ifølge reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven overtager de ansatte på samme vilkår som den oprindelige arbejdsgiver, ændrer det ikke på, at der i henhold til Ligningslovens § 9 A, stk. 5, er tale om en ny arbejdsgiver.

Dette betyder, at klageren har ret til fradrag for godtgørelse til dækning af rejseudgifter frem til 14. marts 2007 og ikke kun frem til 28. november 2006.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der kan foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for udokumenterede rejseudgifter til kost og logi med standardsatserne i ligningslovens § 9 A, stk. 2 - 3, hvis klageren opfylder betingelserne for at være på rejse.

Det følger af ligningslovens § 9 A, at en lønmodtager anses for at være på rejse:

  1. når lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl
  2. når arbejdsgiveren midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Det følger af ligningslovens § 9 A, stk. 5, at et arbejdssted højst kan anses for midlertidigt i 12 måneder ved anvendelse af standardsatsen for kost. Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder for det enkelte arbejdssted.

Det fremgår af ligningslovens § 9 A, stk. 5, 3. pkt. følgende:

"En ny 12-måneders-periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte. Et arbejdsstedsskifte anses for foretaget,

  1. når der skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads
  2. når der skiftes til et andet arbejdsprojekt eller
  3. ved arbejdsgiverskifte"
    (Landsskatterettens fremhævning)

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder ikke for logi.

Klageren har sædvanlig bopæl i sit hjemland og opfylder betingelserne i ligningslovens § 9 A om at være på rejse.

Landsskatteretten anser ansættelsen hos FB som et nyt midlertidigt arbejdssted, selvom der er tale om samme arbejdsopgaver på samme geografiske lokalitet. Der er tale om en ny arbejdsgiver og en ny ansættelseskontrakt. Der henvises til ligningsvejledningen 2006 afsnit A.B.1.7.1.

Fra indgåelsen af den første kontrakt med FB løber således 12 "nye" måneder, hvor klageren kan opnå fradrag for kost. Klageren vil således kunne opnå fradrag for kost i hele 2006. Reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven ses ikke at være til hinder herfor.

Der godkendes fradrag med følgende beløb:

 366 - 33 feriedage i Letland = 333 dage x 596 kr.

 

 (kostsats = 417 kr., logisats = 179 kr.) =

198.468 kr.

 - bundfradrag (2006)

5.100 kr.

 I alt

193.368 kr.

Dvs. et yderligere fradrag i forhold til det af skattecentret godkendte på 14.357 kr.